Cysylltu â ni

alcohol

Mae ennill ar gyfer tryloywder: EPHA yn galw am ddogfennau trafod TTIP i'w hagor i graffu cyhoeddus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 3 Gorffennaf dyfarnodd y Llys Cyfiawnder Ewrop na fyddai (1) sy'n cael mynediad i ddogfennau sy'n ymwneud â gweithgarwch rhyngwladol yn cael eu heithrio yn awtomatig o ofynion tryloywder yr UE. Mae'r penderfyniad hwn yn agor y posibilrwydd ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd i wneud papurau cyhoeddus sy'n ymwneud â'r cytundeb masnach yr UE-US, Partneriaeth Masnach a Buddsoddi Transatlantic (TTIP).

Daeth Cynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewropeaidd (EPHA) croesawu'r dyfarniad ac yn galw am ryddhau pob dogfen TTIP i mewn i'r byd cyhoeddus ac ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Fasnach i gydlynu dulliau pellach i'r cyhoedd fynegi eu barn ar gynnwys y dogfennau.

EPHA llongyfarch ASE Sophie in't Veld yn (ALDE, Yr Iseldiroedd) am ei fuddugoliaeth (2), A fydd, gobeithio, yn arwain at fwy o dryloywder mewn cytundeb masnach a fydd yn effeithio 40% o fasnach y byd.

hysbyseb

“Mae gan ddyfarniad ddoe y potensial i leddfu’r cyfrinachedd ynghylch y trafodaethau masnach hanfodol hyn. Mae'r cyfrinachedd presennol ynghylch y trafodaethau yn bygwth democratiaeth a ffydd Ewropeaidd yn y sefydliadau Ewropeaidd ar adeg pan mae angen i ni fod yn annog llunwyr polisi i fod yn fwy agored i anghenion y bobl. Y ffordd gyfrinachol y mae’r trafodaethau TTIP wedi’u cynnal yw creu hinsawdd o ofn a diffyg ymddiriedaeth bellach, ”meddai Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro EPHA, Emma Woodford.

Er bod y Penderfyniad y Llys yn fan cychwyn da, nid yw'n mynd yn ddigon pell yn eithaf eto gan ei fod yn gadael o'r neilltu drafod dogfennau, y rhai sy'n ymwneud â'r strategaeth neu'r rhai ddatgelu lleoliadau partïon tramor (3). Yn ogystal, gall y Cyngor a'r Comisiwn yn dal i wrthod mynediad i unrhyw ran o'r cyngor cyfreithiol sy'n cael ei grybwyll yn y mandad.

Y mis hwn, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal rownd chweched o sgyrsiau masnach yr UE-US ar y TTIP. Bydd materion sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu, amaethyddiaeth, gwasanaethau, buddsoddi a chaffael cyhoeddus, rheolau ynghylch mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth a mentrau bach a chanolig i gyd yn cael ei drafod yn ôl y gwahoddiadau i randdeiliaid cyhoeddus bellach ar gael ar wefan y DG Masnach (4). Cyhoeddi cynigion yr Undeb Ewropeaidd ynghylch y meysydd hyn yn galluogi gweithwyr iechyd proffesiynol a'r rhai sy'n gweithio ym maes rheoli alcohol i allu ymgysylltu rhagweithiol gyda'r trafodwyr mewn ffordd fwy ystyrlon.

hysbyseb

“Ni ddylai trafodaethau masnach droi’n‘ ras i’r gwaelod ’i safonau is mewn gofal iechyd, yr amgylchedd, gwasanaethau, polisi defnyddwyr,” ychwanegodd Woodford. "Bydd dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop yn caniatáu i gymdeithas sifil archwilio meysydd hanfodol yn well fel mynediad i'r farchnad, gwasanaethau cyhoeddus a chydgyfeirio rheoliadol. Mae ein rôl corff gwarchod wedi'i thanseilio gan reoliadau cyfrinachedd ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd sy'n atal mynediad y cyhoedd i'r dogfennau hyn. Tryloywder dylai'r gofynion fod yn rhan annatod o drafodaethau masnach yr UE bob amser, ”daeth i'r casgliad.

(1) Dyfarniad y Llys (Siambr Gyntaf) 3 2014 Gorffennaf. Apêl - Mynediad i ddogfennau o'r sefydliadau - Rheoliad (EC) Rhif 1 049 / 2001.

(2) Iseldireg rhyddfrydol Sophie yn 't Veld yn ennill chyngaws tryloywder yn erbyn y Cyngor y Gweinidogion, ALDE Datganiad i'r Wasg, 3 Gorffennaf

(3) Gallai dogfennau TTIP ei wneud yn gyhoeddus ar ôl dyfarniad llys yr UE, Euractiv, 4 Gorffennaf

(4) Transatlantic Partneriaeth Buddsoddi Masnach a (TTIP) Digwyddiadau Rhanddeiliaid Rownd 6, Brwsel, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Fasnach (Y Comisiwn Ewropeaidd), 24 Mehefin

alcohol

Mae'r bragwyr uchaf yn tostio ystumiau cyrbau pandemig gyda chwrw sero alcohol

cyhoeddwyd

on

By

Er y gall llawer o yfwyr ddathlu lleddfu cyfyngiadau pandemig gyda chwrw neu wydraid o win, bydd bragwyr mwyaf y byd yn eu hannog i roi cynnig ar lagers sero alcohol newydd, ysgrifennu philip Blenkinsop a Joyce Philippe.

Ar ôl colli cyfran o'r farchnad i gwrw crefft a seltzers caled - neu ddŵr pefriog alcoholig - mae'r bragwyr uchaf fel AB InBev a Heineken yn betio ar genhedlaeth newydd o gwrw di-alcohol i helpu i adennill tir trwy fanteisio ar dueddiadau byw'n iach.

Ond fe wnaeth y pandemig ganslo cinio busnes, gwagio cyfleusterau chwaraeon a gadael neb i yrru yn ôl o bartïon neu fariau - pob un o'r prif diriogaethau ar gyfer gwerthu diodydd sero alcohol.

hysbyseb

Gostyngodd gwerthiannau cwrw di-alcohol byd-eang 4.6% yn 2020 mewn termau gwerth i $ 11.6 biliwn ar ôl twf blynyddol cyfartalog o 9% yn y pedair blynedd flaenorol, yn ôl y darparwr ymchwil marchnad Euromonitor International.

Mae dod â chyfyngiadau i ben yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop bellach yn ei gwneud hi'n haws i fragwyr gael yfwyr i roi cynnig ar fersiynau sero alcohol newydd o'u brandiau sy'n gwerthu orau - rhywbeth maen nhw'n credu fydd yn hanfodol i gynyddu gwerthiant.

"Y prif rwystr i ddefnyddwyr yw disgwyliadau, oherwydd yn yr ystyr nad ydyn nhw'n disgwyl iddo flasu'n dda," meddai Borja Manso-Salinas, is-lywydd ar gyfer marchnata brand Heineken yn yr Unol Daleithiau.

hysbyseb

Mewn sesiwn samplu yng nghyngerdd a lleoliad bwyta Pier 17 yn Manhattan isaf y mis hwn, Heineken (HEIN.AS) torrodd y rhwystr hwnnw i rai oedd yn mynd heibio, gan gynnwys Cary Heinz a ddaeth â Heineken rheolaidd o eisteddle cyfagos i'w gymharu.

"Ni allaf ddweud y gwahaniaeth. Ac rwy'n yfwr go iawn," meddai, gyda chan ym mhob llaw.

Yn flaenorol, roedd llawer o gwrw sero wedi'u coginio i bob pwrpas i anweddu alcohol, gan ddifetha'r blas. Yn aml mae bragwyr bellach yn defnyddio siambr wactod felly mae alcohol yn dod i ffwrdd ar dymheredd is ac weithiau'n ceisio ymdoddi esterau dianc sy'n ganolog i'r blas.

Lansiodd bragwr ail fwyaf y byd Heineken 0.0 yn yr Unol Daleithiau yn 2019 gan gynllunio i ddosbarthu 10 miliwn o ganiau am ddim y llynedd, ond llwyddodd i reoli llai na hanner hynny oherwydd y pandemig.

Cred bragwr yr Iseldiroedd ei fod yn ôl ar y trywydd iawn yn 2021, gyda thua phedair miliwn o samplau am ddim yn mynd i swyddfeydd yn unig. Mae samplau eraill yn rhwym ar gyfer gwyliau cerdd, adeiladau fflatiau a chanolfannau siopa.

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) (ABI.BR), bragwr mwyaf y byd a’r Unol Daleithiau, hefyd wedi lansio fersiwn sero o’i lager blaenllaw Budweiser yn yr Unol Daleithiau flwyddyn yn ôl.

"Yn hanesyddol, un o'r rhwystrau i'w goresgyn yw blas," meddai Todd Allen, is-lywydd marchnata byd-eang brand Budweiser.

"Mae'n bwysig iawn i bobl roi cynnig ar y cynnyrch."

Cans of Heineken non-alcoholic beer are seen at a sampling event at Pier 17 in New York City's Seaport District, New York, U.S., July 15, 2021. REUTERS/Joyce Philippe
Shelves with non-alcoholic beer are seen at a supermarket in Brussels, Belgium, June 19, 2021. REUTERS/Philip Blenkinsop

Mae Ewrop yn cynrychioli bron i dri chwarter y cwrw di-alcohol yn feddw, meddai cwmni ymchwil marchnad mewnwelediadSLICE. Yn Sbaen, mae cwrw sero alcohol yn 13% o'r holl werthiannau cwrw.

Yn Japan, lle mae bron i 5% o werthiannau cwrw yn cynnwys dim alcohol, mae bragwyr yn lansio brandiau newydd ac yn rhagweld twf serth. Darllen mwy.

Fodd bynnag, mae'r Unol Daleithiau bron yn diriogaeth forwyn, gyda chyfran o'r farchnad sero alcohol yn ddim ond 0.5%, yn ôl Euromonitor.

Dywed Dadansoddiad Marchnad Diodydd IWSR fod 2019 yn drobwynt, gyda thwf ar ôl tair blynedd o ddirywiad.

Am y pum mlynedd hyd at 2025 mae'n gweld bron i dreblu cyfeintiau cwrw di-alcohol yr UD, sy'n llawer mwy nag ehangu byd-eang o tua 60%, gyda chymorth lansiadau newydd a thueddiadau iechyd. Gwelir gwerthiant cwrw yr Unol Daleithiau yn ei gyfanrwydd i lawr 18% dros yr un cyfnod.

Gallai twf o'r fath fod yn hanfodol i'r bragwyr mawr sydd wedi wynebu brwydrau ar ddwy ffrynt yn ystod y blynyddoedd diwethaf - o griwiau crefft, bellach tua 12% o gwrw'r UD, ac o seltzers caled, sydd wedi dyblu gwerthiant yr UD bob blwyddyn ers i'r farchnad gychwyn. 2016.

Mae sero alcohol yn wahanol. Y prif fragwyr yw rhedwyr blaen yn hytrach na chyrraedd hwyr a gall eu cynhyrchion newydd gymryd cyfran o ddiodydd meddal yn hytrach na'r farchnad gwrw graidd.

Mae diodydd di-alcohol hefyd yn nodweddiadol yn cynnig elw uwch, gyda chost cynhyrchu uwch yn gwrthbwyso cost cynhyrchu uwch.

Dywedodd Allen fod y categori wedi perfformio'n gymesur yn well ymhlith y genhedlaeth newydd o yfwyr, sy'n gadarnhaol amlwg.

Mae bragwyr yn tynnu sylw at gynhwysion "naturiol" i gwrw, yn wahanol i lawer o ddiodydd meddal. Mae ymgyrchoedd Budweiser Zero hefyd yn pwysleisio nad oes ganddo siwgr ac mae ei gyfrif calorïau yn draean na Bud rheolaidd.

Nid gyrwyr, teetotallers neu fenywod beichiog yn unig yw defnyddwyr bellach, meddai bragwyr, gyda’r mwyafrif hefyd yn yfed alcohol, ond dim ond dewis ymatal yn ôl yr achlysur.

Mae bragwyr yn gweld potensial mawr mewn digwyddiadau chwaraeon yn yr UD, gyda llawer ohonynt yn gwahardd gwerthu alcohol tuag at ddiwedd gêm, ond hefyd yn gweld cwrw sero alcohol yn mynd i mewn i diriogaeth newydd.

Dywedodd Trevor Stirling, uwch ddadansoddwr diod yn Bernstein Autonomous, mai'r allwedd oedd i fragwyr wneud cwrw di-alcohol yn ddewis ffordd o fyw, er enghraifft disodli soda bore yn y gwaith, yn hytrach na dim ond amnewid cwrw.

"Mae'n gyfle enfawr, ond yn anodd ei wneud. Mae angen iddyn nhw newid y ffrâm gyfeirio fel bod defnyddwyr, er enghraifft, yn ei weld yn llai fel cwrw heb unrhyw alcohol ond diod di-alcohol sy'n blasu cwrw, diod feddal i oedolion ," dwedodd ef.

Mae Prif Weithredwr Heineken Dolf van den Brink yn credu y gallai cwrw di-alcohol gyfrif am oddeutu 5% o'r farchnad gwrw fyd-eang dros amser. Roedd tua 2% yn ôl gwerth yn 2020, yn ôl Euromonitor.

"Y camgymeriad mwyaf y gallem ei wneud fyddai tynnu ein troed oddi ar y nwy. Rydyn ni'n dal i fod yn gynnar yn y siwrnai hon," meddai.

Parhau Darllen

alcohol

Creu amgylchedd croesawgar ar gyfer lletygarwch - beth sydd angen ei wneud

cyhoeddwyd

on

Mae miliynau o Ewropeaid yn cael eu cyflogi yn y sectorau twristiaeth a lletygarwch, a bydd angen cefnogaeth barhaus, wedi'i thargedu arnyn nhw i adfer ac adfywio eu diwydiant, sydd wedi bod ymhlith yr anoddaf a gafodd eu taro gan argyfwng COVID, yn ysgrifennu Ulrich Adam.

Nid creu cyfyngiadau diweithdra ar raddfa fawr yn unig oedd cyfyngiadau cloi, trwy gau miliynau o fusnesau lletygarwch. Roeddent hefyd yn golygu bod llywodraethau ar eu colled o symiau enfawr mewn refeniw treth: yn Ewrop, mae'r sector lletygarwch fel arfer yn cyfrannu mwy na € 125 biliwn yn flynyddol i drysorau’r llywodraeth mewn tollau tollau, TAW a threthi eraill.

Bydd gwleidyddion yn awyddus i sicrhau bod trysorau yn elwa o ailagor lleoliadau lletygarwch a chymdeithasu. Fodd bynnag, rhaid iddynt gydbwyso'r angen i gynhyrchu refeniw â'r angen i sicrhau bod busnesau yn y sectorau hyn yn gallu ffynnu a hunangynhaliol yn y cyfnod ôl-Covid uniongyrchol. Gallai beichiau treth ychwanegol cynamserol wneud y gwrthwyneb, ac oedi'r adferiad trwy weithredu fel llusgo i greu swyddi ac iechyd ariannol y sector.

hysbyseb

Wrth i lywodraethau gynllunio ar gyfer ailagor llwyddiannus ac adferiad llawn, mae angen iddynt feddwl yn greadigol am sut y gallant roi hwb i fusnesau lletygarwch salwch, tra hefyd yn dod â pholisïau tollau a TAW i'r 21ain ganrif.

Mae gostyngiadau TAW wedi gweithio

Mae adroddiad diweddar astudio yn yr Almaen yn dangos bod gostyngiadau dros dro mewn TAW yn lleddfu pwysau ariannol ar aelwydydd ym mhob braced incwm.

hysbyseb

Er mwyn ymdopi â'r ergyd gan Covid, mae rhai gwledydd fel y UK a iwerddon wedi cynnig gostyngiadau TAW i'r sector lletygarwch. Gwlad Belger enghraifft, cyflwynodd gyfradd is o TAW ar gyfer y sector bwytai a gwasanaethau arlwyo ym mis Mehefin 2020, a roddodd hwb cryf i sectorau a gafodd eu taro'n arbennig o galed gan y cyfyngiadau cloi.

Mae angen cynnal ac ymestyn polisïau fel y rhain i helpu'r sector ar adeg pan mae cronfeydd arian parod wedi'u disbyddu'n wael, a busnesau newydd ddechrau adennill costau. Gyda hyder petrusgar defnyddwyr ac adeiladau'n gweithredu'n is na'r capasiti oherwydd cyfyngiadau gogwyddo, mae angen ysgogiadau wedi'u targedu o hyd.

Ond er mwyn sicrhau bod adfywiad lletygarwch yn digwydd yn gyflym, mae angen i ni fynd y tu hwnt i hyn ac archwilio newidiadau polisi mwy pellgyrhaeddol, yn enwedig o ran tollau.

Trafferthion treth a rhwymedïau posibl

Mae'r sector lletygarwch hefyd wedi bod yn brwydro ers amser maith gyda rheolau hen ffasiwn o ran sut mae alcohol yn cael ei drethu, rheolau a oedd eisoes yn rhwystro'r sector cyn-Covid, ond sy'n faich llawer trymach ar adeg pan ydym yn ceisio helpu bariau a bwytai i ailagor yn llwyddiannus.

Er mwyn annog pobl i fynd allan, cymdeithasu, cefnogi eu heconomïau lleol a chyflymu'r adferiad, mae angen dull newydd arnom.

Mae angen i lywodraethau ystyried camau fel ymestyn y rhewi mewn dyletswyddau tollau a gyflwynwyd mewn rhai awdurdodaethau, tra hefyd yn cydraddoli sut mae gwahanol gynhyrchion yn cael eu trethu.

Er enghraifft, mae gwahaniaethu enfawr yn bodoli yn erbyn gwirodydd yn y mwyafrif o systemau trethiant Ewropeaidd. Mae cynhyrchion ysbrydion yn cyfrannu mwy na dwywaith cymaint â'u 'cyfran deg' mewn tollau yn ôl cyfeintiau cymharol a fwyteir yn erbyn gwin a chwrw.

Mae'r gludedd aneffeithlon hwn yn golygu bod cwsmeriaid yn talu'n wahanol iawn am gynhyrchion yn eu portffolio dewis, mae hefyd yn cael effaith niweidiol ar ddiwydiannau cysylltiedig.

Mae gwahaniaeth amlwg fel hyn sy'n gwrth-ddweud gwyddoniaeth iechyd y cyhoedd yn amlwg yn creu cymhellion gwrthnysig sy'n niweidio'r sector lletygarwch (sy'n ddibynnol yn anghymesur ar y fasnach gwirodydd o ystyried bod y cynhyrchion hyn yn fwy gwerthfawr ar gyfer lleoliadau lletygarwch) a nifer o ddistyllfeydd crefft Ewrop, sydd hefyd yn ei chael hi'n anodd oherwydd o'r llwyddiant i dwristiaeth.

Daeth Iyn lle Astudiaethau Cyllidol yn argymell y dylid trethu pob alcohol ar gyfradd gyfatebol fesul uned, oni bai y gellir dod o hyd i dystiolaeth gymhellol i gyfiawnhau trin cynhyrchion tebyg mewn ffyrdd hollol wahanol.

Mae'r cyrff iechyd cyhoeddus yn rhannu'r farn hon. Mewn 2020 adrodd ar brisio alcohol, nododd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) “nid oes llawer o gyfiawnhad dros unrhyw ddull heblaw trethiant penodol, y mae’r dreth sy’n daladwy ar gynnyrch trwyddo’n uniongyrchol gymesur â’i gynnwys alcoholig,” cyn mynd ymlaen i ddadlau “ [t] dylai cyfraddau bwyell fod yn debyg yn gyffredinol ar gyfer gwahanol fathau o alcohol (ee cwrw, gwin a gwirodydd). "

Er gwaethaf rhai penawdau dychrynllyd ar ddechrau'r pandemig gan nodi cynnydd mewn gwerthiant alcohol mewn siopau groser, roedd y defnydd cyffredinol o alcohol yn 2020 i lawr yn sylweddol bron ym mhobman v 2019. Yn ddiddorol, roedd nifer yr ysbrydion a yfir yn aml yn cynyddu, gan nodi bod defnyddwyr yn newid rhwng cwrw, gwin, seidr neu ysbrydion. Mae trethiant cyfredol yn rhoi caead ar y dewisiadau naturiol hyn i ddefnyddwyr oherwydd bod gormod o dreth ar wirodydd o gymharu â chwrw a gwin ym mhob aelod-wladwriaeth o UE27.

Wrth i weithgaredd economaidd ailddechrau ac adfer bywyd arferol, mae angen ailfeddwl yn radical y baich treth ar letygarwch.

Parhau Darllen

alcohol

Mae tueddiadau mewn yfed alcohol yn Ewrop yn parhau â'u cwrs cadarnhaol

cyhoeddwyd

on

Dros y misoedd diwethaf, gwelsom ganfyddiadau i'w croesawu'n fawr ar ymddygiadau yfed a ryddhawyd gan awdurdodau iechyd blaenllaw ledled Ewrop, yn enwedig o ran y dirywiad mewn yfed dan oed. Mae hyn yn cyferbynnu'n fawr â sylw camarweiniol sy'n aml yn awgrymu bod y defnydd cyffredinol yn beryglus ar gynnydd, yn enwedig ers i'r pandemig ddechrau, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Cyffredinol SpiritEurope Ulrich Adam.

2019 Sefydliad Iechyd y Byd adroddiad statws dangosodd bod y defnydd o alcohol ar gyfartaledd yn Ewrop wedi gostwng rhwng 2010 a 2016, a bod gostyngiadau penodol yn y cyfraddau yfed ac yfed ar gyfartaledd ymhlith pobl ifanc, ynghyd â gostyngiad o 11% yn nifer yr achosion o 'yfed episodig trwm.' 

Nid hwn oedd yr unig arwydd bod newidiadau cadarnhaol yn digwydd ledled Ewrop: y diweddaraf ESPAD (Adroddiad Prosiect Arolwg Ysgolion Ewropeaidd ar Alcohol a Chyffuriau Eraill) yn dangos gostyngiadau cyson yn y defnydd o alcohol gydol oes ymhlith pobl ifanc rhwng 1995 a 2019 yn yr UE.

hysbyseb

O'i gymharu â 2003, gostyngodd y defnydd cyffredinol o alcohol 22% a gostwng ym mron pob Aelod-wladwriaeth. Gostyngodd yfed episodig trwm 19%, a nododd 86% o'r ymatebwyr nad oeddent erioed wedi meddwi yn ystod y mis diwethaf. 

Rydym wedi newydd ei gyhoeddi crynodeb defnyddiol o'r arolwg ESPAD hwn sy'n tynnu sylw at y canfyddiadau allweddol. Ond nid yw'r ystadegau hyn yn cwmpasu'r cyfnod ers dyfodiad Covid-19.

Felly sut mae'r pandemig wedi effeithio ar dueddiadau defnydd cyffredinol?

hysbyseb

Dros y flwyddyn ddiwethaf, codwyd pryderon ynghylch sut y gallai Covid-19 a'r cloeon sy'n deillio o hyn fygwth cynnydd diweddar.

Diolch byth, ymhell o arwain at fwy o anghyfrifoldeb, nid yw Covid wedi newid y tueddiadau hirdymor cadarnhaol o ran yfed a chamddefnyddio alcohol. Mewn gwirionedd, yr holl arwyddion yw bod pobl, ar y cyfan, wedi bod yn yfed llawer llai. Anwybyddodd adroddiadau sensationalist a oedd yn canolbwyntio ar werthiannau uwch mewn rhai siopau adwerthu y dirywiad dramatig mewn gwerthiannau mewn bariau a bwytai, lle mae'r mwyafrif o yfed yn digwydd yn draddodiadol.

Er enghraifft, data o Ddadansoddiad Marchnad Diodydd IWSR dangosodd gostyngiadau sylweddol yn y defnydd o alcohol yn ystod y pandemig yn y mwyafrif o farchnadoedd gan gynnwys ledled Ewrop. 

Mae corff cynyddol o dystiolaeth annibynnol hefyd yn tynnu sylw at ddirywiad ehangach yn yr holl leoliadau cymdeithasol eraill dros y flwyddyn ddiwethaf. 

A Arolwg YouGov yn 2020 - a oedd yn cynnwys mwy na 11,000 o bobl ar draws nifer o wledydd gan gynnwys Ffrainc, yr Almaen a'r DU - canfu nad oedd 84% o yfwyr yn yfed mwy o alcohol nag yr oeddent cyn y cloi, a bod mwy nag un o bob tair wedi torri i lawr. eu hyfed neu roi'r gorau iddi yn llwyr. 

Yn y cyfamser yn yr Iseldiroedd, newydd ffigurau o Sefydliad Trimbos yn dangos bod 49% o bobl 16-35 oed yn torri i lawr ar eu hyfed yn ystod y cyfnod cloi cyntaf o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2019, tra bod 23% arall wedi bwyta'r un faint.

Yn syml, waeth beth fo'r penawdau camarweiniol hynny, mae'r holl dystiolaeth yn dangos parhad o'r taflwybr tymor hir tuag i lawr wrth yfed a chamddefnyddio alcohol. 

Wrth gwrs, nid yw hynny'n golygu nad oes mwy o waith i'w wneud - ymhell ohono. 

Nid oes lefel dderbyniol o yfed dan oed, yn union fel nad oes lefel dderbyniol o'r math o yfed trwm sy'n niweidiol i iechyd. Fel diwydiant ac fel cymdeithas, mae angen i ni fyfyrio ar yr hyn rydyn ni wedi'i gyflawni, a'r gwaith sy'n dal i fodoli. 

Mae'r cynnydd cyson y mae cymdeithasau yn Ewrop wedi'i wneud o ran lleihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol yn ystod y blynyddoedd diwethaf - a pharhad y cynnydd hwn yn ystod y cyfnod cloi - yn dangos ein bod ar y trywydd iawn a bod y tueddiadau cadarnhaol hirdymor i fod i barhau, wrth i ni ddechrau ailagor sectorau hanfodol o'n heconomïau.

Un peth y mae miliynau o Ewropeaid yn edrych ymlaen ato yw'r gallu i fwynhau diod mewn bariau a bwytai unwaith eto, yn ddiogel, yn gymdeithasol ac yn gyfrifol. 

Bydd spiritEUROPE yn parhau i weithio gyda'n partneriaid yn y sector lletygarwch i sicrhau bod yr ailagor hwnnw'n cael ei gyflawni'n ddiogel, ac fel y gall pob un ohonom barhau i gynnal y cwrs cadarnhaol tuag at ddiwylliant yfed mwy cymedrol ledled yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd