Cysylltu â ni

EU

Barn: Pwer i'r bobl - rhoi cleifion wrth galon yr agenda iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Foto FDL I ° pianoBy Cynghrair Cleifion Canser Ewropeaidd a Chynrychiolydd Cleifion EAPM Yr Athro Francesco de Lorenzo (llun)

O ystyried cynnydd meteorig meddygaeth wedi'i bersonoli, does bosib na fu erioed gyfle gwell i roi cleifion yng nghanol gofal iechyd yn Ewrop, i'w grymuso ym mhob ffordd ac i roi'r gair olaf iddynt dros eu data eu hunain.

Mae'n ymddangos yn anhygoel yn yr 21ain ganrif bod rheolau ac agweddau nawddoglyd, gor-amddiffynnol sy'n ymwneud â data iechyd personol mewn llawer o achosion yn gwahardd y claf nid yn unig â rheolaeth dros pryd, sut a ble mae'r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio ond yn aml yn ei rwystro rhag cael hyd yn oed mynediad iddo.

hysbyseb

Mae amseroedd yn newid yn gyflym ac, er bod materion moesol, moesegol a chyfreithiol yn sicr yn ymwneud â'r hyn yr ydym wedi dod i'w alw'n 'ddata mawr', mae cleifion y dyddiau hyn yn wybodus am eu cyflyrau eu hunain ac, mewn achosion lle nad ydyn nhw, mae llawer eisiau bod ac yn sicr mae ganddyn nhw'r hawl i fod. Mae bod yn berchen ar eu data eu hunain yn un ffordd allweddol o symud pethau ymlaen yn hyn o beth.

Bydd meddygaeth wedi'i phersonoli, neu PM, yn agor y drws i driniaeth well, fwy amserol a chost-effeithiol ar gyfer 500 miliwn o ddinasyddion Ewrop sydd wedi'i wasgaru ar draws 28 aelod-wladwriaeth. Ond dim ond trwy ddefnyddio, er enghraifft, canserau prin - y gall gyflawni ei lawn botensial - trwy ddefnyddio treialon clinigol llai, wedi'u targedu'n fwy, sy'n casglu gwybodaeth drawsffiniol, is-grŵp ac, yn hollbwysig, sicrhau ei bod ar gael.

Hyd yn oed i redeg y llwybrau hyn gyda grŵp o gleifion perthnasol, mae angen rhannu data personol a dylai'r dinesydd gael y gair olaf ar ble mae hyn yn mynd. Fodd bynnag, yn aml nid yw hyn yn wir ac mae'n un o'r rhwystrau mwyaf i fynediad at driniaeth i'r rhai sydd ei angen - naill ai i wella eu bywydau neu, mewn llawer o achosion, i achub eu bywydau. Dychmygwch fethu â chymryd rhan mewn treial am gyffur neu driniaeth a allai achub bywyd oherwydd bod meddyg yn penderfynu bod angen i chi amddiffyn rhag eich gwybodaeth feddygol eich hun, gan sicrhau felly na fydd trefnydd y treial clinigol byth yn gwybod a oeddech chi'n addas ai peidio. Mae'n nonsens.

hysbyseb

Fel y dywedodd Gary Lee Geipel gan Eli Lilly, sydd â gofal am fenter PACE y cwmni: “Mae diffyg llais claf wrth wneud penderfyniadau allweddol yn broblem hanesyddol.”

Cyfaddefodd Geipel fod “elfen o dadolaeth” o ran gweithwyr proffesiynol sy'n delio â chleifion. “Mae gan y cyfan fwriad da,” meddai, “ond weithiau mae diffyg dealltwriaeth gywir o realiti’r hyn y mae’r claf yn ei brofi.”

Mae potensial PM yn drawiadol, ond mae gwir angen defnyddio data mawr ac mae hefyd angen clinigwyr rheng flaen i allu deall sut i ddefnyddio'r wybodaeth yn iawn er mwyn gwneud penderfyniadau da am gam nesaf y driniaeth. Gyda'r wybodaeth honno daw'r gallu - a'r rhwymedigaeth - i drosglwyddo'r wybodaeth i'r claf mewn modd hawdd ei ddeall a thryloyw er mwyn caniatáu i'r claf hwnnw fod yn rhan allweddol o'r broses benderfynu. Yna gellir seilio'r cyd-benderfyniad hwn ar wybodaeth enetig ac opsiynau triniaeth yn ogystal ag argaeledd treial, ffordd o fyw neu unrhyw ffactorau perthnasol eraill.

Wrth gwrs, ni all fod agwedd gung-ho tuag at ledaenu’r holl ddata personol hwn, ac mae llawer o gleifion yn wyliadwrus o’i rannu oherwydd pryderon dealladwy iawn ynghylch diffyg rheolaeth dros ble a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio, y potensial. ei werthu er anfantais iddynt, embaras posibl ac, yn waeth byth, gwarthnodi trwy ddiffyg anhysbysrwydd ac ati. Ar y llaw arall, mae llawer o gleifion hefyd yn ymwybodol o'r buddion enfawr posibl iddynt hwy eu hunain a dinasyddion eraill a fydd yn ganlyniad uniongyrchol i sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael. Ond mae'n fater cymhleth.

Dywedodd Mary Baker, MBE, cyn-lywydd uniongyrchol Cyngor yr Ymennydd Ewropeaidd: “Mae'r rhain yn faterion moesegol a dynoliaeth ac os ydych chi'n gadael moeseg a dynoliaeth allan o feddygaeth yna mae gennych chi broblem. Mae angen i ni allu cyfathrebu â chleifion i egluro'r buddion (o rannu eu data). Mae angen dadl yn y gymdeithas ac mae hynny'n brin ar hyn o bryd. ”

Un syniad a grybwyllwyd yw sefydlu cwmnïau cydweithredol data, gan ganiatáu i gleifion reoli'n llwyr dros bwy sy'n gallu defnyddio eu gwybodaeth, pryd y gallant ei defnyddio ac at ba bwrpas, y cyfan wedi'i wneud mewn amgylchedd o berchnogaeth ac ymddiriedaeth. Mae'r syniad hwn yn prysur ennill cred a bydd yn un o'r pynciau a drafodir gan y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) ar ei cynhadledd flynyddol ar 9-10 Medi ym Mrwsel. Bydd hyn yn dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid - cleifion, clinigwyr, ymchwilwyr, academyddion, partneriaid diwydiant, aelodau cysylltiedig aelod-wladwriaeth, llunwyr polisi ynghyd ag ASEau newydd - ac mae wedi'i amseru i ragflaenu tymor pum mlynedd y Comisiwn Ewropeaidd newydd.

Trwy ei gydweithrediad â'r llu o randdeiliaid hyn, ynghyd â'i ymgyrch barhaus STEP (Triniaeth Arbenigol i Gleifion Ewrop), mae EAPM yn ymdrechu i wneud PM yn rhan o bolisi iechyd yr UE am yr 20 mlynedd nesaf a thu hwnt, wrth roi cleifion wrth galon y broses. . Bydd cyflawni'r nodau hyn yn gam sylweddol ymlaen.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd