Cysylltu â ni

Economi

Rhaid Semester CSRs cael ei anelu tuag at Ewrop iachach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

yqslutfewxbvrjmcpBarn gan Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Mae'r broses Semester Ewropeaidd gyfredol ar ei hanterth, ac eto mae llawer o gwestiynau heb eu hateb mewn perthynas â'r fenter gymharol newydd hon.

Mae'r Semester yn rhoi trosolwg manwl i sefydliadau Ewrop o economïau aelod-wladwriaethau a blaengynllunio bob blwyddyn gyda'r nod o ganiatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd roi cyngor ac arweiniad yn seiliedig ar amcanion cyllidol a strwythurol ar gyfer y misoedd 12-18 sydd ar ddod.

hysbyseb

Mae'r broses yn rhedeg o fis Hydref i fis Mai-Mehefin, ac erbyn hynny mae pob gwlad wedi derbyn cyngor ac arweiniad unigol cyn cwblhau'r cyllidebau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Tra'n dal yn newydd, mae’r Semester eisoes wedi’i feirniadu am ddiffyg tryloywder, oherwydd cyfranogiad cymharol fach Senedd Ewrop, tra mai dim ond 10-15% o'r argymhellion y gweithredwyd arnynt ar draws aelod-wladwriaethau yn 2013.

Roedd ASEau a oedd yn trafod y mis diwethaf o'r farn yn gyffredinol y dylid gweithredu argymhellion yn well a bod y broses yn fwy tryloyw. motr yp

hysbyseb

Mae adroddiad Roedd a ysgrifennwyd gan ASE Gwlad Belg Philippe De Backer, sy'n credu y dylai cydlynu polisïau economaidd fod yn destun rheolaeth fwy democrataidd gan y Senedd. De Backer mynd i'r afael yn flaenorol â'r Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol Cynhadledd (EAPM) ym mis Medi a bydd yn bresennol yng nghyfarfod Materion Rheoleiddio y Gynghrair yn y Senedd ar 10 Rhagfyr.

Yn y cyfamser, mae beirniaid eraill wedi galw am weledigaeth hirdymor a “diwygiadau dewr” ochr yn ochr â phroses fwy disgybledig.

Mae EAPM wedi ymrwymo i helpu i sicrhau gofal iechyd wedi'i bersonoli i bob un o ddinasyddion 500 miliwn yr UE, gan ddefnyddio datblygiadau mewn technoleg, ffrydiau data mwy a gwell, gwell addysg ymhlith cleifion a gweithwyr iechyd proffesiynol, mwy o ddefnydd o ymchwil a mwy o gydweithio.

Yn y bôn, diddordeb EAPM yn y Semester Ewropeaidd yw gwerthuso pa effaith y bydd y fenter newydd hon yn ei chael ar systemau gofal iechyd ar draws yr aelod-wladwriaethau ac, wrth gwrs, yr effeithiau canlyniadol mewn meddygaeth wedi'i phersonoli.

Dyluniwyd canllawiau polisi'r Comisiwn uchod i gael eu hadlewyrchu yn Rhaglenni Diwygio Cenedlaethol a Rhaglenni Sefydlogrwydd a Chydgyfeirio gwledydd 28 yr UE. Mae'r Comisiwn yn llunio nifer o Argymhellion Gwlad-Benodol (CSRs) a fabwysiadir yn ddiweddarach gan y Cyngor Ewropeaidd.

Oherwydd yr argyfwng ariannol a'r gwaharddiadau dilynol, daeth systemau gofal iechyd yn y gwledydd yr effeithiwyd arnynt fwyaf o dan lawer o graffu ac, o gofio bod iechyd yn rhan mor fawr o gyllideb pob aelod-wladwriaeth, mae hyn wedi parhau i fod yn wir pan mae'n dod i CSRs.

Mae EAPM a rhanddeiliaid iechyd eraill wedi nodi bod yr elfen gynaliadwyedd yn dominyddu trafodaeth yn y CSRs ac mae hyn yn lleihau'r elfen mynediad ac ansawdd - sy'n hanfodol i bob claf ar draws y bloc er mwyn sicrhau triniaethau a diagnosteg arloesol.

Mae'n deg dweud, ar ôl y prosesau gwahardd, bod craffu ar systemau iechyd bellach yn digwydd yn y mwyafrif o wledydd yr UE. Mewn gwirionedd, hyd yn hyn mae'r Comisiwn wedi gwneud argymhellion iechyd i aelod-wladwriaethau 15. Y rhain yw Awstria, Bwlgaria, Croatia, Tsiec Gweriniaeth, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, Latfia, Malta, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofacia a Sbaen.

Mae gan EAPM sawl cwestiwn ynglŷn â'r Semester Ewropeaidd ym maes hwyluso meddygaeth wedi'i phersonoli a yn dadlau nhw - a gwneud argymhellion - yn y future. Yn allweddol yn eu plith mae: A fydd y Semester Ewropeaidd yn ddylanwad dros dro ar systemau iechyd neu a yw hwn yn ymgymeriad parhaol?; mae gan y sector iechyd newid polisi wedi ei newid yn anadferadwy?; pa wahaniaeth fydd y gwellt yn twf economaidd yn gwneud?, a; ho fod yn effeithiol mae CSRs yn di-fechnïaeth gwledydd?

Yn y dyfodol, disgwylir i'r sector iechyd gael ei graffu'n gynyddol gan brosesau'r UE, oherwydd ei fod yn sector cyflogaeth ac economaidd sy'n tyfu'n gyflym. Mae llawer o hyn bellach yn digwydd o dan y Semester Ewropeaidd program.

Mae yn ymddangos yn fach amheuaeth bod angen CSRs sy'n seiliedig ar dystiolaeth i sicrhau bod diwygiadau in aelod-wladwriaethau yn gwneud peidio â chael effaith andwyol ar systemau iechyd. Yn y cyfamser, C.SMae Rs yn cynnig cyfleoedd for Diwygio yn y systemau hyn ond nid ffocws syml ar dorri gwariant yw'r ateb.

Rhanddeiliad cyffredinol golygfa - wedi'i rannu gan EAPM - is bod CSRs rhaid iddynt fod yn yn seiliedig ar dystiolaeth, yn briodol i'r aelod-wladwriaeth benodol a na ddylai systemau iechyd fod yn darged allweddol gostyngiadau mewn gwariant cyhoeddus yn awtomatig.

Nid oes unrhyw un eisiau gweld y fechnïaeth yn cael ei hailadrodd-outs - a ddaeth â mynediad hyd yn oed yn fwy cyfyngedig at feddyginiaeth wedi'i phersonoli - a bob eisiau gweld twf cynaliadwy ledled yr UE. ond mae pryderon bod y Semester Ewropeaidd yn rhy o'r brig i lawr, ac na all ystyried barn rhanddeiliaid heblaw barn aelod-wladwriaethau y mae'n eu cynghori.

Mae EAPM yn cynnal hynny cyfranogiad pawb rhanddeiliaid is necessary i helpu i sicrhau'r mynediad gorau at feddyginiaeth wedi'i phersonoli a chynnig y gofal iechyd gorau posibl i bob un o ddinasyddion 500 miliwn yr UE.

Mae'r Gynghrair yn cefnogi nodau'r Semester Ewropeaidd mewn egwyddor ond byddai'n disgwyl i'r broses take i ystyried cleifion a phob parti arall sy'n ymwneud â'r arena iechyd a meddygaeth wedi'i bersonoli, ac nid dim ond yr awdurdodau cyllidebol mewn aelod-wladwriaethau.

CSRs yn arbennig rhaid â ffocws a chytbwys, yn hytrach na chwilio am doriadau ysgubol yn y meysydd cyllideb mwy fel iechyd. Mae hynny'n fyr ei olwg ac yn sicr ni fydd yn hyrwyddo twf a chyflogaeth. Mewn gwirionedd, Cred EAPM y dylai'r holl benderfyniadau ac argymhellion o dan y Semester hyrwyddo o'r fath fel twf, yn ogystal a ymchwil ac effeithlonrwydd, Yn enwedig ym meysydd iechyd a meddygaeth wedi'i bersonoli.

Y Semester Ewropeaidd yn glir Rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng nodau twf tymor byr i ganol tymor a'r angen i weithio tuag at ofal iechyd gwell a mwy cynaliadwy ar ei gyfer pob Ewropeaidd - pwy bynnag a ble bynnag y bônt.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd