Cysylltu â ni

EU

Barn: Addysg a chydweithredu yn golygu triniaeth well i gleifion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

JaegerGan yr Athro Ulrich Jäger (llun), Cyn-lywydd Cymdeithas Haematoleg Ewrop (EHA) a chadeirydd Pwyllgor Materion Ewropeaidd

Ym myd cyfnewidiol gofal iechyd yn Ewrop, gan gynnwys datblygiadau newydd cyffrous mewn meddygaeth wedi'i bersonoli (PM), mae o leiaf ddwy elfen allweddol yn cael eu tan-bwysleisio - addysg gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'u rhyngweithio â'r diwydiannau sy'n cynhyrchu triniaethau a meddyginiaethau arloesol.

Ni fydd gwir botensial yr holl wyddoniaeth newydd wych hon, wedi'i hadeiladu o amgylch proffilio genetig a DNA unigol, byth yn cael ei gwireddu'n llawn oni bai bod gan y clinigwyr rheng flaen y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i'w hecsbloetio a bod gan yr arloeswyr yr adborth sy'n ofynnol.

hysbyseb

Mae angen gwella perthnasoedd ar frys rhwng yr holl randdeiliaid allweddol er mwyn datblygu ymddiriedaeth a phartneriaethau newydd. Dylai hyn fod â'r nod o roi gwell offer i glinigwyr drin a hysbysu eu cleifion a chaniatáu i weithwyr proffesiynol gofal iechyd (HCPs) gael gwell dealltwriaeth o anghenion eu cleifion.

Mae'r claf modern eisiau cael ei hysbysu mewn ffordd dryloyw, an-nawddoglyd a chlir am ei opsiynau ac mae hyn yn gadael iddo ef neu hi yn iawn fynd i'r broses benderfynu mewn perthynas ag opsiynau triniaeth, gan ystyried ffordd o fyw a ffactorau eraill.

Mae hefyd angen i HCPs ymateb yn well i ddiwydiant trwy roi adborth ar ba mor dda neu fel arall mae triniaeth neu feddyginiaeth yn gweithredu mewn sefyllfaoedd go iawn. At hynny, mae angen i gwmnïau bach, canolig a mawr sy'n brysur yn creu'r meddyginiaethau a'r technolegau diweddaraf gydweithredu â HCPs, mewn ffordd annibynnol a thryloyw sydd hefyd yn sefydlu ymddiriedaeth draws-randdeiliaid. Mae'r Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) eisoes yn gweithio ar hyd y llinellau hyn gyda sefydliadau fel EHA, EAU ac eraill.

hysbyseb

Ar ben hyn, mae'n hanfodol bod llawer mwy o ddeialog a chydweithrediad trawsddisgyblaethol fel y gall radiolegwyr, wrolegwyr a chlinigwyr, er enghraifft, ddeall ei gilydd a dyfeisio ymateb cyfannol i unrhyw driniaeth benodol. Bydd hyn yn arwain at well dealltwriaeth o ddisgyblaeth ei gilydd ac yn caniatáu datblygu synergeddau modern, mwy effeithiol.

Mae EAPM, sy'n dwyn ynghyd ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys cleifion, clinigwyr, ymchwilwyr, diwydiant, academyddion a llunwyr polisi, yn credu'n gryf y dylai'r cydweithrediadau dwyffordd angenrheidiol ddigwydd mewn arena sy'n seiliedig ar egwyddorion moesegol cadarn yn ogystal â rhai parch, cyd-ymddiriedaeth ac ewyllys da.

Dim ond trwy ddatblygu triniaethau a chyffuriau effeithiol wedi'u targedu'n fwy y gall amgylchedd fel hwn helpu i wella canlyniadau cleifion. Mae gwelliant o'r fath yn hanfodol ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio o 500 miliwn o ddinasyddion ar draws 28 Aelod-wladwriaeth yr UE. Nid yn unig am ei bod yn ddyletswydd ar bob plaid i gadw'r boblogaeth mor iach â phosibl, gan fwynhau mynediad cyfartal i'r driniaeth orau sydd ar gael, ond hefyd oherwydd bod Ewrop iach yn golygu Ewrop gyfoethog.

Mae mater addysg HCPs yn un o bwys. Mae'n amlwg bod angen cryn dipyn o uwchsgilio eisoes ac, er mwyn cadw i fyny â'r wyddoniaeth, rhaid i hyn fod yn barhaus. Mae angen i randdeiliaid ddod o hyd i ffordd o gyflawni hyn gyda'i gilydd - gyda safonau cytunedig yn gyffredinol fel na wrthodir triniaeth addas, wedi'i theilwra fwy neu lai i unrhyw glaf oherwydd diffyg gwybodaeth neu ddealltwriaeth ar ran yr HCP sy'n ei drin a'i ddiagnosio. .

Mae EAPM yn credu, o ystyried y datblygiadau mewn meddygaeth wedi'i bersonoli yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bod angen diwygio sut mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu i'r claf sy'n ymwybodol o dechnoleg. Partner allweddol wrth fynd i'r afael â hyn yw'r gymuned gofal iechyd ac un ffordd o gyflawni'r nod yw trwy gynyddu buddsoddiad ledled yr UE yn addysg a hyfforddiant gweithwyr proffesiynol gofal iechyd. Yn achos PM mae'r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gyd yn uniongyrchol gysylltiedig ag integreiddio technolegau 'omics' ac yn amrywio o feddygon teulu i fiowyddonwyr a biostatistaidd.

Mae iechyd yn amlwg yn ymwneud â chleifion a darpar gleifion - 500 miliwn ledled yr UE fel y nodwyd eisoes. Mae pob system gofal iechyd yn y bloc 28 gwlad yn cynnwys dod at ei gilydd un set o ddinasyddion sydd angen diagnosis a / neu driniaeth a set arall yr ymddiriedwyd i'w darparu. Mae'r ymddiriedolaeth hon yn seiliedig ar gyfuniad o gymhwysedd technegol a chyfeiriadedd gwasanaeth, wedi'i lywio gan ymrwymiad moesegol ac atebolrwydd cymdeithasol, sy'n ffurfio hanfod gofal iechyd dibynadwy a phroffesiynol. Mae datblygu cyfuniad o'r fath yn gofyn am addysg hir a buddsoddiad sylweddol gan lunwyr polisi a chymdeithas. Ac eto, mae'r cyd-destun, y cynnwys a'r amodau y mae angen i ni addysgu gweithwyr iechyd proffesiynol yn newid yn gyflym.

Mae'r symudiad modern hwn eisoes wedi'i nodi gan y Comisiwn Ewropeaidd y mae ei agenda'n cynnwys Gweithredu ar y Cyd ar y Gweithlu Iechyd a Chynllunio. Mae'r Cydweithrediad hwn nid yn unig yn mynd i'r afael â gallu'r gweithlu iechyd yn y dyfodol ond hefyd yn anelu at foderneiddio ei sgiliau a'i gymwyseddau. Yn sicr mae angen datblygu canllawiau a rennir a / neu sy'n gorgyffwrdd ar gyfer yr oes newydd gyffrous hon o ofal iechyd er mwyn gwneud y gorau o'r ffrwydrad diweddar mewn technoleg. Yn anochel, bydd hyn yn golygu bod angen creu platfform sydd wedi'i gynllunio i wirio, asesu a chyrchu gwybodaeth sy'n ymwneud â thriniaethau a thechnoleg newydd.

Mae EAPM wedi mynd ymhellach, trwy alw am weithredu ar lefel yr UE, gan ddweud: “Erbyn 2020, dylai’r UE gefnogi datblygiad cwricwlwm addysg a hyfforddiant ledled Ewrop o gwricwlwm gweithwyr gofal iechyd ar gyfer yr oes meddygaeth wedi’i phersonoli, trwy ymrwymo i hyn yn 2015. Dylai'r UE wedyn hwyluso datblygiad Strategaeth Addysg a Hyfforddiant ar gyfer HCP mewn Meddygaeth wedi'i Bersonoli. "

Mae'r Gynghrair yn gweithio'n galed i hyrwyddo deialogau, annog y platfform gofynnol ac, fel y dywedwyd, mae'n galw am weithredu cyflym gan yr UE. Mae'r rhain yn bynciau a fydd yn sicr yn cael eu trafod yn ei gylch cynhadledd flynyddol ar 9-10 Medi yn Llyfrgell Solvay ym Mharc Brwsel Leopold, yn agos at Senedd Ewrop. Bydd hyn yn dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid, gan gynnwys ASEau newydd, ac mae wedi'i amseru i benodi penodiad y Comisiwn Ewropeaidd newydd.

Gyda chymorth yr Undeb Ewropeaidd, a chyda mwy o gydweithredu rhwng yr holl randdeiliaid, gallwn weithio tuag at adeiladu UE iachach - a chyfoethocach felly - i ni ein hunain, ein plant ac am genedlaethau i ddod.

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd