Cysylltu â ni

EU

meddygaeth bersonoli a masnach rydd 'yn perthyn gyda'i gilydd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

100699310Fe allai’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig fod o fudd i gleifion yn Ewrop ac America, meddai Is-lywydd Rhyngwladol Lilly Oncology Timothy Cook mewn araith yn Senedd Ewropeaidd Brwsel yr wythnos hon.

Roedd y ddadl cinio ar sgyrsiau masnach UE-UD (TTIP) yn rhan o gynhadledd ddeuddydd a drefnwyd gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli ar 9-10 Medi.

Coginio cyn yr ASE Cristian Bușoi, a ddywedodd wrth y gynulleidfa: “Yr hyn y mae angen i'r Undeb Ewropeaidd ei wneud, yn ddi-oed, yw creu amgylchedd rheoleiddio sy'n caniatáu mynediad cynnar i gleifion i driniaethau newydd. Ni allwn ddibynnu mwyach ar fodel un maint i bawb mewn Ewrop o 500 miliwn gan nad yw'n patent yn gweithio.

"Mae Senedd Ewrop a’r Comisiwn newydd mewn sefyllfa unigryw i wthio’r agenda iechyd yn ei blaen a chredaf y gallwn weithio tuag at adeiladu Ewrop iach a chyfoethog - nid yn unig i’n 500 miliwn o ddinasyddion presennol, ond am genedlaethau i ddod. ”

hysbyseb

Yn ei araith ei hun, amlygodd Cook Lilly mai dau fater allweddol yn y maes iechyd yw dau fater allweddol ym maes iechyd yw mynediad cleifion at feddyginiaeth bersonol a masnach rydd o ansawdd uchel.

Meddai: “Ar yr olwg gyntaf, efallai nad yw’n ymddangos bod llawer yn gyffredin rhwng y materion hyn. Ychydig o bethau sy'n swnio'n fwy “lleol” a phreifat na gofal cleifion. Ac ychydig o bethau sy'n swnio'n fwy “byd-eang” a chyhoeddus na thrafod cytundeb masnach rydd rhwng gwledydd neu yn yr achos hwn rhwng cyfandiroedd.

"Ac eto, rwy’n credu’n gryf y byddai casgliad y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig, er ei fod o fudd i bob Ewropeaidd ac Americanwr mewn rhyw ffordd, o fudd i gleifion yn benodol. ”

hysbyseb

Dadleuodd Cook: “Ar hyn o bryd, y ffaith syml yw nad yw'r Unol Daleithiau nac economïau'r UE yn tyfu. Mae diweithdra yn ystyfnig o uchel. Rydym yn teimlo pwysau gan boblogaethau sy'n heneiddio a gwariant cynyddol ar ofal iechyd. Mewn ymateb, y ddau mae angen i’n heconomïau greu swyddi a thwf - ehangu’r biblinell - ac mae TTIP yn ffordd wych o wneud hynny. ”

Gan ganolbwyntio ar un maes, dywedodd: “Mae mynediad ac ad-daliad marchnad gofal iechyd yn parhau i fod yng ngoleuni aelod-wladwriaethau’r UE. Ond gallai TTIP sefydlu meincnod pwysig. Mae diwydiant yn argymell “atodiad fferyllol” i TTIP tebyg i'r un a gynhwysir yng nghytundebau masnach yr UD a'r UE gyda Korea, gan ymgorffori egwyddorion sy'n gwobrwyo arloesedd ac yn hyrwyddo prosesau teg, rhagweladwy a thryloyw ar gyfer penderfynu pa feddyginiaethau y gall cleifion gael mynediad atynt.

"Yn sicr, byddai'r diwydiant biofferyllol yn elwa o TTIP sy'n canolbwyntio ar y meysydd hyn. Ond felly hefyd ei gannoedd o filoedd o weithwyr a chyflenwyr yn yr UE. Felly hefyd y dinasoedd a'r rhanbarthau y mae'n gweithredu ynddynt. Felly hefyd y prifysgolion, ysbytai ymchwil, a phartneriaid eraill y mae'n cydweithredu â nhw.

"Ac yn anad dim, ”ychwanegodd,“ felly hefyd y byddai cleifion os yw’r biblinell arloesi parhaus yn llifo’n gyflymach a chyda nifer uwch o driniaethau gwell, wedi’u personoli. ”

Gorffennodd Cook trwy ddweud: “Mae'n bryd i arweinwyr gwleidyddol ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd fwrw ymlaen â thrafodaethau TTIP a phwysleisio rôl masnach rydd wrth wella iechyd. Mae meddygaeth wedi'i phersonoli a masnach rydd yn perthyn gyda'i gilydd. ”

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd