Cysylltu â ni

EU

Rhaid i'r Semester Ewropeaidd yn gweithio i gynorthwyo meddygaeth-UE ledled personol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

 FDAPharmacogenomicsGuidanceWordleErbyn Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Un o'r mentrau mwy newydd yr UE, ac yn un sydd wedi cael ei nodi ychydig yn fras hyd yn hyn, yw'r broses Semester Ewropeaidd. Mae hyn yn caniatáu trosolwg agos o economïau aelod-wladwriaethau 'a blaengynllunio ar sail a thasgau y Comisiwn Ewropeaidd gyda rhoi cyngor ac arweiniad i bob gwlad 28 yn y bloc blynyddol sefydliadau Ewrop.

Mae'r canllaw hwn yn seiliedig ar amcanion cyllidol a strwythurol ar gyfer y cyfnod o 12-18 mis ac mae wedi'i gynllunio i helpu aelod-wladwriaethau i gyflawni'r nodau twf 2020 a dargedir yn unigol. Mae pob aelod-wladwriaeth wedi ymrwymo i'r nodau hyn ond mae'r Semester Ewropeaidd yn cael sgil-effaith oherwydd, yn ddamcaniaethol o leiaf, gall hefyd helpu i sicrhau y gellir osgoi rhai o'r problemau a ddigwyddodd yn ystod yr argyfwng ariannol diweddar. Felly mae gwyliadwriaeth agos yn cael ei gadw ar y gwledydd hynny y bernir bod ganddynt ddiffygion gormodol.

hysbyseb

Nid oes unrhyw un eisiau gweld y cymorthdaliadau a ddigwyddodd ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae pawb eisiau gweld twf cynaliadwy ledled yr UE. Dyma, yn y bôn, yr hyn y mae'r Semester Ewropeaidd yn ceisio'i gyflawni. Mae'r broses yn rhedeg o fis Hydref i fis Mai-Mehefin, ac erbyn hynny mae pob gwlad wedi derbyn cyngor ac arweiniad unigol cyn cwblhau'r cyllidebau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Mae'r cylch cyfredol eisoes ar y gweill. Mae'r nodau yn sicr yn uchelgeisiol. Ond mae'r holl syniad, fel y dywedwyd, yn newydd iawn ac, yn y camau cynnar hyn, mae rhai sylwebyddion wedi rhoi eu pennau uwchben y parapet ac wedi mynegi'r farn bod y broses fel y mae ar hyn o bryd yn brin o dryloywder. Mae hyn yn bennaf oherwydd y ffaith, ar hyn o bryd, mai dim ond rôl fach sydd gan Senedd Ewrop. Efallai y bydd hynny'n newid ond, beth bynnag, mae'r craffu blynyddol hwn yma i aros ac, er ei fod yn ymarferol, mae'n cynrychioli uwchraddio pwerau'r UE yn y maes hwn, fe'i bwriedir fel grym er daioni.

Felly, gyda'i graffu manwl ar gynlluniau cyllideb a diwygiadau strwythurol sydd wedi'u cynllunio i gyrraedd y targedau twf a chynyddu lefelau cyflogaeth mewn aelod-wladwriaethau unigol, mae'r Semester Ewropeaidd hefyd yn cydnabod yr angen i gydlynu gwaith pob un o'r 28 gwlad. Ni all yr un wlad gyflawni'r holl nodau ar ei phen ei hun, p'un ai ar gyfer 2020 neu, yn wir, y tu hwnt. Hyd yn hyn, o ystyried ei fod yn faes cyllideb mor fawr ym mhob aelod-wladwriaeth, nid yw'r Comisiwn eto wedi cynnwys ei hun yn yr arena iechyd gymaint ag y gellid bod wedi'i ddisgwyl yn y mwyafrif o wledydd. Yn sicr o'i gymharu â'i ran mewn cyllidebau iechyd yn ystod trafodaethau help llaw.

hysbyseb

Fodd bynnag, mae cred gynyddol, ac mewn rhai achosion, awydd (yn sicr o fewn y Gynghrair Ewropeaidd dros Feddygaeth Bersonoledig (EAPM)) i hyn newid. Mae hyn yn arbennig o wir o ran aelod-wladwriaethau llai (a rhanbarthau o fewn rhai mwy) sy'n fwy agored i anghydbwysedd o ran mynediad at y gofal iechyd gorau, sy'n ei chael hi'n anodd clywed am dreialon clinigol neu gyrraedd treialon a dioddef anghydraddoldebau yn yr ad-daliad. gofal iechyd trawsffiniol, a mynediad ato eto. Felly a allai'r cynllun craffu uchelgeisiol a chyffredinol hwn gynorthwyo? Mae EAPM yn credu hynny ond, ar hyn o bryd, mae pryderon bod y Semester Ewropeaidd yn rhy o'r brig i lawr, ac na all ystyried unrhyw safbwyntiau rhanddeiliaid eraill heblaw barn yr aelod-wladwriaethau y mae'n eu cynghori. Mae'n deg dweud nad oes llawer o sybsidiaredd yn digwydd yn y maes hwn ar hyn o bryd.

Yn 2015, bydd dwy aelod-wladwriaeth lai - Latfia a Lwcsembwrg - yn dal llywyddiaeth gylchdroi'r UE. Anaml y bu amser gwell i gynnwys rhanddeiliaid o bob maes iechyd - cleifion, clinigwyr, academyddion, ymchwilwyr, talwyr, cynrychiolwyr diwydiant a llunwyr polisi - mewn gwledydd bach a rhanbarthau rhai mwy wrth gydweithio i adeiladu gofal iechyd mwy effeithlon ac effeithiol. systemau ledled Ewrop. Mae angen yr holl randdeiliaid i helpu i sicrhau'r mynediad gorau at feddyginiaeth wedi'i phersonoli yn y gwledydd hyn, a chynnig y gofal iechyd gorau posibl i bob un o 500 miliwn o ddinasyddion yr UE. Yn realistig, mae'r Semester yn debygol o edrych tuag at ostyngiadau mewn gwariant ym meysydd iechyd gwledydd unigol a bydd hyn ond yn cael effaith negyddol ar y dinasyddion hynny yn y taleithiau llai - ac felly'n fwy agored i niwed yn ariannol. Felly mae EAPM o'r farn y dylai'r Semester fod yn annog buddsoddiad da, cydweithredu, rhannu adnoddau, ymchwil a'r defnydd o arferion gorau. Mae'r Comisiwn yn gwneud hyn yn fedrus gyda'i fentrau ymchwil rhagorol - fel IMI - a dylai gymhwyso'r un delfrydau i'w weithgareddau Semester.

O ystyried gwyddoniaeth arloesol a chydweithrediadau newydd, mae meddygaeth wedi'i phersonoli ar gyfer pob un o'r 500 miliwn o ddinasyddion mewn 28 aelod-wladwriaeth yn nod y gellir ei gyflawni, ond yn sicr nid torri cyllidebau iechyd yw'r ffordd i'w gyflawni. Nid gostyngiadau yn unig mewn gwariant ar iechyd yw'r ffordd ymlaen - nid yw iechyd fel unrhyw nwydd arall ac ni ellir ei drin felly. Mae EAPM yn cefnogi nodau'r Semester Ewropeaidd ond byddai'n disgwyl i'r broses fod yn sensitif i randdeiliaid, trwy ystyried cleifion a'r holl bartïon eraill sy'n ymwneud â'r arena iechyd a meddygaeth wedi'i phersonoli, ac nid yr awdurdodau cyllidebol yn yr aelod-wladwriaethau yn unig. Dylai gydnabod nad yw gwasgu cyllidebau yn unig o reidrwydd yn cynrychioli gwerth, ond bod yn rhaid buddsoddi, gwell ymchwil, ynghyd ag annog cydweithredu rhyngddisgyblaethol a thrawsffiniol. Yn y cyfamser, rhaid cynnal anghenion holl gleifion yr UE o dan daliadau sylfaenol cydraddoldeb yn y Cytuniadau.

Felly, ni ddylai mesurau cyllidol a argymhellir neu a orfodir mewn un wlad effeithio'n anghymesur ar iechyd ei dinasyddion trwy gyllidebau llai ond dylent adlewyrchu'r angen am fwy o effeithlonrwydd a gwneud penderfyniadau yn well. Yn olaf, mae EAPM yn credu y dylai'r holl benderfyniadau ac argymhellion a gymerir o dan y Semester Ewropeaidd hyrwyddo twf, ymchwil ac effeithlonrwydd ym meysydd iechyd a meddygaeth wedi'i bersonoli. Mae'r Semester Ewropeaidd yn ifanc ac nid yw wedi'i ffurfio'n llawn eto. Mae ei botensial fel grym er daioni yn aruthrol - ond mae'n rhaid iddo sicrhau cydbwysedd rhwng nodau twf tymor byr i ganol tymor a'r angen i weithio tuag at ofal iechyd gwell a mwy cynaliadwy i bawb.

 

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd