Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Partneriaid cadwyn fwyd Ewrop yn gweithio tuag at systemau bwyd mwy cynaliadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

bwyd-MKMewn Datganiad ar y Cyd o'r enw Camau tuag at gadwyn fwyd Ewropeaidd fwy cynaliadwy a gyhoeddwyd ar 28 Ebrill, cynrychiolwyr o bob rhan o gadwyn fwyd Ewrop (1) ac mae cymuned y cyrff anllywodraethol yn annog llunwyr polisi'r UE i gefnogi dull mwy cydlynol o ddiogelu cynaliadwyedd systemau bwyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Daw'r Datganiad cyn cyhoeddi Cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar Gynaliadwyedd Systemau Bwyd ac yng nghyd-destun mynd i'r afael â heriau yn y maes hwn yn y dyfodol. Mae'n cynnwys 32 o argymhellion polisi pendant a allai helpu i gyflawni cadwyn fwyd fwy cynaliadwy erbyn 2020, gan gynnwys gwella'r cydlyniad ymhlith gwahanol amcanion polisi sy'n gysylltiedig â bwyd ac ymhlith llwyfannau rhanddeiliaid yr UE, gan ystyried pob agwedd ar gynaliadwyedd, yn amrywio o amaethyddiaeth a physgodfeydd yr UE, polisïau amgylcheddol, iechyd a defnyddwyr, i bolisïau rheoli gwastraff ac ynni.

Mae llofnodwyr y Datganiad wedi diffinio cynaliadwyedd systemau bwyd fel a ganlyn: “Ymgysylltiad parhaus rhanddeiliaid y gadwyn fwyd i gyflawni 'effeithiau amgylcheddol isel wrth gyfrannu at ddiogelwch bwyd a maeth ac at fywyd iach ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol (2)'. Dylai'r systemau hyn fod yn 'amddiffynnol ac yn parchu bioamrywiaeth ac ecosystemau, yn ddiwylliannol dderbyniol, yn hygyrch, yn deg yn economaidd ac yn fforddiadwy; maethol ddigonol, diogel ac iach; wrth optimeiddio adnoddau naturiol a dynol (3) '. Yn olaf ond nid lleiaf 'mae cynaliadwyedd yn golygu sicrhau hawliau a lles dynol heb ddisbyddu na lleihau gallu ecosystemau'r ddaear i gynnal bywyd neu ar draul llesiant eraill (4)'. ”

hysbyseb

Mae'r diffiniad yn cwmpasu'r tair colofn o gynaliadwyedd (dimensiynau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol) y mae angen mynd i'r afael â phob un ohonynt ar yr un pryd os ydym am sicrhau cynaliadwyedd systemau bwyd. Yn y cyd-destun hwn, mae'r llofnodwyr yn edrych i'r Comisiwn i ddangos arweinyddiaeth yn ei gyfathrebu sydd ar ddod gyda'r nod o gynyddu cydlyniant y polisi cynaliadwyedd bwyd. Byddant yn parhau i weithio gydag aelodau'r gadwyn fwyd i fwrw ymlaen â'r argymhellion hyn yn 2014 a thu hwnt, er enghraifft yn y Fforwm Lefel Uchel.

Cafodd y fenter ar y cyd hon ei chynhyrfu gan y Grŵp Deialog Rhanddeiliaid ar Gynaliadwyedd Bwyd, grŵp gwirfoddol a sefydlwyd ym mis Medi 2013 gan gynnwys 18 o sefydliadau a chwmnïau o bob rhan o gadwyn fwyd yr UE, y mae'r mwyafrif ohonynt hefyd yn aelodau o'r Fforwm Lefel Uchel ar gyfer Cyflenwad Bwyd sy'n Gweithio'n Well Cadwyn (5). I gael mwy o wybodaeth am y Fforwm Lefel Uchel, cliciwch yma.

1 Cadwyn fwyd: unrhyw actor sy'n ymwneud â chynhyrchu, dosbarthu a bwyta bwyd
2 Burlingame a Dernini, 2012, yn http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e01.pdf
3 http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e01.pdf
4 http://www.fao.org/nr/sustainability/home/cy/
5 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food/index_en.htm
Y sefydliadau sy'n ymwneud â'r Fenter hon yw:
 CELCAA (Pwyllgor Cyswllt Ewropeaidd y Fasnach Amaethyddol ac Amaeth-Fwyd), www.celcaa.eu
 CLITRAVI (Canolfan Gyswllt y Diwydiant Prosesu Cig yn yr Undeb Ewropeaidd), www.clitravi.eu
 COPA-COGECA (Ffermwyr Ewropeaidd - Amaeth-Gydweithredol Ewropeaidd), www.copa-cogeca.be
 EFFAT (Ffederasiwn Undebau Llafur Bwyd, Amaethyddiaeth a Thwristiaeth Ewrop), www.effat.org
 ELC (Ffederasiwn y Diwydiannau Cynhwysion Bwyd Arbenigol Ewropeaidd), www.elc-eu.org
 ERRT (Ford Gron Manwerthu Ewropeaidd), www.errt.org
 EURO COOP (Cymuned Ewropeaidd Cwmnïau Cydweithredol Defnyddwyr), www.eurocoop.coop
 EuroCommerce (Cynrychiolaeth manwerthu, cyfanwerthu a masnach ryngwladol i'r UE), www.eurocommerce.be
 FERRERO INTERNATIONAL, www.ferrero.com
 FoodDrinkEurope, www.fooddrinkeurope.eu
 EWROP MANWERTH ANNIBYNNOL, www.independentretaileurope.eu
 NESTLÉ, www.nestle.com
 SONAE, www.sonae.pt
 gwirodyddEUROPE, www.spirits.eu
 SÜDZUCKER AG, www.suedzucker.de
 UNILEVER, www.unilever.com
 WWF (Cronfa Byd-eang ar gyfer Natur), www.wwf.eu

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd