Cysylltu â ni

Dallwch

Mae mwy na 123 miliwn ddiwrnodau gwaith a gollwyd fesul blwyddyn a achosir gan ddallineb neu lygad glefydau yn ôl astudiaeth economaidd iechyd pan-Ewropeaidd newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Byd-Golwg ddydd 3Astudiaeth ar ddeg o wledydd yr UE yn dangos bod ymyrraeth rhagweithiol i atal a thrin clefyd y llygaid yn arwain i fywyd iach ac yn fwy cynhyrchiol boblogaeth. Gall gwell ansawdd bywyd i'w cael drwy fuddsoddi mewn rhaglenni, diagnosis cynharach a thriniaeth ddigonol o amodau retina sgrinio. ymyriadau cost-effeithiol wrthbwyso costau economaidd, amcangyfrifir i fod yn fwy na 32 biliwn.

On Diwrnod Golwg y Byd (9 Hydref), Datgelodd y Fforwm Ewropeaidd yn Erbyn Dallineb (EFAB) canlyniadau astudiaeth ar ddeg-gwlad (estyniad i'r data a adroddwyd y llynedd sy'n cwmpasu chwe gwlad) sy'n adrodd ar effaith economaidd o ddallineb a phedwar prif amodau y golwg, a ddaeth i'r casgliad bod dallineb ac yn arwain colli golwg at lai o ansawdd bywyd a mwy o faich economaidd i gymdeithas.

"Yr ystyriaeth allweddol a'r alwad uniongyrchol i weithredu o'r adroddiad hwn yw bod buddsoddi mewn ymyriadau wedi'u targedu yn gynt a mwy - er enghraifft sgrinio ar gyfer retinopathi diabetig a glawcoma ddilyn gan driniaeth, triniaeth gwrth-VEGF fel safon y gofal ar gyfer AMD gwlyb - yn arwain at poblogaeth iachach a helpu i liniaru'r gost o ddallineb, "meddai'r Athro Ian Banks, Cadeirydd y Fforwm Ewropeaidd Iechyd Dynion (EMHF) a EFAB.

hysbyseb

Gellir gweld y canlyniadau Llinell Uchaf o'r astudiaeth, a gynhaliwyd gan y grŵp economeg iechyd annibynnol, Deloitte Access Economics, drwy'r offeryn dadansoddi rhyngweithiol ar gyfer dallineb a nam ar y golwg, sef ar gael yma.

Mae'r astudiaeth, sy'n cynnwys Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Slofacia, Sbaen, Sweden, Y Swistir a'r DU, yn adrodd bod yn un ar ddeg o wledydd:

  • pobl 862,067 yn ddall
  • Mae llawer o bobl yn dioddef o gwanychol colli eu golwg o ganlyniad i:

o Cataractau - 29,184,875

hysbyseb

o Retinopathi diabetig - 3,637,458

o Glawcoma - 4,466,224

o Dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran (AMD gwlyb) 2,013,228

Dallineb a'r pedwar clefyd y llygaid arwain at ostyngiad sylweddol yn lles; sy'n cyfateb i 123 miliwn ddiwrnodau gwaith a gollwyd fesul blwyddyn. Amcangyfrifir dallineb a llygad clefydau yn arwain at gostau economaidd blynyddol o tua 8bn a 24bn yn y drefn honno, ar draws y gwledydd a astudiwyd.

Mae'r astudiaeth yn dod i'r casgliad y gall pob ymyriad cost-effeithiol wrthbwyso costau economaidd yn yr ystod o 2 i 3 biliwn Ewro. Mae'r ymyriadau yn cynnwys triniaeth gwrth-VEGF fel safon y gofal ar gyfer AMD gwlyb, canfod yn gynnar priodol, atal a dewisiadau o ran triniaeth fel sgrinio ar gyfer cataractau, retinopathi diabetig a glawcoma ddilyn gan driniaeth.

"Yn yr UE-11 y pedwar clefyd llygaid yn effeithio ar tua 1 10 mewn pobl, ac nid yr amodau hyn yn unig yn effeithio rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol, ond eu gofalwyr, aelodau o'r teulu a ffrindiau," meddai'r Athro Banks. "Yna mae baich economaidd sylweddol o ddallineb a cholli golwg i gymdeithas i'w hystyried. Ar gyfer dallineb, dros 50% o'r gost hon yn dod o ofal anffurfiol. "

Cynhaliodd EFAB a'i bartneriaid, Clymblaid Ewropeaidd ar gyfer Gweledigaeth ac Ail Sight Cynhyrchion Meddygol, digwyddiad yn Senedd Ewrop, ym Mrwsel, er mwyn rhannu canlyniadau'r arolwg hwn gydag ASEau a gweithwyr proffesiynol blaenllaw ar draws y maes iechyd weledigaeth, er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd iechyd weledigaeth ac addysgu am afiechydon y llygaid. Mae rhan allweddol o'u cenhadaeth yw codi ymwybyddiaeth am y ffaith nad 50% o ddallineb Ewropeaidd yn eu hatal, a bod technolegau newydd, megis llygaid bionic, helpu mewn clefydau fel retinitis pigmentosa, sydd nid eu hatal nac gellir ei drin eto.

cost economaidd a baich clefyd y llygaid ac astudio dallineb y gellir eu hatal

Gweithiodd EFAB gyda Deloitte Access Economics i ddadansoddi effaith economaidd a baich pedwar clefyd llygaid a dallineb mewn un ar ddeg o wledydd Ewropeaidd (Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Slofacia, Sbaen, Sweden, y Swistir a'r DU) a'r gost -effectiveness o ymyriadau i atal clefydau llygaid hyn. Mae chwiliad llenyddiaeth targedu ar gyfer pob gwlad i nodi astudiaethau adrodd cyffredinolrwydd pob clefyd llygaid a dallineb ei gynnal. Mae'r baich o ddadansoddiad clefyd cynnwys y ddau "costau uniongyrchol", sydd i gyd yn gostau gofal iechyd o ganlyniad i driniaeth (gan gynnwys costau ysbyty, gwasanaethau meddygon teulu, a meddyginiaethau), a "costau anuniongyrchol" sydd i gyd yn gostau sy'n gysylltiedig â cholli cynhyrchiant a chostau gofal anffurfiol. Ar gyfer y dadansoddiad cost-effeithiolrwydd 'Ymyriadau Dewis sy'n cael eu Cost-Effeithiol' y WHO (DEWIS) ddulliau i sefydlu a ymyriadau yn werth eu buddsoddiad.

Fforwm Ewropeaidd yn Erbyn Dallineb (EFAB)

EFAB yn llwyfan eiriolaeth annibynnol, aml-randdeiliaid. Ar hyn o bryd mae'n cynrychioli pedwar sefydliad partner, gan gynnwys y Gynghrair AMD Rhyngwladol (AMDAI), y Cyngor Ewropeaidd Optometreg a Opteg (ECOO), Fforwm Iechyd Dynion Ewropeaidd (EHMF) a'r Ffederasiwn Rhyngwladol Diabetes Rhanbarth Ewropeaidd (IDF-Europe). Nod y grŵp yw gweithredu fel llwyfan i ddwyn ynghyd drydydd partïon allweddol (grwpiau cleifion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, gwneuthurwyr polisi a grwpiau eiriolaeth) ar draws Ewrop, er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o, a sylw ar y cyd ac ar y cyd i bwysigrwydd iechyd gweledigaeth a chlefydau retina yn arbennig, ac yn y pen draw yn atal colli golwg drwy diagnosis ac ymyrraeth fwy amserol.

EFAB ei gefnogi gan Novartis a Alcon fel gwasanaeth i feddygaeth a chleifion.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Clymblaid Ewropeaidd ar gyfer Vision

Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Gweledigaeth (ECV) yn gynghrair o gyrff proffesiynol, grwpiau cleifion, cyrff anllywodraethol Ewropeaidd, sefydliadau pobl anabl, cymdeithasau masnach sy'n cynrychioli cyflenwyr a grwpiau ymchwil. Rydym yn bodoli i godi proffil iechyd a gweledigaeth llygaid, helpu i atal nam ar y golwg y gellir ei osgoi a sicrhau cymdeithas gyfartal a chynhwysol i'r rheini sydd â dallineb anghildroadwy neu olwg gwan yn Ewrop. I ddysgu mwy am yr ECV, cliciwch yma.

Ail Golwg Cynhyrchion Meddygol

Sefydlwyd Second Sight Medical Products, Inc., a leolir yn Los Angeles, California, ym 1998 gyda’r genhadaeth i ddatblygu, cynhyrchu, a marchnata dyfeisiau prosthetig y gellir eu mewnblannu a all adfer golwg i’r deillion. Trwy ymroddiad ac arloesedd, cenhadaeth Second Sight yw datblygu, cynhyrchu a marchnata prostheteg gweledol y gellir ei fewnblannu i alluogi unigolion dall i sicrhau mwy o annibyniaeth. Mae Pencadlys yr UD yn Sylmar, California ac mae Pencadlys Ewrop yn Lausanne, y Swistir. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Diwrnod Golwg y Byd

Diwrnod Golwg y Byd yn ddiwrnod blynyddol o ymwybyddiaeth i ganolbwyntio sylw byd-eang ar ddallineb, nam ar y golwg ac adfer y nam ar eu golwg, ac yn cael ei gynnal ar yr ail ddydd Iau ym mis Hydref. Fe'i Dathlwyd gyntaf yn 1998 a'u hintegreiddio wedyn yn fenter WHO-IAPB VISION 2020 y cyd. Gweithgareddau nodweddiadol yn cynnwys cymryd rhan mewn teithiau cerdded codi ymwybyddiaeth neu ddosbarthu ac arddangos posteri, llyfrnodau, llyfrynnau a ffurfiau eraill o wybodaeth i godi ymwybyddiaeth am ddallineb y gellir eu hatal.

Dallwch

#Blind a #VisuallyImpaired Dinasyddion yr UE yn cael mynediad haws i lyfrau ar draws ffiniau'r UE

cyhoeddwyd

on

Mae llyfrau, cylchgronau a deunydd printiedig eraill ar gael nawr yn hwylus mewn fformatau hygyrch i bob person sy'n ddall ac â nam ar eu golwg ac ar draws yr UE. Mae hyn yn dilyn y cadarnhau y Marrakesh Cytuniad gan yr UE, a gwblhawyd ar 1 Hydref 2018. Fel rhan o'r Strategaeth Farchnad Sengl Digidol, mae'r rheolau newydd yn creu eithriad gorfodol ac ar draws yr UE i reolau hawlfraint. Dywedodd Andrus Ansip, Is-lywydd y Farchnad Sengl Ddigidol: “Mae'r Cytundeb hwn yn gam go iawn i wella cynhwysiant cymdeithasol, mynediad at ddiwylliant ac adloniant, pobl sy'n ddall, â nam ar eu golwg, neu sydd fel arall yn anabl mewn print. Byddant yn caniatáu i fformatau arbennig o ddeunydd print - fel braille neu llygad y dydd - gael eu gwneud a'u lledaenu ar gyfer pobl ag anableddau print. ” Dywedodd Comisiynydd yr Economi Ddigidol a Chymdeithas Mariya Gabriel: “Mae heddiw’n nodi datblygiad pwysig ar gyfer mwy o gynhwysiant i bobl ddall a phobl â nam ar eu golwg yn yr UE. Yn olaf, maent nid yn unig yn cael mynediad haws at lyfrau a gweithiau cyhoeddedig eraill sy'n angenrheidiol ar gyfer gwaith neu bleser, ond gallant hefyd eu cyfnewid ledled yr UE. Heb awdurdodiad blaenorol deiliaid hawliau, bydd mynediad cyflym at gynnwys mwy a mwy amrywiol yn cael ei warantu. ” Mabwysiadwyd Cytundeb Marrakesh ei hun yn Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd (WIPO) yn 2013. Deddfwriaeth yr UE ar y Marrakesh Cytuniad cynigiwyd gan y Comisiwn fel rhan o'r moderneiddio parhaus o ddeddfwriaeth hawlfraint yr UE.

hysbyseb

Parhau Darllen

Dallwch

#EBU: Mae Undeb Deillion Ewrop yn rhyddhau papur safbwynt newydd ar y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Er 2015, mae rheoliad newydd ar hygyrchedd wedi bod yn cael ei wneud ym Mrwsel. Nod y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd (EAA) yw cysoni'r gofynion ar gyfer hygyrchedd nwyddau a gwasanaethau. “Gall y ddeddf hon fod yn ddatblygiad arloesol,” meddai Llywydd Undeb Deillion Ewrop (EBU) Wolfgang Angermann. Fodd bynnag, mae diddymu'r rheoliadau yn gwthio ar y gorwel. Ar 1 Mawrth, cychwynnodd trafodaethau rhyng-sefydliadol rhwng Senedd Ewrop, Cyngor yr Undeb Ewropeaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r drioleg hon, a ddigwyddodd y tu ôl i ddrysau caeedig, wedi clipio adenydd sawl menter uchelgeisiol o'r blaen.

Er mwyn llunio'r dadleuon yn y Trilogue, mae EBU yn cyhoeddi Papur Sefyllfa newydd ar yr AEE heddiw. Mae Undeb Dall Ewrop yn cynrychioli 30 miliwn o Ewropeaid dall a rhannol ddall, sy'n dod ar draws anhygyrch yn ddyddiol. “Mae archebu gwyliau ar-lein, mynd ar y trên i’r gwaith neu ddarllen llyfr i’r ysgol yn aml yn peri heriau anorchfygol i ni,” esboniodd yr Arlywydd Angermann. Felly mae EBU yn mynnu cwmpas cynhwysfawr ar gyfer y rheoliad sydd ar ddod yn ogystal â meini prawf swyddogaethol clir ar gyfer hygyrchedd. Yn ogystal, mae EBU yn mynnu rheolau rhwymol ar yr amgylchedd adeiledig a lleihau eithriadau a chyfyngiadau ar gymhwysedd yr EAA.

Darllenwch y Papur Sefyllfa EBU a dadansoddiad pwynt wrth bwynt o'r safleoedd negodi (yn Saesneg)

hysbyseb

Mae EBU yn sefydliad Ewropeaidd anllywodraethol, dielw a sefydlwyd ym 1984. Mae'n un o chwe chorff rhanbarthol Undeb Dall y Byd. Mae'n amddiffyn ac yn hyrwyddo buddiannau pobl ddall a rhannol ddall yn Ewrop. Ar hyn o bryd mae'n gweithredu o fewn rhwydwaith o sefydliadau cenedlaethol i bobl â nam ar eu golwg yn 42 Gwledydd Ewrop.

hysbyseb
Parhau Darllen

Dallwch

#EAPM: Ffocws yr UE ar glefydau llygaid sy'n ganolog i Bapur Gwyn Senedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur Diwrnod Golwg y Byd sydd ar ddod, bydd Senedd Ewrop yn gweld lansiad a Papur Gwyn  Hawl 'Llygaid yn Iawn: Dallineb y gellir ei Atal', gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ffocws yr UE ar glefydau llygaid, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Ychwanegir at y lansiad gan weithdy ddiwrnod cyn Diwrnod Golwg y Byd eleni. Bydd yr olaf yn cael ei gynnal ar 12 Hydref, o dan y faner 'Make Vision Count'.

Daeth  gweithdy lefel uchel  ar 11 Hydref, yn y cyfamser, bydd yn tynnu sylw at y ffaith bod clefyd y llygaid a'i atal yn fater o bwys yn Ewrop heddiw ac y bydd yn dod yn fwy wrth i'r boblogaeth 500 miliwn a mwy heneiddio (ac mae nifer yr achosion, er enghraifft, diabetes yn tyfu).

hysbyseb

Mae tua 39 miliwn o bobl ddall yn y byd, ond gellir gwella neu atal 80% o ddallineb. Dyna 31.2 miliwn o bobl sy'n ddall pan nad oes angen iddynt fod, ac mae astudiaethau'n awgrymu bod clefyd y llygaid yn costio rhyw € 20 biliwn i gymdeithas yn Ewrop, gan achosi baich economaidd sylweddol.

Amcangyfrifodd un astudiaeth ddiweddar fod gan 39 miliwn o bobl (gan gynnwys y 285m a ddosberthir yn ddall) nam ar eu golwg ledled y byd. Mae nifer y bobl ddall ym mhoblogaeth yr UE (mwy na 50 oed) oddeutu 1.3 miliwn, gyda thua 10 miliwn arall yn byw gyda nam ar y golwg canolig i ddifrifol.

Mae canlyniadau economaidd nam ar y golwg yn Ewrop yn cynnwys costau meddygol uniongyrchol oherwydd triniaeth a diagnosis, trin canlyniadau iechyd posibl yn y dyfodol (sy'n cynnwys risg uwch o syrthio neu ddamweiniau eraill), a chostau uniongyrchol anfeddygol.

hysbyseb

Mae colli cynhyrchiant oherwydd anallu i weithio hefyd yn ffactor enfawr, ac mae hyn yn aml yn cynnwys gofalwr y claf.

Mae'r costau sylweddol hyn yn fwy na thebyg o gynyddu yn y dyfodol a byddai defnydd llawer gwell o offer atal a thrin cost-effeithiol sydd eisoes ar gael yn lleihau'r baich cyllidol.

Bydd yr ASE Cristian Silviu Bușoi yn cynnal y gweithdy yn y Senedd a bydd ei gyd-ASEau Alojz Peterle, Marian Harkin, a Soledad Cabezon Ruiz yn ymuno ag ef.

Bydd Ian Banks, cadeirydd y Fforwm Ewropeaidd yn Erbyn Dallineb (EFAB), ynghyd â Chyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig Denis Horgan, yn rhoi trosolwg o'r Papur Gwyn, cyn trafodaeth gan randdeiliaid.

Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy ar y diwrnod bydd diabetes a phroblemau llygaid uchod, hwyluso mynediad at atal a thriniaethau arloesol, a chynnwys cleifion wrth ffurfio polisi dallineb y gellir ei atal. Hefyd ar y bwrdd bydd yr angen i hyrwyddo ymchwil i ddallineb.

Dilynir cyflwyniadau gan sesiwn holi ac ateb sy'n cynnwys y camau angenrheidiol i wneud y syniadau yn y Papur Gwyn yn realiti.

Er mwyn cefnogi ymdrech gyffredin ar ran yr holl randdeiliaid yn y maes hwn, bydd y Papur Gwyn, y cytunwyd arno trwy gonsensws, yn egluro'r angen am agwedd fwy ataliol tuag at ddallineb ar draws Aelod-wladwriaethau'r UE - cred yr awduron fod y frwydr. mae angen ymladd yn erbyn clefyd y llygaid yn Ewrop ar lefel yr UE.

Gall buddsoddi mewn rhaglenni sgrinio, diagnosisau cynharach (a gwell) a thriniaeth ddigonol o gyflyrau'r retina, ostwng y baich economaidd a sicrhau gwell ansawdd bywyd, ac felly poblogaeth fwy cynhyrchiol.

Bydd sgrinio cynhwysfawr yn sicr yn caniatáu dull mwy ataliol, tra bod triniaeth gyflym ac effeithlon yn golygu bod cleifion yn llawer llai tebygol o fod angen gwelyau ysbyty drud ac yn fwy abl i barhau i weithio a chyfrannu at economi Ewrop.

Mae rhanddeiliaid yn credu'n gryf y dylai'r UE gyfan fod yn gwneud mwy i hwyluso ymchwil a chodi ymwybyddiaeth o glefydau llygaid, sydd â phroffil isel o'i gymharu â chlefydau eraill sy'n difetha ansawdd bywyd dioddefwyr, yn ddyddiol ac yn y tymor hir. a chael effaith enfawr yn gymdeithasol ac yn ariannol, fel yr amlinellwyd uchod.

Ar hyn o bryd, mae llawer rhy ychydig o ymwybyddiaeth i wthio Ewrop i fynd i'r afael â hyn ar lefel polisi. Felly, mae nodau'r Papur Gwyn yn cynnwys rhoi gwybod yn well i gleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol am ddallineb y gellir ei atal, hyrwyddo polisïau sgrinio, diagnosis cynnar a gofal a thriniaeth ddigonol ar draws yr holl aelod-wladwriaethau, a dilyn hawliau cleifion i gael triniaeth ddigonol, diogelwch a dewis gwybodus.

Yn gryno, mae angen rhoi hwb i ymchwil i achosion cataractau a chlefydau llygaid eraill ledled yr UE, gyda llwyfannau ar waith ar gyfer cydweithredu effeithiol rhwng y byd academaidd, diwydiant a systemau gofal iechyd.

Hefyd, mae angen i weithwyr proffesiynol gofal iechyd nodi canllawiau a dulliau ymarfer clinigol dibynadwy o ansawdd uchel yn gyflym, er mwyn gwella'r broses o wneud penderfyniadau er budd eu cleifion.

Yn y cyfamser, mae angen i gleifion fod yn fwy gwybodus ac mae angen i raglenni sgrinio fod ar waith er eu budd tymor byr a thymor hir.

Nid yw rhanddeiliaid o dan unrhyw gamargraff mai gofal iechyd yw un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu Ewrop heddiw, a dim ond gyda chytundeb, cydweithrediad a chydlyniant yr holl randdeiliaid y gellir ei wella a'i gynnal.

Yn allweddol i hyn yw sut mae gofal iechyd yn cael ei lywodraethu yn yr UE a pha ddylanwad, i bob pwrpas, y gall ac sydd gan Frwsel, gan gofio bod llawer o'r meysydd iechyd yn dod o dan gymhwysedd aelod-wladwriaeth. Byddai rhaglenni sgrinio newydd a gwybodaeth i atal dallineb y gellir ei osgoi yn un ffordd enfawr o gamu ymlaen.

Dywedodd Ian Banks o EFAB cyn y digwyddiad: “Heb sgrinio a chanfod clefydau llygaid y gellir eu hatal yn gynnar, gan arwain yn y senario waethaf at ddallineb, bydd llawer o’r wyddoniaeth feddygol anhygoel sy’n cael ei datblygu yn ei chael yn anodd cyflawni ei holl botensial, yn yr achos hwn. o ran gwella ansawdd bywydau dinasyddion â nam ar eu golwg, nawr ac am genedlaethau i ddod. ”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd