Cysylltu â ni

EU

Barn: Tough ond tasg gofal iechyd hanfodol i ddod ar gyfer comisiynwyr newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

JacqminGan Didier Jacqmin (llun), Trysorydd EAPM, Cadeirydd y SPO, Cymdeithas Wroleg Ewropeaidd

Yn ddiweddarach eleni bydd gan Ewrop Goleg Comisiynwyr newydd, dynion a menywod wedi'u sesno mewn gwleidyddiaeth ac wedi'u henwebu gan eu haelod-wladwriaeth.

Holl randdeiliaid yn y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn credu ei bod yn bwysig bod y bobl sy'n cael portffolios sy'n effeithio ar yr agenda iechyd yn ymwybodol o botensial meddygaeth wedi'i phersonoli, neu PM. Mae hefyd yn bwysig eu bod yn ystyried arwyddocâd a gwerth PM wrth weithredu i greu Ewrop iachach a chyfoethocach ar gyfer ei 500 miliwn o ddinasyddion.

hysbyseb

Mae'r gorwel iechyd yn newid yn gyflym, mae technolegau newydd eisoes yn trawsnewid y ffordd y mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu heddiw ond mae angen gwneud llawer i sicrhau'r dyfodol am genedlaethau i ddod.

Rhaid i'r comisiynwyr newydd y mae eu portffolios yn effeithio ar yr arena iechyd edrych ymhell y tu hwnt i'w mandad pum mlynedd a'u nod yw adeiladu system ledled yr UE sy'n darparu triniaeth a chyffuriau yn fwy effeithiol, ar gyflymder cyflymach, mewn dull moesegol gadarn, ac sy'n fwy costus - yn effeithlon wrth roi'r claf yng nghanol trafodaethau ac, felly, penderfyniadau am ei ofal iechyd.

Mae poblogaeth Ewrop yn heneiddio ac mae'r baich ar ein systemau iechyd yn dod yn fwy. Mae eisoes yn amlwg bod model un maint i bawb wedi dyddio ac na all weithredu'n iawn mwyach. Heb newid cyflym a radical bydd ein systemau iechyd gwerthfawr yn dod yn anghynaladwy.

hysbyseb

Mae EAPM yn credu'n gryf ymhlith y nifer o ffyrdd y gall y comisiwn newydd effeithio ar y newid angenrheidiol a gwthio'r agenda ymlaen yw trwy gofleidio triniaeth unigol, wedi'i phersonoli yn seiliedig ar y dechnoleg genom ddiweddaraf, defnyddio 'data mawr', polisi iechyd trawsffiniol mae hynny mewn gwirionedd yn gweithio ac nid yw'n difreinio cleifion trwy eu lleoliad daearyddol, ailfeddwl am y modd yr ydym yn cynnal treialon clinigol, model cyflymach o fainc i welyau ar gyfer cael meddyginiaethau newydd ar y farchnad ac, yn hanfodol, mwy o gyllid a chymhellion ar gyfer ymchwil.

Mae'r uchod yn llawer iawn i'w ystyried, ond mae'n rhaid ei ystyried yn amlwg. Ymhlith pethau eraill, mae'n ddyletswydd ar y comisiynwyr newydd i greu amgylchedd lle gall PM ffynnu trwy gyngor, perswâd, awgrym ac, os oes angen, deddfwriaeth a fydd yn annog ac yn galluogi'r aelod-wladwriaethau i weithredu fel un, oherwydd ni all unrhyw wlad yn unig ddatrys y materion iechyd sydd ar y gweill yr ydym i gyd yn eu hwynebu.

Nid yw iechyd yn gwybod unrhyw ffiniau ac mae ei faterion, yn hwyr neu'n hwyrach, yn effeithio ar bob un ohonom. Mae hefyd yn cerdded ar draws portffolios nifer o'r comisiynwyr sy'n dod i mewn gyda briffiau sy'n cynnwys Agenda Ddigidol, Materion Economaidd ac Ariannol, Polisi Iechyd a Defnyddwyr, Diwydiant ac Entrepreneuriaeth, ynghyd ag Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth yn ogystal â Chyfiawnder, Hawliau Sylfaenol a Dinasyddiaeth.

Bydd yn rhaid i'r comisiynwyr perthnasol, yn y drefn honno, ymdrin â materion data mawr, buddsoddi mewn gofal iechyd, treialon clinigol a mwy, partneriaethau cyhoeddus-preifat a buddsoddiad ymchwil, a mwy; wrth gwrs, hawliau cleifion.

Gobeithio bod Ewrop yn dod i'r amlwg yn sgil dirywiad yn yr economi a arweiniodd at fesurau cyni yn cael effaith enfawr ar wasanaethau iechyd mewn rhai aelod-wladwriaethau. Digwyddodd hyn mewn UE lle roedd safonau eisoes yn amrywio'n fawr hyd yn oed cyn yr argyfwng ariannol. Ar wahân i'r cyfrifoldeb moesol diymwad sydd gan Ewrop i'w chleifion mae'n amlwg y byddai diffyg buddsoddiad yn yr agweddau ar iechyd a amlinellir uchod yn ddall ar y gorau ac yn ddi-hid ar y gwaethaf. Bydd UE iachach yn UE gyfoethocach felly mae buddsoddiad llonydd yn y maes hwn yn economi ffug.

Mae'r fathemateg yn syml - bydd gwell triniaeth ataliol a / neu well parhaus - gan ddefnyddio PM, er enghraifft - yn cadw cleifion allan o welyau ysbyty drud, gan ganiatáu iddynt aros yn y gweithle yn ystod triniaeth gan gyfrannu at yr economi yn hytrach na helpu i'w draenio.

Bydd EAPM yn trafod y materion uchod a llawer mwy yn ei gylch cynhadledd flynyddol ar 9-10 Medi ym Mrwsel. Bydd hyn yn dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid, gan gynnwys ASEau newydd, ac mae wedi'i amseru i ragflaenu tymor pum mlynedd y Comisiwn Ewropeaidd newydd. Dim ond gyda chefnogaeth y comisiynwyr newydd hyn y gallwn weithio tuag at adeiladu Ewrop iach a chyfoethog, ac un sy'n deilwng o'i nodau datganedig. Dymunwn yn dda iddynt.

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd