Cysylltu â ni

EU

Rhaid Juncker yn 'llewys rholio-i fyny' sicrhau diogelwch iechyd yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Qatar-Genom-project-a-road-map-for-drin-yn-dyfodol-meddyginiaeth-personolbarn gan Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli Denis Horgan

O ran materion 'diogelwch' yn yr Undeb Ewropeaidd, mae yna lawer o agweddau. Sonnir yn aml am ddiogelwch milwrol, economaidd ac ynni - ond ni ellir anwybyddu diogelwch iechyd 500 miliwn o ddinasyddion ar draws 28 aelod-wladwriaeth nac, yn wir, ei orbrisio.

Mae'r Gynghrair Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) yn credu'n gryf y bydd buddsoddi ymhellach ym maes cyffrous meddygaeth wedi'i bersonoli, neu PM, yn helpu i sicrhau'r diogelwch hwn a gwelliannau diriaethol ym mywydau dinasyddion yr UE nawr ac ymhell i'r dyfodol.

hysbyseb

Bydd PM yn helpu i sicrhau triniaethau a meddyginiaethau ataliol mwy effeithiol, yn ogystal â rhai wedi'u targedu'n unigol, a fydd yn cadw mwy o bobl i ffwrdd o welyau ysbyty drud. Yn ogystal â sicrhau gwell llesiant, bydd buddion cost tymor hir buddsoddi mewn PM yn enfawr.

Ar ddechrau'r mis hwn, cychwynnodd y Comisiwn Ewropeaidd newydd dan arweiniad yr Arlywydd Jean-Claude Juncker dymor yn swyddogol a fydd yn rhedeg tan 31 Hydref 2019 - pum mlynedd.

Ar 1 Tachwedd dywedodd Juncker: "Nawr mae'n bryd torchi llewys a mynd i lawr i weithio. Ni all heriau Ewrop aros," a bydd EAPM yn gweithio'n hapus gyda thîm yr arlywydd comisiynwyr newydd perthnasol i sicrhau mai un maes na all aros yw hynny iechyd, gyda chynnwys PM yn llawn wrth wraidd yr agenda.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn newydd yn etifeddu sefyllfa lle mae materion gofal iechyd yn gymwyseddau Aelod-wladwriaeth yn swyddogol o dan gytuniadau'r UE er, dros y ddau ddegawd diwethaf, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cael effaith gynyddol ar reoli systemau gofal iechyd cenedlaethol.

Yn 1992, rhoddodd Cytundeb Maastricht ei fandad iechyd cyhoeddus cyfreithiol cyntaf i'r UE, a gafodd ei ddiweddaru yng Nghytundeb Amsterdam ym 1997. Mae Erthygl 35 o Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE yn nodi: "Sicrheir lefel uchel o ddiogelwch iechyd dynol yn y diffinio a gweithredu holl bolisïau a gweithgareddau'r Undeb. "

Ers hynny, yn ddamcaniaethol, mae pawb wedi cael yr hawl i ofal iechyd ataliol a'r hawl i elwa ar driniaeth feddygol o dan yr amodau a sefydlwyd gan gyfreithiau ac arferion cenedlaethol.

Felly, mae'r UE yn chwarae rôl ategol a chefnogol yn bennaf trwy lunio'r amodau ar gyfer, ymhlith pethau eraill, symudedd y gweithlu iechyd, prynu nwyddau a chyflenwadau, ariannu systemau iechyd a darparu gwasanaethau. Mae ei weithrediad o'r Farchnad Sengl a llawer o'r deddfau sy'n ymwneud â hynny hefyd wedi cael effaith fawr ym maes iechyd.

A siarad yn gyffredinol, bu dylanwad cynyddol yr UE yn y sector iechyd yn anuniongyrchol, yn hytrach na thrwy bolisi cysylltiedig ag iechyd. er bod hyn wedi newid yn hwyr gyda rheoliadau o ran fferyllol, treialon clinigol ac eithriadau posibl ar gyfer ymchwil feddygol ym meysydd allweddol deddfwriaeth ar Ddata Mawr.

Ac eto, cyn belled yn ôl â’r 1990au, roedd Llys Ewrop, a oedd yn gyfrifol am y dasg o amddiffyn hawliau unigol, yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau ganiatáu i ddinasyddion geisio amrywiaeth o wasanaethau gofal iechyd ar draws ffiniau cenedlaethol, a thalu am y gwasanaethau hynny o arian cyhoeddus.

Mae EAPM yn sicr yn credu bod yr UE sy'n rhoi'r hawl i ddinasyddion gael gofal, y mae eu system iechyd eu hunain yn araf neu'n methu ei ddarparu, yn gyfansoddi ac yn agwedd ar ddiogelwch iechyd - ar lefel unigol.

Ar gyfer y dyfodol, mae'n amlwg y bydd rôl yr UE mewn gofal iechyd yn parhau i dyfu, ac y bydd ei benderfyniadau yn cael effaith hanfodol ar ariannu a darparu gwasanaethau yn yr arena fawr a chymhleth hon.

Mae EAPM yn croesawu hyn, gan gredu bod dadl gadarn dros fwy, nid llai 'Ewrop', yn sicr ym maes iechyd.

Rhag ofn inni anghofio, un o ddaliadau allweddol yr UE yw gwella bywydau ei ddinasyddion ac mae biliynau o ewro yn cael eu tywallt yn flynyddol i, er enghraifft, ymchwil i iachâd ar gyfer salwch. Ar yr un pryd, mae llawer o gyfreithiau'r UE wedi rhoi mwy, a mwy o hawliau cyfartal i ddinasyddion i gael mynediad gwell at driniaeth.

Ond sut i gynnal hyn? Ym maes iechyd a chyda golwg ar ddiogelwch iechyd, dim ond yn y tymor hir y gall aelodau’r UE elwa o weithio a chydweithio. Mae'n amlwg na all yr un genedl fynd i'r afael â'i phroblemau iechyd ei hun ar ei phen ei hun yn wyneb demograffeg sy'n newid yn gyflym ac sy'n bygwth diogelwch iechyd.

Mae'r amseroedd yn anodd, ac mae mwy o gydweithredu yn golygu rhannu mwy o adnoddau, a fydd yn caniatáu ar gyfer gwella systemau gofal iechyd - yn enwedig mewn Aelod-wladwriaethau llai ac yn rhanbarthau rhai mwy.

Rhaid i bolisi iechyd Ewropeaidd barhau i fod yn seiliedig ar y rhagdybiaeth bod cyllido a darparu gwasanaethau iechyd yn fudd cymdeithasol. Mae caniatáu i ofal iechyd gael ei brynu a'i werthu ar y farchnad agored - sengl neu beidio - yn rysáit ar gyfer trychineb o ran diogelwch iechyd dinasyddion.

Mae dadl y bydd trefniadau gofal iechyd a ariennir yn gyhoeddus nad ydynt yn cyflawni'r hyn y gall dinasyddion mwy cefnog eu prynu yn y sector preifat yn peryglu dyfodol yr union systemau gofal iechyd hyn. Mae'r difrod y mae dogni penodol yn ei wneud i ddiogelwch iechyd - yn ogystal â'r holl syniad o ofal iechyd cyffredinol - yn awgrymu'r angen am ddewisiadau amgen. Rhaid i'r rhain gynnwys gwell effeithlonrwydd ynghyd ag ymchwil arloesol a ffynonellau cyllid.

Wedi dweud hynny, nid yw darparu diogelwch iechyd i bob dinesydd o reidrwydd yn golygu cyllid cyhoeddus ar gyfer yr holl wasanaethau, ond mae'n golygu bod gan bob dinesydd fynediad at wasanaethau o'r safon uchaf sydd ar gael - y driniaeth gywir ar gyfer y claf iawn ar yr adeg iawn.

Ym maes iechyd, ni all yr UE ddarparu diogelwch heb fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesi. Bydd cyllid o'r fath gan yr UE nid yn unig yn gwella ansawdd bywyd Ewropeaid ond hefyd yn gwella cystadleurwydd byd-eang yr UE.

Mae gan Horizon 2020, er enghraifft, gyllideb o bron i 80 biliwn ewro. O dan y cynllun hwn, a chyda'r gyllideb hon, mae'r UE yn dadlau y bydd ymchwilwyr a busnesau yn elwa o gefnogaeth gynyddol a symlach yr UE.

Bydd yn cefnogi arloesedd trwy fuddsoddi mewn technolegau allweddol, mwy o fynediad at gyfalaf a chefnogaeth i fusnesau bach a chanolig, ynghyd â helpu i ymdopi â heriau sylweddol poblogaeth sy'n heneiddio, wrth helpu i bontio'r bwlch rhwng ymchwil a'r farchnad. Gall gwaith o'r fath wella'n sylweddol - ac arbed yn aml - bywydau corff cynyddol o ddinasyddion a fydd angen triniaeth ar bob un, ar ryw adeg.

Er nad oes ganddo gymhwysedd cyffredinol ar gyfer iechyd, enghraifft o arian yr UE a wariwyd fel budd i ddinasyddion pob Aelod-wladwriaeth yw'r Fenter Meddyginiaethau Arloesol (IMI) sydd wedi bod yn gweithio i wella iechyd trwy gyflymu datblygiad, a mynediad cleifion i, meddyginiaethau arloesol.

Mewn ffordd debyg i feddygaeth wedi'i phersonoli mae'n annog ac yn hwyluso cydweithredu rhwng chwaraewyr allweddol sy'n ymwneud â gofal iechyd, yn yr achos hwn yn arbennig ymchwil, gan gynnwys prifysgolion, y diwydiannau fferyllol a diwydiannau eraill, busnesau bach a chanolig, sefydliadau cleifion, a rheolyddion meddyginiaethau.

Mae'n bartneriaeth rhwng yr UE a'r diwydiant pharma, a gynrychiolir gan EFPIA ac mae ganddo gyllideb € 3.3 biliwn ar gyfer 2014-2024. Daw ychydig dros hanner hyn o Horizon 2020 gyda'r cydbwysedd gan gwmnïau EFPIA, gan wneud IMI yn bartneriaeth gyhoeddus-preifat fwyaf y byd yn y gwyddorau bywyd.

Bellach mae gan IMI, a lansiwyd yn 2008, bron i 50 o brosiectau parhaus, gyda mwy ar y ffordd.

Dim ond helpu i sicrhau diogelwch iechyd ledled yr Undeb y gall mentrau o'r fath, a dylanwad cynyddol meddygaeth wedi'i bersonoli mewn gofal iechyd yr UE, helpu i sicrhau diogelwch iechyd ledled yr Undeb. Fodd bynnag, mae yna ffordd bell i fynd ac, fel y dywed Mr Juncker, mae'n 'amser torchi llewys a mynd i lawr i weithio'. Yn yr achos hwn, er diogelwch iechyd a budd yr holl Ewropeaid.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd