Cysylltu â ni

Cyffuriau

Taenu gwybodaeth am risgiau o ddefnyddio cyffuriau: Un her Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DrugOverdoseMae Ewropeaid ifanc yn llai gwybodus am effeithiau a risgiau cyffuriau nag ychydig flynyddoedd yn ôl. Er eu bod yn defnyddio'r Rhyngrwyd yn helaeth i gasglu gwybodaeth, mae newydd arolwg Eurobarometer yn dangos, o gymharu â 2011, bod ymatebwyr yn llai tebygol o fod wedi derbyn gwybodaeth o'r fath o'r mwyafrif o ffynonellau, yn enwedig gan ymgyrchoedd cyfryngau a rhaglenni atal ysgolion.

Dywed mwy na chwarter y bobl ifanc (29%) na chawsant eu hysbysu o gwbl yn ystod y flwyddyn ddiwethaf am effeithiau a risgiau uchafbwyntiau cyfreithiol fel y'u gelwir - sylweddau cyfreithiol ar hyn o bryd sy'n dynwared effeithiau cyffuriau anghyfreithlon. Daw hyn ar adeg pan mae nifer y bobl ifanc sy'n dweud eu bod wedi defnyddio 'uchafbwyntiau cyfreithiol' wedi codi i 8%, o 5% yn 2011.

Cyfwelwyd mwy na 13,000 o ddinasyddion 15-24 oed ar gyfer 'Pobl Ifanc a Chyffuriau' yr Eurobaromedr ledled yr UE. Mae defnyddio cyffuriau a phroblemau cysylltiedig â chyffuriau yn parhau i fod yn bryder mawr i ddinasyddion yr UE. Maent hefyd yn fater iechyd cyhoeddus a diogelwch y cyhoedd sylweddol. Yn ôl astudiaethau gan y Canolfan Fonitro Ewropeaidd Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau (EMCDDA), mae arbrofi cyffuriau yn aml yn dechrau yn y blynyddoedd ysgol, ac amcangyfrifir bod un o bob pedwar o bobl ifanc 15-16 oed wedi defnyddio cyffur anghyfreithlon. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r defnydd o 'uchafbwyntiau cyfreithiol' wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd, ac mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio i gryfhau gallu'r UE i amddiffyn pobl ifanc trwy leihau argaeledd sylweddau niweidiol, fel rhan o fframwaith rheoleiddio polisi cyffuriau cyffredinol.

hysbyseb

Fel y mae'r ffigurau newydd yn cadarnhau, mae cynyddu gwybodaeth a lledaenu gwybodaeth yn dasg hanfodol arall. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio arian o bum rhaglen ariannol yr UE i gefnogi nifer o brosiectau sydd â'r nod, ymhlith eraill, i hybu canfod ac adnabod sylweddau seicoweithredol newydd a'r risgiau sy'n gysylltiedig â hwy. Mae nifer o brosiectau hefyd yn helpu'r rhai sy'n dod ar draws ac yn gyfrifol am ddelio â'r cyffuriau hyn ar lawr gwlad. Newydd adrodd a gyhoeddwyd heddiw (21 Awst) yn rhoi trosolwg o 18 prosiect sydd wedi derbyn cyllid o'r fath er 2007.

Mae'r gweithgareddau a gefnogir gan y Comisiwn, y mae rhai ohonynt eto i'w cwblhau, yn amrywio o ddatblygu dulliau gwell o ganfod a dadansoddi sylweddau seicoweithredol newydd i hyfforddi'r rhai sy'n gweithio mewn lleoedd lle gallai defnyddio cyffuriau ddigwydd (fel bariau neu glybiau nos) mewn rhai Aelod-wladwriaethau. y gallant nodi problemau iechyd acíwt sy'n gysylltiedig â'r cyffuriau hyn a chynorthwyo'r rhai yr effeithir arnynt. Deliodd nifer o brosiectau â lledaenu gwybodaeth a chyngor, trwy ddulliau megis gwefannau, llinellau ffôn ac anfon gwirfoddolwyr i wyliau mawr. Roedd prosiectau eraill er enghraifft yn meithrin cydweithredu a chyfnewid gwybodaeth ymhlith erlynwyr cenedlaethol ac awdurdodau gorfodaeth cyfraith.

Cefndir

hysbyseb

Ar 17 Medi 2013, cynigiodd y Comisiwn gryfhau gallu'r Undeb Ewropeaidd i ymateb i 'uchafbwyntiau cyfreithiol' trwy gyflwyno mecanwaith cyflymach i dynnu sylweddau seicoweithredol niweidiol o'r farchnad (IP / 13 / 837 a MEMO / 13 / 790). Ar 17 Ebrill 2014, pleidleisiodd Senedd Ewrop i gefnogi’r rheoliad drafft (IP / 14 / 461). I ddod yn gyfraith, mae angen i gynnig yr Comisiwn gael ei fabwysiadu gan yr Aelod-wladwriaethau yn y Cyfrin Gyngor, gan ddilyn y weithdrefn ddeddfwriaethol arferol.

Mae gwledydd yr UE wedi tynnu sylw at fwy na 360 o sylweddau seicoweithredol newydd trwy'r System Rhybudd Cynnar er 1997. Mae deg sylwedd wedi'u cyflwyno i fesurau rheoli ledled yr UE, yn dilyn cynigion gan y Comisiwn Ewropeaidd - yn fwyaf diweddar, Mephedrone, 4-MA a 5-IT.

On 16 Mehefin eleni, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd gwahardd pedwar sylwedd seicoweithredol newydd sy'n efelychu effeithiau cyffuriau anghyfreithlon fel heroin neu LSD - MDPV, 25I-NBOMe, AH-7921 a methoxetamine. Yn ogystal, gofynnodd y Comisiwn Ewropeaidd i Bwyllgor Gwyddonol EMCDDA gynnal asesiadau risg ar ddau sylwedd seicoweithredol newydd arall - 4,4'-DMAR a MT-45 - i weld a oes sail i gynnig gwaharddiadau yn ddiweddarach eleni.

Mwy o wybodaeth

Eurobarometer 'Pobl Ifanc a Chyffuriau' a chanlyniadau penodol i'ch gwlad o ran pobl ifanc a chyffuriau: link
Comisiwn Ewropeaidd: Polisi rheoli cyffuriau
'Adroddiad Cyffuriau Ewropeaidd' 2014 Canolfan Monitro Ewropeaidd Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau
Tudalen hafan o Comisiynydd Cyfiawnder Martine Reicherts
Dilynwch Martine Reicherts ymlaen Twitter ac ar Facebook

ATODIADAU - Canlyniadau Eurobaromedr 'Pobl Ifanc a Chyffuriau'

Profiad o sylweddau seicoweithredol newydd

Mae canran y bobl ifanc sy'n dweud eu bod wedi defnyddio uchafbwyntiau cyfreithiol fel y'u gelwir wedi codi ychydig o'i gymharu â thair blynedd yn ôl: mae 8% ohonynt bellach yn dweud eu bod wedi gwneud hynny, gydag 1% wedi rhoi cynnig arnynt yn ystod y 30 diwrnod diwethaf, 3% yn y 12 mis diwethaf a 4% yn fwy na 12 mis yn ôl. Yn 2011, roedd 5% o bobl ifanc wedi honni eu bod wedi defnyddio 'uchafbwyntiau cyfreithiol'. Cafodd y mwyafrif o ymatebwyr sydd wedi profi sylweddau seicoweithredol newydd yn ystod y 12 mis diwethaf gan ffrind (68%). Fe wnaeth ychydig dros chwarter (27%) eu prynu gan ddeliwr cyffuriau, tra bod 10% yn eu prynu mewn siop arbenigol a 3% yn eu prynu ar y Rhyngrwyd.

Agweddau tuag at bolisi cyffuriau

Mae consensws cryf yn parhau ymhlith pobl ifanc y dylai heroin, cocên ac ecstasi barhau i gael eu gwahardd (gyda 96%, 93% a 91% yn dweud hynny, yn y drefn honno) - nid yw'r canlyniadau hyn wedi newid ers yr arolwg diwethaf yn 2011. Mae barn am ganabis yn fwy wedi'i rannu. Dywed ychydig dros hanner y dylid parhau i gael ei wahardd (53%), tra bod 45% o'r farn y dylid ei reoleiddio. O'i gymharu â 2011, mae agweddau tuag at alcohol a thybaco wedi dod yn fwy cyfyngol: mae ymatebwyr bellach yn llawer mwy tebygol o ddweud y dylid rheoleiddio'r sylweddau hyn, ac yn llai tebygol o ddweud y dylent fod yn ddigyfyngiad.

Mae'r rhan fwyaf o ymatebwyr o blaid gwaharddiadau ar uchafbwyntiau cyfreithiol sy'n dynwared effeithiau cyffuriau anghyfreithlon. Mae ychydig dros draean (35%) yn credu y dylid gwahardd y sylweddau hyn o dan unrhyw amgylchiadau, tra bod 47% o'r farn y dylid eu gwahardd dim ond os ydynt yn peri risg i iechyd. Mae mwy nag un o bob deg o'r farn y dylid cyflwyno rheoleiddio'r sylweddau hyn (15%), tra mai dim ond 1% sy'n credu na ddylid gwneud dim.

Ffynonellau ymwybyddiaeth a gwybodaeth am gyffuriau anghyfreithlon ac uchafbwyntiau cyfreithiol

Y Rhyngrwyd yw'r ffynhonnell wybodaeth bwysicaf ar gyffuriau anghyfreithlon a defnyddio cyffuriau i bobl ifanc: dywedodd mwy na hanner yr holl ymatebwyr y byddent yn troi ato (59%). Felly, crybwyllir y rhyngrwyd yn llawer ehangach na ffrindiau (36%), meddygon, nyrsys neu weithwyr iechyd proffesiynol (31%), rhieni neu berthnasau (25%), neu gynghorwyr neu ganolfannau cyffuriau arbenigol (21%). Cymharol ychydig o ymatebwyr a fyddai'n troi at yr heddlu (13%), y cyfryngau (10%), rhywun yn yr ysgol neu'r gwaith (9%), gweithwyr cymdeithasol neu ieuenctid (7%), neu linell gymorth ffôn (4%).

Fodd bynnag, mae pobl ifanc bellach yn llai tebygol o fod wedi derbyn gwybodaeth am risgiau ac effeithiau cyffuriau o bron pob un o'r ffynonellau hyn nag yn 2011. Yn benodol, mae ymatebwyr yn llawer llai tebygol o ddweud eu bod wedi derbyn gwybodaeth gan ymgyrchoedd cyfryngau a rhaglenni atal ysgolion ( -6 a -9 pwynt canran, yn y drefn honno).

Cyn belled ag y mae gwybodaeth am uchafbwyntiau cyfreithiol yn y cwestiwn, y Rhyngrwyd (30%) ac ymgyrchoedd cyfryngau (29%) yw'r ffynonellau gwybodaeth pwysicaf i bobl ifanc. Dywed mwy na chwarter (29%) na chawsant eu hysbysu o gwbl yn ystod y flwyddyn ddiwethaf am sylweddau newydd sy'n dynwared effeithiau cyffuriau anghyfreithlon.

(MAX. 3 ATEB)

Peryglon iechyd canfyddedig defnyddio cyffuriau

Mae bron pob ymatebydd o'r farn y gallai defnyddio cocên neu ecstasi yn rheolaidd fod yn risg uchel i iechyd (96% a 93%, yn y drefn honno), tra bod 3% a 5% arall yn eu tro yn ystyried y gallai defnydd rheolaidd fod â risg ganolig. Canfuwyd bod y risgiau'n is i'r rheini sydd ond wedi defnyddio'r cyffuriau hyn unwaith neu ddwywaith. Dywedodd ychydig dros hanner (57%) y gallai defnyddio ecstasi unwaith neu ddwy fod â risg uchel, dywedodd 29% y gallai'r risg fod yn ganolig, a 9% o'r farn y gallai'r risg fod yn isel. Fodd bynnag, dim ond 2% oedd yn credu efallai na fyddai unrhyw risg o ddefnyddio ecstasi unwaith neu ddwy. Mae mwyafrif helaeth hefyd yn ystyried y gallai defnyddio sylweddau newydd sy'n dynwared cyffuriau anghyfreithlon fod â risg uchel i iechyd (87%), tra bod 9% o'r farn y gallai'r risg fod yn gymedrol ac 1% y gallai fod yn isel. Mae ymatebwyr yn llai tebygol o feddwl y gallai defnyddio'r sylweddau newydd hyn unwaith neu ddwywaith beri risg i iechyd, gyda 57% yn dweud y gallai'r risg fod yn uchel, 29% y gallai fod risg ganolig a 9% y gallai'r risg fod yn isel. Dim ond 1% sy'n credu efallai na fydd unrhyw risg i iechyd yn y senario hwn.

Trosedd

Mae Heddlu Sbaen yn cipio narco-llong danfor gyntaf erioed a wnaed yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policía Nacional), mewn cydweithrediad agos ag Europol a gorfodaeth cyfraith o bum gwlad arall, wedi cipio yn ninas Málaga y llong hanner tanddwr gyntaf erioed i gael ei hadeiladu ar diriogaeth Ewropeaidd. Mae llongau tebyg a ddaliwyd yn y gorffennol bob amser wedi bod o weithgynhyrchu America Ladin. 

Gwnaed yr atafaeliad yn fframwaith Operation FERRO, gweithrediad gorfodaeth cyfraith lefel uchel yn erbyn grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â masnachu cyffuriau ar raddfa fawr. 

Cyflawnodd dros 300 o heddweision y llawdriniaeth hon yn Sbaen, gyda chefnogaeth Heddlu Cenedlaethol Colombia (Policía Nacional de Colombia), Heddlu Cenedlaethol yr Iseldiroedd (Politie), Heddlu Barnwrol Portiwgal (Polícia Judiciária), Asiantaeth Troseddu Genedlaethol y DU a'r UD. Tollau a Gwarchod y Ffin, gyda gweithgaredd rhyngwladol wedi'i gydlynu gan Europol. 

Canlyniadau Ymgyrch FERRO

hysbyseb
  • 47 chwiliad tŷ a gynhaliwyd yn ninasoedd Sbaen Tarragona (6), Barcelona (11), Gerona (3), Málaga (11), Castellón (4), Valencia (2), Murcia (7), Cádiz (1), Granada (1) a Badajoz (1);
  • Arestio 52 o unigolion;
  • Atafaelwyd 2 gwch: un llong lled-suddadwy ym Málaga ac un cwch cyflym gwerth dros € 300 000 yn nhalaith Murcia;
  • Atafaelwyd dros 3 tunnell o gocên, ochr yn ochr â 700 cilo o hashish a dros € 100 000 mewn arian parod. 

    Cynhaliwyd Ymgyrch FERRO mewn sawl cam

Cam un: Nododd ymchwilwyr grŵp troseddau cyfundrefnol, a oedd yn cynnwys gwladolion Sbaenaidd, Colombia a Dominicaidd, sy'n ymwneud â masnachu cocên, hashish a marijuana ar raddfa fawr. Roedd y troseddwyr yn gweithredu o Sbaen, yn benodol Cataluña. Rhwng Ebrill a Rhagfyr 2020, gwnaed nifer o drawiadau cocên pwysig sy'n gysylltiedig â'r grŵp troseddol hwn yng Ngholombia. Atafaelwyd cyfanswm o 2 900 cilo o gocên. 

Cam dau: Ym mis Tachwedd 2020, arestiodd swyddogion heddlu yn Sbaen arweinydd y rhwydwaith troseddol hwn yn Tarragona, ochr yn ochr â 13 o'i gynorthwywyr.

Cam tri: Ym mis Chwefror eleni, targedwyd cangen arall o'r grŵp troseddau cyfundrefnol hwn. Arestiwyd pedwar unigolyn yn Tarragona a chipio llwyth o 583 cilo o hashish ar ei ffordd i Ffrainc a'r Eidal. Cynhaliwyd chwiliadau tŷ hefyd ym Málaga, ac ar yr achlysur y daethpwyd o hyd i'r llong hanner tanddwr mewn warws. Roedd y cwch - y cyntaf erioed o'i fath a atafaelwyd ar bridd Ewropeaidd, yn dal i gael ei adeiladu pan ddaethpwyd o hyd iddo. Roedd y grefft yn 9 metr o hyd a gallai fod wedi gallu cludo hyd at 2 dunnell o gyffuriau.  

hysbyseb

Cam pedwar: Arestiwyd un o’r prif dargedau ym mis Chwefror ym maes awyr El Prat yn Barcelona gan ei fod yn ceisio ffoi i’r Iseldiroedd. O ganlyniad i'r arestiad hwn, chwiliwyd warws yn Barcelona a arweiniodd at atafaelu 300 cilo o gocên. 

Cam pump: Darganfuwyd labordy cyffuriau clandestine yn Barcelona wrth ymyl planhigfa canabis dan do gyda dros 1 150 o blanhigion. Atafaelwyd cwch cyflym 15 metr o hyd yn perthyn i'r rhwydwaith troseddol hwn ac wedi'i lwytho â 7 000 litr o gasoline yn ardal Murcia. 

Cam chwech: Ddiwedd mis Chwefror, arestiwyd gweddill aelodau’r rhwydwaith troseddol. Atafaelwyd tua 6 000 litr o ragflaenwyr cyffuriau hefyd, a oedd i fod i gael labordy cudd-drin yn Murcia. 

Cefnogaeth Europol

Cydlynodd Uned Cyffuriau UE Europol y gweithgaredd rhyngwladol dwys o ddechrau'r Ymchwiliad hwn. Hwylusodd ei dîm o arbenigwyr gyfnewid gwybodaeth rhwng y gwahanol wledydd dan sylw a dadansoddi'r data gweithredol i nodi'r prif dargedau. 

Parhau Darllen

Cyffuriau

Ymladd yn erbyn cyffuriau: Mae'r Comisiwn yn cychwyn gwaharddiad ar ddau sylwedd seicoweithredol niweidiol newydd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn cynnig gwahardd dau sylwedd seicoweithredol newydd ledled yr Undeb Ewropeaidd: MDMB-4en-PINACA a 4F-MDMB-BICA. Mae'r ddau sylwedd yn ganabinoidau synthetig sy'n dangos gwenwyndra sy'n peryglu bywyd. Maent wedi bod ar gael yn yr UE ers o leiaf 2017 a Mawrth 2020 yn y drefn honno. Mae'r ddau sylwedd yn cael eu gwerthu ar-lein mewn symiau bach a chyfanwerthu, yn bennaf fel cynnyrch gorffenedig sy'n barod i'w fwyta, er enghraifft mewn cymysgeddau ysmygu, e-hylifau neu wedi'u trwytho ar bapur. Adroddwyd am 21 o farwolaethau sy'n gysylltiedig â 4F-MDMB-BICA mewn un Aelod-wladwriaeth rhwng Mai ac Awst 2020. Mae'r penderfyniad i wahardd y sylweddau hyn yn seiliedig ar asesiad risg a gynhaliwyd gan asiantaeth gyffuriau'r UE, yr Canolfan Fonitro Ewropeaidd Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau. Mae adroddiadau cychwynnol a thechnegol yr Asiantaeth ar gael ar-lein. Dyma'r eildro i'r Comisiwn gychwyn gwaharddiad o dan y diwygiedig rheolau'r UE ar sylweddau seicoweithredol, ar ôl gwneud hynny am isotonitazene ym mis Medi 2020. Bellach bydd gan Senedd Ewrop a'r Cyngor ddau fis i graffu ar y ddeddf ddirprwyedig cyn iddi ddod i rym. Unwaith y bydd mewn grym, bydd gan Aelod-wladwriaethau'r UE chwe mis i roi'r gwaharddiad ar gyfraith genedlaethol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyffuriau

Dileu'r bygythiad cyffuriau: Cipolwg ar werthwyr cyffuriau a gafwyd yn euog

cyhoeddwyd

on

Mae mater diweddar a pharhaus sy'n ymwneud â defnyddio cyffuriau narcotig a gwerthu cyffuriau yn niwydiant Ffilm India wedi dal sylw De Ddwyrain Asia gyfan. Un adroddiad diweddar a ysgrifennwyd gan Gan yn American Journal of Preventive Medicine yn nodi bod cost cam-drin cyffuriau yn fwy na $ 740 biliwn yn flynyddol, yn ysgrifennu Sefydliad Rheoli Indiaidd-Cyfarwyddwr Rohtak, yr Athro Dheeraj Sharma.

Mae cam-drin sylweddau yn arwain at faich ychwanegol ar gostau gofal iechyd, troseddau a cholli cynhyrchiant. Yn ystod y degawd diwethaf, mae India wedi bod yn dyst i sawl achos o fwy o gyffuriau ar gael a nifer cynyddol o arestio, treialon ac euogfarn o dan Ddeddf Cyffuriau Narcotig Indiaidd a Sylweddau Seicotropig.

O ystyried prinder astudiaethau yn ymwneud â chyffuriau anghyfreithlon a gwerthu cyffuriau yn India, gwnaed ymdrech gan yr awdur gyda'i dîm ymchwil a oedd yn ymwneud â phrosiectau cysylltiedig â charchardai rhwng 2011 a 2016 mewn gwahanol daleithiau, i archwilio mater cyffuriau a chyffuriau anghyfreithlon. gwerthu o safbwynt y rhai sydd naill ai'n euog o droseddau o'r fath. Casglwyd data ar gyfer yr arolwg gan bedleri cyffuriau a gafwyd yn euog ar draws tair talaith yn India - Punjab, Gujarat, a Delhi.

hysbyseb

Fe'u sicrhawyd dro ar ôl tro y bydd eu hymatebion ar gyfer yr arolwg hwn yn aros yn anhysbys ac yn gyfrinachol. Casglwyd data gan dîm o gymdeithion ymchwil a hyfforddwyd yn iaith leol y wladwriaeth. Dilynwyd protocol Brislin gan ddefnyddio ôl-gyfieithu i gyfieithu'r holiadur. Casglwyd cyfanswm o 872 o ymatebion ar draws y tair talaith yn India. Cafwyd yr holl 872 hyn yn euog o dan Ddeddf Cyffuriau Narcotig Indiaidd a Sylweddau Seicotropig. Roedd cyfranogiad yr arolwg yn wirfoddol.

Nododd y canlyniadau lawer o fewnwelediadau gwrth-reddfol. Yn gyntaf, nododd 78.10% o bedleri cyffuriau eu bod yn arfer yfed cyffuriau ac roedd gwerthu cyffuriau yn gyfyngedig i'r rhai ymhlith eu ffrindiau a'u teulu. O'r rhain, daeth tua 56.54% o'r ymatebwyr yn bedleri cyffuriau o ganlyniad i fod yn ddefnyddiwr cyffuriau rheolaidd. Dadleuodd mwyafrif o'r ymatebwyr (86.70%) eu bod yn gaeth i fasnachu cyffuriau gan eu cyflenwyr cyffuriau yr oeddent yn rhyngweithio'n aml â hwy oherwydd eu harferion bwyta. Roedd holiadur yr arolwg hefyd yn cynnwys cwestiynau ar ddeall natur y fasnach gyffuriau. Honnodd 77.06% o'r ymatebwyr nad yw cyffuriau'n frodorol a bod y rhan fwyaf o'r cyffuriau'n dod o wledydd eraill. Dywedodd 81.88% hefyd fod y cyffuriau yr oeddent yn arfer eu gwerthu yn cael eu cyfeirio i India o wledydd tramor eraill.

Gofynnwyd i'r peddlers hefyd roi mewnbynnau yn ymwneud â'r wlad maen nhw'n meddwl bod y cyffuriau wedi'u ymdreiddio yn India. Dywedodd mwyafrif y peddlers cyffuriau (83.94%) fod y cyffuriau wedi'u ymdreiddio yn India o Bacistan. Dilynwyd hyn gan Nepal (5.05%), ac Affghanistan (4.24%). Dangosir dosbarthiad manwl y gwledydd yn y graff isod. Yn yr un modd, gwnaethom hefyd ofyn iddynt adrodd sut mae cyflenwyr cyffuriau yn gweithredu a gofynnwyd inni eu graddio ar sail amlder y dull a ddefnyddir.

hysbyseb
Ar gyfer ein dadansoddiad, gwnaethom ystyried graddfeydd cymedrig yr holl ymatebwyr i raddio modus operandi peddlers cyffuriau yn India. Mae'r canlyniadau'n dangos mai trafodion trawsffiniol yw'r math mwyaf cyffredin o weithredu. Dilynir hyn gan dwristiaid, Anghyfreithlon, myfyrwyr coleg, a phobl fusnes. Y lle mwyaf ffafriol i werthu cyffuriau yn ôl yr ymatebwyr oedd (wedi'u rhestru o'r gorau i'r gwaethaf): 1 = Tafarndai a Bariau, 2 = Bwytai a gwestai, 3 = Colegau a Phrifysgolion, 4 = Canolfannau adsefydlu cyffuriau, 5 = ysgolion.

Gofynnwyd cwestiynau i'r peddlers cyffuriau hefyd yn ymwneud â phroffidioldeb y fasnach gyffuriau. Dywedodd bron mwyafrif yr ymatebwyr fod elw o fwy na 10 lakh ar gyfartaledd yn cael ei fedi o werthu cyffuriau gwerth INR 1 lakh. Mae'n dangos bod gan y fasnach gyffuriau broffidioldeb o fwy na 1000 y cant. Yn olaf, gofynnwyd dau gwestiwn yn ymwneud â'r gymdeithas a chyffuriau hefyd. Roedd mwy nag 85% o'r ymatebwyr (86.12%) yn credu bod cerddoriaeth sy'n hyrwyddo cyffuriau wedi cynyddu'r defnydd o gyffuriau ymhlith yr ieuenctid.

Roeddent yn dadlau bod yfed cyffuriau yn dod gyda cherddoriaeth a oedd yn siarad am ddefnyddio cyffuriau ac abswrdiaeth bywyd. Ar nodyn tebyg, credai 79.36 y cant fod ffilmiau Bollywood sy'n gogoneddu cyffuriau wedi arwain at fwriad cynyddol i yfed cyffuriau. Yn benodol, nododd yr ymatebwyr fod bron pob un o'u cleientiaid a hwy eu hunain yn ceisio dynwared rhyw actor / actores o Bollywood ac y byddai cyffuriau'n golygu eu bod yn teimlo'n hyderus amdanynt eu hunain. Ar raddfa fesur ar gyfer hunan-barch, nododd y mwyafrif o ymatebwyr hunan-barch isel iawn (graddfa 1 i 7 sgôr ar gyfartaledd oedd 2.4).

Mae'r astudiaeth yn rhoi mewnwelediadau o safbwynt y rhai a gafwyd yn euog yn yr achosion anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â chyffuriau. O ganlyniad, gallai fod yn ddefnyddiol cynghori unigolion yn ifanc, yn enwedig mewn ysgolion ynghylch bygythiad cam-drin cyffuriau. Hefyd, rhaid cryfhau cyfleusterau iechyd a darparu adferiad. O ystyried bod rhai ffilmiau Bollywood yn chwarae rôl wrth ogoneddu defnydd a masnach cyffuriau anghyfreithlon, yn debyg i'r rhybudd sy'n cael ei oedi cyn ysmygu sigaréts mewn ffilmiau, mae angen rhybudd tebyg pan ddangosir cymeriadau yn cymryd cyffuriau.

Hynny yw, dylai'r gwylwyr rybuddio am gosbau sy'n codi o yfed a masnachu cyffuriau. Yn fwy penodol, gellid sefydlu profion cyffuriau ar hap mewn sefydliadau. Hefyd, o gofio bod mwyafrif y cyffuriau wedi'u ymdreiddio o wledydd cyfagos, gellid gwella'r ataliad ar y ffin. At hynny, myfyrwyr coleg a thafarndai yw'r segment defnyddwyr targed mwyaf cyffredin ar gyfer peddlers cyffuriau. Felly, dylai gweinyddwyr sefydliadau academaidd gymryd mesurau priodol a phrofi am gam-drin cyffuriau.

Hefyd, dylid rheoleiddio tafarndai. Yn olaf, o gofio bod cyffuriau yn fasnach broffidiol, mae'n debygol o weld mwy o gyffredinrwydd mewn lleoedd lle mae cyfoeth. Felly, mae angen i ddinasoedd metropolitan ddatblygu unedau arbennig neu gryfhau'r unedau arbennig presennol ar gyfer delio ag achosion cyffuriau anghyfreithlon.

  • Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl hon ac nid ydynt yn adlewyrchu barn Gohebydd UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd