Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

ENSSER yn croesawu ail-gyhoeddi astudiaeth indrawn GM

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

corn_VGMae ENSSER yn croesawu ailgyhoeddi’r data o’r astudiaeth bwydo llygod mawr yn y tymor hir gydag indrawn NK603 sy’n goddef chwynladdwr a’r chwynladdwr Roundup cysylltiedig ynghyd â chyhoeddiad y data crai gan ymchwilwyr grŵp yr Athro Séralini. Mae'r astudiaeth hon yn dilyn i fyny astudiaeth Monsanto a gyflwynwyd i'r rheolydd Ewropeaidd i gefnogi ei ddatganiad diogelwch i'w gymeradwyo'n fasnachol. Defnyddiodd yr astudiaeth yr un math o lygod mawr ag a ddefnyddiwyd gan Monsanto. Fe'u bwydwyd ag indrawn (GM) a addaswyd yn enetig (GM) Roundup-tolerant (603% o'r diet), wedi'i drin â neu heb gymhwyso Roundup ynghyd â Roundup yn unig (11 ppb o'r plaladdwr llawn sy'n cynnwys glyffosad a chynorthwywyr) mewn dŵr yfed ar gyfer 0.1 flynedd. Mae EFSA yn derbyn astudiaethau bwydo llygod mawr sy'n cael eu terfynu ar ôl dim ond 2 diwrnod, sy'n gyfystyr â ffracsiwn o oes gyfan llygod mawr ac, felly, yn mynd i'r afael â gwenwyndra tymor byr yn unig. Ymestynnodd Séralini a chydweithwyr y cyfnod hwn i oes lawn er mwyn astudio effeithiau tymor hir cronig.

Mae canlyniadau mwyaf arwyddocaol yr astudiaeth estynedig gan Séralini a chydweithwyr arwyddion gwenwyndra ar gyfer pob triniaeth indrawn GM wedi'i chwistrellu a'i chwistrellu â thriniaethau Roundup- a Roundup-only. Digwyddodd y rhan fwyaf o'r arwyddion hyn ar ôl 90 diwrnod. Cadarnhaodd dadansoddiadau biocemegol broblemau cronig yn yr arennau ar gyfer yr holl driniaethau, ar gyfer y ddau ryw a hefyd nifer uwch o broblemau difrifol ar yr afu. Mewn menywod, dangosodd pob grŵp triniaeth gynnydd o ddwy i dair gwaith mewn marwolaethau, a digwyddodd marwolaethau yn gynharach. Roedd y gwahaniaeth hwn hefyd yn amlwg mewn tri grŵp gwrywaidd a gafodd eu bwydo ag indrawn GM. Roedd yr holl ganlyniadau yn ddibynnol ar hormonau a rhyw, ac roedd y proffiliau patholegol yn gymharol. Yn olaf ond nid lleiaf, datblygodd benywod diwmorau mamari mawr yn amlach ac yn gynharach na'r rheolyddion; y bitwidol oedd yr ail organ mwyaf anabl; addaswyd y cydbwysedd hormonaidd rhyw trwy ddefnyddio indrawn GM a thriniaethau Roundup. Mae'r data hyn yn peri pryder ac yn galw am astudiaethau dilynol sydd wedi'u cynllunio i gydgrynhoi ymhellach a yw'r arwyddion gwenwyndra hyn yn wir yn brawf o wenwyndra. Rhaid i'r data hwn gael ei gyd-destunoli â data a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan ymchwilwyr annibynnol eraill yn Ne America ac Ewrop, gan ryddhau data sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni ail-ystyried gwerthusiadau gwenwyndra blaenorol o Roundup a Glyphosate.

Pan gyhoeddwyd yn wreiddiol yn y cyfnodolyn Elsevier Food and Chemical Toxicology (FCT) ym mis Medi 2012, lansiwyd ymgyrch fyd-eang o fewn dyddiau gan y diwydiant GM a'u gwyddonwyr cysylltiedig, a'u hunig nod oedd 'saethu'r negesydd' gan obeithio y bydd y data felly yn annilys. Mewn darn sylwadau cysylltiedig, sydd bellach hefyd yn cael ei gyhoeddi, mae tîm Séralini a chydweithwyr yn rhoi’r digwyddiadau a ddilynodd gyhoeddi eu hadroddiad ar gofnod. Yma, maent hefyd yn mynd i'r afael â "gwrthdaro buddiannau, cyfrinachedd a sensoriaeth wrth asesu risg iechyd" a arweiniodd yn y pen draw at dynnu'r papur yn ôl dros flwyddyn yn ddiweddarach ar ôl i gyn-weithiwr Monsanto gael ei osod fel golygydd cyswllt. I gyd-fynd â'r tynnu'n ôl roedd datganiad gan y golygydd pennaf Hayes yn honni nad oedd unrhyw dwyll, dim camymddwyn nac unrhyw beth arall o'i le ar astudiaeth Séralini heblaw am 'amhendantrwydd' tybiedig y data yng ngolwg grŵp cysgodol o ymgasglodd gwyddonwyr ar gyfer ail-werthusiad ôl-gyhoeddiad heb ei ddatgelu. Heriwyd y symudiad digynsail hwn gan FCT ac mae bellach wedi'i gywiro.

hysbyseb

Mae cynnydd gwyddonol yn bosibl dim ond os cynhelir ymchwil mewn modd agored a bod data ymchwil yn destun adolygiad cymheiriaid teg a beirniadol (tryloyw yn ddelfrydol) ac yn cael ei gofnodi wedi hynny trwy gael ei gyhoeddi yn y llenyddiaeth wyddonol gan ganiatáu ar gyfer disgwrs o'r ymchwil honno data a'i ddehongliadau amrywiol. Er bod hyn yn wir am bob maes gwyddoniaeth, mae'n rhagofyniad sylfaenol ar gyfer cynnydd gwyddonol o ran data sy'n berthnasol i iechyd yr amgylchedd ac iechyd pobl. Er bod ymyriadau technolegol gwyddonol wedi cynhyrchu buddion mawr i gymdeithasau dynol ac wedi cyfrannu'n sylweddol at gynnydd dynol, mae hanes hefyd wedi dangos dro ar ôl tro, bod ymchwil sy'n brin o drylwyredd o ran diogelwch a chanlyniadau tymor hir yr ymyriadau technolegol hyn wedi achosi dioddefaint a dinistr enfawr. iechyd yr amgylchedd a phobl. Mae hyn wedi canslo llawer neu bob un o'u buddion cynharach mewn modd y gellid fod wedi'i osgoi pe bai'r ymchwil gychwynnol wedi bod yn fwy trylwyr.

Ni ddylai'r ymgais hon i sensro data ymchwil anghyfleus ac atal disgwrs gwyddonol beirniadol gael lle ym myd yr 21ain ganrif. Rydym yn wynebu cydgyfeiriant o broblemau amgylcheddol a chymdeithasol enfawr sy'n peryglu lles dynoliaeth ar y cyd. Mae hyn mewn sawl ffordd yn ganlyniad rhyddhau ymyriadau technolegol yn gynamserol ac yn niweidiol heb werthuso diogelwch yn iawn ar gyfer canlyniadau tymor hir. Yn sylfaenol, bydd datrys yr argyfyngau cydgyfeiriol hyn yn dibynnu ar ddisgwrs wyddonol feirniadol a myfyrio ar y cyd. Mae angen dadl arnom am y gwahanol daflwybrau ar gyfer cynnydd. Dylai hyn gael ei lywio gan asesiad trylwyr ac annibynnol (hy heb ddiddordeb mewn technoleg) o risgiau technoleg o wahanol safbwyntiau.

Am wybodaeth bellach edrychwch ar:  www.criigen.org / www.ensser.org

hysbyseb

Yr amgylchedd

Mae twll osôn Hemisffer y De yn rhagori ar faint Antarctica

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus yn cadw llygad barcud ar ranbarth yr Antarctig i fonitro datblygiad twll osôn eleni dros Begwn y De, sydd bellach wedi cyrraedd cryn dipyn yn fwy nag Antarctica. Ar ôl cychwyn eithaf safonol, mae twll osôn 2021 wedi tyfu'n sylweddol yn ystod yr wythnos ddiwethaf ac mae bellach yn fwy na 75% o dyllau osôn ar y cam hwnnw yn y tymor er 1979.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro datblygiad twll osôn yr Antarctig eleni yn agos. Ar y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Cadw'r Haen Osôn (16 Medi) Rhoddir diweddariad statws cyntaf i CAMS ar y twll stratosfferig sy'n ymddangos bob blwyddyn yn ystod gwanwyn Awstralia, a'r haen osôn sy'n amddiffyn y Ddaear rhag priodweddau niweidiol heulwen. Gweithredir CAMS gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gydag arian gan yr UE.

Dywedodd Vincent-Henri Peuch, cyfarwyddwr Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus: “Eleni, datblygodd y twll osôn yn ôl y disgwyl ar ddechrau’r tymor. Mae'n ymddangos yn eithaf tebyg i'r llynedd, nad oedd hefyd yn wirioneddol eithriadol ym mis Medi, ond yna trodd yn un o'r tyllau osôn hiraf yn ein cofnod data yn ddiweddarach yn y tymor. Nawr mae ein rhagolygon yn dangos bod twll eleni wedi esblygu i fod yn un ychydig yn fwy na'r arfer. Mae'r fortecs yn eithaf sefydlog ac mae'r tymereddau stratosfferig hyd yn oed yn is na'r llynedd. Rydym yn edrych ar dwll osôn eithaf mawr a allai fod yn ddwfn hefyd. ”

Monitro gweithredol CAMS o'r haen osôn yn defnyddio modelu cyfrifiadurol mewn cyfuniad ag arsylwadau lloeren mewn ffordd debyg i ragolygon y tywydd er mwyn darparu darlun tri dimensiwn cynhwysfawr o gyflwr y twll osôn. Ar gyfer hynny, mae CAMS i bob pwrpas yn cyfuno gwahanol ddarnau o wybodaeth sydd ar gael. Mae un rhan o'r dadansoddiad yn cynnwys arsylwadau o gyfanswm colofn osôn o fesuriadau yn rhan uwchfioled-weladwy'r sbectrwm solar. Mae'r arsylwadau hyn o ansawdd uchel iawn ond nid ydynt ar gael yn y rhanbarth sy'n dal i fod yn y noson begynol. Cynhwysir set wahanol o arsylwadau, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol am strwythur fertigol yr haen osôn, ond sydd â gorchudd llorweddol cyfyngedig. Trwy gyfuno pum ffynhonnell wahanol yn gyfan gwbl a'u dwyn ynghyd gan ddefnyddio ei fodel rhifiadol soffistigedig, gall CAMS ddarparu darlun manwl o'r dosbarthiad osôn gyda chyfanswm colofn, proffil a dynameg gyson. Mwy o wybodaeth mewn datganiad i'r wasg ynghlwm.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i gweithredu mewn partneriaeth â'r aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill. Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain. Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Llifogydd

Un person yn dal ar goll ar ôl llifogydd yn ne Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Chwythiad gwynt, cenllysg a glaw yn Rodilhan, Gard, Ffrainc Medi 14, 2021, yn y cydio sgrin hon a gafwyd o fideo cyfryngau cymdeithasol. @ YLONA91 / trwy REUTERS

Adroddwyd bod un person ar goll o hyd ddydd Mawrth (14 Medi) ar ôl i law trwm daro rhanbarth y Gard yn ne Ffrainc, meddai’r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin, a ymwelodd â’r ardal, ysgrifennu Dominique Vidalon a Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Mae pobl eraill yr adroddwyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod, meddai awdurdodau lleol.

"Mae tua 60 o bentrefi wedi cael eu taro'n rhannol", meddai Darmanin ar BFM TV.

hysbyseb

“Mae sefyllfa’r tywydd wedi gwella ers canol y prynhawn ond bydd yn gwaethygu eto dros nos,” meddai swyddog y rhanbarth mewn datganiad, gan ychwanegu y byddai ysgolion yr ardal ar gau ddydd Mercher (15 Medi).

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd