Cysylltu â ni

Cancr y fron

triniaeth targedau ymchwil canser y fron UE personol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

100000000000039F000002FF80EE847AHeddiw, yn y rhan fwyaf o wledydd datblygedig, bydd un o bob wyth o fenywod yn debygol o ddatblygu canser y fron yn ystod eu hoes. Mae hybu cefnogaeth ar gyfer canfod yn gynnar, triniaethau mwy effeithiol a gwell gofal lliniarol wedi bod yn ffocws Mis Ymwybyddiaeth Canser y Fron ym mis Hydref. Un llwybr addawol y mae nifer o brosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE yn ei gymryd yw tmeddyginiaeth wedi'i llosgi - addasu triniaeth i amgylchiadau a chyflwr penodol claf.

O labordy i glinig

Prosiect yr UE TRANSBIG wedi bod yn cysylltu gwaith labordy yn agosach â thriniaeth ag ymchwil 'drosiadol', meddai'r cyfarwyddwr gwyddonol Fatima Cardoso o Ganolfan Glinigol Champalimaud yn Lisbon, Portiwgal: “Cyfrannodd TRANSBIG at fynd i'r afael â darnio ymchwil dros dro canser y fron trwy gryfhau'r berthynas rhwng ymchwilwyr Ewropeaidd blaenllaw yn y maes. Mae hefyd wedi arwain at lansiad llwyddiannus yr hyn a ystyrir yn un o dreialon canser y fron mwyaf arloesol Ewrop yn ystod y degawd diwethaf. ”

hysbyseb

Bydd canlyniadau'r treial, a elwir yn MINDACT, ar gael yn 2015. Mae'r treial yn ymchwilio i weld a all dadansoddiad genomig helpu meddygon i wneud penderfyniadau gwell ynghylch a all claf osgoi cemotherapi ar ôl llawdriniaeth canser y fron.

Mae treialon clinigol wedi dangos y gall cemotherapi, er ei fod yn effeithiol, arwain at ganserau eilaidd, niweidio'r galon, y mislif cynnar a llai o swyddogaethau gwybyddol. A chredir bod cyfran sylweddol o gleifion â chanser y fron cyfnod cynnar yn cael eu gor-drin, meddai Cardoso. Gall MINDACT osgoi cemotherapi yn 10 - 20% o gleifion.

Mae MINDACT wedi cofrestru mwy na 6 600 o ferched mewn 9 gwlad ar gyfer yr ymchwil, a reolir gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil a Thriniaeth Canser (EORTC), a'i ddatblygu ar y cyd â Breast International Group (BIG), cydlynydd TRANSBIG.

hysbyseb

“Gall cannoedd o filoedd o fenywod elwa ar drosglwyddo datblygiadau ymchwil i driniaethau achub bywyd ar gyfer canser y fron,” meddai Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth yr UE, Máire Geoghegan-Quinn. “Mae ymchwil canser wedi bod yn flaenoriaeth ar gyfer cyllid ymchwil yr UE. Rhoddwyd rhyw € 1.4 biliwn i ymchwil canser trosiadol o 2007 i 2013. Byddwn yn parhau â'r ffocws hwnnw o dan Horizon 2020, gan gyflymu'r broses o drosglwyddo gwybodaeth sylfaenol i ddiagnosis cynnar, dulliau ataliol a therapiwtig."

Mae prosiectau ymchwil eraill yr UE ar ganser y fron yn cynnwys EPIC, a astudiodd sut y gallai newidiadau i ddeiet unigolyn atal canser y fron. The CareMore a CTCTRAP mae prosiectau'n canolbwyntio ar gylchredeg celloedd tiwmor a DNA yng ngwaed claf i arwain diagnosis cynnar a thriniaethau i fenywod â chanser metastatig y fron. Yn y cyfamser SICRHAU yn edrych ar ffyrdd o deilwra sgrinio canser y fron i anghenion unigolyn, ac mae'n datblygu dewisiadau eraill yn lle mamograffeg - anaddas ar gyfer canfod canser mewn merched â bronnau trwchus.

Prosiect arall, LLWYBR, yn nodi triniaethau newydd, ynghyd â thechnegau diagnostig personol, i fenywod sydd â chanser y fron tri-negyddol negyddol a goresgynnol. Mae'r rhain yn ganserau anodd eu trin nad oes unrhyw therapïau targed ar gael ar eu cyfer ar hyn o bryd. Yn olaf, y MERIT Mae prosiect yn datblygu ffordd o drin canserau'r fron driphlyg negyddol gyda brechlynnau RNA personol sy'n unigryw i bob claf.

Cefndir

Canser y fron yw'r ail ganser mwyaf cyffredin yn y byd o hyd, ac mae'n lladd mwy o fenywod nag unrhyw fath arall o ganser. Yn yr UE, darganfu record o 364 449 o ferched fod y clefyd arnynt yn 2012. Buddsoddodd yr UE € 160 miliwn mewn ymchwil canser y fron rhwng 2007 a 2013 ac y bydd y gefnogaeth honno’n parhau trwy Horizon 2020, y rhaglen ymchwil ac arloesi newydd ar gyfer 2014- 2020.

Ar 1 Ionawr 2014, lansiodd yr Undeb Ewropeaidd raglen ariannu ymchwil ac arloesi newydd o'r enw Horizon 2020. Dros y saith mlynedd nesaf bydd bron i € XWW biliwn yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau ymchwil ac arloesi i gefnogi cystadleurwydd economaidd Ewrop ac ymestyn ffiniau gwybodaeth ddynol. Mae cyllideb ymchwil yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar wella bywyd bob dydd mewn meysydd fel iechyd, yr amgylchedd, trafnidiaeth, bwyd ac ynni.

Mwy o wybodaeth

MAWR a TRANSBIG
EPIC
CareMore
CTCTRAP
SICRHAU
LLWYBR
MERIT
Gwefan Horizon 2020

Cancr y fron

Pennaeth iechyd yr UE: Mae mynediad at driniaeth canser gynaecolegol yn wahanol iawn ar draws yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae anghydraddoldeb mawr o ran mynediad at wasanaethau a thriniaethau canser menywod ledled yr UE, yn ôl pennaeth iechyd y bloc, a amlygodd rôl cynllun Canser Curo Ewrop wrth bontio'r gwahaniaethau hyn.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, fod angen “torri’r distawrwydd” a siarad yn agored am ganserau gynaecolegol. 

Ychwanegodd fod yn rhaid i’r UE “sicrhau bod pob merch ym mhob cornel o’r UE, yn cael y gefnogaeth, yn cael mynediad at y sgrinio a’r brechu, y wybodaeth a’r gofal amlddisgyblaethol y dylent fod yn ei gael”.

hysbyseb

Mae ei gobeithion ymlaen Ewropcynllun canser curo canser, y mae'n rhaid iddo ddod â “newid go iawn”. 

“Dyma mae dinasyddion Ewropeaidd yn ei ddisgwyl gennym ni. A chredaf hefyd nad oes gennym hawl i'w methu. Mae gennym ni gyfle ac mae angen i ni fachu arno, ”meddai Kyriakides.

EwropGosodwyd Cynllun Beating Cancer Cancer yn 2020 i fynd i’r afael â llwybr cyfan y clefyd, o atal i driniaeth, gyda’r nod o gydraddoli mynediad at ofal, diagnosis a thriniaeth o ansawdd uchel ar draws y bloc.

hysbyseb

Anghydraddoldebau ar draws y bloc

Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae mynediad at ganfod a thrin canser yn wahanol iawn ar draws y bloc. 

Dywedodd Antonella Cardone, cyfarwyddwr y glymblaid cleifion canser Ewropeaidd (ECPC), fod rhaglenni sgrinio yn arwain at ostyngiad rhyfeddol mewn mynychder a marwolaethau ond “mae gwahaniaethau mawr mewn sgrinio rhwng gwahanol aelod-wladwriaethau’r UE”.

Mae hyn yn golygu nad yw llawer o fenywod yn cael eu diagnosio'n ddigon buan pan fydd modd trin y clefyd ac y gellir ei wella yn aml.

Mae'r nifer uchaf o achosion o ganser menywod canser y fron, sy'n cyfrif am 88% o achosion canser ymhlith menywod. 

Ond mae'r mynediad at sgrinio sy'n helpu i ganfod canser mewn perygl yn gynnar i bobl sydd mewn perygl yn amrywio o 6% i 90% ymhlith aelod-wladwriaethau. Mae sgrinio am ganser ceg y groth i bobl sydd mewn perygl yn amrywio o 25% i 80% yn yr UE.

“Mae’r ystadegau hyn yn cynrychioli […] canfod yn gynnar, sy’n arwain at driniaeth gynnar, ac achub bywyd. Neu ganfod yn hwyr, sy’n aml yn arwain at golli bywyd, ”meddai Kyriakides. Gellir atal tua 40% o achosion canser trwy strategaethau atal canser effeithiol. 

Ychwanegodd y Comisiynydd fod cynllun canser yr UE “yn anelu at gynnig canser y fron sgrinio i 90% o bobl sy'n gymwys ar ei gyfer erbyn 2025. ”

Yn ogystal â hyn, mae canllawiau Ewropeaidd newydd ar gyfer canser y fron mae diagnosis sgrinio yn cael ei gwblhau a bydd yn cael ei lansio ddiwedd mis Mehefin.

Ar ôl sawl blwyddyn, dylid rhyddhau canllawiau ar ganser y colon a'r rhefr a serfigol hefyd. 

Dylent “arwain at well sgrinio a diagnosis, gwell gwybodaeth ac ymwybyddiaeth i fenywod a gwell hyfforddiant i weithwyr iechyd”, meddai Kyriakides.

Mae triniaeth, yn ogystal â chanfod, hefyd yn anghyfartal rhwng aelod-wladwriaethau. 

Er enghraifft, cyfraddau goroesi yn dilyn triniaeth ar gyfer canser y fron amrywio 20% ymhlith gwledydd yr UE. 

“Rwy’n benderfynol bod gan bob claf yr un cyfleoedd am ofal, ni waeth ble maent yn byw yn yr Undeb Ewropeaidd. Nod y cynllun canser yw cefnogi’r nod hwn, ”meddai Kyriakides, gan ychwanegu y bydd“ rhaglenni seicolegol, cymdeithasol, maethol, cwnsela rhywiol ac adsefydlu ”yn cael eu cynnig i gleifion.

Mwy i'w wneud i fynd i'r afael â chanser menywod

Nid canfod a thrin yw'r unig rannau o'r cynllun sy'n canolbwyntio'n benodol ar fenywod. 

Mae papiloma-firws dynol yn darged arall. Mae'n achosi canser ceg y groth, sef yr ail ganser mwyaf cyffredin ymhlith menywod rhwng 15 a 39 oed.

Y nod, meddai Kyriakides, “yw dileu canser ceg y groth a achosir gan y papiloma-firysau dynol trwy frechu o leiaf 90% o boblogaeth darged merched yr UE erbyn 2030 ″. 

Dywedodd Romana Jerković, ASE sosialaidd Croateg ac aelod o’r rhyng-grŵp ar ganser, er bod modd atal canser ceg y groth ag imiwneiddio “mae cyfraddau brechu yn erbyn y feirws papiloma dynol yn bryderus o isel mewn rhai gwledydd Ewropeaidd. Mae'n hen bryd i'r aelod-wladwriaethau lapio'u hymdrechion a sicrhau bod eu poblogaeth darged yn cael ei brechu ”.

Ychwanegodd Kyriakides fod y cynllun hefyd yn mynd i’r afael â “heriau sy’n wynebu goroeswyr canser”. 

“Ein nod yw lansio'r mentrau 'bywyd gwell i gleifion canser', gan gynnwys creu canolfan ddigidol rithwir i gleifion canser Ewropeaidd. Bydd hyn yn cefnogi cyfnewid data cleifion, a monitro cyflyrau iechyd goroeswyr, ”meddai. 

Tynnodd Jerković sylw hefyd at bwysigrwydd digideiddio a rheoli data yn well. 

“Gall cyfnewid y data a’r wybodaeth yn well ac yn gyflymach fod yn ffactorau achub bywyd wrth driniaeth rhywun,” meddai, gan ychwanegu y bydd gofod data iechyd Ewropeaidd yn chwarae rhan enfawr yng nghyrchiad data iechyd cleifion canser. 

Rhybuddiodd sra Urkmez, cyd-gadeirydd blaenorol Rhwydwaith Ewropeaidd Grwpiau Eiriolaeth Canser Gynaecolegol (ENGAGe), er EwropMae Cynllun Curo Canser yn mynd i'r afael â'r materion yn dda, “mae'n haws dweud na gwneud”. Tynnodd sylw at bwysigrwydd aros yn unedig “o ran nodau o’r fath”.

EwropBydd gan Gynllun Curo Canser Beating € 4 biliwn o gyllid, gan gynnwys € 1.25bn o'r rhaglen EU4Health yn y dyfodol.

Parhau Darllen

Cancr y fron

Gall Cynllun Canser Curo Ewrop fod yn 'newidiwr gêm' wrth fynd i'r afael â'r afiechyd marwol

cyhoeddwyd

on


Bob blwyddyn, mae 3.5 miliwn o bobl yn yr UE yn cael eu diagnosio â chanser ac mae 1.3 miliwn yn marw ohono. Gellir atal dros 40% o achosion canser. Heb wyrdroi yn y tueddiadau hyn, bydd yn dod yn brif achos marwolaeth yn yr UE, yn ysgrifennu Martin Banks.

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Arbennig Senedd Ewrop ar guro canser yn gweithio ar ei adroddiad ei hun trwy ymateb i'r argymhellion sydd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Canser newydd yr UE ar atal.

Dywed yr UE fod angen i Ewrop atal canser yn ei draciau trwy ymosod arno yn y ffynhonnell. 

hysbyseb

Dyna pam mae dechrau 2021 wedi'i nodi gan garreg filltir arwyddocaol: lansiad Cynllun Canser Curo Ewrop.

Y Cynllun Canser yw menter flaenllaw Comisiwn Ursula von der Leyen ar gyfer polisi iechyd yr UE. Dychwelodd Senedd Ewrop yr uchelgais hon trwy sefydlu pwyllgor arbennig i ddatblygu camau pendant i ymladd canser. 

Yn allweddol i hyn i gyd mae'r mesurau sydd wedi'u cynnwys ym mhiler atal y Cynllun Canser. Dywed yr UE bod yn rhaid nodi ac ymdrin ar frys ag unrhyw fylchau posibl o ran atal gan gamau gweithredu o ran deddfwriaeth. 

hysbyseb

Un mesur a gymerir gan rai Llywodraethau ledled Ewrop yw polisïau "treth bechod" fel y'u gelwir i annog gwell dewisiadau er bod rhai'n cwestiynu a yw'r rhain wedi gweithio mewn gwirionedd.

Mae'r mwyafrif yn cytuno bod llwyddiant y Cynllun Canser yn dibynnu ar ddeall a yw rheoleiddio'n gweithio a beth arall y gellir ei wneud. 

Cynllun yr UE oedd canolbwynt gwrandawiad rhithwir arbennig ddydd Mercher yn cynnwys ASEau ac ystod o arbenigwyr.

Roedd prif siaradwr yn y drafodaeth ar-lein yn cynnwys Deirdre Clune, aelod EPP o Iwerddon ac Aelod o'r Pwyllgor ar y Farchnad Fewnol a Diogelu Defnyddwyr.

Mae Clune hefyd yn aelod o bwyllgor canser curo arbennig y senedd, a sefydlwyd fis Medi diwethaf a fydd yn paratoi adroddiad ac ymateb y senedd ei hun i gynigion cynllun canser y comisiwn. 

Cafodd wrandawiadau y llynedd ar faterion ffordd o fyw, gan gynnwys yfed tybaco.  

Meddai: “Y cynllun yw torri defnydd yn sylweddol erbyn 2040 trwy fesurau fel trethiant, addysg a phecynnu plaen. Mae'r ystadegau ar ganser yn amlwg ac mae'r rhain yn adrodd eu stori eu hunain ond gellir gwneud llawer ar lefel ymarferol, er enghraifft, trwy drethiant.

“Byddwn, byddwn yn dod yn erbyn llawer o ymgyrchoedd gwthio llawer o'r gyfres o gynigion y comisiwn, er enghraifft, wrth dorri lawr ar fwyta cig coch. Ond y pwynt yw bod yn rhaid i ni ganolbwyntio ar ganserau y gellir eu hatal. ”

Mae'n ymddangos bod Cynllun Canser Curo Ewrop yn cynnig mabwysiadu'r dull treth pechod, yn enwedig ar gyfer alcohol a diet. Yn flaenorol mae Iwerddon wedi bod yn rym gyda'i deddfwriaeth ar hyn gyda Deddf Alcohol Iechyd y Cyhoedd a bellach trethi siwgr ond mae rhai'n dadlau ei bod yn ymddangos bod hyn wedi ôl-danio gyda chymunedau tlotach yn cael eu taro fwyaf.

Pan ofynnwyd iddi a yw hi'n credu mai dyma'r dull cywir, dywedodd yr ASE, “Mae treth bechod bob amser yn fater sensitif ond mae addysg yn rhan o hyn hefyd. Beth bynnag, nid wyf yn siŵr mai dim ond cymunedau tlotach sydd wedi bod yr unig rai yr effeithiwyd arnynt fwyaf. Ond hyd yn oed os oes gennych chi drethi uwch ar alcohol, mae'n rhaid i chi wneud llawer o hyd am beth fel gwerthu cost isel, er enghraifft, y 3 bargen am bris 1 bargen sydd bellach wedi deddfu yn eu herbyn.

“Ond mae'n rhaid dweud bod pob peth o'r fath o leiaf yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch niwed a defnydd alcohol ac yn atal pobl yn eu traciau efallai i feddwl am y pethau hyn. Rwy'n derbyn bod y rheithgor yn dal i fod allan (ar dreth bechod ).

Ychwanegodd: “Yn ystod yr argyfwng bu mwy o yfed yn breifat gartref a gall trethiant uwch fod yn effeithiol, boed hynny ar alcohol neu dybaco.”

Dywedodd Tomislav Sokol, ASE o’r EPP ac Aelod o’r Pwyllgor ar y Farchnad Fewnol a Diogelu Defnyddwyr, ei fod yn “synnu” o glywed bod modd atal hyd at 40cc o ganserau.

Meddai: “Y broblem fwyaf yw tybaco gyda 27 y cant o farwolaethau canser i'w priodoli i dybaco o'i gymharu â 4 y cant oherwydd alcohol.

“Mae hwn yn swm enfawr felly mae hon yn brif flaenoriaeth i ni.

“Cynllun Canser Ewrop yw’r ddogfen systematig 1af sy’n ceisio ymdrin â hyn i gyd ac sydd hefyd â phwyslais cryf ar atal. mae'n gam mawr ymlaen.

“Mae’r cynllun yn uchelgeisiol iawn, er enghraifft, y nod i gael llai nag 1cc o ddefnydd tybaco erbyn 2040.”

Dywedodd yr aelod o Croateg: “Ond rhaid i ni gael trethiant llawer uwch ar dybaco ac alcohol. Hwn fydd y bwled arian. Ond bydd adlach fawr gan grwpiau diddordeb wrth gael pawb i ymuno.

Gan droi at faterion lleihau niwed, dywedodd fod cynhyrchion tybaco amgen “wedi eu rhoi fwy neu lai yn yr un fasged ar gyfer trethiant uwch â sigaréts.

“Ond mae hyn yn ymrannol oherwydd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd safbwynt negyddol yn gyffredinol tuag at gynhyrchion amgen.”

Ychwanegodd: “Er hynny, nid yw llawer o’r dystiolaeth wyddonol a’r arbenigwyr yn rhannu negyddoldeb o’r fath ac nid ydynt yn ei rannu. Maen nhw'n dweud y gall mesurau lleihau niwed helpu tra bod yr ECJ yn dweud nad oes unrhyw sicrwydd ynghylch effeithiau lleihau niwed. Rhaid i ni roi dewis go iawn i ddefnyddwyr ond credaf fod y cynllun yn fan cychwyn da ar gyfer y trafodaethau hyn. ”

Dywedodd fod y pwyllgor canser arbennig wrthi'n paratoi adroddiad ar atal ac astudiaeth arbennig ar anweddu.

Disgrifiodd yr aelod o’r Almaen Michael Gahler, Llywydd Grŵp Kangaroo a gynhaliodd y digwyddiad, y cynllun canser fel un “uchelgeisiol” ond ei fod yn “brif flaenoriaeth iechyd”.

Dywedodd yr ASE, a gymedrolodd y ddadl: “Mae hyd at 40% ohonom yn debygol o gael ein heffeithio gan ganser felly mae hyn yn fater difrifol iawn. Dywed WHO y gellir atal 30-40 "o ganserau a bod tystiolaeth glir y gall helpu llawer pan fydd pobl yn addasu eu ffordd o fyw. Dyna pam mae angen i ni fuddsoddi mewn arloesiadau a fydd yn helpu pobl i newid eu bywydau ac yn gyhoeddus ac yn breifat mae angen i sectorau gymryd cyfrifoldeb ar y cyd yma.

"Dylai dinasyddion gael eu cymell i ddewis gwneud ymarfer corff yn rheolaidd ac osgoi cam-drin sylweddau, boed yn alcohol neu'n dybaco. Mae hyn, rwy'n credu, yn well na, dyweder, cyflwyno treth bechod neu ddim ond dweud wrth bobl beth i beidio â'i wneud.

“Fe ddylen ni fod yn dilyn dull seiliedig ar wyddoniaeth - bydd hynny'n ein helpu ni.”

Rhybuddiodd Despina Spanou, Pennaeth Cabinet y comisiynydd Margaritis Schinas: “Bydd hwn (y cynllun canser) yn destun tensiynau rhwng llywodraethau a’r UE ond mae’r tensiynau hyn wedi lleddfu yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd bod pobl yn fwy parod i siarad am ffordd o fyw. newidiadau. Ond mae'r cynllun hefyd yn edrych nid yn unig ar atal ond triniaeth, diagnosis a goroeswyr canser.

“Y nod uchelgeisiol yw Ewrop heb dybaco a bydd hyn hefyd yn creu tensiynau. Gall fod llawer o fesurau'r llywodraeth ond ar ddiwedd y dydd mae angen defnyddiwr addysgedig arnom sy'n gweld pam mae yfed tybaco yn niweidiol.

“A dweud y gwir, nid yw tybaco yn gwneud synnwyr i mi: mae’n gaeth ac mae angen ei ymladd â dull caled. Mae angen i ni fynd i’r afael â hyn wrth ei wraidd: diagnosis a thriniaeth. ”

Dywedodd Dr Nuno Sousa, dirprwy gyfarwyddwr y Rhaglen Genedlaethol ar Glefydau Oncolegol, y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd ym Mhortiwgal: “Gall newidiadau ffordd o fyw hyrwyddo newid sylweddol yn nhwf canser ond dim ond mewn cyfnod o 5-10 mlynedd y daw hyn yn amlwg. . Dylai ymyriadau yn y gorffennol a'r presennol i reoli'r defnydd o dybaco fod yn fap ffordd ar gyfer cynigion yn y dyfodol.

"Nid trethiant yw'r unig fater ac mae'n bwysig archwilio rheolaeth ar farchnata cynhyrchion tybaco, dyweder. Dyna'r templed i'w ddilyn. Addysg yw'r allwedd hefyd - os ydym yn darparu'r defnyddiwr am fanteision ac anfanteision gwahanol cynhyrchion tybaco gallwn wneud newid heb yr angen am fwy o drethiant. "

Mae'n ymddangos bod Deddf Rheoli Tybaco Portiwgaleg yn annog lleihau risg a niwed o ran ysmygu a defnyddio dewisiadau amgen pan nad yw dulliau confensiynol yn gweithio. Byddai hyn, serch hynny, yn ymddangos yn groes i'r Cynllun Canser sy'n edrych ar reoleiddio anwedd (y mae'r DU a Ffrainc wedi dweud sy'n helpu i roi'r gorau i ysmygu).

Dywed cynllun Portiwgal y dylai gwasanaethau iechyd, waeth beth fo'u natur gyfreithiol, megis canolfannau iechyd, ysbytai, clinigau, swyddfeydd meddygon a fferyllfeydd, hyrwyddo a chefnogi gwybodaeth ac addysg i iechyd dinasyddion o ran y niwed a achosir gan ysmygu a pwysigrwydd atal a rhoi'r gorau i ysmygu.

Gofynnwyd i Sousa, mewn sesiwn Cwestiwn ac Ateb, am ymateb Portiwgal i'r Cynllun Canser ac a yw'n cefnogi dull y Comisiwn o drethu pechod.

Atebodd ,: “Mae ein dull yn mynd i fod yn unol ag argymhelliad y comisiwn, hynny yw, na ddylid darparu unrhyw ffordd ar gyfer anweddu na mathau eraill o yfed tybaco. Mae hynny hefyd yn rhan o'n rhaglen rheoli tybaco genedlaethol. Mae hyn hefyd yn nodi na ddylid ystyried bod dewisiadau amgen tybaco yn llai niweidiol. ”

Siaradwr arall oedd Thomas Hartung, o Ysgol Iechyd Cyhoeddus Bloomberg Prifysgol Johns Hopkins.

Wrth siarad trwy ddolen o Baltimore, gofynnwyd iddo am “fylchau” yn y cynllun canser ac a ddylai fod mwy o bwyslais ar leihau niwed.

Dywedodd Hartung, sydd ar ganiatâd i fod yn absennol o’r comisiwn, fod cymharu’r ddwy system, yr UE a’r UD yn “ddiddorol”, gan ychwanegu: “Rwy’n gobeithio y bydd cynllun yr UE hefyd yn edrych ar yr hyn sy’n digwydd ar hyn yn yr UD ac mewn mannau eraill. . ”

Meddai: “Yn syml, mae pobl yn ofni cemegolion ond y newyddion da yw bod hyn yn dechrau newid.”

Dywed WHO, meddai, fod 40% o ganserau yn cael eu hachosi gan yr amgylchedd a bydd tybaco yn achosi 1 biliwn o farwolaethau cynnar y ganrif hon. Os bydd rhywun yn dechrau ysmygu yn 18 oed, bydd yn byw ddeng mlynedd yn llai na'r rhai nad ydyn nhw.

Mae'n credu y gall e sigaréts fod yn “newidiwr gêm” posib gan ddweud mai dim ond risg o 3-5% o ganser yw cynhyrchion o'r fath.

“Mae tybaco yn dal i fod yn gynnyrch peryglus ond os yw rhai, trwy anweddu, yn gallu dod ag ysmygu sigaréts i ffwrdd o ganlyniad, mae hynny'n beth da.

“Problem ganfyddedig yw anweddu plant er ei bod yn well eu bod yn rhoi cynnig ar e cigs na'r peth go iawn. Collais fy nhad i ganser yr ysgyfaint felly nid wyf yn gefnogwr o unrhyw un o'r cynhyrchion hyn. ”

Dywedodd fod blasau e-sigaréts yn “un o’r problemau mawr”, yn anad dim gan fod cymaint ohonyn nhw - 7,700 o wahanol flasau. Mater arall yw ychwanegion, meddai: “Felly mae angen i ni brofi blasau i nodi pob risg bosibl.

“Mae cyfle cryf gyda’r cynllun canser ond mae angen i ni ei wneud yn ofalus.”

Parhau Darllen

Cancr y fron

#EAPM - Mae newid yn yr hinsawdd yn un peth, Mr Llywydd - mae newidiadau mewn triniaethau canser yn beth arall…

cyhoeddwyd

on

Eu caru nhw neu eu caru nhw, mae gwleidyddion o'r chwith, i'r dde a'r canol yn rhan hanfodol o'r dirwedd ym mhob maes pwysig sy'n effeithio ar ddinasyddion, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan.

Beth bynnag fydd y newyddion diweddar nad yw Arlywydd yr UD, Donald Trump, bellach yn credu bod newid yn yr hinsawdd yn 'ffug', yn sgil gwyddonwyr sy'n cyhoeddi galwad derfynol i atal y tymheredd yn codi, mae'n dal i ddweud bod gan yr arbenigwyr 'agenda wleidyddol' .

Wel, nid yw pawb? Ac mae hynny'n cynnwys ym maes eang gofal iechyd, er bod pob parti yn gwthio am ffyrdd o gyflwyno arloesedd a meddyginiaeth bersonol i mewn i systemau gofal iechyd gan fod gan bob un ohonyn nhw ran i'w gwneud yn gweithio.

Efallai na fydd pob agwedd ar reoleiddio cysylltiedig bob amser yn gweddu i bawb, ond cytunir i gyd eu bod yn angenrheidiol, ochr yn ochr â chydweithrediad, os ydym am wneud y gorau o'r wyddoniaeth sy'n symud yn gyflym er budd cleifion.

Yn erbyn y cefndir hwn, bydd llawer o randdeiliaid ym maes canser yn dod at ei gilydd yng Nghyngres ESMO, a gynhelir eleni ym Munich (19-23 Hydref). Bydd y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) unwaith eto ar y bwrdd, a daw'r brif gynhadledd oncoleg flynyddol ychydig wythnosau yn unig cyn digwyddiad EAPM ym Milan ddiwedd mis Tachwedd. (Gweler y ddolen i'r rhaglen.)

Bydd y ddau gyfarfod yn digwydd ar adeg pan fydd asesiad technoleg iechyd (HTA) yn llenwi meddyliau pawb. Yn wir, yr wythnos diwethaf, cynhaliodd EAPM a'i gydgysylltydd Gynghrair Bwlgaria ar gyfer Meddygaeth Fanwl a Phersonol (BAPPM) ddigwyddiad allweddol ar ddyfodol HTA.

Roedd y gynhadledd yn cyflwyno ac yn trafod manylion HTA mewn perthynas â chynnyrch meddyginiaeth personol yn ogystal â therapïau targed, diagnosteg cydymaith, a chynhyrchion fferyllol arloesol ar gyfer triniaeth bersonol.

Rhannu data go iawn a rhannu dyddiad 

Un o'r nifer o bynciau pwysig a fydd yn cael eu trafod gan ESMO ym Munich fydd defnyddio data'r byd go iawn i ategu'r dystiolaeth draddodiadol o hap-dreialon clinigol, ac mae EAPM eisoes wedi symud ymlaen yn hyn o beth wrth sgorio buddugoliaeth bwysig gyda'i MEGA menter. Mae MEGA yn sefyll am Million European Genomes Alliance, ac fe’i mabwysiadwyd gan 16 gwlad mewn datganiad ar y cyd ym mis Ebrill 2018. Mae'n cyd-fynd â'r nod allweddol o ymgysylltu â llunwyr polisïau'r UE a chenedlaethol nawr, er mwyn iddynt ddeall a llunio'r dirwedd ar gyfer y llwyddiannus. gweithredu genomeg a thechnolegau cysylltiedig trwy gydol gofal iechyd.

Roedd MEGA yn ymrwymiad mawr ar ran clymblaid o Aelod-wladwriaethau parod, ochr yn ochr â'r Comisiwn Ewropeaidd, i ymuno â banciau data genomig ar lefel yr UE ar gyfer ymchwil feddygol.

Cytunodd y llofnodwyr i weithio gyda'i gilydd “tuag at adeiladu carfan ymchwil o un filiwn o genomau sy'n hygyrch yn yr UE gan 2022”.

Ond er bod dilyniannu genomau yn dechrau cael ei gyflwyno i ofal clinigol, gwella diagnosis a gofal cleifion â chlefydau genetig prin a dechrau effeithio ar ddiagnosis canser a haenu therapïau, erys nifer o heriau allweddol i sicrhau bod genomeg a thechnolegau cysylltiedig yn cael eu cymhwyso fel y gallwn wireddu potensial meddygaeth bersonol yn ystod y blynyddoedd nesaf. Bydd y rhain yn cael eu trafod yn ESMO yn ogystal ag yn y digwyddiad EAPM ychydig wythnosau yn ddiweddarach.

Mae data byd go iawn yn addo cynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd yr holl brosesau wrth ddatblygu a defnyddio meddyginiaethau, o ymchwil a datblygu, i benderfyniadau rheoleiddio, prisio ac ad-dalu i'w defnyddio mewn practis meddygol.

Fodd bynnag, er mwyn gwireddu potensial llawn data'r byd go iawn, mae angen 'system gofal iechyd dysgu', wedi'i seilio ar gofnodion iechyd electronig a data gofal iechyd arall a gasglwyd. Byddai hyn yn caniatáu i ddata'r byd go iawn gael ei fwydo i'r system yn barhaus, a byddai'n ategu'r dystiolaeth draddodiadol o hap-dreialon clinigol.

Fodd bynnag, rhaid i systemau gofal iechyd fod yn barod o ran technoleg i gasglu data, gan ddefnyddio methodoleg sy'n dadansoddi gwybodaeth gan ystyried agweddau megis diogelu data personol, cydsyniad, moeseg a mynediad i ddata.

Ar imiwnotherapi… 

Dyfarnodd Cynulliad Nobel Karolinska Institute y mis hwn Wobr Nobel 2018 mewn Ffisioleg neu Feddygaeth ar y cyd i James P. Allison a Tasuku Honjo. Rhoddwyd y wobr “am ddarganfod therapi canser trwy atal rheoleiddio imiwnedd negyddol”.

Trwy ysgogi gallu cynhenid ​​y system imiwnedd i ymosod ar gelloedd tiwmor mae'r pâr wedi sefydlu egwyddor newydd ar gyfer therapi canser.

Am fwy na 100 o flynyddoedd ceisiodd gwyddonwyr ymgysylltu â'r system imiwnedd yn y frwydr yn erbyn canser, ond roedd cynnydd i ddatblygiad clinigol yn gymedrol.

Mae therapi gwirio imiwnedd bellach wedi chwyldroi triniaeth canser ac wedi newid y ffordd y gellir rheoli canser yn sylfaenol. Mae Allison a Honjo wedi ysbrydoli ymdrechion i gyfuno gwahanol strategaethau i ryddhau'r breciau ar y system imiwnedd gyda'r nod o ddileu celloedd tiwmor hyd yn oed yn fwy effeithlon.

Mae nifer fawr o dreialon therapi checkpoint yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd yn erbyn y rhan fwyaf o fathau o ganser, ac mae proteinau checkpoint newydd yn cael eu profi fel targedau.

Cyffuriau wedi'u targedu sy'n symud tŷ 

Mae cyffuriau wedi'u targedu ar gyfer canser uwch yn symud o unedau arbenigol i leoliad mwy cymunedol y dyddiau hyn. Mae bron 25 o gleifion â chanser datblygedig, sy'n cael eu trin mewn canolfannau Rhwydwaith Gofal Canser Cynhwysfawr yn yr Unol Daleithiau, yn derbyn cyffuriau arloesol sy'n cyfateb i dreigladau DNA yn eu tiwmorau.

Adroddir ar y cyflawniad hwn yng Nghyngres ESMO a bydd yn dangos “mae meddygaeth fanwl gywir yn lledaenu o unedau canser hynod arbenigol i gyfleusterau gofal iechyd eraill fel y gall mwy o gleifion elwa, lle bynnag y cânt eu trin”, dywed trefnwyr y digwyddiad.

Mae EAPM yn gwylio materion yn agos, a bydd yn mynd ar drywydd ei Gyngres ei hun ar y nifer o ddatblygiadau pwysig sy'n dod i'r amlwg o ESMO 2018 yn yr Almaen. Mae un peth eisoes yn glir, mae'r hinsawdd yn sicr yn newid mewn triniaeth canser.

I gofrestru ar gyfer y Gyngres EAPM, os gwelwch yn dda cliciwch yma ac i weld y rhaglen cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd