Cysylltu â ni

EU

Ateb y galw am fargen decach i gleifion Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

imgBarn gan Lywydd EHFG Helmut Brand a Chyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan

Mae pawb yn hoffi cael bargen deg. Nid oes unrhyw un eisiau teimlo eu bod wedi cael eu gor-godi tâl neu'n derbyn nwyddau a gwasanaethau o safon is na'u cymydog. Er clod iddo, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi gweithio'n galed i greu chwarae teg i'w holl ddinasyddion mewn sawl maes.

Cafwyd llwyddiant nodedig yn ddiweddar wrth ostwng taliadau crwydro ar ffonau symudol. Yn flaenorol, codwyd cyfraddau gwahanol, a llawer uwch, ar ddinasyddion mewn aelod-wladwriaethau wrth wneud a derbyn galwadau personol neu fusnes wrth deithio dramor.

hysbyseb

Yn yr achos hwn, roedd y gwasanaeth a'r safon yr un peth ond roedd y costau'n anghyfiawn yn uwch pe byddech chi'n digwydd bod â'ch contract ffôn mewn un o wledydd yr UE yn hytrach nag un arall ac hefyd yn teithio y tu allan i'ch ffiniau eich hun. Ac a oedd unrhyw fuddion ychwanegol am y gost ychwanegol, fel recordio llais neu wasanaeth ateb? Na. Roedd y costau yn uwch yn syml oherwydd i'r cwmnïau ffôn benderfynu y dylent fod felly.

Fe wnaeth pawb, hyd yn oed yr Eurosceptics, ganmol y UE am ddod â'r arfer hwn i ben a helpu i gadw arian parod ym mhocedi dinasyddion yn hytrach nag yng nghyfrifon banc chwyddedig y cwmnïau ffôn.

Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) yn pwyso ar yr UE i edrych yn hir ar y sector gofal iechyd er mwyn gweithredu'r 'athroniaeth taliadau crwydro'. Byddai hyn yn helpu'n fawr i sicrhau bargen deg a mynediad cyfartal i'r driniaeth orau i'w 500 miliwn o ddinasyddion wedi'u gwasgaru ar draws 28 aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Nid yw afiechyd neu salwch yn ddim gwahanol i glaf pan fydd yn croesi ffin, er y gall triniaeth gostio mwy neu lai mewn gwlad wahanol ac efallai na fydd ar gael hyd yn oed yn ei wlad enedigol.

Mae gan bob un ohonom deithio rhatach y dyddiau hyn, gan ganiatáu i gleifion groesi ffiniau yn haws. Ac yn sicr mae angen iddynt allu gwneud hynny gan na fydd gan yr un aelod-wladwriaeth unigol yr holl arbenigedd a'r gwasanaeth gorau ym mhob maes. Yn yr un modd, mae llawer o wledydd wedi sylweddoli na allant gael y gwasanaeth a'r arbenigedd gorau ym mhob rhanbarth o'u cenedl eu hunain.

Er mwyn goresgyn y broblem hon, mae rhai aelod-wladwriaethau wedi sefydlu a datblygu 'canolfannau arbenigedd' gan ganiatáu cronni gwybodaeth ac arferion gorau.

Cred EAPM y dylai'r UE ddilyn esiampl yr aelod-wladwriaethau hyn gan gydnabod ei fod wedi dechrau gwneud hynny yn achos afiechydon prin. Mae hwn yn ymateb i'r ffaith bod angen targedu triniaethau at boblogaethau llai, fel sy'n digwydd yn gyffredinol hefyd gyda meddygaeth wedi'i phersonoli.

Mae'r gwahanol feysydd sy'n hanfodol i bersonoli meddygaeth - a darparu'r driniaeth gywir i'r claf iawn ar yr adeg iawn - wedi gweld cynnydd esbonyddol mewn datblygiadau gwyddonol a llamu technolegol gwych. Nawr yw'r amser perffaith i ail-lunio'r maes rheoleiddio, ysgwyd y ffordd rydyn ni'n gwneud ymchwil a pherfformio treialon clinigol, gosod safonau cytunedig a'u gweithredu, a gwneud defnydd llawn, moesegol o 'Ddata Fawr', ymhlith pethau eraill.

Mae gan Ewrop, eleni, Senedd Ewropeaidd newydd a mwy grymus yn ogystal â Choleg Comisiynwyr newydd, pob un yn ei lle am isafswm o bum mlynedd. Gellir cyflawni llawer yn yr amser hwnnw ond mae golwg tymor hwy hefyd yn hanfodol i greu Ewrop iachach a chyfoethocach i'r genhedlaeth hon a'r rhai sydd i ddod.

Gyda'i ymgyrch STEP parhaus (Triniaeth Arbenigol i Gleifion Ewrop), a sefydlu Grŵp Buddiannau CAMau ASEau, mae EAPM wedi creu fforwm rheolaidd lle gall yr holl randdeiliaid glywed yr hyn y mae'r cleifion ei eisiau a'i angen, a gall y llunwyr polisi glywed un llais. Mae hwn yn fforwm hanfodol ar gyfer symud ymlaen gan fod angen negeseuon clir i arfogi gwleidyddion a'r Comisiwn gyda'r offer cywir i gyflawni'r dasg enfawr sydd o'n blaenau.

Cynhadledd flynyddol EAPM, ar 9-10 Medi yn Llyfrgell Solvay ym Mharc Brwsel Leopold, yn dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid, o gleifion, clinigwyr ac academyddion i gynrychiolwyr diwydiant a chysylltiadau aelod-wladwriaeth, a bydd hefyd yn cynnwys swyddogion y Comisiwn ynghyd ag ASEau newydd a rhai sy'n dychwelyd.

Cred y Gynghrair mai nawr yw'r foment i fowldio deddfwriaeth sy'n cynnig y deddfau cywir, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn a chreu cyfandir lle nad yw'r hen annhegwch ar ffurf taliadau crwydro bellach yn berthnasol i unrhyw glaf Eutopaidd sydd angen triniaeth .

'UE, ffôn adref ... '

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd