Cysylltu â ni

Frontpage

ASEau yn rali rownd gobaith newydd meddygaeth bersonol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

March13_2013_20712441_DrDrawingMolecule_PersonalizedMedBioP2718276218Mae pwysigrwydd cynyddol meddygaeth wedi'i bersonoli (PM) ar y ffordd i Ewrop iachach wedi cael ei daflu i ryddhad sydyn yn y cyfnod cyn yr etholiadau Ewropeaidd ym mis Mai.

Mae ASEau trawsbleidiol a phan-Ewropeaidd yn rhoi eu pwysau y tu ôl i PM, sydd, trwy ddefnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg newydd, sicrhau gwell cyfathrebu, gwella mynediad cleifion i dreialon clinigol ac adeiladu mwy o gydweithredu trawsddisgyblaethol, ymhlith ffactorau eraill, yn anelu at gyflawni " y driniaeth gywir i'r claf iawn ar yr amser iawn ".

Yn ddiweddar, lansiodd Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) ei hymgyrch 'Pum cam tuag at Ewrop iachach' (STEP) yn Senedd Ewropeaidd Brwsel a bydd yr ymgyrch yn parhau yn ystod y cyfnod cyn yr etholiadau.

hysbyseb

A hyd yn oed cyn y digwyddiad lansio hwnnw, roedd llawer o ASEau wedi rhoi eu cefnogaeth i PM. Ymhlith y rhain mae Marion Harkin, Peter Liese, cyn Gomisiynydd Ewropeaidd a nawr ASE Danuta Huebner, Sean Kelly a Petru Luhan.

Yn ymuno â'r rhain mae Maria da Graca Carvalho, Kristiina Ojuland, Karin Kadenbach, Thomas Ulmer, Sirpa Pietikainen a Ria Oomen Ruijten.

Yn chwyddo'r rhengoedd mae Antonya Parvanova, Vittorio Prodi, Mirouslav Ouzky, Marisa Matias, Anna Rosbach, Anja Weisgerber a Sidonia Jedrzejewska.

hysbyseb

Ar nodyn cyffredinol, dywedodd Peter Liese: "Rwy'n credu bod PM yn gyfle mawr, yn her fawr. Mae angen i ni sicrhau ei fod ar gael i gynifer o gleifion â phosibl; cyn gynted â phosibl. Felly mae angen amgylchedd rheoleiddio Ewropeaidd arnaf. Rwy'n fawr iawn. mae llawer yn cefnogi'r syniad o'r Comisiwn Ewropeaidd yn gwneud PM yn flaenoriaeth yn y blynyddoedd i ddod gan ei fod wir yn helpu cleifion i gael eu trin yn well. "

Ychwanegodd: "Mae angen safonau ledled yr UE ar gyfer ansawdd PM, o ran y profion ond hefyd y cyffuriau, gan ei bod yn bwysig iawn bod y cleifion yn gallu dibynnu ar yr hyn sy'n cael ei gynnig ar y farchnad."

Tynnodd Mirouslav Ouzky sylw at broblem a ddadleuwyd yn benodol, gan ddweud: "Mae gennym hawl i geisio triniaeth mewn unrhyw aelod-wladwriaeth ond, ar lefel ymarferol, weithiau mae'n anodd iawn oherwydd ei bod yn gorwedd yn agos at y systemau cymdeithasol a gofal iechyd ym mhob gwladwriaeth. cwestiwn mawr yw 'Pwy fydd yn talu?' Mae gennym brisiau gwahanol o driniaeth feddygol mewn gwahanol wledydd felly mae'n angenrheidiol sefydlu'r offer ar gyfer triniaeth feddygol bosibl ar draws ffiniau. "

'Pwy fydd yn talu', yn wir? Mewn Ewrop y mae llawer yn dadlau nad oes ganddi’r arian a’r adnoddau ar hyn o bryd, mae’n ymddangos bod atebion posib. Ychwanegodd Ouzky, yn yr argyfwng ariannol hwn a chyda gofal iechyd mor ddrud, y byddai cydweithredu ledled Ewrop i dorri dyblygu mewn ymchwil yn arbed llawer iawn o arian.

 

Ychwanegodd Karin Kadenbach: 'Mae bron pob gwladwriaeth yn yr UE wedi bod yn torri eu cyllidebau ond mae'n bwysig iawn bod y mynediad gorau, y dechnoleg orau a'r feddyginiaeth orau ar gael i bob Ewropeaidd. Felly mae'n rhaid i ni godi ymwybyddiaeth o'r hyn sydd ar gael a sut y gallem dorri costau, ar y naill law, ond heb gael unrhyw effaith negyddol ar y cleifion ar y llaw arall. Gallai PM fod yn ffordd i wneud hyn. '

A dywedodd Marisa Matias: "Ar adegau o argyfwng, mae'n bwysicach fyth cyllido iechyd oherwydd ein bod yn wynebu brwydrau mwy fyth o ran mynediad at feddyginiaethau. Dylem warantu nad oes toriadau yn yr amseroedd anodd hyn. Mae hefyd yn bwysig i gynyddu'r cydgysylltiad rhwng Aelod-wladwriaethau. "

 

Gallai e-iechyd a'r cyfan y mae'n ei gynnig o bosibl fod yn elfen hanfodol arall. Meddai Danuta Huebner: "Er mwyn gwneud cynnydd gwirioneddol yn ansawdd ein bywydau mae'n rhaid i ni fuddsoddi mwy mewn e-iechyd a'r mynediad at wasanaethau iechyd. Rhaid i ni gymryd her poblogaeth Ewropeaidd sy'n heneiddio o ddifrif a gallant fyw bywydau hirach a gwell. dim ond os ydym yn hwyluso eu mynediad at ofal iechyd trwy e-iechyd Dyna flaenoriaeth polisi rhanbarthol Ewrop yn y dyfodol.

"Ond er mwyn i hyn ddigwydd, 'ychwanegodd,' mae'n rhaid i ni hefyd fuddsoddi mwy mewn ymchwil ym maes iechyd a gobeithio y bydd Horizon 2020 - a'r cysylltiad rhwng hynny a pholisi rhanbarthol - yn dod â chynnydd yn gynt o lawer."

Tynnodd Maria da Graca Carvalho sylw hefyd at fenter Horizon 2020 yr UE, gan ddweud: "Bydd hyn yn sylfaenol ar gyfer triniaethau arloesol a meddygaeth wedi'i bersonoli. Nid yn unig oherwydd bydd cyllid ar gael ond hefyd oherwydd ei fod yn cynnwys strategaethau cydgysylltu, rhoi data at ei gilydd a rhoi grwpiau ymchwil. gyda'n gilydd i greu màs critigol i yrru arloesedd. "

Mae gwybodaeth i gleifion trwy weithwyr proffesiynol hyfforddedig a chyflym yn fater arall. Dywedodd Karin Kadenbach: "Yn Ewrop mae anghydraddoldebau mawr o ran mynediad at sefydliadau iechyd ac iechyd. Rhan o hyn yw trwy anllythrennedd iechyd. Nid yw'r cleifion yn gwybod digon ond hefyd y gweithwyr iechyd proffesiynol y mae angen eu hyfforddi a'u hysbysu. Mae gennym ni i godi ymwybyddiaeth bod yna dechnolegau newydd, meddyginiaethau newydd. Mae'n bwysig iawn bod y cleifion a'r gweithwyr proffesiynol yn gwybod am y rhain. "

Mae gan Anja Weisgerber farn debyg, gan ddweud: "Mae'n bwysig cael meddyg neu nyrs â chymwysterau da i hysbysu'r claf ynghylch mynediad at driniaethau da. Rhaid i ni wella hyfforddiant ac addysg iechyd. Rwy'n credu y gallwn wella addysg yn y sector iechyd yn a Lefel Ewropeaidd. "

Mae Sirpa Pietikainen yn galw ei hun yn "gefnogwr cryf i PM", oherwydd "mae'n rhoi gobaith newydd ac ansawdd newydd i gleifion heddiw a rhai'r dyfodol". Ychwanegodd: "Mae cyfuniad o fframwaith rheoleiddio gwell ar lefel Ewropeaidd ac arferion gwell o ad-daliad gan sectorau iechyd cyhoeddus yn yr aelod-wladwriaethau yn ddau fater allweddol y mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â nhw er mwyn sicrhau bod cleifion yn gallu fforddio, a chael mynediad iddo, meddygaeth wedi'i phersonoli pan fydd ei angen arnynt. "

'Cyrchu pob ardal', felly. Ond, fel cleifion, beth mae gennym hawl mewn gwirionedd? Mae Kristiina Ojuland yn hollol glir: "Mae cymorth meddygol yn rhan o hawliau dynol yn Ewrop ac er mwyn ei wneud yn fwy ymarferol a hygyrch i'n dinasyddion rwy'n credu'n gryf bod angen e-iechyd ac e-feddyginiaeth yn ehangach. Mae hyn yn golygu bod pob claf yn berchen ar ei ddata iechyd ac yn rhoi caniatâd pendant iddo gael ei storio.

"Bydd gan y claf god wedi'i bersonoli felly, os yw ef neu hi'n sâl oddi cartref yn Strasbwrg, neu Lisbon, Paris neu Budapest, gallant fynd at y meddyg lleol a rhoi caniatâd i gael mynediad i'w ddata iechyd."

Dywedodd Sean Kelly: "Ar ddiwedd y dydd, mae pawb yn unigryw, mae pob person yn unigryw. Po fwyaf y gallwn bersonoli'r driniaeth, y mwyaf perthnasol fydd hi i'r claf a gorau'r siawns o wella.

"Mae Ewrop yn ymwneud â chydraddoldeb ac mae'n rhaid i ni sicrhau bod mynediad cyfartal i driniaeth i bob dinesydd, wedi'i hwyluso yn ei wladwriaeth ei hun neu mewn gwlad arall. Yn y pen draw, mae'n rhaid i ni ofalu am yr holl 500 miliwn o ddinasyddion ledled yr UE. Ni allwn gael gwahaniaethu - yn enwedig ym materion bywyd a marwolaeth fel y mae'r materion hyn fel arfer. "

O ran anghydraddoldebau, roedd gan Sidonia Jedrzejewska hyn i'w ddweud: "Mae'r cyfleoedd i gael iachâd a'r siawns i osgoi salwch yn dibynnu i raddau helaeth ar ble rydych chi'n byw neu pwy ydych chi. Yn nwyrain Ewrop mae'n llawer mwy tebygol na fyddwch chi cael iachâd o salwch difrifol - mae cyfraddau marwolaeth yn llawer uwch - ac mae hyn yn rhywbeth na allwn ei dderbyn yn y gymdeithas fodern. Ond gellir gwneud llawer ar lefel Ewropeaidd i alluogi pawb i gael mynediad cyfartal i iechyd. "

Ychwanegodd Antonya Parvanova: "Nid oes unrhyw wahaniaethu a dim anghydraddoldebau yn dibynnu ar lefel yr effeithlonrwydd wrth ddefnyddio adnoddau cyhoeddus. Credaf fod consensws yn Ewrop bod yn rhaid inni ddod o hyd i ffordd i ddelio ag anghydraddoldeb a'i drafod ar yr uchaf posibl. lefel. "

Ac mae'r 'lefel uchaf bosibl' yn golygu deddfwyr Ewrop. Crynhodd Sean Kelly'r teimlad cyffredinol ymhlith llawer o ASEau, gan ddweud: "Mae yna heriau enfawr ond mae angen cwrdd â'r rhain i alluogi cymuned iachach a mwy llewyrchus.

"Dyna'n nod mewn gwirionedd, ein targed ... a'n cyfrifoldeb fel gwleidyddion."

Mae'r awdur, Tony Mallett, yn newyddiadurwr ar ei liwt ei hun ym Mrwsel. [e-bost wedi'i warchod]

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd