Cysylltu â ni

Sigaréts

Hollol Wicked vs Cyfarwyddeb Tybaco yr UE: gwyddoniaeth Sain a pholisi sy'n gyfrifol ennill y dydd - am y tro

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20130710PHT17005_originalGan Gilbert Ross, MD, Mae'r Cyngor Americanaidd ar Wyddoniaeth ac Iechyd, Efrog Newydd

Mae proses bum mlynedd yr UE o adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) wedi arwain at drychineb bron yn ddigyfyngiad. Gan esgeuluso ar bob cyfle, roedd polisi sy'n seiliedig ar wyddoniaeth (neu hyd yn oed yn rhesymol), criw o gomisiynau anghyson, anatebol, (rwy'n golygu comisiynwyr) yn gweithio yn y dirgel ac ar y cyd â mân fandarinau o'r un anian, wedi saernïo fframwaith dinistriol, llygredig ar gyfer delio â thybaco. . Roedd llawer ohonom sy'n ymroi i iechyd y cyhoedd, sydd â diddordeb penodol mewn lleihau'r doll ofnadwy o ysmygu trwy leihau niwed, yn ffieiddio gyda'r mesur hwn a oedd yn bodoli ar boblogaeth ddiarwybod, yn gobeithio y byddai rhyw endid â hygrededd ac adnoddau yn mynd i'r afael â'r TPD yn gyfreithlon.

O'r diwedd, aethpwyd i'r afael â hyn: mae'r cwmni sigaréts electronig (e-cig) a'r cynnyrch anwedd electronig, Totally Wicked (TW), nid yn unig wedi lansio her gyfreithiol ffurfiol, ond mae wedi pasio dau rwystr mawr: ar 31 Gorffennaf, cafodd eu brîff ei dderbyn gan Lys Gweinyddol y DU i ddwyn achos adolygiad barnwrol yn herio Erthygl 20 y TPD o ran proses a sylwedd. Ac ar 6 Hydref, rhyddhaodd barnwr y Llys Gweinyddol wrth hyrwyddo cyfreitha'r TW yr holl ffordd tuag at wrandawiad yn Llys Cyfiawnder yr UE y gwanwyn nesaf yn Lwcsembwrg.

hysbyseb

Mae pawb yn cytuno mai ysmygu yw achos pwysicaf, trychinebus - ond y gellir ei atal - o ran afiechyd a marwolaeth yn y byd gorllewinol: er bod 100 miliwn o fywydau wedi'u colli i dybaco yn y ganrif ddiwethaf, mae amcangyfrifon dibynadwy yn rhagweld y bydd biliwn wedi'i dorri'n fyr yn yr 21st. Mae'r defnydd angheuol o dybaco yn deillio bron yn gyfan gwbl o ysmygu sigaréts. Nod ostensible yr adolygiad TPD oedd lleihau'r doll o ysmygu, mater arbennig o bwysig yn Ewrop, lle mae tua 30% o'r boblogaeth yn ysmygu, a lle mae bron i 700,000 yn marw bob blwyddyn ohono.

Sut y daeth y fersiwn TPD gyfredol i fod mor anghywir? Mae gofynion gwrthnysig yr adran hynod o hir sy'n delio â sigaréts electronig a chynhyrchion anwedd, a elwir bellach yn Erthygl 20, yn fwy llym na'r rhai sy'n berthnasol i sigaréts. Ni ellir deall, na hyd yn oed ei ddisgrifio, y broses fysantaidd o lunio polisi deddfwriaethol a rheoliadol yn yr UE mewn darn barn o hyd rhesymol. Digon yw dweud bod yr organau deddfu tri phen - y Comisiwn (EC), Cyngor y Cenhedloedd (ECN), a'r Senedd (EP) - yn syml wedi osgoi (neu pan fo angen, anwybyddu) y fframwaith cyfreithiol a orchmynnwyd gan y cytuniadau sydd creodd yr UE; mae llawer o'r rheoliadau arfaethedig yn hedfan yn uniongyrchol yn wyneb sylwedd ac ysbryd y pileri hyn yn yr UE.

Mae dweud y gallai fod wedi bod yn waeth yn annerbyniol fel esboniad o'r mesur anghyfrifol sy'n wynebu ysmygwyr Ewropeaidd a defnyddwyr e-sig ('papurau') nawr. Yn ystod llawer o'r ddadl TPD, roedd yn ymddangos bod galwadau am fynnu rheoleiddio meddyginiaethol yn dal gafael - a fyddai, yn sicr, wedi tynnu'r dyfeisiau arloesol hyn o'r farchnad yn llwyr am flynyddoedd, yn barhaol efallai. Pan bleidleisiodd yr EP, a gafodd ei annog gan y dystiolaeth gronnus o fuddion e-cigs a risgiau bach i ddibwys, ac a symudwyd gan weriniaeth newydd o lais eu hunain gan ddefnyddwyr eu hunain, ym mis Hydref y llynedd i'w rheoleiddio fel cynhyrchion defnyddwyr yn lle hynny, roedd yn ymddangos bod y roedd haul wedi torri trwy gymylau anwybodaeth, agenda a llygredd a oedd yn ymgorffori'r mater.

hysbyseb

Mewn camp syfrdanol o larceny golau dydd cyfreithlon, penderfynodd y CE a'r ECN - yn y dirgel - dros y misoedd i ddod i roi feto, i bob pwrpas, ar lais y bobl a chreu patrwm e-cig newydd a oedd yn gyfystyr â chreu patrwm cwbl newydd TPD o ran e-cigs. Yn unol â'r egwyddorion deddfu yn ogystal â'r wyddoniaeth sylfaenol ynghylch cynhyrchion dosbarthu nicotin â llai o risg, cyflwynwyd y ddogfen ganlyniadol yn y bôn a fait accompli i’r EP ym mis Ionawr, gyda’r bygythiad o orfod dechrau’r broses unwaith eto yn hongian dros eu pennau.

Felly, er gwaethaf osgoi clirio'r daliadau ymgynghori, craffu gan seneddau cenedlaethol, cymesuredd ('cyffyrddiad ysgafnaf'), asesiad effaith ac effaith ar fasnach a symudiad rhydd nwyddau - hanfodion yr UE i gyd - mae'r iteriad cyfredol yn cyflwyno cyfyngiadau ar e -cigs a fydd yn sicr o yrru'r mwyafrif (os nad pob un) ohonynt oddi ar y farchnad, gan adael y rhai sy'n parhau i fod yn llawer llai effeithiol wrth helpu ysmygwyr i roi'r gorau iddi. Bydd cynhyrchion anwedd yn cael eu taro'n arbennig o galed, yn yr un modd ag y mae'r farchnad ar gyfer y dyfeisiau wedi'u haddasu hyn yn cymryd drosodd o'r 'sigâr' safonol a werthir yn bennaf gan Big Tobacco.

Beth yw seiliau honedig y cyfyngiadau difrifol ar farchnata e-sig? Mae anwybodaeth ac ofn yn cyfrif am rai: mae'r cyfryngau a gwleidyddion yn elwa o godi ofn a dychryn ynghylch bogeymen e-cig; ac eto mae'r dystiolaeth y tu ôl i bryderon o'r fath yn absennol. Mae gwenwyn nicotin ac effaith porth apocryffaidd e-cigs yn denu pobl ifanc i ysmygu yn ddwy o'r chwedlau mwyaf cyffredin. Byddai gwneud rhywfaint o ymchwil go iawn - nid gweithgaredd cyffredin ymhlith ein deddfwyr, yn anffodus - yn datgelu’r rhain fel y ffugiadau ydyn nhw.

Nid yw ffactor arall yn cael ei wrthweithio mor hawdd: llygredd pres. Amheuir bod Big Pharma, mewn ymdrech i amddiffyn eu marchnad broffidiol ar gyfer cynhyrchion amnewid nicotin bron yn ddiwerth (clytiau, gwm, ac ati) a chyffuriau (yn aneffeithiol ac a allai fod yn wenwynig) wedi bod yn cyflenwi meintiau hael o gymhellion ariannol i'r ddau. rheoleiddwyr a di-elw iechyd y cyhoedd i ledaenu mantra risgiau damcaniaethol e-cig. Yn wir, ychydig fisoedd yn ôl, daeth e-byst at ASau gan gwmni fferyllol yn lobïo yn erbyn e-cigs trwy ddyfynnu honiadau ffug a hanner gwir i’r amlwg mewn cyfres o negeseuon e-bost.

Yn amlwg, rhaid dileu Erthygl 20 o'r TPD, a grëwyd mewn cysgodion ac ar frys, ar ôl methu ym mhob cylch: gwyddoniaeth, polisi a phroses. Y gobaith mawr yw y bydd ymgyfreitha Totally Wicked yn llwyddo yn ystod y misoedd nesaf yn y CJEU, a gellir gwneud TPD wedi'i ddiwygio'n ddeallus ac yn gyfrifol yn strwythur rheoleiddio dilys: amddiffyn preswylwyr yr UE rhag cynhyrchion danfon nicotin sydd wedi'u gwneud yn wael neu wedi'u halogi, amddiffyn plant (trwy reoliadau pecynnu a chyfyngiadau oedran ar werthu a marchnata) rhag dod i gysylltiad yn anfwriadol, a labelu addysgiadol. Mae'n anodd, a dweud y gwir, i fod yn rhy optimistaidd, er gwaethaf y dystiolaeth lethol dros newid: cofiwch fod goleuadau tywys yr UE wedi cynnal y gwaharddiad gwrthnysig ar snus yno yn ystyfnig er gwaethaf nifer o alwadau gwyddoniaeth i gael ei ddirymu. Bydd rheoliadau llym a gynhwysir yn y TPD cyfredol yn gyrru cyn ysmygwyr yn ôl i sigaréts marwol yn unig ac yn annog ysmygwyr anobeithiol, caeth i roi'r gorau iddi o'r diwedd.

Sigaréts

Mae gwaharddiadau blas anweddu yn profi eu nod eu hunain ar gyfer eiriolwyr iechyd cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

Llywodraeth ffederal Canada yn ddiweddar gyhoeddi rheoliadau drafft i wahardd bron pob blas e-sigarét ledled y wlad, gyda dim ond blasau tybaco a mintys / menthol ar ôl heb eu cyffwrdd. Byddai'r cynnig hefyd yn gweld y rhan fwyaf o gynhwysion cyflasyn, gan gynnwys yr holl siwgrau a melysyddion, yn cael eu gwahardd rhag cael eu defnyddio mewn cynhyrchion anweddu, yn ysgrifennu Louis Auge.

Bwriad y bil pwrpas yw amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy wneud anwedd yn llai apelgar i bobl ifanc. Mae'r dystiolaeth sydd ar gael, fodd bynnag, yn awgrymu nid yn unig y gallai'r mesur syrthio yn is na'r marc, y gallai mewn gwirionedd achosi mwy o broblemau nag y mae'n eu datrys, gan annog pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd i ddechrau ysmygu sigaréts confensiynol, arfer llawer mwy niweidiol nag anweddu. Yn wir, diweddar astudio gan Ysgol Iechyd Cyhoeddus Iâl (YSPH), ar ôl i fesur pleidleisio yn San Francisco wahardd hylifau vape â blas yn 2018, cynyddodd cyfraddau ysmygu yn ardal ysgol y ddinas ar ôl blynyddoedd o ddirywiad cyson.

Hyd yn oed ar ôl addasu ar gyfer polisïau tybaco eraill, canfu'r astudiaeth fod ods myfyrwyr ysgol uwchradd San Francisco o ysmygu sigaréts confensiynol yn dyblu yn sgil y gwaharddiad ar anweddau â blas. Yn y cyfamser, mae astudiaethau eraill wedi dangos sut mae blasau'n allweddol wrth annog defnyddwyr sy'n oedolion i gefnu ar sigaréts confensiynol - un 2020 astudio canfu fod oedolion a ddefnyddiodd e-sigaréts â blas yn fwy tebygol o roi'r gorau i ysmygu na'r rhai a ddefnyddiodd e-sigaréts heb flas (neu flas tybaco).

hysbyseb

Hyd yn oed yn fwy syfrdanol yw'r ffaith bod Canada eu hunain mae asesiad o'r gwaharddiad arfaethedig ar flasau e-sigaréts yn cyfaddef y byddai'r mesur yn debygol o achosi i rai oedolion ysmygu mwy. Rhai defnyddwyr 20 oed a hŷn sy'n defnyddio cynhyrchion anweddu â blas ar hyn o bryd, Health Canada cydnabod, ni fyddent yn disodli'r blasau sydd orau ganddynt ag e-sigaréts â blas tybaco neu fintys, ac yn lle hynny byddent yn dewis prynu sigaréts mwy confensiynol.

Mae'r cyfaddefiad syfrdanol gan awdurdodau Canada yn dod â'r ffaith y bydd gwaharddiadau blas bron yn sicr yn arwain at gyfran o ddefnyddwyr yn cefnu ar eu dyfeisiau anweddu i gymryd sigaréts confensiynol yn lle hynny - gyda chanlyniadau iechyd cyhoeddus a allai fod yn adfail. Dylai fod yn rhybudd amlwg i wledydd ledled Môr yr Iwerydd, o gofio bod sawl llywodraeth Ewropeaidd, gan gynnwys Y Ffindir ac Estonia, eisoes gwahardd blasau anwedd - neu'n gweithio'n gandryll i wthio deddfwriaeth debyg drwodd.

Mae'r Iseldiroedd yn un enghraifft o'r fath, lle mae'r ysgrifennydd iechyd Paul Blokhuis cyhoeddodd yr haf diwethaf ei fod yn bwriadu gwahardd pob blas vape heblaw tybaco yn y wlad. Ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater tynnu mewn nifer uchaf erioed o ymatebion a chafwyd consensws bron yn unfrydol: roedd 98% o'r ymatebwyr yn gwrthwynebu'r gwaharddiad. Serch hynny, gallai mesurau Blokhuis ddod i rym mor gynnar â blwyddyn nesaf.

hysbyseb

Mae'r symudiad yn baradocs wrth wneud y wlad sydd fel arall yn rhyddfrydol, gyda'r Iseldiroedd ar yr un pryd yn gwthio ymgyrchoedd stopio ysmygu mawr fel STOPtober i gael defnyddwyr tybaco i roi eu sigaréts allan am byth. Trwy wahardd e-sigaréts â blas, mae'r Iseldiroedd yn peryglu

peryglu'r cynnydd hwn ac anfon ysmygwyr i ffwrdd o anweddu - arfer sydd, yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr, yn fras 95% yn llai niweidiol nag ysmygu tybaco llosgadwy.

Gallai'r gwaharddiadau blas hyn fygwth gwthio ysmygwyr yn ôl i gynhyrchion tybaco llosgadwy beri trychineb i ymdrechion yr UE i gael a cynhyrchu di-dybaco erbyn 2040. Er gwaethaf ymdrech sylweddol gan awdurdodau iechyd cyhoeddus, bu'r cynnydd tuag at y nod hwn llai nag addawol: 23% o'r boblogaeth gyfan o hyd defnyddio sigaréts confensiynol, ac mae bron i draean o bobl ifanc Ewrop yn ysmygu. Bellach mae gan Ewrop lai nag 20 mlynedd, felly, i helpu bron i 90 miliwn o ysmygwyr i roi'r gorau i'r arfer.

Gallai methu â chyflawni'r amcan hwn arwain at ganlyniadau iechyd cyhoeddus difrifol. Ar draws Ewrop, mwy na 700,000 marwolaethau yn flynyddol, a chwarter yr holl ganserau, yn cael eu priodoli i ysmygu; nid yw'n syndod bod y bloc yn awyddus i ddileu “y risg iechyd sengl y gellir ei hosgoi fwyaf” trwy bob dull posibl. Fel y cyfryw, mae'r Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco wedi bod yn weithredol ers hanner degawd, ac yn defnyddio ystod o offer i gymell ysmygwyr gan gynnwys rhybuddion iechyd, system trac ac olrhain, ac ymgyrchoedd addysgol.

Fodd bynnag, nid yw'r holl fesurau hyn wedi gostwng cyfraddau ysmygu i lawr yn ddigonol, ac mae swyddogion Ewropeaidd gorau wedi gwneud hynny cydnabod y bydd angen mesurau ychwanegol sylweddol i gyflawni'r freuddwyd o genhedlaeth ddi-fwg. Fel y mae astudiaethau wedi dangos ac mae Health Canada bellach wedi cyfaddef, gan wahardd yr union flasau sydd gwneud byddai e-sigaréts yn opsiwn deniadol i ysmygwyr sy'n ceisio lleihau eu peryglon iechyd ond sy'n anfodlon neu'n methu â rhoi'r gorau i nicotin yn gyfan gwbl yn debygol o wthio llawer o ddefnyddwyr i brynu mwy o sigaréts. Pe bai hyn yn atal— neu hyd yn oed yn gwrthdroi - y dirywiad mewn cyfraddau ysmygu ledled Ewrop, gallai’r gwaharddiadau blas fod yn nod dramatig ei hun ar gyfer iechyd y cyhoedd, gan osod ymdrechion yr UE i ffrwyno ysmygu yn ôl flynyddoedd.

Parhau Darllen

Sigaréts

Mae pecynnu plaen nid y llunwyr polisi panacea wedi bod yn chwilio amdano

cyhoeddwyd

on

A newydd astudio gan ymchwilwyr o Ysgol Fusnes LUISS a Deloitte yn Rhufain yn dadansoddi effeithiolrwydd pecynnu plaen ar gyfer cynhyrchion tybaco yn y DU a Ffrainc ac yn dod i gasgliad sobreiddiol.

Gohebydd UE eisiau darganfod mwy ac eistedd i lawr gyda'r ymchwilwyr.


Gohebydd UE: Diolch am gytuno i'r cyfweliad hwn. Dyma'r ail ddadansoddiad gan eich grŵp ar effeithiolrwydd pecynnu plaen. Y tro cyntaf i chi edrych ar Awstralia. Y tro hwn, gwnaethoch ganolbwyntio ar y DU a Ffrainc, dwy wlad a weithredodd becynnu plaen i ffrwyno defnydd sigaréts dair blynedd yn ôl. A allwch chi grynhoi sut gwnaethoch chi fynd i'r dadansoddiad a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd ar gyfer yr adroddiad?

hysbyseb

Yr Athro Oriani: Diolch am fy nghael i. Mae ein dadansoddiad yn seiliedig ar ystadegau defnyddio sigaréts sy'n rhychwantu mwy na thair blynedd o weithredu pecynnau plaen yn llawn yn y DU a Ffrainc. Hyd yn hyn, ein un ni yw'r unig astudiaeth yr ydym yn ymwybodol ohoni sydd wedi defnyddio data o gyfnod mor hir.

Gwnaethom ddefnyddio tri dull i asesu a gafodd cyflwyno pecynnu plaen effaith sylweddol ar y defnydd o sigaréts yn y ddwy wlad.

Yn gyntaf, gwnaethom gynnal dadansoddiad egwyl strwythurol i brofi a arweiniodd cyflwyno pecynnu plaen at newid yn y duedd o ddefnyddio sigaréts.

hysbyseb

Yna gwnaethom gynnal amcangyfrif model strwythurol, i gadarnhau a ellir cysylltu pecynnu plaen â gostyngiad yn y defnydd o sigaréts ar ôl rheoli ar gyfer ffactorau dylanwadu amgen, megis pris.

Yn olaf, gwnaethom amcangyfrif hafaliad atchweliad gwahaniaeth-mewn-gwahaniaethau ar gyfer bwyta sigaréts a oedd yn caniatáu inni asesu effaith wahaniaethol pecynnu plaen yn Ffrainc a'r DU mewn perthynas â gwledydd tebyg nad ydynt wedi cyflwyno pecynnu plaen.

Gohebydd UE: Beth oedd prif ganfyddiadau'r ymchwil?

Yr Athro Oriani: Canfuom nad yw cyflwyno pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith ar dueddiadau defnyddio sigaréts yn y DU neu Ffrainc.

Dangosodd amcangyfrif y model strwythurol, ar ôl rheoli am ffactorau dylanwadu amgen, nad yw pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith ystadegol arwyddocaol ar y defnydd o sigaréts yn y ddwy wlad. Yn olaf, mae'r atchweliad gwahaniaeth-mewn-gwahaniaethau yn dangos nad yw pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith yn y DU, tra ei fod yn gysylltiedig â chynnydd ystadegol arwyddocaol yn y defnydd o sigaréts y pen o 5% yn Ffrainc, sy'n groes i nodau bwriadedig y rheoleiddio.

Gohebydd UE: Mae hynny'n ddiddorol iawn. Felly, nid yw'r dystiolaeth yn awgrymu bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts?

Yr Athro Oriani: Gyda'i gilydd, mae'r data'n dangos nad oes tystiolaeth bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts ar unrhyw lefelau. Ni ddangosodd yr un o'r gwahanol fodelau a ddefnyddiwyd ostyngiad yn y defnydd o sigaréts oherwydd pecynnu plaen yn y DU a Ffrainc.

Ac yn wir, canfu ein hymchwil rywfaint o dystiolaeth o gynnydd yn y defnydd o sigaréts yn Ffrainc, gan awgrymu y gallai pecynnu plaen fod wedi cael effaith wrthgynhyrchiol ar lefelau ysmygu.

Rhaid i ni hefyd gadw mewn cof yr ysmygwyr hynny a newidiodd i gynhyrchion amgen, fel e-sigaréts neu gynhyrchion tybaco wedi'u cynhesu. Nid yw ein dadansoddiad yn eu cynnwys. Mae'r ffaith inni ddarganfod nad oedd pecynnu plaen yn cael unrhyw effaith hyd yn oed heb ystyried y newid i gynhyrchion nicotin amgen, yn atgyfnerthu ein canlyniadau bod pecynnu plaen yn aneffeithiol.

Gohebydd UE: Soniais am eich astudiaeth gyntaf yn gynharach. A allwch chi gymharu canlyniadau astudiaeth Awstralia ar becynnu plaen â chanlyniadau astudiaethau'r DU a Ffrainc? Pa gasgliadau y gallwn eu tynnu o gymhariaeth o'r fath?

Yr Athro Oriani: Mae'r canlyniadau yn yr adroddiad hwn yn gyson â'r rhai a gyflwynwyd yn ein hastudiaeth flaenorol ar yr effaith y mae pecynnu plaen wedi'i chael ar y defnydd o sigaréts yn Awstralia. Gwnaethom ddefnyddio'r un fethodoleg a daethom i'r casgliad yn un o'n modelau bod pecynnu plaen yn gysylltiedig â chynnydd ystadegol arwyddocaol yn y defnydd o sigaréts yno hefyd.

Mae hyn yn dangos nad oes unrhyw arwydd bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts. Hefyd, mae peth tystiolaeth y gallai pecynnu plaen arwain at lefelau ysmygu uwch, sy'n rhywbeth y dylem geisio ei osgoi.

Gohebydd UE: Fel arbenigwr, sut ydych chi'n argymell bod llunwyr polisi Ewropeaidd yn mynd i'r afael â phwnc pecynnu plaen?

Yr Athro Oriani: Fel yr astudiaeth fwyaf manwl a chynhwysfawr ar becynnu plaen yn y DU a Ffrainc hyd yma, gall ein hymchwil helpu i hysbysu llunwyr polisi Ewropeaidd wrth ystyried pa fathau o fesurau rheoli tybaco i'w cyflwyno. Nid yw hyn a'n hastudiaethau blaenorol yn cadarnhau'r rhagdybiaeth bod pecynnu plaen yn fesur polisi effeithiol i leihau'r defnydd o sigaréts. Dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd sy'n gwerthuso pecynnu plaen ystyried hyn er mwyn sicrhau bod ganddynt ddarlun llawn o effaith a chostau pecynnu plaen a allai fod yn wrthgynhyrchiol.

Gellir cyrchu'r astudiaeth yma

Parhau Darllen

Sigaréts

Diwrnod Dim Tybaco'r Byd 2021:

cyhoeddwyd

on

“Defnyddio tybaco yw'r risg iechyd sengl y gellir ei hosgoi fwyaf. Dyma brif achos canser y gellir ei atal, gyda 27% o'r holl ganserau'n cael eu priodoli i dybaco. Gyda Chynllun Canser Curo Ewrop, rydym yn cynnig camau beiddgar ac uchelgeisiol ar atal er mwyn lleihau'r defnydd o dybaco. Rydym wedi gosod amcan clir iawn - creu cenhedlaeth ddi-fwg yn Ewrop, lle mae llai na 5% o bobl yn defnyddio tybaco erbyn 2040. Byddai hyn yn newid sylweddol o'i gymharu â'r tua 25% heddiw. Ac mae lleihau'r defnydd o dybaco yn hanfodol i gyrraedd y nod hwn. Heb unrhyw ddefnydd o dybaco, gellid osgoi naw o bob deg achos o ganser yr ysgyfaint.

"Mae llawer, os nad y mwyafrif, o ysmygwyr wedi ceisio rhoi'r gorau iddi ar ryw adeg yn eu bywydau. Yr Eurobaromedr diweddaraf[1] mae ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: os ydym yn llwyddo i gefnogi ysmygwyr sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi i ddilyn hyn yn llwyddiannus, gallem eisoes haneru mynychder ysmygu. Ar y llaw arall, ni ddefnyddiodd tri o bob pedwar ysmygwr a roddodd y gorau iddi, neu a geisiodd stopio, unrhyw gymorth.

"Mae argyfwng COVID-19 wedi tynnu sylw at fregusrwydd ysmygwyr, sydd â risg hyd at 50% yn uwch o ddatblygu clefyd difrifol a marwolaeth o'r firws, ffaith sydd wedi sbarduno miliynau ohonynt i fod eisiau rhoi'r gorau i dybaco. Ond gall rhoi'r gorau iddi fod Gallwn wneud mwy i helpu, a dyma'n union yw pwrpas Diwrnod Tybaco'r Byd eleni - ymrwymo i roi'r gorau iddi.

hysbyseb

"Mae angen i ni gynyddu'r cymhelliant i adael ysmygu ar ôl. Mae rhoi'r gorau i ysmygu yn sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill, bob amser. Mae angen i ni gamu i fyny ein gêm a sicrhau bod deddfwriaeth tybaco'r UE yn cael ei gorfodi'n llymach, yn enwedig o ran gwerthu i blant dan oed. ac ymgyrchoedd ar roi'r gorau i ysmygu. Mae angen iddo hefyd gadw i fyny â datblygiadau newydd, bod yn ddigon diweddar i fynd i'r afael â llif diddiwedd cynhyrchion tybaco newydd sy'n dod i mewn i'r farchnad. Mae hyn yn arbennig o bwysig i amddiffyn pobl iau.

"Mae fy neges yn syml: mae rhoi'r gorau iddi yn arbed eich bywyd: mae'n dda rhoi'r gorau i bob eiliad, hyd yn oed os ydych chi wedi bod yn ysmygu am byth."

[1] Eurobaromedr 506. Agweddau Ewropeaid tuag at dybaco a sigaréts electronig. 2021

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd