Cysylltu â ni

EU

Barn: Amser ar gyfer yr UE i roi ffocws traws-Ewropeaidd ar iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

iStock_000017000305XMediumYr Athro Angela Brand (y llun isod), Gan sefydlu cyfarwyddwr ac athro llawn o'r Sefydliad Genomeg Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Maastricht

Angela_BrandPan ddaw at yr arena iechyd, Ewrop yn ddifrifol dameidiog: ei aelod-wladwriaethau 28 gael safonau amrywiol, gwahanol lefelau o fynediad a systemau cost nad ydynt yn ymwneud ag un arall.

Mae hyn yn achosi problemau fyrdd, yn enwedig ar gyfer y claf, ac yn effeithio, er enghraifft, y gallu i gasglu a rhannu data yn effeithlon ac yn effeithiol, yn ogystal ag achosi problemau gyda dreialon clinigol wedi'u targedu, gofal iechyd trawsffiniol a llawer mwy.

hysbyseb

Er gwaethaf peidio â chael mandad concrit sy'n cwmpasu iechyd, mae gan yr UE bolisi am ddegawdau ac mae angen iddo gamu i fyny a gwneud hynny nawr. Gyda dinasyddion 500 miliwn a phoblogaeth sy'n heneiddio, mae Ewrop yn wynebu mater difrifol o ran cleifion presennol ac yn y dyfodol. Mae'n amlwg bod amser i weithredu.

Fodd bynnag, lle y bydd y camau hyn yn dod? Os bydd y pwerau hynny-fod yn Ewrop yw gwella'r cydlyniad, nid yn unig rhwng aelod-wladwriaethau, ond hefyd rhwng rhanbarthau gwledydd eu hunain mewn rhai achosion, yna mae angen i'r UE i ehangu ei ysgwyddau ac yn cymryd ar y baich o rôl llawer cryfach ym maes gofal iechyd .

Mae'n ddigon posib bod pob gwleidyddiaeth yn lleol, fel y dywedodd Tipp O 'Neill, ond mae gwaith i'w wneud er mwyn i hyn ddigwydd ym maes gofal iechyd. Mae angen i'r 'bobl leol', hynny yw dinasyddion ac yn benodol cleifion heddiw ac yfory, weld polisïau effeithiol y gellir eu defnyddio ar lefel leol.

hysbyseb

Rhaid cyfaddef, mae hyn yn anodd oherwydd y ffordd y mae'r UE yn cael ei strwythuro. Mae'r Undeb aml yn cael ei feio am ddiffyg mynediad cleifion at y triniaethau gorau a meddyginiaethau sydd ar gael, yn ogystal â diffyg buddsoddiad mewn ymchwil. Mae rhai o'r feirniadaeth hon wedi'i gyfiawnhau, ond y prif fater yma yw bod angen cefnogaeth yr UE er mwyn hwyluso synergedd a chydlynu naturiol y dylid eu digwydd rhwng aelod-wladwriaethau a rhanbarthau ond hollol nid yw'n digwydd.

Mae rhai dinasyddion yn teimlo bod yr UE yn gorff bell ac yn cael ei ddatgysylltu oddi wrthynt ac eu bywydau bob dydd. Rydym wedi clywed llawer am y 'diffyg democrataidd', ond mae llawer o hynny teimlad yn dod o gymhlethdod yr UE a'r dyn yng nghanfyddiad y stryd ohono. Nid yw gwleidyddiaeth 'lefel leol' yn realiti yn berthnasol ar lefel yr UE gan fod gwahaniaeth mawr rhwng ethol cynrychiolydd lleol sydd wedyn yn arwain i ffwrdd i'r cyngor neu'r senedd a chenedlaethol, gobeithio yn bidio y pleidleiswyr, ac ASE nad ydynt yn gallu creu'r gyfraith, ond dim ond ei ddiwygio, cannoedd, os nad miloedd, o filltiroedd i ffwrdd oddi wrth ei etholaeth.

Yn y cyfamser, mae polisi yn cael ei benderfynu gan y Cyngor Ewropeaidd (sy'n cynnwys penaethiaid y wladwriaeth a'r llywodraeth) ochr yn ochr â'r Comisiwn Ewropeaidd, gyda'r olaf ddim yn cael eu hethol yn uniongyrchol (er bod y comisiynwyr unigol yn cael eu cyflwyno gan yr Aelod-wladwriaethau 'llywodraeth y dydd) . Y broblem gyda hyn yn glir - nid dinasyddion yn cael syniad pwy mewn gwirionedd yn eu cynrychioli. Ac eto mae gan yr UE gymhwysedd cyfreithiol mewn llawer o feysydd ar gyfer lles dinasyddion hyn.

O safbwynt y claf, 'n bert lawer pob rhanddeiliad mewn gofal iechyd yn honni i'w cynrychioli ac mae hyn yn peri penbleth ar gyfer llunwyr polisi, deddfwyr a decisionmakers yn yr ystyr eu bod yn cael eu llethu gan safbwyntiau amrywiol ac, mewn llawer o achosion, ni all weld y pren ar gyfer y coed. Os yw pob parti â diddordeb yn gweiddi 'Rwy'n Spartacus!' neu 'Yr wyf yn cynrychioli barn ac anghenion y claf', yna mae hyn yn arwain at ddryswch ac, mewn rhai achosion, diffyg gweithredu sy'n aml yn beio ar yr UE. Mae'n darged hawdd yn hyn o beth.

Gellid rhoi syniad o'r math o wagmire y gall yr UE ei roi i mewn gan y ffaith bod y Gyfarwyddeb Treialon Clinigol wedi cymryd degawd i ddiwygio a bod mesur rheoleiddio Diogelu Data wedi arwain at fwy na gwelliannau 4,000. Ydw, rydych chi'n darllen hynny'n gywir - 4,000!

Mae'n deg dweud bod y cynrychiolaeth, y dymuniadau a'r anghenion a roddir o flaen yr UE yn aml cyn ac yn ystod y broses o osod deddfwriaeth yn aml yn ddryslyd ac, mewn rhai achosion, yn hollol anghyson. Felly efallai na ddylem fod yn rhy gyflym i bwyntio'r bys mewn sefydliad sydd wedi cymryd dim ond 60 o flynyddoedd i gyrraedd lle mae hi nawr a gweiddi 'J'accuse ...!' O frig y Berlaymont.

Oes, mae angen i'r UE i wneud mwy i edrych ar ôl ei miliynau o ddinasyddion trwy greu amgylchedd lle gall aelod-wladwriaethau a'r holl randdeiliaid gydweithio i gynhyrchu gwell gofal iechyd ar draws y bloc. Ydy, mae angen i ariannu ac annog ymchwil a datblygu tra'n rhoi gwell cymhellion i ddiwydiant. Ac, ie, yn sicr mae angen i ddeall pwy, yn union, yn cynrychioli'r claf.

Dweud y gwir, yr unig ffordd y gall y Comisiwn ac ASEau mewn gwirionedd yn deall yr holl faterion yw drwy wrando agos i grŵp aml-randdeiliaid mewn unrhyw arena penodol yn hytrach na ateb dwsinau o 'curo ar y drws' o ddwsinau o, sy'n aml yn gwrthdaro, partïon.

O leiaf mae hyn yn digwydd yn yr ardal sy'n datblygu'n gyflym o feddyginiaeth bersonol. Y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn cynnal ei cynhadledd flynyddol ar 9-10 Medi ym Mrwsel a dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid - cleifion, clinigwyr, ymchwilwyr, academyddion, partneriaid diwydiant, aelodau cysylltiedig aelod-wladwriaeth, llunwyr polisi ynghyd ag ASEau newydd - ac mae wedi'i amseru i ragflaenu tymor pum mlynedd y Comisiwn Ewropeaidd sy'n dod i mewn.

Gyda ei ymgyrch STEP parhaus (Triniaeth Arbenigol ar gyfer Cleifion Ewrop), a sefydlu Grŵp Diddordeb STEP 'ag Aelodau o Senedd Ewrop, EAPM wedi creu fforwm rheolaidd lle gall holl randdeiliaid glywed yr hyn mae'r cleifion yn ei eisiau a'i angen, a gall y llunwyr polisi wedyn yn clywed un llais yn lle babble o lawer. Dyma'r unig ffordd i roi un neges, glir iawn allan.

Heb y cwestiwn hwn yw hyn sydd ei angen i roi i wleidyddion a'r Comisiwn gyda'r offer cywir i ymgymryd â'r dasg enfawr o adeiladu iachach, ac felly gyfoethocach, Ewrop ar gyfer y genhedlaeth hon a'r rhai a fydd yn dilyn.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd