Cysylltu â ni

Clefydau

Mae gwyddonydd yn slamio diwydiant biotechnoleg dros epidemig marwol clefyd yr arennau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Roundup-e1357192553864-644x322Cyfweliad â Dr Channa Sudath Jayasumana, darlithydd Ffarmacoleg yn y Gyfadran Meddygaeth, Prifysgol Rajarata yn Anuradhapura.

Yn ddiweddar, rhyddhaodd Dr Jayasumana a astudio yn y International Journal of Environmental Research and Public Health sy'n cynnig cysylltiad rhwng chwynladdwr rhif un y byd sy'n gwerthu Roundup (aka Glyphosate) a chyfres o epidemigau dirgel o glefyd cronig yr arennau angheuol o darddiad anhysbys (CKDu) sy'n effeithio ar sawl ffermio gwael. rhanbarthau ledled y byd.

Yn Sri Lanka yn unig mae CKDu bellach yn cystuddio 15% o bobl o oedran gweithio yn rhan ogleddol y wlad; cyfanswm o 400,000 o gleifion gydag amcangyfrif o doll marwolaeth o tua 20,000.

hysbyseb

Gwyliwch y fideos Dirgelwch yn y Meysydd a Cylch Marwolaeth ar gyfer rhaglenni dogfen pum munud o hyd sy'n darparu gwybodaeth gefndir ychwanegol am ardaloedd cystuddiedig ledled y byd.

Dr Jayasumana, beth arweiniodd chi at ymchwilio i gysylltiadau posibl rhwng Glyphosate a CKDu?

Yn Sri Lanka, sylwyd ar y clefyd gyntaf ym 1994 mewn cytref ffermio reis paddy o'r enw Padavi-Sripura ac wedi'i leoli 350 km i'r Gogledd-ddwyrain o'r brif ddinas, Colombo. Mae nodwedd epidemiolegol unigryw'r CKDu yn ffactorau risg a elwir yn gyffredin ar gyfer CKD fel diabetes mellitus, gorbwysedd a neffritis glomerwlaidd i'w weld yn y cleifion hyn. Effeithir yn bennaf ar ddynion ifanc i ganol oed (30 i 50 oed) sydd â chefndir economaidd-gymdeithasol isel. Mae astudiaethau epidemiolegol wedi dangos bod y clefyd yn gysylltiedig â ffermio paddy gyda defnydd helaeth o blaladdwyr a gwrteithwyr cemegol.

hysbyseb

Arweiniodd y patrymau clefydau daearyddol a economaidd-gymdeithasol a arsylwyd at ragdybiaethau bod gan ffactorau amgylcheddol a galwedigaethol ran bwysig i'w chwarae fel y prif gyfryngau achosol. Roedd clefyd tubulointerstitial gyda immunofluorescence negyddol ar gyfer IgG, IgM a chyflenwad-3 yn fwy o blaid neffropathi gwenwynig. Fodd bynnag, ni allai nephrotoxinau hysbys esbonio'n gydlynol pam mae CKDu wedi'i gyfyngu i rai ardaloedd daearyddol yn Sri Lanka a pham nad oedd CKDu yn Sri Lanka cyn y 1990au. Gwnaethom ganolbwyntio ar sylweddau gwenwynig sy'n tarddu o wrteithwyr cemegol a phlaladdwyr a gyflwynwyd i Sri Lanka ddiwedd y 1970au a dechrau'r 1980au. Yn gynharach, ein prif bryder oedd arsenig a metelau trwm yn dod o agrocemegion. Serch hynny, mae astudiaethau cynhwysfawr wedi dangos y gallai fod rhywbeth arall sy'n cyfrannu at yr epidemig. Pan wnaethom ddadansoddi samplau wrin o gleifion CKDu ar gyfer amrywiol sylweddau organig ac anorganig, gwnaethom ganfod lefelau uchel o glyffosad ac AMPA ar wahân i arsenig a metelau trwm. Arweiniodd hyn ni at ymchwilio i gysylltiadau posibl rhwng Glyphosate a CKDu.

Rydych chi'n sôn yn eich astudiaeth bod metelau nephrotoxig i'w cael yn y dŵr o amgylch ardaloedd lle mae CKDu yn gyffredin - oni allai'r metelau hyn fod yr unig reswm dros glefyd cronig yr arennau?

Ydym, Rydym wedi dod o hyd i fetelau nephrotocsig (arsenig- metelaidd a metelau trwm) mewn dŵr yfed yn rhanbarthau endemig CKDu. Fodd bynnag, nid yw crynodiadau'r metelau hyn yn uchel. Roedd crynodiadau rhai metelau trwm yn is na'r lefel a argymhellir gan WHO. Mae metelau nephrotoxig yn unig yn eithaf annhebygol o achosi'r math hwn o fater iechyd trychinebus yn y rhanbarth. Dyna pam y gwnaethom dybio y dylai fod rhywfaint o foleciwl arall sy'n cludo ac yn dosbarthu'r metelau nephrotocsig hyn i'r arennau hyd yn oed pan fyddant yn bresennol mewn crynodiadau isel mewn dŵr yfed.

Pa rannau o'r Byd sy'n cael eu heffeithio gan CKDu ar hyn o bryd?

Effeithir ar 11 gwlad mewn 3 chyfandir.

Sri Lanka - taleithiau Gogledd Canol, Gogledd Orllewin y Dwyrain ac Uva yn Sri Lanka

India - taleithiau Andra, Orissa (Odesha)

Lletywr Môr Tawel Canolbarth America - El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala a De Mecsico.

Affrica - yr Aifft, Llywodraethu El Minia, yr Aifft Uchaf, Tiwnisia

Basn afon Fietnam- Mekong

Onid yw'n syndod, gyda tholl marwolaeth mor uchel, nad oes mwy o sylw yn y cyfryngau i'r clefyd hwn?

Mae hwn yn glefyd ffermwyr tlawd: afiechyd pentrefwyr gwledig yng ngwledydd Asia, Affrica ac America Ladin. Nid yw hwn yn glefyd y byd gorllewinol. Felly, gwelededd isel yn y cyfryngau print ac electronig. Hefyd mae tystiolaeth yn dod i'r amlwg bod y clefyd yn gysylltiedig ag agrocemegion a gynhyrchir gan gwmnïau rhyngwladol. Maent am guddio'r cysylltiad, hyrwyddo damcaniaethau eraill, a thanseilio difrifoldeb y clefyd. Mae sefydliadau cyfryngau blaenllaw yn y byd cyfoes yn cael eu gwyrdroi gan yr agendâu cudd a baratowyd gan behemothiaid gwleidyddol ac economaidd. Felly sut allwn ni ddisgwyl adroddiadau gwir?

Onid ydych chi'n poeni am ymateb posibl y diwydiant biotechnoleg rhyngwladol, a gynhyrchodd chwynladdwyr yn seiliedig ar Glyffosad, i'ch astudiaeth?

Ein prif bryder yw'r ffermwyr diniwed yn ardaloedd tyfu paddy Sri Lanka. Ardal endemig CKDu yw calon gwareiddiad Sinhala-Bwdhaidd hynafol gyda dwy brifddinas. Rydym wedi bod yn tyfu reis am ddwy fileniwm heb unrhyw broblem. Ymddangosodd y rhain i gyd ar ôl cyflwyno mathau reis ac agrocemegion datblygedig i'r rhanbarth.

Rydym yn ymwybodol iawn o ymateb y diwydiant biotechnoleg rhyngwladol. Rydyn ni'n gwybod beth ddigwyddodd i'r cyhoeddiad gan Athro Gilles-Éric Séralini. Rydym yn barod i'w hwynebu.

Pa rinweddau sydd gan Glyphosate a allai ei wneud yn lladdwr cymaint o bobl? Ai Glyphosate yn unig yw'r rheswm dros yr achosion o CKDu?

Eiddo chelating metel cryf glyffosad yw'r ffactor allweddol. Cafodd Glyffosad ei batentu gyntaf fel asiant chelating, asiant gwlychu a chyfansoddyn sy'n weithgar yn fiolegol. Fe'i defnyddiwyd i ddechrau fel asiant descaling i lanhau calsiwm a dyddodion mwynau eraill mewn pibellau a boeleri systemau dŵr poeth preswyl a masnachol. Mae asiantau descaling yn rhwymwyr metel effeithiol, sy'n cydio mewn Calsiwm, Magnesiwm a metelau trwm i wneud y dŵr metel yn hydawdd ac yn hawdd ei symud. Yn ddiweddarach, cafodd Monsanto y cemegyn a chael patent ar gyfer ei briodweddau chwynladdol. Unwaith y bydd glyffosad wedi'i gyfuno â metel, nid yw'n dilyn y llwybr diraddio arferol ac mae'n aros yn yr amgylchedd neu systemau biolegol am amser hir. Mae glyffosad yn unig yn sylwedd nephrotocsig wythnos. Pan fydd yn cyfuno ag arsenig neu fetel trwm, mae ei eiddo nephrotoxig yn cael ei wella fil o weithiau.

Nid glyffosad yn unig yw'r achos i CKDu ond, mae'n ymddangos ei fod wedi caffael y gallu i ddinistrio meinweoedd arennol miloedd o ffermwyr pan mae'n ffurfio cyfadeiladau â metelau nephrotocsig.

Bellach mae Sri Lanka wedi dod yn wlad gyntaf i wahardd pob chwynladdwr yn seiliedig ar Glyffosad yn swyddogol ar ôl gorchymyn gan arlywydd Sri Lankan. A ddylai gwledydd eraill ddilyn Sri Lanka wrth wahardd chwynladdwyr Glyffosad yn seiliedig ar ganfyddiadau eich astudiaeth?

Rydym newydd gyhoeddi'r rhagdybiaeth. Roedd yn rhaid i ni ddod o hyd i gyfnodolyn, a fyddai’n cyhoeddi ein rhagdybiaeth gydag esboniad manwl yn dod i fwy na 9900 o eiriau. Nawr rydym yn y broses o gyhoeddi data arbrofol. Mae halogiad sylweddol o'r amgylchedd a systemau biolegol gyda chymhleth Glyphosate-Metal. Ar yr un pryd, mae'r afiechyd yn lledaenu'n gyflym ledled yr ardaloedd ffermio.

Gwelsom achos a datrysiad y CKDu trwy ail-ddarganfod ein system wybodaeth unigryw ein hunain. Roedd y dechnoleg drin yr ydym yn ei hyrwyddo yn bodoli yn ystod y gwareiddiad hynafol ac wedi'i hailfformiwleiddio gennym ni. Mae cynnyrch y mathau o reis traddodiadol sy'n cael eu tyfu heb agrocemegion ond mae defnyddio technoleg frodorol yn arbed costau i ffermwyr hyd yn oed ar ôl ystyried cymorthdaliadau gwrtaith.

Roedd AU arlywydd Sri Lanka yn ddigon dewr a deallus i gymryd camau ar unwaith i amddiffyn ei bobl. Mae gan awdurdodau gwleidyddol mewn gwledydd eraill sydd ag epidemigau tebyg yr opsiwn i ddilyn Sri Lanka neu gadw'n dawel ac ymgrymu i gwmnïau rhyngwladol a gwylio'n ddiymadferth nes bod eu gwareiddiadau balch unwaith yn gwywo i ffwrdd.

coronafirws

Mae cychwyniadau Ewropeaidd yn elwa o hwb ôl- # Covid

cyhoeddwyd

on

Wrth i ddirwasgiad byd-eang fynd yn rhydd, mae llawer o fusnesau yn cael eu hunain yn wynebu argyfwng dirfodol. Mae'r pandemig coronafirws wedi dynodi diwedd ar gyfnod o ehangu economaidd heb ei fframio, gan sbarduno cynnydd sydyn mewn diweithdra a gorfodi llywodraethau ledled Ewrop i gyflwyno ysgubol gwaharddiadau busnes mewn ymgais i atal llanw ansolfedd.

Mae amseroedd caled o'n blaenau - ac eto i gyd, nid gwawd a thrwmwch mohono i gyd. Gyda sylw llunwyr polisi Ewropeaidd yn canolbwyntio'n gadarn ar gael economi'r bloc yn ôl ar y trywydd iawn trwy a cynllun adfer wedi'i gynllunio i gyflymu trawsnewidiadau digidol a gwyrdd, gallai'r argyfwng, mewn gwirionedd, nodi dechrau oes euraidd o gyfle i fusnesau cychwynnol Ewrop.

hysbyseb

Gwthio ymlaen

Mwynhaodd yr UD ac Asia ddechrau da yn y ffyniant cychwyn. Fodd bynnag, mae Ewrop wedi bod yn dal i fyny yn gyson - a rhagwelir y bydd yn cydio yn ôl mwy o wytnwch o'r pandemig. Nid yn unig y daeth Ewrop â'r pandemig dan reolaeth yn gynt o lawer na'r Unol Daleithiau, ond mae system lles cymdeithasol bresennol Ewrop, ynghyd â dull cyfunol ei llywodraethau o gadw swyddi yn ystod cloi, yn hytrach na chaniatáu i ddiweithdra esgyn, yn talu ar ei ganfed.

Er y bydd dychwelyd i 'fusnes fel arfer' yn anodd, mae tystiolaeth o'r ddamwain ariannol fyd-eang ddiwethaf yn profi bod argyfyngau'n gyrru arloesedd. Mae ffigurau'n dangos, ar ôl 2008, bod mwy o fuddsoddwyr wedi cymryd siawns cyfnod hadau rowndiau cyllido, er enghraifft, tuedd y gellir ei hailadrodd wrth i entrepreneuriaid sydd newydd fod yn ddi-waith greu cychwyniadau - fel ffordd o guro diweithdra a datrys problemau cymdeithasol dybryd.

Mae gweithlu medrus yn aros am y busnesau newydd hyn: gall busnesau cychwynnol Ewropeaidd ddisgwyl denu talent sydd naill ai wedi'i ddiswyddo yn yr UD neu wedi'i wahardd o'r wlad ar ôl i Donald Trump fynd i'r afael â rheolau fisa. Gallai cwmnïau sy'n barod i'w llogi weld eu stoc yn codi'n gyflym, diolch i'r gronfa dalent ddigynsail hon.

hysbyseb

Technegau cychwyn yn yr esgyniad

Mae rhai cychwyniadau Ewropeaidd yn arbennig o barod i dyfu yn sgil yr argyfwng. Cymerwch blatfform cyfryngau cymdeithasol yn Ffrainc Yubo, y mae ei sylfaenwyr cynnwys ar restr Forbes 30 dan 30 eleni. Y cwmni nod- o feithrin cyfeillgarwch pellter hir rhwng pobl ifanc 13-25 oed trwy ffrydio fideo byw a negeseuon gwib - yn ymddangos yn arbennig o gydwybodol yn ystod y pandemig. I bobl ifanc sydd wedi cael eu gorfodi yn sydyn i ollwng y cymdeithasoli personol â'u cyfoedion sydd gan ymchwil dangos yn hanfodol i'w datblygiad, mae'r ap wedi profi'n adnodd hanfodol.

Gan fod y cloeon yn angenrheidiol i arafu ymlediad ysgolion caeedig Covid-19, sinemâu a lleoliadau cyngerdd, trodd Gen Zers at eu ffonau smart ar gyfer cynhaliaeth gymdeithasol ac i drafod materion gwleidyddol dybryd y dydd, gyda safleoedd fel Yubo neu Houseparty yn cynnig sêff. a llwyfan hyblyg ar gyfer cymdeithasu a thrafod mewn lleoliad grŵp. Mae ffigurau cofrestru dyddiol Yubo yn siarad drostynt eu hunain, wedi mwy na dyblu mewn nifer o ddechrau 2020 i gyrraedd 30,000 erbyn canol mis Ebrill. Gydag ansicrwydd yn ymbellhau pan fydd ysgolion yn yr UD, y DU a Chanada— y gwledydd sy'n rhan o gyfran y llew o fas defnyddiwr Yubo - yn ailagor yn llawn, mae poblogrwydd apiau ffrydio byw yn debygol o dyfu ymhellach fyth.

Healthtech ar flaen y gad yn yr ymchwil

Yn y cyfamser, mae cychwyniadau iechyd Ewropeaidd - a oedd eisoes â mantais diolch i systemau iechyd cyhoeddus cryf y cyfandir - yn sicr o weld buddsoddiad o'r newydd yng nghanol yr argyfwng iechyd cyhoeddus.

Wedi'i leoli yn Llundain AI llesiannoler enghraifft, yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i nodi targedau cyffuriau addawol newydd ac mae eisoes wedi nodi rhai triniaethau posibl ar gyfer Covid-19 sydd bellach yn cael eu hymchwilio ymhellach. Gan ddefnyddio technoleg a ddyluniwyd i sifftio trwy reams o lenyddiaeth wyddonol yn cyfeirio at y firws, roedd yr ymchwilwyr yn gallu nodi triniaeth bosibl yn gyflym: baricitinib. Wedi'i ddatblygu'n wreiddiol fel ffordd o atal yr ymateb imiwn eithafol a ysgogwyd gan gyflyrau fel arthritis gwynegol, bydd barictinib yn cael ei brofi mewn cyn bo hir mewn treial clinigol carlam fel iachâd posib ar gyfer ymateb y system imiwnedd orweithgar o'r enw storm cytocin sydd wedi lladd cleifion coronafirws dirifedi.

Asesiadau cynnar o effeithiolrwydd barictinib awgrymu y gallai algorithmau Benevolent AI fod yn iawn ar yr arian. Mae pedair astudiaeth annibynnol wedi nodi y gallai'r cyffur fod yn effeithiol wrth atal stormydd cytocin. Yn y mwyaf o'r pedair astudiaeth, a gynhaliwyd gan Ysbyty Prato yn yr Eidal, roedd marwolaethau yn sylweddol is ymhlith y cleifion a gafodd eu trin â baricitinib yn hytrach na'r grŵp rheoli, ac roedd cleifion baricitinib yn llawer mwy tebygol o gael eu rhyddhau o'r ysbyty o fewn dau wythnos.

Mae cychwyniadau di-ri Ewropeaidd eraill yn y sector healthtech wedi cyflwyno mentrau arbennig i helpu i frwydro yn erbyn y pandemig - rhoi help llaw ac, ar yr un pryd, arddangos eu cynhyrchion arloesol. Mae'r cwmnïau hyn yn cynnig ymyriadau uwch-dechnoleg sy'n galluogi pobl - gan gynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol - i weithio'n fwy effeithiol gartref, yn ogystal â darparu offer a llwyfannau sy'n rhoi cyfleoedd i rieni a myfyrwyr ddysgu o bell.

Llwyfan archebu apwyntiadau Doctolib- mae un o bum unicorn cychwyn Ffrainc - wedi gwneud ei blatfform teleconsultation ar gael am ddim i bob meddyg yn Ffrainc, tra bod eraill, fel Velmio cychwyn digidol Estonia, Scandit o Zurich a Babylon Health, unicorn iechyd digidol Prydain, wedi addo adnoddau i olrhain, profi a choladu data ar Covid-19.

Ymladd am ddyfodol mwy disglair

Mae cadw'r ecosystem cychwyn Ewropeaidd yn fyw a gweithredu wrth i'r byd addasu i amodau ôl-bandemig wedi bod yn flaenoriaeth fawr i'r Comisiwn Ewropeaidd. Y pot € 10bn a addawyd gan y Cyngor Arloesi Ewrop i gronni 'y gronfa ecwiti deeptech fwyaf yn Ewrop', wedi'i hychwanegu at gyllideb hael o € 13bn ar gyfer grant ymchwil, mae ganddo'r potensial i newid y gêm ar gyfer cychwyniadau technoleg.

Wrth i densiynau rhwng yr UD a China greu cyfleoedd newydd i'r bloc ddenu buddsoddiad o'r tu allan - yn enwedig wrth i'r arfer o weithio o bell a dosbarthedig ennill tir - gallai Ewrop gael ei hun mewn sefyllfa ddelfrydol i herio'r status quo. Gallai uchafiaeth gydnabyddedig Ewrop mewn meysydd fel ynni ac awyrofod hefyd roi clod i gais y bloc am arweinyddiaeth dechnoleg fyd-eang. Wrth i Ewrop wella o'r dirywiad economaidd, mae'n ddigon posib mai tro cychwyn Ewrop i ddisgleirio.

Parhau Darllen

coronafirws

Nid yw # COVID-19 yn esgus dros dwyll #US

cyhoeddwyd

on

Wrth i'r Unol Daleithiau fynd i gyfnod tyngedfennol yn y frwydr i gynnwys COVID-19, mae'r llywodraeth ffederal yn rhyddhau biliynau o ddoleri er mwyn cynnwys y clefyd a helpu i feddalu'r effaith ddinistriol ar economi sydd wedi dod i stop yn genedlaethol ac yn genedlaethol. yn fyd-eang. Ond mae'r cymorth ei hun yn creu set newydd o bryderon, yn ysgrifennu Henry St. George.

Mae cyrff gwarchod y llywodraeth ac arbenigwyr uniondeb yn yr UD yn rhybuddio bod y symiau enfawr o arian sydd ar gael yn agored i wastraff a chamdriniaeth, ar adeg pan mae awdurdodau yn gweld sylweddol codiad mewn swindles yn yr UD i fod i elwa ar ofnau'r cyhoedd.

hysbyseb

Mewn arwydd amlwg, mae'n ymddangos bod y Gyngres yn cymryd y bygythiad o ddifrif. Yn eu pecyn rhyddhad hanesyddol o $ 2 triliwn - a oedd yn cynnwys arian ar gyfer darparwyr gofal iechyd, rhaglenni benthyca ar gyfer busnesau Americanaidd a chymorth ar gyfer diwydiannau trallodus - cytunodd deddfwyr ar ofynion goruchwylio llym.

Ond mae arbenigwyr yn rhybuddio bod y potensial am dwyll yn llawer mwy nag unrhyw un set o fesurau diogelwch, o ystyried hanes y gorffennol ac ehangder ymateb llywodraeth yr UD, sydd wedi galw ar gefnogaeth a amrywiaeth helaeth o asiantaethau ffederal sy'n goruchwylio materion domestig a thramor.

Mae milwrol yr Unol Daleithiau, er enghraifft, yn cael ei gyhuddo o drin rhan fawr o ymateb y genedl yn y wlad a thramor. Daeth cyfranogiad y fyddin ar ôl llawer o ddadlau ynghylch yr union rôl y dylai’r lluoedd arfog ei chwarae wrth frwydro yn erbyn yr argyfwng, hyd yn oed wrth i arweinwyr milwrol geisio cynnwys achosion ymhlith milwyr sydd wedi’u lleoli ledled y byd.

hysbyseb

Yn yr UD, mae'r fyddin yn defnyddio personél a chyflenwadau ac adnoddau mawr eu hangen i ardaloedd a gwladwriaethau ledled y wlad i frwydro yn erbyn lledaeniad y pandemig. Mae milwrol America wedi cael eu pwyso i weithredu’n rhyngwladol, hefyd, gyda’r Arlywydd Trump yn ddiweddar yn cyhoeddi llu o filwyr yn erbyn carteli cyffuriau sy’n ceisio ecsbloetio coronafirws wrth i’r Unol Daleithiau a gwledydd eraill droi eu sylw at wynebu’r pandemig.

"Wrth i lywodraethau a chenhedloedd ganolbwyntio ar y coronafirws, mae bygythiad cynyddol y bydd carteli, troseddwyr, terfysgwyr ac actorion malaen eraill yn ceisio manteisio ar y sefyllfa er eu budd eu hunain," Trump Dywedodd. "Rhaid i ni beidio â gadael i hynny ddigwydd."

Ond fel canghennau eraill y llywodraeth ffederal, mae'r fyddin wedi bod yn agored i wastraff a thwyll ers amser maith. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod yr Adran Amddiffyn yn dibynnu'n fawr ar gontractwyr allanol, gan ddyfarnu $ 350 biliwn mewn contractau ym mlwyddyn gyllidol 2018 yn unig ar gyfer amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau, yn ôl archwilwyr y llywodraeth.

Mewn gwirionedd, mor ddiweddar â mis Rhagfyr diwethaf, cyhoeddodd Swyddfa Atebolrwydd y Llywodraeth, asiantaeth gwarchod ffederal nonpartisan, adroddiad rhybuddio bod yn rhaid i'r Adran Amddiffyn wneud mwy i ganfod twyll ymhlith y contractwyr y mae'n eu llogi.

Yn sicr, mae'r asiantaeth amddiffyn wedi cael mwy na'i siâr o sgandalau sy'n cynnwys contractwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ac weithiau mae'n ymddangos bod y problemau yn gwneud ei hun.

Ystyriwch achos Agility, cwmni o Kuwait a arferai gynnal a contract i ddarparu bwyd i holl filwyr yr Unol Daleithiau sydd wedi'u lleoli yn Irac, Syria, Kuwait, a'r Iorddonen.

Yn 2017, y cwmni y cytunwyd arnynt i dalu setliad $ 95 miliwn a ildio $ 249 miliwn arall mewn hawliadau ar ôl iddo gael ei ddiorseddu am godi gormod ar y Pentagon hyd at $ 374 miliwn trwy gaffael bwyd gan fusnes teuluol arall - cadwyn archfarchnadoedd Canolfan Sultan - ac yna chwyddo'r costau hynny wrth filio'r UD. Fe'i cyhuddwyd hefyd o geisio $ 80 miliwn mewn rhwystrau gan gyflenwyr yr UD.

Ond yn rhyfeddol ddigon, mae'n debyg na wnaeth y sgandal fawr ddim i ystumio'r cwmni o'r busnes proffidiol o gontractio milwrol. Ar ôl cael ei ddiorseddu yn 2007 ar gyfer y cynllun, gwaharddwyd y cwmni rhag gwneud busnes gyda milwrol yr Unol Daleithiau.

Ond yn y blynyddoedd dilynol, daeth i ben a roddwyd o leiaf 14 hepgoriad ar wahân gan yr USDOD - nifer digynsail - i barhau i dderbyn contractau'r UD. Yn nodedig, roedd uwch swyddog ystwythder wedi gwasanaethu yn y swyddfa o'r blaen a oedd yn gyfrifol am gymeradwyo llawer o'r hepgoriadau, yr Asiantaeth Logisteg Amddiffyn.

Yn fwy na hynny, y 2017 setliad roedd gosod dirwyon ar Ystwythder yn cynnwys newyddion rhyfeddol o dda i'r cwmni: caniatawyd iddo ddechrau cynnig unwaith eto am gontractau'r UD heb yr angen am hepgoriadau.

Fe wnaeth yr ystwythder triniaeth a dderbyniwyd, yn enwedig yr hepgoriadau, ysgogi'r Cynrychiolydd Jackie Speier o California, aelod o bwyllgor Gwasanaethau Arfog y Tŷ, i ysgrifennu i swyddogion USDOD yn 2018 yn mynnu atebion.

Nid yr Adran Amddiffyn yw'r unig gangen o lywodraeth sy'n agored i gael ei cham-drin. Wrth i'r llywodraeth ffederal ddechrau rhyddhau triliynau o ddoleri i unigolion, busnesau ac eraill, mae awdurdodau'n addo mynd i'r afael ag unrhyw un sy'n cymryd rhan mewn sgamiau sy'n atgoffa rhywun o'r rhai a ymrwymwyd mewn ymateb i'r Gyngres help llaw enfawr a gymeradwywyd yn ystod argyfwng ariannol 2008.

Ym mis Mawrth 2010, er enghraifft, roedd cyn-lywydd Banc Park Avenue ym Manhattan a godir ymlaen â thwyll ac ysbeilio yn yr hyn a ddywedodd awdurdodau oedd yr erlyniad troseddol cyntaf o achos yn ymwneud â thwyllo'r rhaglen help llaw a gymeradwywyd gan y Gyngres.

Cyhuddwyd gweithrediaeth y banc, Charles J. Antonucci Sr., o gymryd rhan mewn cynllun cymhleth i gamarwain awdurdodau gwladol a ffederal mewn cais am fwy na $ 11 miliwn o’r rhaglen help llaw ffederal a elwir y Rhaglen Rhyddhad Asedau Cythryblus, neu TARP.

Ceisiodd argyhoeddi awdurdodau ei fod wedi trefnu buddsoddiad allanol o $ 6.5 miliwn i'r banc, pan mewn gwirionedd roedd wedi defnyddio arian y banc ei hun yn gyfrinachol trwy gyflogi rhwydwaith trosglwyddo arian cywrain.

Llwyddodd i ariannu'r arian banc i grŵp o endidau yr oedd yn eu rheoli ac yna prynodd gyfran reoli yn y banc - er yn enw buddsoddwyr ffug. Caniataodd hynny, yn ei dro, iddo adrodd bod gan y banc ddwywaith y swm o arian oedd ganddo mewn gwirionedd mewn cais $ 11 miliwn am arian help llaw o dan y rhaglen TARP.

Nawr, gyda phenodau fel y rhain yn rhan o'r cefndir, crëwyd tasglu gan yr Adran Gyfiawnder i ymchwilio i achosion o dwyll a allai godi. Mae asiantaethau ffederal sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r ymdrechion ymateb hefyd yn wyliadwrus iawn, gan gynnwys y Bwyd a Chyffuriau Gweinyddiaeth, Sy'n anfon llythyrau rhybuddio cwmnïau yr amheuir eu bod yn marchnata triniaethau a phrofion coronafirws diffygiol neu ffug.

Parhau Darllen

Tsieina

Prydain yn siarad â phartneriaid rhyngwladol ar #Coronavirus - llefarydd ar ran PM

cyhoeddwyd

on

Mae Prydain yn siarad â phartneriaid rhyngwladol i ddod o hyd i atebion i helpu Prydain a gwladolion tramor eraill i adael dinas Tsieineaidd Wuhan, canol brigiad coronafirws, meddai llefarydd ar ran y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Llun (27 Ionawr), ysgrifennu William James ac Elizabeth Piper.

“Mae’r Swyddfa Dramor wedi dweud y bore yma eu bod yn archwilio opsiynau ar gyfer gwladolion o Brydain sy’n gadael y dalaith. Mae’r Swyddfa Dramor mewn cysylltiad agos â phartneriaid rhyngwladol, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a gwledydd Ewrop, i ymchwilio i atebion posib, ”meddai’r llefarydd wrth gohebwyr.

“Diogelwch gwladolion Prydain yw ein prif flaenoriaeth.”

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd