Cysylltu â ni

eIechyd

Rhaid i e-Iechyd 'feithrin cynhwysiant a chydsafiad'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

e-iechydYn cyd-fynd ag agor fforwm e-Iechyd 2014 yn Athen a gynhaliwyd o dan Arlywyddiaeth Gwlad Groeg yr UE, mae'r Cynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewropeaidd (EPHA) yn tynnu sylw at yr hyn y mae'n credu yw'r rheidrwydd i eIechyd rhaid i atebion ddiwallu anghenion yr holl ddefnyddwyr terfynol gan gynnwys unigolion â chyflyrau iechyd penodol a'u gofalwyr, grwpiau agored i niwed, a darparwyr iechyd.

Mae twf cyflym mHealth, sy'n cynnwys apiau ffôn clyfar ac offer eraill, megis synwyryddion a robotiaid sy'n galluogi monitro o bell, byw â chymorth amgylchynol a chyfathrebu amser real rhwng ac ymhlith cleifion a gweithwyr iechyd proffesiynol, yn dod ag e-Iechyd yn agosach at ddefnyddwyr terfynol ac yn culhau'r digidol. rhannu. Fodd bynnag, fel y mae'r adroddiad diweddar ar 'Anghydraddoldebau iechyd ac e-Iechyd' gan y Grŵp Rhanddeiliaid e-Iechyd yn nodi, mae pawb yn mynd at dechnoleg mewn ffordd wahanol ac mae yna lawer o rwystrau o hyd sy'n gysylltiedig â defnyddio e-Iechyd yn effeithiol y tu hwnt i'r rhwystrau cychwynnol o ran mynediad a fforddiadwyedd.

O ystyried yr argyfwng economaidd parhaus mewn sawl rhan o Ewrop, mae EPHA yn galw am integreiddio e-Iechyd yn effeithiol i systemau iechyd Ewropeaidd er mwyn osgoi ymhelaethu ymhellach ar anghydraddoldebau iechyd. Gall e-Iechyd gyfrannu at wella mynediad ac adeiladu undod yn Ewrop ond mae hyn yn dibynnu ar gydlyniant polisi yn y sector iechyd a thu hwnt er mwyn 'Cynnwys Pawb', fel yr argymhellir yn Adroddiad y Tasglu e-Iechyd.

hysbyseb

“Mae gan e-Iechyd y potensial i wella mynediad i ofal iechyd i bawb yn Ewrop, gan gyfrannu at hyrwyddo undod ledled yr UE. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar ymrwymiad gwleidyddol i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yn uniongyrchol. Er mwyn i unigolion ecsbloetio datrysiadau e-Iechyd mewn ffordd ystyrlon, mae'n bwysig cydnabod bod pawb yn wahanol. Mae angen i ni weld atebion wedi'u targedu'n well i bawb nad oes ganddynt y gallu i ddefnyddio TGCh yn hyfedr, boed hynny o ganlyniad i anableddau corfforol, meddyliol neu ddysgu, neu oherwydd rhesymau diwylliannol, rhyw neu resymau eraill. Mae datblygu llythrennedd iechyd digidol yn broses gymhleth sy'n cynnwys sawl cymhwysedd gwahanol a gymhwysir ar yr un pryd. Un peth yw gwybod sut i ddefnyddio technoleg ond peth arall yw gwneud penderfyniadau iechyd da yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar-lein, ”meddai Llywydd EPHA, Peggy Maguire.

Mae mater anghydraddoldebau iechyd wedi cael mwy o sylw ar lefel Ewropeaidd a rhaid ei ymestyn hefyd i'r ddadl e-Iechyd. “Mae EPHA yn cefnogi gweithredu Cynllun Gweithredu e-Iechyd y Comisiwn Ewropeaidd 2012-2020 ac Agenda Ddigidol Ewrop. Mae'n bwysig dod o hyd i ffyrdd newydd o sicrhau costau a grymuso cleifion yn Ewrop. Ond heb fuddsoddiadau cryf mewn addysg a hyfforddiant wedi’i dargedu bydd yn anodd creu’r lefel o ymddiriedaeth ac ymgysylltiad a ragwelir gan lunwyr polisi, ”meddai Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro EPHA, Emma Woodford.

Mwy o wybodaeth

hysbyseb

Briffio EPHA) Iechyd Symudol (Iechyd)
Anghydraddoldebau iechyd ac e-Iechyd, Adroddiad gan y Grŵp Rhanddeiliaid e-Iechyd (arweinydd mater: EPHA)

Adroddiad y Tasglu e-Iechyd
Sefyllfa EPHA ar Gynllun Gweithredu e-Iechyd 2012-2020
Briffio EPHA ar yr Agenda Ddigidol ar gyfer Ewrop

coronafirws

Mae cychwyniadau Ewropeaidd yn elwa o hwb ôl- # Covid

cyhoeddwyd

on

Wrth i ddirwasgiad byd-eang fynd yn rhydd, mae llawer o fusnesau yn cael eu hunain yn wynebu argyfwng dirfodol. Mae'r pandemig coronafirws wedi dynodi diwedd ar gyfnod o ehangu economaidd heb ei fframio, gan sbarduno cynnydd sydyn mewn diweithdra a gorfodi llywodraethau ledled Ewrop i gyflwyno ysgubol gwaharddiadau busnes mewn ymgais i atal llanw ansolfedd.

Mae amseroedd caled o'n blaenau - ac eto i gyd, nid gwawd a thrwmwch mohono i gyd. Gyda sylw llunwyr polisi Ewropeaidd yn canolbwyntio'n gadarn ar gael economi'r bloc yn ôl ar y trywydd iawn trwy a cynllun adfer wedi'i gynllunio i gyflymu trawsnewidiadau digidol a gwyrdd, gallai'r argyfwng, mewn gwirionedd, nodi dechrau oes euraidd o gyfle i fusnesau cychwynnol Ewrop.

hysbyseb

Gwthio ymlaen

Mwynhaodd yr UD ac Asia ddechrau da yn y ffyniant cychwyn. Fodd bynnag, mae Ewrop wedi bod yn dal i fyny yn gyson - a rhagwelir y bydd yn cydio yn ôl mwy o wytnwch o'r pandemig. Nid yn unig y daeth Ewrop â'r pandemig dan reolaeth yn gynt o lawer na'r Unol Daleithiau, ond mae system lles cymdeithasol bresennol Ewrop, ynghyd â dull cyfunol ei llywodraethau o gadw swyddi yn ystod cloi, yn hytrach na chaniatáu i ddiweithdra esgyn, yn talu ar ei ganfed.

Er y bydd dychwelyd i 'fusnes fel arfer' yn anodd, mae tystiolaeth o'r ddamwain ariannol fyd-eang ddiwethaf yn profi bod argyfyngau'n gyrru arloesedd. Mae ffigurau'n dangos, ar ôl 2008, bod mwy o fuddsoddwyr wedi cymryd siawns cyfnod hadau rowndiau cyllido, er enghraifft, tuedd y gellir ei hailadrodd wrth i entrepreneuriaid sydd newydd fod yn ddi-waith greu cychwyniadau - fel ffordd o guro diweithdra a datrys problemau cymdeithasol dybryd.

Mae gweithlu medrus yn aros am y busnesau newydd hyn: gall busnesau cychwynnol Ewropeaidd ddisgwyl denu talent sydd naill ai wedi'i ddiswyddo yn yr UD neu wedi'i wahardd o'r wlad ar ôl i Donald Trump fynd i'r afael â rheolau fisa. Gallai cwmnïau sy'n barod i'w llogi weld eu stoc yn codi'n gyflym, diolch i'r gronfa dalent ddigynsail hon.

hysbyseb

Technegau cychwyn yn yr esgyniad

Mae rhai cychwyniadau Ewropeaidd yn arbennig o barod i dyfu yn sgil yr argyfwng. Cymerwch blatfform cyfryngau cymdeithasol yn Ffrainc Yubo, y mae ei sylfaenwyr cynnwys ar restr Forbes 30 dan 30 eleni. Y cwmni nod- o feithrin cyfeillgarwch pellter hir rhwng pobl ifanc 13-25 oed trwy ffrydio fideo byw a negeseuon gwib - yn ymddangos yn arbennig o gydwybodol yn ystod y pandemig. I bobl ifanc sydd wedi cael eu gorfodi yn sydyn i ollwng y cymdeithasoli personol â'u cyfoedion sydd gan ymchwil dangos yn hanfodol i'w datblygiad, mae'r ap wedi profi'n adnodd hanfodol.

Gan fod y cloeon yn angenrheidiol i arafu ymlediad ysgolion caeedig Covid-19, sinemâu a lleoliadau cyngerdd, trodd Gen Zers at eu ffonau smart ar gyfer cynhaliaeth gymdeithasol ac i drafod materion gwleidyddol dybryd y dydd, gyda safleoedd fel Yubo neu Houseparty yn cynnig sêff. a llwyfan hyblyg ar gyfer cymdeithasu a thrafod mewn lleoliad grŵp. Mae ffigurau cofrestru dyddiol Yubo yn siarad drostynt eu hunain, wedi mwy na dyblu mewn nifer o ddechrau 2020 i gyrraedd 30,000 erbyn canol mis Ebrill. Gydag ansicrwydd yn ymbellhau pan fydd ysgolion yn yr UD, y DU a Chanada— y gwledydd sy'n rhan o gyfran y llew o fas defnyddiwr Yubo - yn ailagor yn llawn, mae poblogrwydd apiau ffrydio byw yn debygol o dyfu ymhellach fyth.

Healthtech ar flaen y gad yn yr ymchwil

Yn y cyfamser, mae cychwyniadau iechyd Ewropeaidd - a oedd eisoes â mantais diolch i systemau iechyd cyhoeddus cryf y cyfandir - yn sicr o weld buddsoddiad o'r newydd yng nghanol yr argyfwng iechyd cyhoeddus.

Wedi'i leoli yn Llundain AI llesiannoler enghraifft, yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i nodi targedau cyffuriau addawol newydd ac mae eisoes wedi nodi rhai triniaethau posibl ar gyfer Covid-19 sydd bellach yn cael eu hymchwilio ymhellach. Gan ddefnyddio technoleg a ddyluniwyd i sifftio trwy reams o lenyddiaeth wyddonol yn cyfeirio at y firws, roedd yr ymchwilwyr yn gallu nodi triniaeth bosibl yn gyflym: baricitinib. Wedi'i ddatblygu'n wreiddiol fel ffordd o atal yr ymateb imiwn eithafol a ysgogwyd gan gyflyrau fel arthritis gwynegol, bydd barictinib yn cael ei brofi mewn cyn bo hir mewn treial clinigol carlam fel iachâd posib ar gyfer ymateb y system imiwnedd orweithgar o'r enw storm cytocin sydd wedi lladd cleifion coronafirws dirifedi.

Asesiadau cynnar o effeithiolrwydd barictinib awgrymu y gallai algorithmau Benevolent AI fod yn iawn ar yr arian. Mae pedair astudiaeth annibynnol wedi nodi y gallai'r cyffur fod yn effeithiol wrth atal stormydd cytocin. Yn y mwyaf o'r pedair astudiaeth, a gynhaliwyd gan Ysbyty Prato yn yr Eidal, roedd marwolaethau yn sylweddol is ymhlith y cleifion a gafodd eu trin â baricitinib yn hytrach na'r grŵp rheoli, ac roedd cleifion baricitinib yn llawer mwy tebygol o gael eu rhyddhau o'r ysbyty o fewn dau wythnos.

Mae cychwyniadau di-ri Ewropeaidd eraill yn y sector healthtech wedi cyflwyno mentrau arbennig i helpu i frwydro yn erbyn y pandemig - rhoi help llaw ac, ar yr un pryd, arddangos eu cynhyrchion arloesol. Mae'r cwmnïau hyn yn cynnig ymyriadau uwch-dechnoleg sy'n galluogi pobl - gan gynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol - i weithio'n fwy effeithiol gartref, yn ogystal â darparu offer a llwyfannau sy'n rhoi cyfleoedd i rieni a myfyrwyr ddysgu o bell.

Llwyfan archebu apwyntiadau Doctolib- mae un o bum unicorn cychwyn Ffrainc - wedi gwneud ei blatfform teleconsultation ar gael am ddim i bob meddyg yn Ffrainc, tra bod eraill, fel Velmio cychwyn digidol Estonia, Scandit o Zurich a Babylon Health, unicorn iechyd digidol Prydain, wedi addo adnoddau i olrhain, profi a choladu data ar Covid-19.

Ymladd am ddyfodol mwy disglair

Mae cadw'r ecosystem cychwyn Ewropeaidd yn fyw a gweithredu wrth i'r byd addasu i amodau ôl-bandemig wedi bod yn flaenoriaeth fawr i'r Comisiwn Ewropeaidd. Y pot € 10bn a addawyd gan y Cyngor Arloesi Ewrop i gronni 'y gronfa ecwiti deeptech fwyaf yn Ewrop', wedi'i hychwanegu at gyllideb hael o € 13bn ar gyfer grant ymchwil, mae ganddo'r potensial i newid y gêm ar gyfer cychwyniadau technoleg.

Wrth i densiynau rhwng yr UD a China greu cyfleoedd newydd i'r bloc ddenu buddsoddiad o'r tu allan - yn enwedig wrth i'r arfer o weithio o bell a dosbarthedig ennill tir - gallai Ewrop gael ei hun mewn sefyllfa ddelfrydol i herio'r status quo. Gallai uchafiaeth gydnabyddedig Ewrop mewn meysydd fel ynni ac awyrofod hefyd roi clod i gais y bloc am arweinyddiaeth dechnoleg fyd-eang. Wrth i Ewrop wella o'r dirywiad economaidd, mae'n ddigon posib mai tro cychwyn Ewrop i ddisgleirio.

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Mae cydweithredu rhyngwladol ym maes ymchwil #ICT yn rhan ganolog o'r olwyn wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang heddiw

cyhoeddwyd

on

 

Mae ymchwilwyr a gwyddonwyr o bob cwr o'r byd yn gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i frechlyn i frwydro yn erbyn Coronavirus. Mae cwmnïau o Ewrop, China, UDA, Awstralia a Chanada ar flaen y gad wrth geisio dod o hyd i atebion meddygol i fynd i’r afael â Covid-19. Ond mae un enwadur cyffredin yng ngwaith yr holl raglenni ymchwil penodol hyn. Maen nhw'n dod â gwyddonwyr ynghyd o wahanol rannau o'r byd i weithio ar y maes ymchwil iechyd hynod bwysig hwn, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

hysbyseb

 

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Nid yw ceisio rhagoriaeth wyddonol yn stopio ar unrhyw ffin ddaearyddol ddiffiniedig. Os yw llywodraethau neu gwmnïau fel ei gilydd eisiau cyflwyno'r cynhyrchion a'r atebion mwyaf arloesol i'r farchnad, dylent ddilyn polisi o gydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol.

Hynny yw, sicrhau bod y gwyddonwyr gorau yn y byd yn gweithio gyda'i gilydd i geisio pwrpas cyffredin. Er enghraifft, gall hyn ymwneud â gweithgareddau ymchwil cydweithredol wrth frwydro yn erbyn anhwylderau iechyd cronig, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac wrth adeiladu dinasoedd mwyaf ecogyfeillgar ac ynni effeithlon y dyfodol.

hysbyseb

Mae datblygiadau ym maes technolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) nawr, yn sail i ddatblygiad arloesol yr holl ddiwydiannau fertigol heddiw. Mae'r sectorau ynni, trafnidiaeth, iechyd, diwydiannol, ariannol ac amaeth yn cael eu moderneiddio a'u trawsnewid trwy'r broses dyfeisgarwch digidol.

  • Gall 5G nawr sicrhau y gellir cynnal llawdriniaethau meddygol o bell.
  • Gall datblygiadau mewn deallusrwydd artiffisial (AI) helpu i nodi Covid-19 trwy gymwysiadau cwmwl.
  • Mae arloesiadau ym maes Rhyngrwyd Pethau (IOT) yn sicrhau gweithrediad mwy effeithlon systemau cyflenwi dŵr trwy nodi diffygion a gollyngiadau yn awtomatig.
  • Heddiw mae 25% o'r holl dagfeydd traffig mewn dinasoedd yn cael ei achosi gan bobl sy'n chwilio am leoedd parcio. Trwy ddefnyddio canolfannau data yn iawn a thrwy integreiddio'r defnydd o wasanaethau fideo, llais a data, mae systemau goleuadau traffig a pharcio yn fwy effeithlon yn weithredol.
  • Bydd 5G yn danfon ceir hunan-yrru oherwydd bod yr amseroedd ymateb hwyrni wrth gyflawni cyfarwyddiadau bellach yn llawer is o gymharu â 4G. Mae cwmnïau ceir bellach yn defnyddio cyfrifiaduron gweinydd i brofi modelau cerbydau newydd yn hytrach na defnyddio ceir corfforol ar gyfer arddangosiadau o'r fath.
  • Bellach mae 85% o'r holl wasanaethau bancio traddodiadol yn cael eu cynnal ar-lein. Mae datblygiadau mewn AI hefyd yn arwain y frwydr wrth frwydro yn erbyn twyll cardiau credyd.
  • Trwy ddefnyddio synwyryddion yn iawn i nodi'r pwysedd gwaed a lefelau curiad y galon mewn gwartheg, gall cynhyrchu llaeth gynyddu 20%.

Wrth wraidd yr holl ddatblygiadau hyn mae ymrwymiad cryf iawn gan y sectorau cyhoeddus a phreifat i fuddsoddi mewn ymchwil sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel algorithmau mathemategol, gwyddorau amgylcheddol ac effeithlonrwydd ynni. Ond cydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol yw'r gydran allweddol wrth gyflawni'r trawsnewidiad digidol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

Cyflawnir amcanion polisi Horizon Europe (2021-2027) yn llwyddiannus trwy gydweithrediad rhyngwladol cadarnhaol. Bydd y rhaglen ymchwil hon o'r UE yn helpu i wneud Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol, adeiladu economi werdd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a gweithredu nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Gall a bydd Huawei yn helpu'r UE i gyflawni'r nodau polisi cymdeithasol ac economaidd hanfodol bwysig hyn.

Mae Huawei wedi ymrwymo i barhau â'n polisi o ymgysylltu rhyngwladol wrth ddarparu cynhyrchion ac atebion arloesol newydd i'r farchnad. Mae Huawei yn cyflogi dros 2400 o ymchwilwyr yn Ewrop, gyda 90% ohonynt yn recriwtiaid lleol. Mae ein cwmni'n gweithio gyda dros 150 o brifysgolion yn Ewrop ar ystod o wahanol weithgareddau ymchwil. Mae Huawei yn cymryd rhan weithredol mewn mentrau ymchwil a gwyddoniaeth yr UE fel Horizon 2020.

Gall y cymunedau ymchwil ac addysg preifat a chyhoeddus o bob rhan o'r byd - trwy weithio gyda'n gilydd - gydag ymdeimlad cyffredin o bwrpas - fynd i'r afael â'r heriau byd-eang difrifol sy'n ein hwynebu heddiw.

Lle rydyn ni'n unedig, byddwn ni'n llwyddo. Lle rydyn ni'n rhanedig, byddwn ni'n methu.

Parhau Darllen

eIechyd

#eHealth - Cofnodion iechyd electronig cyntaf cleifion sy'n cael eu cyfnewid rhwng gwledydd yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae cofnodion iechyd cyntaf cleifion wedi cael eu cyfnewid yn yr UE diolch i'r gwasanaethau iechyd electronig trawsffiniol. Ar hyn o bryd bydd meddygon yn Lwcsembwrg yn gallu derbyn Crynodebau Cleifion digidol o deithwyr sy'n dod o Tsiecia. Mae'r Crynodebau Cleifion hyn yn darparu gwybodaeth gefndir am agweddau pwysig sy'n gysylltiedig ag iechyd fel alergeddau, meddyginiaeth gyfredol, salwch blaenorol, meddygfeydd, ac ati, gan ei gwneud yn hygyrch yn ddigidol rhag ofn y bydd ymweliad brys meddygol mewn gwlad arall. Mae'n grynodeb o ddata iechyd claf sydd wedi'i storio mewn fformat electronig.

Hefyd, yr wythnos hon, mae'r Ffindir a Croatia yn cyfnewid eGofnodion: Gall dinasyddion y Ffindir nawr adfer y meddyginiaethau a ragnodir yn electronig gan eu meddyg yn y Ffindir mewn fferyllfeydd Croateg. Ers mis Ionawr eleni, mae dros 2,000 o gleifion y Ffindir eisoes wedi gallu cael eu meddyginiaethau yn Estonia.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd, Vytenis Andriukaitis: "Rwy'n llongyfarch Tsiecosia, Lwcsembwrg a Chroatia am gymryd eu camau mewn cydweithrediad e-Iechyd, a gobeithio y bydd gwledydd eraill yn dilyn yn fuan. Mae rhannu Crynodebau Cleifion ac e-Adroddiadau yn bwysig ar gyfer diogelwch cleifion oherwydd gall helpu meddygon i wneud hynny deall hanes meddygol y claf yn well, gall leihau peryglon meddyginiaeth anghywir a gall gyfrannu at ofal gwell. Mewn sefyllfa o argyfwng, gall hyn achub bywydau. Bydd y Comisiwn yn parhau â'i gefnogaeth i ehangu gofal gwell i ddinasyddion ledled yr UE. "

hysbyseb

Ychwanegodd Comisiynydd yr Economi Ddigidol a Chymdeithas Mariya Gabriel: “Mae cyflawniad heddiw yn gam arall wrth ddod â buddion diriaethol ein dull Ewropeaidd i ddinasyddion. Mewn marchnad sengl ddigidol, mae dinasyddion yn disgwyl i'w cofnodion iechyd a phresgripsiynau meddyg fod yn hygyrch ac yn ddefnyddiadwy lle bynnag y'u lleolir. Edrychaf ymlaen at weld mwy o wledydd yn cyflwyno seilwaith o'r fath fel bod hyn yn dod yn realiti i'r holl ddinasyddion. "

Mae'r gwasanaethau hyn yn bosibl diolch i 'Fy iechyd @ Undeb Ewropeaidd', yr eIechyd Seilwaith Gwasanaeth Digidol sy'n cysylltu'r gwasanaethau cenedlaethol e-Iechyd, gan ganiatáu iddynt gyfnewid data iechyd, ac a ariennir gan Gyfleuster Cysylltu Ewrop y Comisiwn Ewropeaidd. Mae rheolau diogelu data yn cael eu dilyn yn llym - mae'n rhaid i gleifion roi eu caniatâd cyn cyrchu'r gwasanaethau hyn.

Mae aelod-wladwriaethau 22 yn rhan o'r Seilwaith Gwasanaeth Digidol e-Iechyd a disgwylir iddynt gyfnewid e-Ganysgrifiadau a Chrynodebau Cleifion erbyn 2022. Mae saith aelod-wladwriaeth (y Ffindir, Estonia, Tsiec, Lwcsembwrg, Portiwgal, Croatia a Malta) yn lansio'r cyfnewidfeydd hyn erbyn diwedd 2019. Mae mwy o wybodaeth ar gael ewch yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd