Cysylltu â ni

EU

brif flaenoriaeth iechyd ar gyfer dinasyddion yn 'amser wasgfa' ar gyfer Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

PM-ddelwedd
 "Pan ofynnir i ddinasyddion Ewropeaidd am eu blaenoriaethau ar gyfer y 15 mlynedd nesaf, daw iechyd a gofal meddygol i'r amlwg fel y prif bryder, ”mae'r ASE Elisabetta Gardini wedi dweud wrth gynhadledd lefel uchel ym Mrwsel.

Roedd dirprwy’r Eidal yn annerch sylfaen eang o randdeiliaid yn ystod sesiwn gyntaf ail gynhadledd flynyddol Cynghrair Ewrop dros Feddygaeth Bersonoledig, a gynhaliwyd yn Bibliotheque Solvay fawreddog y ddinas ar 9-10 Medi.

Ychwanegodd Gardini: “Mae dinasyddion Ewropeaidd hefyd yn credu y bydd effaith fwyaf gwyddoniaeth ac arloesedd technolegol ar wella iechyd trwy, er enghraifft, gael triniaethau wedi'u teilwra ar gyfer eu cyflyrau.

hysbyseb

"Felly mae'n rhaid i lunio polisi sy'n canolbwyntio ar iechyd ddod yn flaenoriaeth glir, ”mynnodd yr ASE.

Aeth ymlaen i ddweud “y bydd y degawdau nesaf yn gweld newidiadau mawr ar yr un pryd - poblogaeth sy’n heneiddio a’r baich afiechydon cronig cynyddol, trefoli, llygredd neu newid yn yr hinsawdd - a fydd yn cynyddu bregusrwydd iechyd a chyfoeth ein cymdeithas.”

Ar hyn o bryd mae’r Eidal yn dal llywyddiaeth gylchdroi’r Undeb Ewropeaidd ac, mewn araith a draddodwyd i’r gynhadledd dywedodd Beatrice Lorenzin, gweinidog iechyd y wlad: “Mae llawer o randdeiliaid wedi dadlau bod meddygaeth wedi’i phersonoli yn rhy gymhleth i realiti heddiw, yn rhy gostus i mae cymdeithas i dalu amdani ac mae'r ymchwil sydd ei hangen i ddod â'r syniad yn fyw yn rhy bell i ffwrdd.

hysbyseb

"Ond er ei holl gymhlethdod a phellter, mae’r realiti yn syml, ”ychwanegodd y gweinidog. “Naill ai rydyn ni'n dod o hyd i ffordd i greu cyfleoedd newydd ar gyfer cydweithredu a chydlynu rhwng yr holl randdeiliaid ... neu byddwn ni'n methu. Rhaid i ni anelu’n uchel. ”

"Gallwn wneud hyn, ”parhaodd neges y gweinidog,“ oherwydd bod gennym gyfoeth o wybodaeth yn Ewrop, ac eto rydym hefyd yn gwybod bod gennym wahanol ddewisiadau cymdeithasol ac arbenigedd gwahanol o fewn aelod-wladwriaethau a rhanbarthau.

"Ond mae'n rhaid i ni adeiladu ar ein cryfderau i fynd i'r afael â'r bylchau sy'n bodoli wrth ddod â meddygaeth wedi'i phersonoli i'n 500 miliwn o ddinasyddion. "

Ymhlith y siaradwyr eraill ar ddiwrnod cyntaf y fforwm roedd Alastair Kent, o Genetic Alliance, a'r Athro Gordon McVie, o'r Sefydliad Oncoleg Ewropeaidd.

Meddai Kent: “Dyma amser wasgfa i Ewrop. Mae'r cloc yn tician i gleifion. Ond mae amser. Amser sy'n caniatáu inni roi'r cleifion yng nghanol eu gofal eu hunain ond mae hefyd yn golygu prioritization yw trefn y dydd.

"Mae gwell iechyd i ddinasyddion a chleifion yn hanfodol i ffyniant Ewrop. Ni allwn dyfu heb ddinasyddion iachach a all gyfrannu at yr aelod-wladwriaeth a phrosiect yr UE. ”

"Un o ddaliadau sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd yw cydraddoldeb, ”parhaodd Caint. “Mewn undeb amlddiwylliannol o 28 yn nodi mae cydraddoldeb yn her mewn unrhyw faes polisi yn yr UE, ond ym maes gofal iechyd gellir dadlau mai hon yw'r her fwyaf oll.

"Nid yn unig y mae gwahaniaethau mewn cyfoeth rhwng unigolion ac, wrth gwrs, gwledydd cyfan, ond mae gwahaniaethau hefyd yn safonau systemau gofal iechyd a thriniaeth ar draws yr aelod-wladwriaethau.

"Mae gan Ewrop boblogaeth sy'n heneiddio ac, ar unrhyw un adeg, mae miliynau'n sâl i ryw raddau neu'i gilydd. Yr anhawster yw na chyflawnwyd delfryd cydraddoldeb yr UE o ran cleifion yn cael mynediad at driniaethau gorau sy'n bodoli, neu hyd yn oed gyngor, yn gyfartal ledled yr Undeb. ”

Ond ar nodyn cadarnhaol iawn, dywedodd Kent: “Mae datblygiadau gwyddonol yn parhau, gan arwain at ddatblygu triniaethau a meddyginiaethau gwell (yn enwedig mewn canser a chlefydau prin) drwy’r amser. Gyda'r datblygiadau mewn gwyddoniaeth genomig, meddygaeth wedi'i phersonoli a thriniaethau wedi'u targedu'n unigol ar gyfer canserau prin, ni fu erioed gyfle gwell i wella canlyniadau cleifion ledled yr UE gyfan. ”|

Dywedodd yr Athro McVie: “Mae llawer o ddinasyddion yn gofyn: Pam fod Ewrop yn bwysig? Sut mae Ewrop yn ein helpu ni?

"Yn oes meddygaeth wedi'i bersonoli, gall yr UE helpu mewn sawl ffordd. Mae meddygaeth wedi'i phersonoli yn dechrau gyda chi a fi. Mae'n ymwneud â grymuso'r claf a rhoi'r driniaeth gywir i'r un iawn ar yr amser iawn. Yn swnio'n syml? Wel, nid yw, am nifer o resymau, ond mae'r cysyniad eisoes yn dechrau chwyldroi meddygaeth a'r ffordd y mae triniaeth yn cael ei darparu.

"Mae cymysgedd aelodau EAPM yn darparu arbenigedd gwyddonol, clinigol, gofalgar a hyfforddiant helaeth mewn PM a diagnosteg, ar draws grwpiau cleifion, y byd academaidd, gweithwyr iechyd proffesiynol a diwydiant. Mae gan adrannau perthnasol y Comisiwn statws arsylwr, fel y mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, felly mae ar flaen y gad yn y dull hwn o ofal iechyd sy'n datblygu'n gyflym mewn gwyddoniaeth. ”

Ychwanegodd McVie: “Er mwyn helpu i wthio’r agenda ymhellach, lansiodd EAPM ei ymgyrch STEP yn sedd Brwsel yn Senedd Ewrop. Mae STEPs yn sefyll am Driniaeth Arbenigol i Gleifion Ewrop a'i nod yw tynnu sylw, at ASEau cyfredol a phosibl, at y posibiliadau sy'n gysylltiedig â PM a'r manteision i'w hetholwyr.

"Yn y bôn, mae'n amlinellu pum CAM tuag at Ewrop iachach drwy anelu at sicrhau ansawdd bywyd cleifion drwy PM. Y nodau yw sicrhau amgylchedd rheoleiddio sy'n caniatáu mynediad cynnar i gleifion at PM newydd ac effeithlon; cynyddu ymchwil a datblygu ar gyfer PM, tra'n cydnabod ei werth; gwella addysg a hyfforddiant gweithwyr proffesiynol gofal iechyd; cefnogi dulliau newydd o ad-dalu ac asesu HTA, sy'n ofynnol ar gyfer mynediad cleifion i PM, a; cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o PM.

Gorffennodd: “Tra ein bod yn sefyll wrth droed y mynydd yn unig, rwy’n siŵr y bydd y groestoriad o randdeiliaid sy’n bresennol yma heddiw yn caniatáu inni gymryd rhai camau i fyny’r mynydd hwn gyda’n gilydd.”

Hefyd yn siarad yn ystod y diwrnod cyntaf roedd Gunter Danner. Cyfarwyddwr Cyswllt Cynrychiolaeth Ewropeaidd Yswiriant Cymdeithasol yr Almaen, Nicola Bedlington. Cyfarwyddwr Gweithredol Fforwm Cleifion Ewrop (EPF), yr Athro Alexander Eggermont. Llywydd yr Institut de Cancérologie Gustave Roussy, yr Athro Uli Jaeger. Cyn-lywydd Cymdeithas Haematoleg Ewrop (EHA), Pascal Garel. Prif Weithredwr Ffederasiwn Ysbytai a Gofal Iechyd Ewrop (HOPE).

Ymunodd Daniel Schneider â'r rhain ar y podiwm. Uwch Gyfarwyddwr Iechyd Genomig, Richard Bergstrom. Cyfarwyddwr Cyffredinol Ffederasiwn Diwydiannau a Chymdeithasau Fferyllol Ewrop (EFPIA), yr Athro Arturo Chiti. Llywydd Etholedig Cymdeithas Meddygaeth Niwclear Ewrop (EANM). Yr Athro Helmut Brand. Cyd-gadeirydd EAPM, ASE Kay Swinburne. Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, Paolo G. Casali. Cadeirydd Pwyllgor Polisi Cyhoeddus ESMO, Cymdeithas Oncoleg Feddygol Ewrop, Tim Kievits. Cyfarwyddwr Arloesi Gofal Iechyd yn VitrOmicsn Richard Torbett. Prif Economegydd Ffederasiwn Diwydiannau a Chymdeithasau Fferyllol Ewrop (EFPIA) a'r Athro Ernst Hafen. Sefydliad Bioleg Systemau Moleciwlaidd, ETH Zurich /.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd