Cysylltu â ni

Trosedd

sylweddau seicoweithredol: bwyllgor Senedd Ewrop yn cefnogi cynnig y Comisiwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gyfreithiol-uchafbwyntiauMae'r cynigion i gryfhau gallu'r yr Undeb Ewropeaidd i ymateb i sylweddau seicoweithredol newydd a ddefnyddir fel dewisiadau amgen i gyffuriau anghyfreithlon megis cocên ac ecstasi (IP / 13 / 837 a MEMO / 13 / 790) Gwneud cynnydd pwysig ar 10 Mawrth. Cawsant eu cefnogi yn y Pwyllgor Ewropeaidd Senedd ar Hawliau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref (LIBE) (51 o blaid, yn erbyn pedwar). Bydd y rheolau newydd a gynigir gan y Comisiwn rhoi i'r UE gyda system gyflymach ac yn fwy craff i helpu i ddiogelu mwy na 2 miliwn o bobl yn Ewrop sy'n cymryd tabledi neu bowdrau a werthir atynt fel 'cyfreithiol'.

"Mae'r bleidlais heddiw yn newyddion da. Nid yw uchafbwyntiau cyfreithiol yn gyfreithiol: maen nhw'n angheuol," meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Nid yw cyffuriau'n stopio ar ffiniau cenedlaethol. Mewn marchnad fewnol heb ffiniau, mae angen rheolau cyffredin yr UE arnom i fynd i'r afael ag uchafbwyntiau cyfreithiol. Mae mwy a mwy o bobl ifanc mewn perygl trwy'r nifer cynyddol o'r sylweddau peryglus hyn. Mae'n rhaid i ni fod yn gyflymach a mae'n rhaid i ni fod yn glyfar yn ein hymateb. Hoffwn ddiolch i'r rapporteurs, Jacek Protasiewicz a Teresa Jiménez-Becerril am eu gwaith cyflym ar y ffeil bwysig hon. Gobeithio y gallwn wneud cynnydd cyflym pellach yn Senedd Ewrop ac yn y Cyngor nawr . "

Cadarnhaodd y Pwyllgor Rhyddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref (LIBE) gonglfeini cynigion y Comisiwn ar gyfer system gyflymach o atal sylweddau newydd niweidiol rhag cael eu gwerthu i ddefnyddwyr, ac ar gyfer dull graddedig sy'n ymateb i risgiau sylweddau newydd mewn a ffordd wedi'i thargedu.

hysbyseb

Bydd rheolau newydd yr UE yn cyflymu gweithred yr Undeb (o dros 2 flynedd i 6 mis, neu'n gyflymach mewn argyfwng). Bydd yn caniatáu ar gyfer tynnu sylweddau difrifol niweidiol o'r farchnad am flwyddyn yn syth.

Bydd dull graddedig arwain at fwy o gyffuriau sy'n cael eu gwahardd ar lefel yr UE. Ar hyn o bryd, mae'r Undeb wedi dewis rhwng un ai mesurau troseddol mawreddog i fynd i'r afael â'r sylwedd neu gymryd unrhyw gamau o gwbl. Mae yna achosion lle na chymerir unrhyw gamau ar lefel yr Undeb am fod y risg a gyflwynir gan sylwedd yn un gwirioneddol ond nid yn ddigonol i gyfiawnhau mesurau troseddol. Bydd dull mwy cymesur yn golygu mwy o sylweddau yn cael eu taclo. Bydd hefyd yn caniatáu i gall y tymheredd yn gyfreithiol â defnyddiau masnachol cyfreithlon (megis Pregabalin, cyffur a ddefnyddir i drin epilepsi neu 1,4 BDO) er mwyn dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer eu dilys pwrpas, meddyginiaethol.

Y prif newidiadau a gyflwynwyd gan adroddiad y pwyllgor LIBE yn anelu at:

hysbyseb
 1. Egluro'r amodau lle gall aelod wladwriaeth yn cyflwyno mesurau cenedlaethol llymach i fynd i'r afael â'r risgiau penodol y sylwedd newydd yn peri yn ei diriogaeth, ac;
 2. cryfhau'r broses o gyfnewid gwybodaeth am a'r asesiad risg o sylweddau newydd.

Camau nesaf: Er mwyn dod yn gyfraith, mae angen i gynnig y Comisiwn gael ei fabwysiadu gan Senedd Ewrop a chan yr aelod-wladwriaethau yn y Cyngor, gan ddilyn y weithdrefn ddeddfwriaethol arferol. Mae disgwyl pleidlais lawn yn Senedd Ewrop ym mis Ebrill.

Cefndir

Yn y blynyddoedd diwethaf, ar gyfartaledd un sylwedd seicoweithredol newydd ei ganfod bob wythnos yn yr UE, ac mae disgwyl i'r niferoedd gynyddu yn y blynyddoedd i ddod. Ers 1997, aelod-wladwriaethau wedi canfod mwy na sylweddau 300 ac mae eu rhif yn fwy na threblu rhwng 2009 2013 a (o 24 2009 yn i 81 2013 yn).

Canfu adroddiad 2011 bod y system bresennol wedi cael trafferth i gadw i fyny â'r nifer fawr o sylweddau newydd sy'n dod i'r amlwg ar y farchnad (IP / 11 / 1236). Bydd cynnig y Comisiwn yn gwella ac yn cyflymu gallu'r Undeb i frwydro yn erbyn sylweddau seicoweithredol newydd trwy ddarparu ar gyfer:

 1. Mae gweithdrefn gyflymach: Ar hyn o bryd mae'n cymryd o leiaf dwy flynedd i wahardd sylwedd yn yr UE. Yn y dyfodol, bydd yr Undeb yn gallu gweithredu o fewn dim ond mis 10. Mewn achosion arbennig o ddifrifol, bydd y drefn yn fyrrach o hyd gan y bydd hefyd yn bosibl i dynnu sylweddau yn gyflym oddi wrth y farchnad ar gyfer un flwyddyn. Bydd y mesur hwn yn gwneud yn siwr nad oes ar gael bellach y sylwedd yw i ddefnyddwyr tra asesiad risg llawn yn cael ei gynnal. O dan y system bresennol, nid oes unrhyw fesurau dros dro yn bosibl ac mae angen i'r Comisiwn aros am adroddiad asesiad risg llawn i gael ei gwblhau cyn gwneud cynnig i gyfyngu ar sylwedd.
 2. Mae system fwy cymesur: Bydd y system newydd yn caniatáu ar gyfer dull graddedig lle bydd sylweddau sy'n peri risg gymedrol yn destun cyfyngiadau marchnad defnyddwyr a sylweddau sy'n peri risg uchel i gyfyngiadau llawn ar y farchnad. Dim ond y sylweddau mwyaf niweidiol, sy'n peri risgiau difrifol i iechyd defnyddwyr, fydd yn cael eu cyflwyno i ddarpariaethau cyfraith droseddol, fel yn achos cyffuriau anghyfreithlon. O dan y system bresennol, mae opsiynau'r Undeb yn ddeuaidd - naill ai heb gymryd unrhyw gamau ar lefel yr UE neu'n gosod cyfyngiadau marchnad llawn a sancsiynau troseddol. Mae'r diffyg opsiynau hyn yn golygu, ar hyn o bryd, nad yw'r Undeb yn gweithredu mewn perthynas â rhai sylweddau niweidiol. Gyda'r system newydd, bydd yr Undeb yn gallu mynd i'r afael â mwy o achosion a delio â nhw'n fwy cymesur, trwy deilwra ei ymateb i'r risgiau dan sylw a chymryd i ystyriaeth y defnyddiau masnachol a diwydiannol dilys.

Mwy o wybodaeth

Comisiwn Ewropeaidd - polisi rheoli Cyffuriau
Eurobaromedr 2011 ar 'Agweddau ieuenctid ar gyffuriau'
'Adroddiad Cyffuriau Ewropeaidd' 2013 Canolfan Monitro Ewropeaidd Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau
Homepage o Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Viviane Reding
Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU
Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

cyllideb yr UE

Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn canfod 20% yn llai o dwyll yn 2020 na 2019

cyhoeddwyd

on

Parhaodd effaith ariannol twyll a ganfuwyd yn erbyn cyllideb yr UE i ddirywio yn 2020, yn ôl yr adroddiad blynyddol ar amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd (adroddiad PIF) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Medi). Cafodd y 1,056 afreoleidd-dra twyllodrus yr adroddwyd arnynt yn 2020 effaith ariannol gyfun o € 371 miliwn, tua 20% yn llai nag yn 2019 a pharhau â'r gostyngiad cyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Arhosodd nifer yr afreoleidd-dra twyllodrus yn sefydlog, ond gostyngodd eu gwerth 6%, yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae ymateb digynsail yr UE i’r pandemig yn sicrhau bod mwy na € 2 triliwn ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i wella o effaith y coronafirws. Ni fu erioed yn bwysicach gweithio gyda'n gilydd ar lefelau'r UE ac aelod-wladwriaethau i gadw'r arian hwn yn ddiogel rhag twyll. Gan weithio law yn llaw, mae holl wahanol gydrannau pensaernïaeth gwrth-dwyll yr UE yn darparu ein hamddiffyniad yn erbyn y twyllwyr: gwaith ymchwilio a dadansoddol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), pwerau erlyn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. (EPPO), rôl gydlynu Eurojust, gallu gweithredol Europol, a chydweithrediad agos ag awdurdodau cenedlaethol a rhyngddynt. ”

Daw’r newyddion cadarnhaol heddiw wrth i EU Observer o Frwsel adrodd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhwystro Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) rhag defnyddio eu cyllideb i logi’r personél arbenigol sydd eu hangen arnynt ym meysydd cyllid a TG. Mae'n ymddangos bod yr honiadau dienw yn cael eu cadarnhau gan Monica Hohlmeier ASE (EPP, DE), sy'n gadeirydd ar Bwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop.

hysbyseb

Ymhlith yr uchafbwyntiau cynnydd a wnaed yn 2020 ac yn hanner cyntaf 2021 mae:

• Dechrau gweithrediadau Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop

• Rheoliad diwygiedig ar gyfer OLAF, gan sicrhau cydweithrediad effeithiol â'r EPPO a chryfhau pwerau ymchwilio

hysbyseb

• Rheolau llymach ar amodoldeb dyraniadau cyllideb yr UE mewn achosion lle mae torri egwyddorion rheol y gyfraith yn effeithio ar amddiffyn buddiannau ariannol yr UE

• Cynnydd da wrth weithredu Strategaeth Gwrth-Dwyll y Comisiwn, gyda dwy ran o dair o'r camau a gynlluniwyd yn cael eu gweithredu a'r traean sy'n weddill yn barhaus

Mae adroddiad PIF hefyd yn cynnig adlewyrchiad o'r risgiau a'r heriau newydd i fuddiannau ariannol yr UE sy'n deillio o argyfwng COVID-19, a'r offer i'w gwrthsefyll. Ni ddylai'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau ostwng eu gwarchod rhag y risgiau hyn, daw'r adroddiad i'r casgliad, a pharhau i weithio'n galed ar wella atal a chanfod twyll.

Cyhoeddwyd yr 32ain Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu buddiannau ariannol yr UE heddiw ar gael ar wefan OLAF.

Mae'r EPPO eisoes wedi cofrestru 1,700 o adroddiadau trosedd ac wedi agor 300 o ymchwiliadau, gyda'r colledion parhaus i gyllideb yr UE yn ei wirio ar bron i € 4.5 biliwn.

Cefndir:

Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau'n rhannu'r cyfrifoldeb am amddiffyn buddiannau ariannol yr UE ac ymladd twyll. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn rheoli tua thri chwarter o wariant yr UE ac yn casglu adnoddau traddodiadol yr UE. Mae'r Comisiwn yn goruchwylio'r ddau faes hyn, yn gosod safonau ac yn gwirio cydymffurfiad.

O dan y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (Celf 325 (5)), mae'n ofynnol i'r Comisiwn gynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Buddiannau Ariannol yr UE (a elwir yn Adroddiad PIF), sy'n rhoi manylion y mesurau a gymerwyd yn Ewropeaidd a lefel genedlaethol i wrthsefyll twyll sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, gan gynnwys data ar afreoleidd-dra a ganfuwyd a thwyll. Mae dadansoddi'r wybodaeth hon yn caniatáu asesu pa feysydd sydd fwyaf mewn perygl, a thrwy hynny dargedu gweithredu'n well ar lefel yr UE a chenedlaethol.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd