Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Dylai Ffrainc a Gwlad Belg newid eu model gofal

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

o-AM DDIM-IECHYD-GOFAL-CANADA-facebookYn ddiweddar gwelsom ffrwydrad sydyn o sylw'r cyfryngau at y ffaith adnabyddus bod Ffrainc yn anfon miloedd o bobl ag anableddau i sefydliadau gofal yng Ngwlad Belg. Yn ôl yr arfer, fodd bynnag, mae risg o arwynebolrwydd. Er bod mater amodau materol yn y sefydliadau hyn yn bwysig, ac er bod angen amlwg am safonau a'u gorfodi, rydym mewn perygl o golli'r cwestiwn dyfnach os ydym yn canolbwyntio ar amodau materol yn unig. Dylai'r 'sgandal' roi cyfle i gael dadl polisi go iawn. Pam mae'r ddwy wlad, Ffrainc a Gwlad Belg, yn parhau i roi cymaint o bobl ag anableddau mewn sefydliadau preswyl? Oni ddylent fod yn buddsoddi mewn dewisiadau amgen yn y gymuned yn lle?

Yn wir, dylen nhw! Mae'r Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau, a gadarnhawyd gan y ddwy Wladwriaeth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn nodi bod gan bobl ag anableddau'r hawl i fyw'n annibynnol a chael eu cynnwys yn y gymuned. Mewn gwirionedd, ymhell cyn i'r Confensiwn ddod i fodolaeth, mae llawer o wladwriaethau Ewropeaidd (fel y rhan fwyaf o'r gwledydd Nordig) wedi bod yn disodli gwasanaethau tebyg i sefydliad yn systematig gyda gwasanaethau yn y gymuned.

Am bedair blynedd, mae ein swyddfa wedi bod yn rhan o glymblaid sy'n ysgogi datblygiadau tebyg yn nhaleithiau Canol a Dwyrain Ewrop, lle mae'r model sefydliadol wedi bod yn drech ers amser maith. Y nod yw caniatáu i bobl ag anableddau fyw yn eu cartrefi eu hunain, yn eu cymunedau eu hunain, yn agos at eu teuluoedd, gyda chefnogaeth ddigonol yn ôl eu hanghenion.

hysbyseb

Mae athroniaeth gyfan Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn un lle mae pobl ag anableddau yn bynciau gweithredol, yn ddeiliaid hawliau, ac nid dim ond gwrthrychau gofal goddefol. Nid yw eu hanfon o un wlad i gael eu warysau mewn gwlad arall oherwydd costau is yn anghydnaws â phwyslais y Confensiwn ar gynhwysiant yn y gymuned yn unig - mae hefyd yn dangos bod y bobl ag anableddau yn cael eu trin fel gwrthrychau. O safbwynt yr UE o bedwar rhyddid, mae trafodiad o'r fath yn debyg i symud nwyddau yn rhydd yn hytrach na phersonau. Mae'r pwyslais ar gost-effeithiolrwydd fel rhywbeth sy'n drech na hawliau dynol ac ansawdd bywyd yn broblemus.

Yn olaf, ar wahân i'r niferoedd syfrdanol o bobl Ffrengig ag anableddau a osodwyd mewn sefydliadau yng Ngwlad Belg, dros 6,000 yn ôl pob sôn, soniodd y cyfryngau hefyd fod tua 10,000 o Wlad Belg mewn gofal sefydliadol yn eu gwlad eu hunain. Mae hynny ynddo'i hun yn fater o bwys y mae angen mynd i'r afael ag ef. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi argymhelliad gwlad-benodol i Wlad Belg i ddatblygu dewisiadau amgen yn y gymuned yn lle gofal tymor hir ond mae hefyd wedi gwneud hynny dim ond o dan y pennawd cost-effeithiolrwydd. Mae hynny'n eithaf anffodus.

Yn wir, gallai dewisiadau amgen yn y gymuned fod yn rhatach na sefydliadau yn y tymor hir. Ond ni ellir gwneud y broses o ddad-sefydliadu fel ymarfer torri costau oherwydd byddai hynny mewn perygl o ddisodli gofal sefydliadol gan rhy ychydig o ofal neu ddim gofal o gwbl. Rhaid i gymdeithasau cefnog sydd wedi ymrwymo i hawliau dynol fod yn barod i ariannu'r gwasanaethau hynny sy'n angenrheidiol i alluogi pobl ag anableddau i fwynhau'r ymreolaeth fwyaf, y lefel uchaf bosibl o gynhwysiant yn y gymuned, a sbectrwm llawn eu hawliau dynol.

hysbyseb

Jan Jařab, cynrychiolydd rhanbarthol Ewrop o Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd