Argymhellion gofal iechyd Cyngor Ewropeaidd yn gam yn y cyfeiriad cywir

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

1398118700957Erbyn Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Gyda chyhoeddi argymhellion y Cyngor Ewropeaidd yr wythnos hon, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) yn falch o nodi bod nifer o'i argymhellion ei hun wedi'u cynnwys.

Cyflwynwyd y rhain fel rhan o ddeialog barhaus gyda llywyddiaeth yr UE ac maent, yn y pen draw, wedi'u hanelu at wireddu potensial meddyginiaeth bersonol ar gyfer holl ddinasyddion 500 yr UE ar draws aelod-wladwriaethau 28.

Cyn belled ag y mae EAPM yn y cwestiwn, nid yw rhywfaint o'r iaith yn yr argymhellion mor uniongyrchol ag y gallai fod (er bod hyn yn normal) - gyda digon o 'atgofion', 'yn cydnabod' ac yn 'cymryd sylw' drwy'r testun, ond yn deg i ddweud bod cynnydd yn cael ei wneud ym maes iechyd ac, yn benodol, meddyginiaeth bersonol fel un llywyddiaeth sy'n cylchdroi yn cael ei disodli gan y nesaf.

Er enghraifft, mae'r Cyngor: “Yn cydnabod y gall datblygiadau arloesol ym maes gofal iechyd gyfrannu at iechyd a lles dinasyddion a chleifion trwy fynediad at gynhyrchion, gwasanaethau a thriniaethau arloesol sydd â gwerth ychwanegol…”

Mae maniffesto EAPM yn datgan yn gwbl glir y delfrydau uchod ar arloesi a daeth yn sgil deialog ddwys gyda'r holl randdeiliaid sydd, wrth gwrs, yn cynnwys cleifion.

Mae'r Cyngor hefyd: “Yn nodi, er mwyn ysgogi datblygiad, bod angen hwyluso cyfieithu datblygiadau gwyddonol yn gynhyrchion meddyginiaeth arloesol sy'n bodloni safonau rheoleiddio, cyflymu mynediad cleifion i therapïau arloesol gyda gwerth ychwanegol i gleifion ac yn fforddiadwy i systemau iechyd yr aelod-wladwriaethau. ”

Mae'r uchod yn greiddiol i negeseuon EAPM ynghylch yr hyn sydd ei angen i ddarparu'r driniaeth gywir i'r claf iawn ar yr adeg iawn ac mae EAPM yn falch o nodi bod y Cyngor hefyd yn

"Yn cofio bod y Rheoliad Treialon Clinigol newydd yn ceisio cynyddu cystadleurwydd yr UE mewn ymchwil glinigol a datblygu triniaethau newydd ac arloesol. ”

Yn y cyfamser: “… yn cydnabod y gall deialog gynnar rhwng datblygwyr technoleg, rheoleiddio, asesu technoleg iechyd a, lle bo'n berthnasol, cyrff prisio hyrwyddo arloesedd a mynediad cyflymach at feddyginiaethau am brisiau fforddiadwy, er budd cleifion.”

Mae EAPM hefyd yn falch o weld bod y Cyngor hefyd yn tanlinellu casgliadau blaenorol, yn enwedig y rhai ar y broses fyfyrio ar systemau iechyd modern, ymatebol a chynaliadwy, a fabwysiadwyd ar 10 Rhagfyr 2013, yn ogystal â'r rheini ar yr argyfwng economaidd a gofal iechyd, a fabwysiadwyd ar 20 Mehefin 2014.

Mae'r olaf yn argymell yr angen am “gydweithrediad, tra'n parchu meysydd cymhwysedd aelod-wladwriaethau yn llawn, ar strategaethau i reoli gwariant ar fferyllfeydd a dyfeisiau meddygol yn effeithiol, tra'n sicrhau mynediad teg at feddyginiaethau effeithiol o fewn systemau gofal iechyd cenedlaethol cynaliadwy”.

Yn olaf, at ddibenion yr erthygl hon, mae'r Cyngor yn: “Dwyn i gof y drafodaeth yn y Cyfarfod Anffurfiol o Weinidogion Iechyd ym Milan ar 22-23 Medi 2014 ar 'arloesedd mewn gofal iechyd er budd cleifion', a amlygodd yr angen i cefnogi arloesedd er budd cleifion gyda gwell defnydd o'r offer rheoleiddio presennol ar gyfer gweithdrefnau awdurdodi marchnata ac a oedd yn amlygu'r risgiau posibl i gynaliadwyedd rhai systemau iechyd cenedlaethol sy'n gysylltiedig â phwysau cost uchel iawn sy'n deillio o rai cynhyrchion arloesol. ”

Mae gan EAPM bedwar Gweithgor, yn ogystal â Grŵp Materion Rheoleiddiol, sy'n gyfrifol am wireddu'r holl nodau uchod ac yn cwmpasu Data Mawr, Addysg a Hyfforddiant Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, Mynediad Cynnar a Gwneud Penderfyniadau Gwell, ynghyd â Map Ffordd Ymchwil ar gyfer Meddygaeth Bersonol. Mae'r rhain i gyd wedi'u hanelu at ddarparu mynediad amserol at y gofal iechyd gorau i gleifion Ewrop.

A phan ddaw'n fater o ddefnydd rhesymol o adnoddau ar draws yr aelod-wladwriaethau, bydd EAPM yn dilyn proses Semester newydd yr UE yn agos ac yn gwneud ei argymhellion rheolaidd ei hun.

Fel y nodwyd yn gynharach, mae argymhellion y Cyngor yn cynrychioli camau allweddol yn y cyfeiriad cywir, er bod EAPM yn credu'n gryf bod angen camau mwy pendant ar y pynciau hyn os yw rhwystrau i'w goresgyn a nodau i'w cyrraedd.

Fel rhan o'i gasgliadau, mae'r Cyngor yn mynd gam ymhellach trwy wahodd aelod-wladwriaethau i: “Archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithredu ar gyfnewid gwybodaeth rhwng cyrff cymwys mewn perthynas â 'dull cylch bywyd' ar gyfer cynhyrchion meddyginiaeth arloesol.”

Dylai'r rhain, meddai, gynnwys deialog gynnar a chyngor gwyddonol lle bo'n briodol; modelau prisio ac ad-dalu; cofrestrfeydd ar gyfer monitro effeithiolrwydd therapïau a thechnolegau; ailasesiadau priodol, a; astudiaethau ôl-awdurdodi.

Hefyd, mae'r Cyngor yn gwahodd aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn Ewropeaidd i: “Drafod mentrau cenedlaethol ar gyfer mynediad cynnar cleifion at feddyginiaethau arloesol a'r posibilrwydd o rannu gwybodaeth a chydweithrediad cynyddol mewn perthynas â defnydd tosturiol, er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd cleifion ar draws y Yr UE i gael meddyginiaethau arloesol. ”

Mae hefyd yn galw am drafodaeth bellach ynghylch a oes angen meini prawf i ystyried gwerth therapiwtig ychwanegol cynhyrchion meddyginiaethol newydd o gymharu â'r rhai presennol ar gyfer eu rhoi ar y farchnad - rhywbeth y mae EAPM wedi ei gefnogi'n gryf.

Mae'r casgliadau hefyd yn cyfeirio at barhau â'r ddeialog rhwng rhanddeiliaid ac awdurdodau cymwys, gan gynnwys awdurdodau prisio ac ad-dalu, ac archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithredu posibl ar sail wirfoddol ym maes prisio ac ad-dalu a hwyluso lansio prosiectau peilot yn y maes hwnnw.

Unwaith eto, mae'r rhain yn bynciau y mae EAPM wedi eu trafod sawl gwaith ymhlith ei holl randdeiliaid ac yn ystod cyfarfodydd gyda'r Comisiwn, llywyddiaeth yr UE a Senedd Ewrop. Bydd hyn yn parhau wrth i EAPM ddilyn trafodaethau ymlaen llaw trwy ymdrechion ei Weithgorau a fydd, yn 2015 a thu hwnt, yn parhau i ymdrechu am ofal iechyd gwell i holl gleifion Ewrop, waeth pwy ydynt.

Yn sicr mae angen dybryd am welliant, yn enwedig o gofio bod gennym boblogaeth ledled Ewrop sy'n byw'n hirach ac y bydd angen gofal iechyd arnynt i gyd rywbryd.

Yn anffodus, mae mynediad at ofal iechyd o'r ansawdd uchaf yn anghytbwys yn yr UE ar hyn o bryd, gyda gwahanol lefelau mynediad, anghydraddoldeb mewn safonau gofal ac anghydbwysedd mewn gweithdrefnau ad-dalu, i enwi ond ychydig o faterion.

Er enghraifft, mae EAPM yn gwybod am Aga, menyw o Wlad Pwyl o 49, a oedd angen triniaeth arbenigol ar gyfer canser prin. Yn y pen draw, ceisiodd Aga driniaeth gymharol ddrud mewn Aelod-wladwriaeth UE arall, gyfoethocach, ond roedd yn ei chael hi'n anodd yn ariannol oherwydd y lefelau ad-dalu yn ei gwlad ei hun.

Yn y cyfamser, ni allai George, un o ddinasyddion y DU 58, fforddio costau preifat gweithrediadau cataractau ar y ddau lygad, a chanfu fod rhestr aros y GIG yn rhy hir yn ei ardal. Cafodd ei drin o'r diwedd mewn ysbyty ger Paris yn gyflym ac ar gost llawer mwy fforddiadwy nag mewn clinig preifat yn Lloegr, ond yn sicr ni ddylai fod yn ddiangen yn Ewrop fodern.

Ac yn Sweden, nid yn unig roedd Frieda 25, sydd hefyd yn dioddef o ganser prin, yn anymwybodol o unrhyw dreialon clinigol ar gyfer grŵp mor fach o gleifion, ond ni fyddai hi wedi gallu eu cyrchu beth bynnag o ystyried ei lleoliad unig.

Mae sefyllfaoedd fel y rhai uchod yn gyffredin ar draws yr UE ac yn digwydd yn ddyddiol. Yn y cyfamser, mae'r gaeaf yma a bydd mwy a mwy o welyau ysbyty drud yn cael eu llenwi â chleifion, gan ymestyn y systemau gofal iechyd cenedlaethol. Bydd gwelyau yn brin ond, pe bai yna strategaeth ar draws yr UE sy'n integreiddio meddyginiaeth wedi'i phersonoli yn arferion dyddiol, byddai mesurau mwy ataliol a thriniaethau arloesol sy'n lleihau amser ysbyty yn helpu i leddfu'r baich.

Felly mae EAPM, wrth gefnogi'r Cyngor Ewropeaidd, yn credu'n bendant fod angen iddo gydnabod yn well y materion presennol o ran mynediad - a mwy - a gwthio am fesurau cryfach nag y mae argymhellion yr wythnos hon yn darparu ar eu cyfer.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Demograffeg, Economi, EU, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, Gofal iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *