Cysylltu â ni

ffliw adar

Ffliw adar yn yr Iseldiroedd a'r DU: Comisiwn yn cefnogi mesurau diogelu brys

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

pr07022006Ar 17 Tachwedd, mabwysiadodd y Comisiwn ddau Benderfyniad diogelu brys a gyfeiriwyd at yr Iseldiroedd a'r DU sy'n diffinio'r ardaloedd sydd wedi'u gosod o dan gyfyngiadau milfeddygol llym gan yr aelod-wladwriaethau hynny, a lle mae mesurau yn unol â deddfwriaeth yr UE yn cael eu gweithredu. Nod y mesurau yw dod â'r afiechyd dan reolaeth yn gyflym ac atal lledaeniad y ffliw adar pathogenig iawn o fewn yr aelod-wladwriaethau yr effeithir arnynt, i aelod-wladwriaethau eraill ac i drydydd gwledydd wrth leihau'r aflonyddwch i fasnach.

Mae'r ddwy aelod-wladwriaeth yr effeithiwyd arnynt, er mwyn rheoli lledaeniad y firws, eisoes yn defnyddio'r mesurau a ragwelir gan Cyfarwyddeb y Cyngor 2005 / 94 / EC. Mae'r mesurau'n cynnwys difa'r dofednod ar y daliad yr effeithir arno, sefydlu parthau amddiffyn a gwyliadwriaeth, cyflwyno mesurau misglwyf (glanhau a diheintio), gwahardd symudiadau i werthu dofednod byw, wyau, cig dofednod a chynhyrchion dofednod eraill i gwledydd eraill yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE a difa heidiau yr effeithir arnynt yn unig yn y parthau cyfyngedig. Mae'r Comisiwn hefyd yn hysbysu aelod-wladwriaethau eraill a gwledydd y tu allan i'r UE, yn ogystal â sefydliadau rhyngwladol am sefyllfa'r afiechyd ac am y mesurau a gymerwyd.

Hysbyswyd y Comisiwn gan awdurdodau’r Iseldiroedd ar 15 Tachwedd am achos o Ffliw Adar Hynod Pathogenig (HPAI) H5 mewn haid dan do o 150 000 o ieir dodwy. Ar 16 Tachwedd, cadarnhawyd mai firws H5N8 oedd yr achos. Cymerodd yr Iseldiroedd fesurau ar unwaith fel sy'n ofynnol o dan gyfraith yr UE a grybwyllir uchod. O ystyried dwysedd uchel dofednod mewn rhai rhannau, mae'r Comisiwn yn croesawu penderfyniad ychwanegol awdurdodau'r Iseldiroedd i gymhwyso llonydd llwyr o ddofednod, wyau a thail o ffermydd ledled yr Iseldiroedd o 11am ddydd Sul 16 Tachwedd, sy'n caniatáu amser i asesu'r sefyllfa.

Yn hwyr gyda'r nos ar 16 Tachwedd, hysbysodd awdurdodau'r DU y Comisiwn am achos o HPAI H5 ar fferm bridiwr hwyaid dan do. Trefnir difa 6 000 o hwyaid ar y daliad ac mae'r parthau o amgylch yr achosion wedi cael ei gymhwyso. Mae ymchwiliadau epidemiolegol yn parhau. Mae'r wybodaeth sydd ar gael yn dangos bod y firws H5 yn y DU yn ôl pob tebyg yn union yr un fath â'r firws H5N8 HPAI a geir yn yr Iseldiroedd ac yn yr Almaen.

hysbyseb

Mae'r Iseldiroedd a'r DU yn adolygu eu mesurau yn gyson i ystyried y sefyllfa ar lawr gwlad. Mae'r Comisiwn yn cysylltu'n agos â'r DU ac awdurdodau'r Iseldiroedd i gael diweddariadau cyson ar y sefyllfa ac ar y mesurau rheoli clefydau a fabwysiadwyd.

Bydd Penderfyniadau heddiw yn cael eu hadolygu gan Bwyllgor Sefydlog arbenigwyr aelod-wladwriaethau ddydd Iau 20 Tachwedd 2014 (Pwyllgor PAFF).

Mae ymchwiliadau epidemiolegol yn parhau i nodi ffynhonnell bosibl y firws. Mae'r ffaith bod y tri achos diweddar yn yr Almaen, yr Iseldiroedd a'r DU wedi digwydd yn agos at ardaloedd llaith gydag adar gwyllt ac absenoldeb unrhyw gysylltiad epidemiolegol posibl arall rhyngddynt yn pwyntio tuag at aderyn mudol gwyllt fel ffynhonnell firws bosibl. Efallai y bydd rhywogaeth o elyrch gwyllt yn cario'r firws heb ddangos arwyddion o glefyd. Mae'r Aelod-wladwriaethau dan sylw yn gwerthuso eu data gwyliadwriaeth adar gwyllt ac yn gwella'r monitro. O ganlyniad, mae'r Comisiwn wedi gofyn i Aelod-wladwriaethau'r UE gynyddu bio-ddiogelwch ar ffermydd.

hysbyseb

Y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) yn nodi yn ei asesiadau risg ar gyfer bygythiad risgiau ffliw adar i fodau dynol bod y risg y bydd y clefyd yn trosglwyddo i fodau dynol yn isel, os dilynir yr holl brotocolau glanweithdra Ewropeaidd. Pobl mewn perygl yn bennaf yw pobl sydd mewn cysylltiad uniongyrchol â neu'n trin ieir heintiedig ee ffermwyr a milfeddygon. Gellir lleihau'r risg trwy ddefnyddio offer amddiffyn personol priodol.

Mae ffliw adar yn glefyd firaol heintus mewn adar, gan gynnwys dofednod. Mae heintiau â firysau ffliw adar mewn dofednod domestig yn achosi dau brif fath o'r clefyd hwnnw sy'n cael eu gwahaniaethu gan eu ffyrnigrwydd. Yn gyffredinol, dim ond symptomau ysgafn y mae'r ffurf pathogenig isel yn eu hachosi, tra bod y ffurf pathogenig iawn yn arwain at gyfraddau marwolaeth uchel iawn yn y mwyafrif o rywogaethau dofednod. Gall y clefyd hwnnw gael effaith ddifrifol ar broffidioldeb ffermio dofednod.

Testun llawn y ddau Benderfyniad ar gael ar 18 Tachwedd yma.
ECDC

ffliw adar

Mae gwyddonwyr yn golygu genynnau cyw iâr i'w gwneud yn wrthwynebus i #BirdFlu

cyhoeddwyd

on

Mae gwyddonwyr ym Mhrydain wedi defnyddio technegau golygu genynnau i atal ffliw adar rhag lledaenu mewn celloedd cyw iâr a dyfir mewn labordy - cam allweddol tuag at wneud ieir a newidiwyd yn enetig a allai atal pandemig ffliw dynol, yn ysgrifennu Iechyd a Gohebydd Gwyddoniaeth Kate Kelland.

Ar hyn o bryd mae firysau ffliw adar yn lledaenu'n gyflym mewn adar gwyllt a dofednod, ac weithiau gallant neidio i mewn i bobl. Mae arbenigwyr iechyd a chlefydau heintus byd-eang yn dyfynnu fel un o'u mwyaf yn ymwneud â bygythiad pandemig ffliw dynol a achosir gan straen ffliw adar sy'n gwneud naid o'r fath ac yn troi'n ffurf farwol ac yn yr awyr a all drosglwyddo'n hawdd rhwng pobl.

Yn yr astudiaeth ddiweddaraf, trwy olygu rhan o DNA cyw iâr y tu mewn i'r celloedd a dyfwyd yn y labordy, ataliodd ymchwilwyr o Goleg Imperial Llundain a Sefydliad Roslin Prifysgol Caeredin y firws ffliw adar rhag cymryd gafael yn y celloedd a dyblygu.

Y cam nesaf fydd ceisio cynhyrchu ieir gyda'r un newid genetig, meddai Mike McGrew o Sefydliad Roslin, a fu'n cyd-arwain yr ymchwil. Disgwylir i'r canfyddiadau gael eu cyhoeddi yn y cylchgrawn gwyddonol eLife ar 4 Mehefin.

hysbyseb

“Mae hwn yn gam pwysig ymlaen sy'n awgrymu y gallwn ddefnyddio technegau golygu genynnau i gynhyrchu ieir sy'n gwrthsefyll ffliw adar,” meddai McGrew mewn datganiad.

“Nid ydym wedi cynhyrchu unrhyw adar eto ac mae angen i ni wirio a yw'r newid DNA yn cael unrhyw effeithiau eraill ar gelloedd adar cyn y gallwn gymryd y cam nesaf hwn.”

Yn y gwaith pellach, mae'r tîm yn gobeithio defnyddio'r dechnoleg golygu genynnau, a elwir yn CRISPR, i dynnu rhan o DNA yr adar sy'n gyfrifol am gynhyrchu protein o'r enw ANP32, y mae pob firws ffliw yn dibynnu arno i heintio gwesteiwr.

hysbyseb

Dangosodd profion labordy o gelloedd a beiriannwyd i fod heb y genyn eu bod yn gwrthsefyll firws y ffliw - gan rwystro ei fynediad ac atal ei ddyblygu a'i ymledu.

Roedd y doll marwolaeth yn y pandemig ffliw diwethaf yn 2009/10 - a achoswyd gan y straen H1N1 ac a ystyriwyd yn gymharol ysgafn - oddeutu hanner miliwn o bobl ledled y byd. Lladdodd ffliw Sbaen hanesyddol 1918 oddeutu 50 miliwn o bobl.

Dywed Wendy Barclay, athro a chadeirydd yn y ffliw firws yn Imperial a weithiodd gyda McGrew, mai'r syniad y tu ôl i ddatblygu ieir sy'n gallu gwrthsefyll ffliw wedi ei olygu yw gallu “atal y pandemig ffliw nesaf yn ei ffynhonnell”.

A dywedodd fod y gwaith hyd yn hyn yn dangos addewid: “Rydym wedi nodi'r newid genetig lleiaf posibl y gallwn ei wneud i ieir a all helpu i atal y feirws rhag gafael.”

Parhau Darllen

ffliw adar

# Iechyd: Mae ASEau yn cymeradwyo rheolau wedi'u diweddaru i helpu i gynnwys clefydau anifeiliaid trosglwyddadwy  

cyhoeddwyd

on

By

cyfraith iechyd anifeiliaidCymeradwywyd mesurau i atal ac atal achosion o glefydau anifeiliaid fel ffliw adar neu glefyd y traed a'r genau, y cytunwyd arnynt yn anffurfiol gan ASEau a Chyngor Gweinidogion yr UE ym mis Mehefin 2015, gan y Senedd ddydd Mawrth 9 Mawrth.

Mae cyfraith ddrafft yr UE, ar afiechydon y gellir eu trosglwyddo ymhlith anifeiliaid, ac o bosibl i fodau dynol hefyd, yn rhoi pwyslais newydd ar atal a dylai helpu gweithwyr proffesiynol i gadw i fyny â chynnydd gwyddonol.

"Mae mabwysiadu'r Gyfraith Iechyd Anifeiliaid yn fuddugoliaeth fawr. Mae'r gyfraith hon yn gwneud tri pheth yn bosibl. Yn gyntaf, mae'n cysylltu iechyd a lles anifeiliaid ac yn ei gysylltu ag iechyd pobl. Bydd y cyswllt uniongyrchol hwn, ynghyd â phwyslais ar ddefnyddio gwrthfiotigau yn gyfrifol, yn ein helpu i frwydro yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd cynyddol. Yn ail, mae'n galluogi'r awdurdodau a'r cynhyrchwyr i ganolbwyntio'n agosach ar atal a rheoli clefydau anifeiliaid trosglwyddadwy. Ac yn drydydd, mae'n uno tua 40 o weithredoedd cyfreithiol yn un weithred sylfaenol ", meddai'r rapporteur Jasenko Selimovic (ALDE, Sweden).

hysbyseb

Atal: hwsmonaeth well a defnydd cyfrifol o feddyginiaethau

Mae'r rheolau newydd, yn unol â safle hirsefydlog y Senedd, yn rhoi mwy o bwyslais ar atal ac yn egluro cyfrifoldebau ffermwyr, masnachwyr, gweithwyr anifeiliaid proffesiynol gan gynnwys milfeddygon a hefyd perchnogion anifeiliaid anwes i'r perwyl hwn.

Bydd yn ofynnol i bob ffermwr, perchennog anifail a masnachwr gymhwyso egwyddorion hwsmonaeth anifeiliaid da a defnydd doeth o feddyginiaethau milfeddygol. Bydd yn rhaid i filfeddygon godi ymwybyddiaeth o'r rhyngweithio rhwng iechyd a lles anifeiliaid ac iechyd pobl ac o wrthwynebiad gwrthficrobaidd. Mae Comisiwn yr UE, o'i ran, wedi addo monitro'r defnydd gwirioneddol o wrthfiotigau anifeiliaid mewn aelod-wladwriaethau a chyhoeddi data tebyg i'r perwyl hwn yn rheolaidd.

hysbyseb

Penderfyniadau cyflym, tryloyw, cynhwysol a seiliedig ar wyddoniaeth

Bydd y gyfraith newydd yn grymuso Comisiwn yr UE i gymryd mesurau brys i fynd i'r afael â chlefydau sy'n dod i'r amlwg a allai gael 'effaith sylweddol iawn' ar iechyd y cyhoedd a chynhyrchu amaethyddol. Sicrhaodd ASEau hefyd yr ymgynghorir ag arbenigwyr Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) wrth ddiweddaru rhestr yr UE o glefydau a allai fod yn beryglus ac y bydd sefydliadau ffermwyr, cymdeithasau milfeddygol, symudiadau lles anifeiliaid ac eraill yn cymryd rhan wrth ddrafftio cynlluniau wrth gefn.

Gwella lles anifeiliaid ac ymladd masnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid anwes

Bydd yn rhaid i bob mesur rheoli afiechyd ystyried lles anifeiliaid a sbario anifeiliaid wedi'u targedu, gan gynnwys anifeiliaid crwydr, unrhyw boen, trallod neu ddioddefaint y gellir ei osgoi.

Er mwyn helpu i atal crwydriaid neu anifeiliaid anwes a fasnachir yn anghyfreithlon rhag trosglwyddo clefydau anifeiliaid, mewnosododd ASEau reolau a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol i bob ceidwad a gwerthwr anifeiliaid anwes proffesiynol gael eu cofrestru a hefyd grymuso’r Comisiwn i ofyn i aelod-wladwriaethau sefydlu cronfeydd data cenedlaethol o gŵn, cathod ac anifeiliaid anwes eraill, os angen bod.

Y camau nesaf

Cymeradwywyd y Gyfraith Iechyd Anifeiliaid ddrafft heb bleidlais mewn ail ddarlleniad cynnar ar ôl cael ei chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Rhagfyr 2015. Yn dilyn cymeradwyaeth y Senedd, gellir nawr cyhoeddi'r rheoliad yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE. Bydd yn dod i rym 20 diwrnod yn ddiweddarach a bydd yn berthnasol bum mlynedd wedi hynny.

Mwy o wybodaeth:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd