Cysylltu â ni

EU

Barn: Creu 'gyfandir goleudy' ar gyfer meddygaeth personol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

PM-ddelweddIan Banks, Cadeirydd Grŵp Cynghori Cleifion Sefydliad Canser Ewrop, Rebecca Jungwirth, Rheolwr Materion y Llywodraeth, F.Hoffmann-La Roche, Jola Gore-Booth, Prif Swyddog Gweithredol sefydliad cleifion EuropaColon, yr Athro Angela Brand, Prifysgol Maastricht, Mark Lawler, Prifysgol y Frenhines Belffast.

Mae gan Ewrop dalent, does dim gwadu hynny. O ymchwilwyr dawnus i glinigwyr o safon fyd-eang i arloeswyr gwych, mae 28 aelod-wladwriaeth yr UE yn llawn deallusrwydd, medr ac ymdeimlad o bwrpas.  

Nid yn unig hynny, ond mae'r claf modern yn dechnegol gyflym ac eisiau cael ei hysbysu mewn ffordd glir a thryloyw am ei opsiynau o ran triniaethau a meddyginiaethau posibl.

hysbyseb

Mae cleifion hefyd eisiau ac yn disgwyl cael eu grymuso a'u gadael i mewn i'r broses benderfynu. Yn fyr, maent am gael eu cydnabod yn llawn fel dinasyddion yn yr un ffordd ag y mae pawb arall.

Er mwyn hwyluso hyn a gwneud y defnydd gorau o'r môr mawr o athrylith sef yr Undeb Ewropeaidd, mae angen i randdeiliaid dynnu at ei gilydd fel tîm a throi'r cyfandir yn oleudy rhagoriaeth, gan guro ei ddisgleirdeb i weddill y byd.

Mewn meddygaeth wedi'i bersonoli (PM) er enghraifft, mae datblygiadau technolegol a datblygiadau gwyddonol wedi bod yn gwneud tonnau ers cryn amser, ond am sawl rheswm nid ydynt eto i gyflawni eu haddewid.

hysbyseb

Mae hon yn Ewrop o amrywiaeth sy'n cael ei gwerthfawrogi'n fawr ond, er mwyn i Brif Weinidog weithio'n effeithlon er budd 500 miliwn o ddinasyddion yr UE - a darparu'r driniaeth gywir i'r claf iawn ar yr adeg iawn - mae angen llawer mwy o gydweithredu gan yr holl randdeiliaid, gwleidyddol a chlinigol, nid yn unig mewn ffordd drawsddisgyblaethol, ond ar draws ffiniau a systemau gofal iechyd.

Ar ben hyn, rhaid i'r UE sicrhau bod ei glinigwyr yn cael eu haddysgu mewn modd parhaus fel y gallant wneud y defnydd gorau o driniaethau a meddyginiaethau newydd ynghyd â helpu i addysgu a chynnwys y claf.

Gyda hyn mewn golwg, mae’r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi’i Bersonoli (EAPM) wedi galw am weithredu ar lefel yr UE, gan ddweud: “Erbyn 2020, dylai'r UE gefnogi'r datblygu cwricwlwm addysg ledled Ewrop ar gyfer hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i'w paratoi ar gyfer yr oes meddygaeth wedi'i phersonoli, trwy ymrwymo i hyn yn 2015. Dylai'r UE oruchwylio datblygiad Strategaeth Addysg a Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn Meddygaeth wedi'i Bersonoli. . ”

Yn ogystal, dylai fod gwell deialog a rhyngweithio rhwng y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol hyn (HCPs) a'r diwydiannau sy'n cynhyrchu'r offer, y triniaethau a'r meddyginiaethau arloesol.

Mae'n amlwg bod gwir botensial yr holl wyddoniaeth newydd wych hon wedi'i hadeiladu o gwmpas ni fydd proffilio genetig a DNA unigol byth yn cael ei wireddu'n llawn oni bai bod gan y clinigwyr rheng flaen y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i'w ecsbloetio a bod gan yr arloeswyr yr adborth sy'n ofynnol i ysgogi datblygiadau pellach.

A siarad yn gyffredinol, mae'n ymddangos bod amharodrwydd i gydweithredu, nid yn unig rhwng disgyblaethau gofal iechyd a chwaraewyr amrywiol yn y diwydiant pharma, ond hefyd rhwng aelod-wladwriaethau. Er enghraifft, mae ymchwilwyr, diwydiant a hyd yn oed grwpiau cleifion wedi tueddu i weithio yn eu 'seilos' a'u gwledydd eu hunain yn y gorffennol. Mae angen gwell annog a hwyluso polisi Ewrop - a deddfwyr i fynd i'r afael â materion darnio ac, fel sy'n digwydd yn aml, dyblygu diangen, llafurus a drud mewn ymchwil.

Er mwyn helpu arloesiadau i gyrraedd cleifion yn deg ac yn dryloyw, dylai gwledydd yr UE ddatblygu strategaeth gydlynol i wahanu profion diagnostig cydymaith defnyddiol. Gallai HTA arwain systemau gofal iechyd, gan gefnogi esblygiad angenrheidiol y seilwaith diagnostig yn y dyfodol sy'n ofynnol i gyflawni potensial PM yn y ffordd orau bosibl.

Mae EAPM wedi cyhoeddi galwad i’r UE yn nodi, erbyn 2015, y dylid cael “Map Ffordd Ymchwil Integredig ar gyfer cynhyrchu tystiolaeth, offer a methodolegau ar gyfer datblygu, datblygu ac ymgorffori meddygaeth wedi’i phersonoli mewn systemau gofal iechyd yn Ewrop.”

Mae'r Gynghrair hefyd yn nodi y dylai Ewrop, erbyn 2015, fod wedi “cynyddu cyfranogiad rhanddeiliaid mewn HTA, arfarnu, a phenderfyniadau cyllido cysylltiedig gyda ffocws penodol ar gleifion a darparwyr, a gwell aliniad â llwybrau mynediad cleifion ar gyfer gwahaniaethol technoleg rx / dx cyd-ddibynnol prisio er mwyn cyd-fynd â fforddiadwyedd / gwerth (rhwng gwledydd, rhwng yr arwyddion defnydd) ". 

Ac o ran 'Data Mawr', mae EAPM o'r farn, erbyn 2020, y dylai'r UE hefyd geisio sicrhau buddion eang i ddinasyddion a chleifion o ofal iechyd wedi'i bersonoli trwy ddiffinio, eto yn 2015, a gweithredu strategaeth ddata ar gyfer meddygaeth wedi'i phersonoli wedi hynny.

Byddai'r mesurau hyn, ymhlith eraill, yn helpu i sicrhau nid yn unig y manteisir ar PM yn llawn ond hefyd yn caniatáu i Ewrop weithredu fel goleudy a denu buddsoddiad i gefnogi mentrau tebyg.

Eleni, mae gennym Senedd Ewropeaidd newydd a mwy grymus yn ogystal â Choleg Comisiynwyr newydd, pob un yn ei lle am isafswm o bum mlynedd. Gellir cyflawni llawer yn yr amser hwnnw ond mae golwg tymor hwy hefyd yn hanfodol i greu Ewrop iachach a chyfoethocach i'r genhedlaeth hon a'r rhai sydd i ddod.

Gyda'i ymgyrch STEP parhaus (Triniaeth Arbenigol i Gleifion Ewrop), a sefydlu Grŵp Diddordeb STEP ASEau, EAPM wedi creu fforwm rheolaidd lle gall yr holl randdeiliaid glywed yr hyn y mae cleifion ei eisiau a'i angen, a gall y llunwyr polisi glywed un llais. Mae hwn yn fforwm hanfodol ar gyfer symud ymlaen gan fod angen negeseuon clir i arfogi gwleidyddion a'r Comisiwn gyda'r offer cywir i gyflawni'r dasg enfawr sydd o'n blaenau.

Trafodir y pynciau uchod yn Cynhadledd flynyddol EAPM ar 9-10 Medi yn Llyfrgell Solvay ym Mharc Brwsel Leopold. Bydd hyn yn dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid, o gleifion, clinigwyr ac academyddion i gynrychiolwyr diwydiant a chysylltiadau aelod-wladwriaeth, a bydd hefyd yn cynnwys ASEau newydd a rhai sy'n dychwelyd.

Cred y Gynghrair y gallwn, gyda chymorth yr Undeb Ewropeaidd, a chyda mwy o gydweithredu rhwng yr holl randdeiliaid, helpu i fowldio deddfwriaeth sy'n cynnig y deddfau cywir, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn - a chreu cyfandir goleudy ym maes meddygaeth wedi'i phersonoli sy'n datblygu ac yn defnyddio'r wyddoniaeth orau wrth ddenu buddsoddiad o'r tu mewn a'r tu allan i'r UE.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd