Cynghrair Polisi Alcohol Ewropeaidd yn croesawu Comisiynydd-Dynodi Vytenis Andriukaitis

| Medi 15, 2014 | 0 Sylwadau

ewropean_alcohol_policy_alliance_welcomes_commissioner_designate_vytenis_andriukaitis_mediumMae Cynghrair Polisi Alcohol Ewrop wedi llongyfarch y Comisiynydd ar y portffolio Polisi Iechyd a Diogelwch Bwyd, Vytenis Andriukaitis. “Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio da parhaus ac rydym yn pwysleisio'r angen am weithredu i atal a lleihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol. Dylai ei bwynt cyntaf ar yr agenda gynnwys adnewyddu Strategaeth Alcohol yr UE i atal a lleihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol ”meddai Ysgrifennydd Cyffredinol Eurocare Mariann Skar.

Dylai Strategaeth Alcohol yr UE ategu Cynllun Gweithredu Ewropeaidd Sefydliad Iechyd y Byd i Leihau'r Defnydd Niwed o Alcohol, 2012-2020 'a rhaid iddo:

 • Bod yn seiliedig ar y dystiolaeth wyddonol orau sydd ar gael (ee fel y'i cyflwynir mewn Alcohol yn yr Undeb Ewropeaidd WHO, 2012);
 • cael eu llywio gan fframwaith polisi cydlynol;
 • mynd i'r afael â sbectrwm llawn problemau alcohol yn yr UE a'r angen am ymatebion ar lefel y boblogaeth gyfan;
 • cynnwys dull o lunio holl bolisïau'r UE sy'n cefnogi lleihau niwed i alcohol;
 • gosod targedau ac amcanion clir a'u monitro a'u gwerthuso'n allanol, a;
 • rhoi sylw i'r angen i leihau anghydraddoldebau iechyd ar draws yr UE ac o fewn yr aelod-wladwriaethau.

Alcohol yw'r ffactor risg mwyaf yn y byd ar gyfer salwch a marwolaeth gynamserol ymhlith y grŵp oedran 25-59, craidd o'r boblogaeth oedran gweithio. Ewrop yw'r rhanbarth yfed trymaf yn y byd ac mae alcohol yn fygythiad mawr i iechyd y cyhoedd, diogelwch a ffyniant economaidd dinasyddion yr UE. Mae alcohol wedi'i ddosbarthu gan Asiantaeth Ryngwladol Ymchwil ar Ganser Sefydliad Iechyd y Byd fel carsinogen Categori Un, sy'n ei ddiffinio fel penderfynydd llawer o fathau o ganser. Mae mwy o alcohol hefyd yn gysylltiedig â lefelau cynyddol o ordewdra a diabetes mewn poblogaethau Ewropeaidd.

Mae sail dystiolaeth sylweddol yn bodoli ar effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd ymyriadau i atal a lleihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol. Mae ymyriadau effeithiol yn cynnwys mesurau ar lefel y boblogaeth a'r rhai sydd wedi'u targedu at grwpiau risg uchel penodol. Mae angen i Strategaeth gynhwysfawr ymgorffori'r ddau fath o ymyriad i leihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol, nid yn unig ar gyfer yfwyr problemus ond hefyd i bobl eraill, fel plant, teuluoedd a chymunedau, y mae eu hymddygiad yfed yn effeithio'n negyddol arnynt.

Mae Cynllun Gweithredu Ewropeaidd Sefydliad Iechyd y Byd, a gymeradwywyd gan aelod-wladwriaethau yn y Pwyllgor Rhanbarthol dros Ewrop yn 2011, yn darparu templed ar gyfer gweithredu ar lefel yr UE. Ar sail hyn, mae Cynghrair Polisi Alcohol Ewrop yn argymell yr eitemau canlynol i'w cynnwys yn Strategaeth Alcohol yr UE i atal a lleihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol:

 • Polisïau prisio alcohol;
 • marchnata diodydd alcoholig;
 • argaeledd alcohol;
 • polisïau a gwrthfesurau yfed a gyrru;
 • gwybodaeth defnyddwyr - labelu cynnyrch;
 • rhaglenni ymchwil a monitro alcohol;
 • gallu ac adeiladu rhwydwaith a chyfnewid dysgu.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, alcohol, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *