Cysylltu â ni

EU

Rhaid i'r UE orffen yr hyn iddo ddechrau er budd iechyd wladwriaethau llai '

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1383248117210By Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Yn 2015, bydd gan yr Undeb Ewropeaidd ei lywyddiaethau cylchdroi ddwy o'r aelod-wladwriaethau llai: Latfia, gyda phoblogaeth o oddeutu dwy filiwn (arlywydd o 1 Ionawr), a Lwcsembwrg, gyda phoblogaeth o ychydig dros hanner miliwn ( llywydd o 1 Gorffennaf).

O'u cymharu, er enghraifft, â'r Almaen gyda'i 80 miliwn a mwy o ddinasyddion, Ffrainc (tua 66 miliwn), a'r DU (bron i 65 miliwn) mae'r gwledydd hyn yn fach iawn. Ac eto, ers ehangu 'glec fawr' 2004, pan ymunodd deg gwlad newydd â'r Undeb, mae taleithiau llai wedi cael mwy a mwy o ddylanwad, yn enwedig ym materion iechyd yr UE.

hysbyseb

Cyn belled yn ôl â 1992, rhoddodd Cytundeb Maastricht fandad iechyd cyhoeddus cyfreithiol i'r UE, a gafodd ei ddiweddaru yng Nghytundeb Amsterdam ym 1997. Erthygl 35 o Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE - a ddaeth i rym wrth arwyddo Cytundeb Lisbon bron i bum mlynedd yn ôl - yn nodi: "Rhaid sicrhau lefel uchel o ddiogelwch iechyd pobl wrth ddiffinio a gweithredu holl bolisïau a gweithgareddau'r Undeb."

Nawr, yn ddamcaniaethol, mae gan bawb yr hawl i fynediad at ofal iechyd ataliol a'r hawl i elwa ar driniaeth feddygol o dan yr amodau a sefydlwyd gan gyfreithiau ac arferion cenedlaethol. Mae'r ymadrodd “deddfau ac arferion cenedlaethol” yn cydnabod, hyd heddiw, bod systemau iechyd a gofal iechyd yn parhau i fod yn gymhwysedd aelod-wladwriaeth, er bod gan yr UE rôl ategol a chefnogol trwy lunio'r amodau ar gyfer, ymhlith pethau eraill, symudedd y gweithlu iechyd, y prynu nwyddau a chyflenwadau, ariannu systemau iechyd a darparu gwasanaethau.

Ond, o ran polisïau iechyd, a yw'r UE wedi cydnabod yn iawn wendidau aelod-wladwriaethau llai sydd, oherwydd eu hangen am gydweithredu, yn tueddu i fod ag agwedd fwy cadarnhaol tuag at rwydweithiau, cyfnewid arferion gorau a phrosesau'r UE? 

hysbyseb

Wel, mae gan y Comisiwn Ewropeaidd swyddi sy'n ymddangos ychydig yn agosach at swyddi’r gwledydd hyn ac sy’n cael ei ystyried yn gynghreiriad naturiol. Gan fynd yn ôl at y trafodaethau derbyn cyn 2004, rhoddwyd sylw arbennig i aelod-wladwriaethau llai yn y 'cymal Cyprus' enwog (Erthygl 126a), a roddodd ffurf gryno o gofrestru ar gyfer meddyginiaethau i'r gwledydd hyn, er enghraifft.

Roedd hynny'n ddechrau da. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau lefel uchel o iechyd ledled yr UE, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) yn credu bod angen i bolisïau iechyd gydnabod a mynd i'r afael â'r gwendidau system iechyd cynhenid ​​a wynebir, yn benodol, gan y gwledydd llai hyn ac yn y rhanbarthau o'r rhai mwy.

Bydd hyn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, ddatblygiad a patrwm, neu fodel economaidd-gymdeithasol newydd, sef: ayn adnabod y rhwyg cynyddol rhwng disgwyliadau a realiti; finds cydbwysedd rhwng codi disgwyliadau dinasyddion a senarios cyfyngu argyfwng / cyflenwi cyfredol; eyn sicrhau nad oes gwaethygu pellach ar yr anghydraddoldebau sydd eisoes yn tyfu; ryn dwyn beichiau gweinyddol; yn osgoi biwrocratiaethau ac awdurdodau newydd, ac; myn golygu ac yn symleiddio rhwymedigaethau adrodd yn unol ag agenda reoleiddio'r UE yn well.

Mae EAPM hefyd yn credu'n gryf bod angen i bolisi iechyd yr UE yn y dyfodol ysgogi ymgysylltiad â'r holl randdeiliaid; gweithio tuag at sicrhau mwy o gydlyniant polisi ac alinio polisi iechyd yn rhyng-sectoraidd; bod yn rhan o broses semester Ewropeaidd sy'n gyfeillgar i bolisi iechyd; sicrhau mynediad at feddyginiaethau am brisiau fforddiadwy; esefydlu gwell rhaglenni meithrin gallu ymhlith arweinwyr ac ymarferwyr iechyd cyhoeddus, Ac; annog cronni adnoddau ac arbenigedd ar draws yr holl aelod-wladwriaethau ar gyfer goruchwylio safonau ansawdd.

Nid yw'r rhain yn 'ofynion' bach ond mae angen mynd i'r afael â nhw os yw Ewrop am ddathlu 'undod mewn amrywiaeth' trwy weithio i leihau'r gwahaniaethau clir presennol ac, ar yr un pryd, gan barchu'r amrywiaeth werthfawr honno. O'i ran, bydd EAPM yn gweithio'n agos gyda'r ddau lywyddiaeth yn 2015 i helpu i wthio'r agenda.

Nid oes amheuaeth i sicrhau Ewrop ddewr, newydd ac iachach rhaid i'r UE a'i randdeiliaid cydnabod ein bod yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus trwy gronni arbenigedd ac adnoddau a'r ewyllys i ddatblygu safbwyntiau newydd ar bolisi iechyd.

Bydd hyn yn arwain at bersbectif iechyd ar lefel yr UE sy'n ymwybodol o anghenion a dyheadau holl 500 miliwn o ddinasyddion Ewrop ar draws pob un o'r 28 Aelod-wladwriaeth - p'un a yw'r taleithiau hynny'n fawr neu'n fach.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd