Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

ymchwil yr UE troi gwastraff bwyd yn fwyd anifeiliaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bioddiraddadwy_wasteDisgwylir i’r galw byd-eang am fwyd gynyddu 70% erbyn 2050, tra bydd cynnydd serth yn y defnydd o fiomas hefyd yn rhoi pwysau ar amaethyddiaeth. Canolbwyntio ar fwydo'r byd heb niweidio'r amgylchedd Diwrnod Bwyd y Byd 2014 (16 Hydref) - a nod sawl prosiect ymchwil a ariennir gan yr UE.

Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 4 biliwn mewn ymchwil ac arloesi ar gyfer bioeconomi Ewropeaidd sy'n gwneud y gorau o'n hadnoddau biolegol adnewyddadwy. Mae amaethyddiaeth yn elfen allweddol, gan sicrhau cynhyrchu bwyd, sicrhau rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol, a chefnogi datblygiad mewn ardaloedd gwledig.

Yr UE yw ffynhonnell 18% o allforion bwyd y byd, sy'n werth € 76 biliwn. Ond yn yr UE ac mewn mannau eraill, mae gwastraff amaethyddol yn dal ffermwyr yn ôl ac yn costio arian i drethdalwyr - rhwng € 55 a € 99 y dunnell.

hysbyseb

Byddai troi gwastraff amaethyddol yn borthiant anifeiliaid - yr ateb a ffafrir gan brosiect ymchwil NOSHAN, a ariennir gan yr UE - yn agor cyfleoedd newydd i ffermwyr wrth dorri dibyniaeth Ewrop ar fewnforion bwyd anifeiliaid. Byddai hyn, yn ei dro, yn creu swyddi gwyrdd newydd ym maes casglu gwastraff, gweithfeydd trin a gweithgynhyrchu bwyd anifeiliaid. Bydd croeso arbennig i'r cysyniad mewn ardaloedd gwledig, lle mae twf yn llai dwys nag mewn ardaloedd trefol, a lle mae'r diwydiant bwyd anifeiliaid yn beiriant economaidd pwerus.

"Mae traean o'r bwyd a gynhyrchir i'w fwyta gan bobl yn cael ei golli neu ei wastraffu yn fyd-eang - cyfanswm o 1.3 biliwn tunnell y flwyddyn - ac mae prosesu bwyd yn cynhyrchu llawer iawn o'r gwastraff hwn, ”Esboniodd Montse Jorba, cydlynydd gwyddonol NOSHAN o Ganolfan Dechnolegol LEITAT yn Sbaen. “Ffrwythau a llysiau sydd â'r cyfraddau gwastraff uchaf o unrhyw fwyd. Mae hyn yn gyfystyr â squandering mawr o adnoddau, gan gynnwys dŵr, tir, ynni, llafur a chyfalaf. "

Bydd prosiect NOSHAN yn troi gwastraff bwyd - yn enwedig ffrwythau, llysiau a llaeth - yn fwyd anifeiliaid, am gost isel ac, wrth gadw'r defnydd o ynni yn isel.

hysbyseb

Dechreuodd y tîm - canolfannau ymchwil, prifysgol a chwmnïau o chwe gwlad yn yr UE ynghyd â Thwrci - yn 2012 trwy asesu gwerth gwahanol fathau o wastraff, gan adeiladu cronfa ddata o gynhwysion bwyd anifeiliaid posib. Erbyn i'r prosiect ddod i ben yn 2016, bydd y tîm hefyd yn gwybod y technolegau gorau ar gyfer echdynnu ac uwchraddio pob math o wastraff.

Mae NOSHAN hefyd yn rhoi cyfle i sector amaethyddol Ewrop sicrhau mwy o gynaliadwyedd. Bydd defnyddio bio-wastraff fel adnodd yn helpu'r sector i leihau ei effaith amgylcheddol.

Bydd y prosesau a ddatblygwyd gan y prosiect yn helpu amaeth-fusnesau i adfer y calorïau a gynhwysir mewn bwyd sy'n cael ei daflu, yr egni a aeth i gynhyrchu'r bwyd hwn a hefyd arwain at ostyngiad sylweddol yn y defnydd o ddŵr (mae gwastraff bwyd yn cyfrif am fwy na chwarter y cyfanswm defnydd dŵr croyw byd-eang). Trwy leihau'r angen am gynhyrchu bwyd anifeiliaid ar wahân, gallai dull NOSHAN leihau cystadleuaeth gynyddol rhwng cynhyrchu bwyd a bwyd anifeiliaid - mae angen tir a dŵr ar y ddau ohonynt.

Mae NOSHAN hefyd yn gweithio ar gynhwysion bwyd anifeiliaid swyddogaethol sy'n deillio o wastraff bwyd sy'n targedu anghenion anifeiliaid penodol, megis hybu iechyd neu atal afiechydon. Er enghraifft, ar hyn o bryd mae ymchwilwyr yn nodi ffibrau swyddogaethol a pheptidau (cyfansoddion cemegol) mewn gwastraff. Defnyddir y rhain i ddatblygu cynhyrchion bwyd anifeiliaid wedi'u teilwra i foch a dofednod.

Gwarantir diogelwch trwy broses fonitro ddwys, sy'n cynnwys popeth o wastraff amrwd i'r cynnyrch terfynol. Yn y pen draw, diogelwch, ynghyd â hyfywedd technegol ac economaidd pob proses a astudir, fydd yn penderfynu pa strategaethau a chynhyrchion y mae tîm NOSHAN yn eu masnacheiddio.

"Mae'r bioeconomi yn Ewrop werth 2 triliwn ewro ac mae'n darparu 22 miliwn o swyddi, a dyna pam ei fod yn ganolbwynt i Horizon 2020, ”Meddai’r Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Máire Geoghegan-Quinn. “Mae prosiectau fel NOSHAN yn dod ag ymchwilwyr a busnesau ynghyd i hybu ein heconomi ac ansawdd ein bywyd mewn modd cynaliadwy.”

Cefndir

Dyfarnwyd ychydig yn llai na € 3 miliwn mewn cyllid i brosiect NOSHAN o dan yr Undeb Ewropeaidd Seithfed Rhaglen Fframwaith ar gyfer Ymchwil a Datblygu Technolegol (2007-2013). Mae'n dwyn ynghyd sefydliadau ymchwil, Prifysgol, diwydiannau mawr a busnesau bach a chanolig yn y sector bwyd o Sbaen, Gwlad Belg, yr Eidal, yr Almaen, Ffrainc, yr Iseldiroedd a Thwrci.

Ar 1 Ionawr 2014, lansiodd yr Undeb Ewropeaidd raglen ariannu ymchwil ac arloesi newydd o’r enw Horizon 2020. Dros y saith mlynedd nesaf, bydd bron i € 80 biliwn yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau ymchwil ac arloesi i gefnogi cystadleurwydd economaidd Ewrop ac ymestyn ffiniau gwybodaeth ddynol. Mae cyllideb ymchwil yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar wella bywyd bob dydd mewn meysydd fel iechyd, yr amgylchedd, trafnidiaeth, bwyd ac ynni. Mae partneriaethau ymchwil gyda'r diwydiannau fferyllol, awyrofod, ceir ac electroneg hefyd yn annog buddsoddiad gan y sector preifat i gefnogi twf yn y dyfodol a chreu swyddi â sgiliau uchel. Bydd Horizon 2020 yn canolbwyntio mwy fyth ar droi syniadau rhagorol yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau y gellir eu marchnata.

Mwy o wybodaeth

NOSHAN
Gwefan Horizon 2020

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd