Cysylltu â ni

EU

Barn: Ewrop iachach - cydraddoldeb, moesau a moeseg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

PICT1963Gan Anastassia Negrouk, Pennaeth y Swyddfa Rheoleiddio Ryngwladol a Rhyng-grŵp, EORTC, Cadeirydd Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Gweithgor ar Faterion Rheoleiddio, Magdda Chlebus, Cyfarwyddwr Polisi Gwyddoniaeth, Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM.

Un o ddaliadau sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd yw cydraddoldeb. Mewn undeb amlddiwylliannol gwladwriaethau 28 sydd â 500 o ddinasyddion, mae cydraddoldeb yn her mewn unrhyw faes polisi yn yr UE, ond mae'n bosibl mai gofal iechyd yw'r her fwyaf i bawb.

Nid yn unig mae gwahaniaethau mewn cyfoeth rhwng unigolion ac, wrth gwrs, gwledydd cyfan, ond mae gwahaniaethau hefyd yn safonau systemau a thriniaeth gofal iechyd ar draws yr aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae gan Ewrop boblogaeth sy'n heneiddio ac, ar unrhyw adeg, mae miliynau'n sâl i ryw raddau neu'i gilydd. Yr anhawster yw nad yw delfryd yr UE o gydraddoldeb wedi'i gyflawni pan ddaw cleifion i gael mynediad at driniaethau gorau presennol, neu hyd yn oed gyngor, yn gyfartal ar draws yr Undeb.

Yn ogystal, mae datblygiadau gwyddonol yn parhau, gan arwain at ddatblygu triniaethau a meddyginiaethau gwell (yn enwedig canser a chlefydau prin) drwy'r amser. Gyda'r datblygiadau mewn gwyddoniaeth genomeg, meddyginiaeth bersonol a thriniaethau wedi'u targedu'n unigol ar gyfer canserau prin, ni fu erioed gyfle gwell i wella canlyniadau cleifion ar draws yr UE yn gyffredinol.

Wel, byddai rhywun yn meddwl hynny. Ond fel y rhain tmae ad-daliadau yn symud ymlaen o'r fainc i'r gwely gwelwn broses cymeradwyo ac ad-dalu llafurus yn Ewrop.

hysbyseb

Mae rhan angenrheidiol o'r broses hon yn cynnwys treialon clinigol. Ond oherwydd bod meddyginiaethau newydd, wedi'u targedu, wedi'u diffinio ar gyfer grwpiau llai, gall y rhai sy'n dioddef o glefyd penodol gael eu lledaenu ar draws nifer o wledydd yn dibynnu ar gyfradd mynychder y clefyd. Oherwydd y crynodiad llai hwn, mae cleifion nad ydynt yn byw ger prif ddinas neu ysbyty addysgu yn aml yn anymwybodol o driniaeth bosibl newydd sy'n cael ei phrofi mewn treial clinigol, neu na all gael mynediad iddi. Eto, y rhain yw'r union bobl a fyddai'n cael y cymorth mwyaf, ac a allai gael y budd mwyaf, o unrhyw dreialon a sefydlwyd i fynd i'r afael â'u cyflwr penodol.

Er bod cymhwyso treialon clinigol ar hyn o bryd yn sicr yn her, dim ond un o'r tagfeydd. Mae heriau gofal iechyd eraill yn cynnwys y ddadl ynghylch hawl claf i fod yn berchen ar ei ddata meddygol a'i ddefnyddio; cost triniaeth drawsffiniol; a diffyg ad-daliad safonedig, cyfartal a theg pan fydd yn rhaid iddynt deithio am driniaeth.

Mae'r UE hefyd yn brin o linell gyfathrebu glir gan feddygon i gleifion a fyddai'n caniatáu i'r olaf gymryd rhan weithredol mewn penderfyniadau ynghylch eu hiechyd eu hunain.

Ffactor cymhleth yw bod llawer o ymarferwyr meddygol yn aml yn anymwybodol o driniaeth newydd pan ddaw ar gael. Yn ogystal, os a phan fyddant yn ymwybodol, yn aml nid oes ganddynt yr hyfforddiant parhaus priodol i wneud y defnydd gorau o'r dechnoleg newydd.

Mae yna lawer o broblemau y mae angen eu goresgyn. Os yw'r UE am gyflawni ei nod datganedig o gydraddoldeb mewn gofal iechyd i bob dinesydd, yna'r amser i weithredu yw nawr.

Mae Senedd newydd wedi'i hethol a bydd Comisiwn newydd yn cael ei enwi'n fuan. Bydd gan y gwleidyddion newydd hyn fandad pum mlynedd, ond rhaid iddynt gynllunio ymhellach i'r dyfodol na hynny.

Mae nifer cynyddol o grwpiau cleifion a dinasyddion unigol yn dod yn ymwybodol o allu meddyginiaeth bersonol i roi'r driniaeth gywir iddynt ar yr adeg iawn. Mae meddyginiaeth wedi'i phersonoli yn ffordd gost-effeithiol o drin cleifion gan fod, mewn llawer o achosion, yn caniatáu i gleifion barhau i weithio wrth gael triniaeth. Mae hyn yn rhyddhau gwelyau ysbyty drud a chlinigwyr.

Mae angen i'r Senedd a'r Comisiwn newydd edrych i'r dyfodol, ond nid o safbwynt ariannol yn unig. Mae gan yr UE ddyletswydd foesol a moesegol i roi cleifion wrth wraidd gofal iechyd trwy greu fframweithiau ar gyfer ymchwil a datblygu i ffynnu, gan ei gwneud yn haws i gael mynediad at dreialon clinigol yn ogystal â manteisio ar ofal trawsffiniol.

Mae dyletswydd ar yr UE hefyd i fynd i'r afael â'r ansicrwydd presennol sy'n ymwneud â pherchnogaeth Big Data a'i ddefnyddio'n effeithiol.

Dim ond trwy gymryd safiad moesol a moesegol ochr yn ochr â'r ystyriaethau ariannol presennol y gall yr UE obeithio cyrraedd y Greal Sanctaidd o ofal iechyd cyfartal i bawb, ar y safonau uchaf posibl.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd