Cysylltu â ni

Demograffeg

Argymhellion gofal iechyd Cyngor Ewropeaidd yn gam yn y cyfeiriad cywir

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1398118700957Erbyn Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Gyda chyhoeddi argymhellion y Cyngor Ewropeaidd yr wythnos hon, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) yn falch o nodi bod nifer o'i argymhellion ei hun wedi'u cynnwys.

Cyflwynwyd y rhain fel rhan o ddeialog barhaus gyda llywyddiaeth yr UE ac maent, yn y pen draw, wedi'u hanelu at wireddu potensial meddyginiaeth bersonol ar gyfer holl ddinasyddion 500 yr UE ar draws aelod-wladwriaethau 28.

hysbyseb

Cyn belled ag y mae EAPM yn y cwestiwn, nid yw peth o'r iaith yn yr argymhellion mor uniongyrchol ag y gallai fod (er bod hyn yn normal) - gyda digon o 'atgofion', 'cydnabod' a 'chymryd sylw' trwy'r testun, ond mae'n yn deg dweud bod cynnydd yn cael ei wneud ym maes iechyd ac, yn benodol, meddygaeth wedi'i phersonoli wrth i un arlywyddiaeth gylchdroi gael ei disodli gan y nesaf.

Er enghraifft, mae'r Cyngor: “Yn cydnabod y gall datblygiadau arloesol ym maes gofal iechyd gyfrannu at iechyd a lles dinasyddion a chleifion trwy fynediad at gynhyrchion, gwasanaethau a thriniaethau arloesol sydd â gwerth ychwanegol…”

Mae maniffesto EAPM yn datgan yn gwbl glir y delfrydau uchod ar arloesi a daeth yn sgil deialog ddwys gyda'r holl randdeiliaid sydd, wrth gwrs, yn cynnwys cleifion.

hysbyseb

Mae'r Cyngor hefyd: “Yn nodi, er mwyn ysgogi datblygiad, mae angen hwyluso cyfieithu datblygiadau gwyddonol i gynhyrchion meddyginiaethol arloesol sy'n cwrdd â safonau rheoleiddio, cyflymu mynediad cleifion i therapïau arloesol gyda gwerth ychwanegol i gleifion ac sy'n fforddiadwy i systemau iechyd yr aelod-wladwriaethau. ”

Mae'r uchod yn greiddiol i negeseuon EAPM ynghylch yr hyn sydd ei angen i ddarparu'r driniaeth gywir i'r claf iawn ar yr adeg iawn ac mae EAPM yn falch o nodi bod y Cyngor hefyd yn

"Yn cofio bod y Rheoliad Treialon Clinigol newydd yn ceisio cynyddu cystadleurwydd yr UE mewn ymchwil glinigol a datblygu triniaethau newydd ac arloesol. ”

Yn y cyfamser mae'n: “... yn cydnabod y gall deialog gynnar rhwng datblygwyr technoleg, rheoleiddio, asesu technoleg iechyd a, lle bo hynny'n berthnasol, cyrff prisio hyrwyddo arloesedd a mynediad cyflymach at feddyginiaethau am brisiau fforddiadwy, er budd cleifion.”

Mae EAPM hefyd yn falch o weld bod y Cyngor hefyd yn tanlinellu casgliadau blaenorol, yn enwedig y rhai ar y broses fyfyrio ar systemau iechyd modern, ymatebol a chynaliadwy, a fabwysiadwyd ar 10 Rhagfyr 2013, yn ogystal â'r rheini ar yr argyfwng economaidd a gofal iechyd, a fabwysiadwyd ar 20 Mehefin 2014.

Mae'r olaf yn cefnogi'r angen am “gydweithrediad, gan barchu'n llawn feysydd cymhwysedd yr aelod-wladwriaethau, ar strategaethau i reoli gwariant ar fferyllol a dyfeisiau meddygol yn effeithiol, wrth sicrhau mynediad teg i feddyginiaethau effeithiol o fewn systemau gofal iechyd cenedlaethol cynaliadwy”.

Yn olaf, at ddibenion yr erthygl hon, mae'r Cyngor yn: “Dwyn i gof y drafodaeth yn y Cyfarfod Anffurfiol o Weinidogion Iechyd ym Milan ar 22-23 Medi 2014 ar 'arloesedd mewn gofal iechyd er budd cleifion', a amlygodd yr angen i cefnogi arloesedd er budd cleifion gyda gwell defnydd o'r offer rheoleiddio presennol ar gyfer gweithdrefnau awdurdodi marchnata ac a oedd yn amlygu'r risgiau posibl i gynaliadwyedd rhai systemau iechyd cenedlaethol sy'n gysylltiedig â phwysau cost uchel iawn sy'n deillio o rai cynhyrchion arloesol. ”

Mae gan EAPM bedwar Gweithgor, yn ogystal â Grŵp Materion Rheoleiddiol, sy'n gyfrifol am wireddu'r holl nodau uchod ac yn cwmpasu Data Mawr, Addysg a Hyfforddiant Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, Mynediad Cynnar a Gwneud Penderfyniadau Gwell, ynghyd â Map Ffordd Ymchwil ar gyfer Meddygaeth Bersonol. Mae'r rhain i gyd wedi'u hanelu at ddarparu mynediad amserol at y gofal iechyd gorau i gleifion Ewrop.

A phan ddaw'n fater o ddefnydd rhesymol o adnoddau ar draws yr aelod-wladwriaethau, bydd EAPM yn dilyn proses Semester newydd yr UE yn agos ac yn gwneud ei argymhellion rheolaidd ei hun.

Fel y nodwyd yn gynharach, mae argymhellion y Cyngor yn cynrychioli camau allweddol yn y cyfeiriad cywir, er bod EAPM yn credu'n gryf bod angen camau mwy pendant ar y pynciau hyn os yw rhwystrau i'w goresgyn a nodau i'w cyrraedd.

Fel rhan o'i gasgliadau, mae'r Cyngor yn mynd gam ymhellach trwy wahodd aelod-wladwriaethau i: “Archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithredu ar gyfnewid gwybodaeth rhwng cyrff cymwys mewn perthynas â 'dull cylch bywyd' ar gyfer cynhyrchion meddyginiaeth arloesol.”

Dylai'r rhain, meddai, gynnwys deialog gynnar a chyngor gwyddonol lle bo'n briodol; modelau prisio ac ad-dalu; cofrestrfeydd ar gyfer monitro effeithiolrwydd therapïau a thechnolegau; ailasesiadau priodol, a; astudiaethau ôl-awdurdodi.

Hefyd, mae'r Cyngor yn gwahodd aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn Ewropeaidd i: “Drafod mentrau cenedlaethol ar gyfer mynediad cynnar cleifion at feddyginiaethau arloesol a'r posibilrwydd o rannu gwybodaeth a chydweithrediad cynyddol mewn perthynas â defnydd tosturiol, er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd cleifion ar draws y Yr UE i gael meddyginiaethau arloesol. ”

Mae hefyd yn galw am drafodaeth bellach ynghylch a oes angen meini prawf i ystyried gwerth therapiwtig ychwanegol cynhyrchion meddyginiaethol newydd o'u cymharu â'r rhai presennol ar gyfer eu rhoi ar y farchnad - rhywbeth y mae EAPM wedi'i gefnogi'n gryf.

Mae'r casgliadau hefyd yn cyfeirio at barhau â'r ddeialog rhwng rhanddeiliaid ac awdurdodau cymwys, gan gynnwys awdurdodau prisio ac ad-dalu, ac archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithredu posibl ar sail wirfoddol ym maes prisio ac ad-dalu a hwyluso lansio prosiectau peilot yn y maes hwnnw.

Unwaith eto, mae'r rhain yn bynciau y mae EAPM wedi eu trafod sawl gwaith ymhlith ei holl randdeiliaid ac yn ystod cyfarfodydd gyda'r Comisiwn, llywyddiaeth yr UE a Senedd Ewrop. Bydd hyn yn parhau wrth i EAPM ddilyn trafodaethau ymlaen llaw trwy ymdrechion ei Weithgorau a fydd, yn 2015 a thu hwnt, yn parhau i ymdrechu am ofal iechyd gwell i holl gleifion Ewrop, waeth pwy ydynt.

Yn sicr mae angen dybryd am welliant, yn enwedig o gofio bod gennym boblogaeth ledled Ewrop sy'n byw'n hirach ac y bydd angen gofal iechyd arnynt i gyd rywbryd.

Yn anffodus, mae mynediad at ofal iechyd o'r ansawdd uchaf yn anghytbwys yn yr UE ar hyn o bryd, gyda gwahanol lefelau mynediad, anghydraddoldeb mewn safonau gofal ac anghydbwysedd mewn gweithdrefnau ad-dalu, i enwi ond ychydig o faterion.

Er enghraifft, mae EAPM yn gwybod am Aga, menyw o Wlad Pwyl o 49, a oedd angen triniaeth arbenigol ar gyfer canser prin. Yn y pen draw, ceisiodd Aga driniaeth gymharol ddrud mewn Aelod-wladwriaeth UE arall, gyfoethocach, ond roedd yn ei chael hi'n anodd yn ariannol oherwydd y lefelau ad-dalu yn ei gwlad ei hun.

Yn y cyfamser, ni allai George, un o ddinasyddion y DU 58, fforddio costau preifat gweithrediadau cataractau ar y ddau lygad, a chanfu fod rhestr aros y GIG yn rhy hir yn ei ardal. Cafodd ei drin o'r diwedd mewn ysbyty ger Paris yn gyflym ac ar gost llawer mwy fforddiadwy nag mewn clinig preifat yn Lloegr, ond yn sicr ni ddylai fod yn ddiangen yn Ewrop fodern.

Ac yn Sweden, nid yn unig roedd Frieda 25, sydd hefyd yn dioddef o ganser prin, yn anymwybodol o unrhyw dreialon clinigol ar gyfer grŵp mor fach o gleifion, ond ni fyddai hi wedi gallu eu cyrchu beth bynnag o ystyried ei lleoliad unig.

Mae sefyllfaoedd fel y rhai uchod yn gyffredin ar draws yr UE ac yn digwydd yn ddyddiol. Yn y cyfamser, mae'r gaeaf yma a bydd mwy a mwy o welyau ysbyty drud yn cael eu llenwi â chleifion, gan ymestyn y systemau gofal iechyd cenedlaethol. Bydd gwelyau yn brin ond, pe bai yna strategaeth ar draws yr UE sy'n integreiddio meddyginiaeth wedi'i phersonoli yn arferion dyddiol, byddai mesurau mwy ataliol a thriniaethau arloesol sy'n lleihau amser ysbyty yn helpu i leddfu'r baich.

Felly mae EAPM, wrth gefnogi'r Cyngor Ewropeaidd, yn credu'n bendant fod angen iddo gydnabod yn well y materion presennol o ran mynediad - a mwy - a gwthio am fesurau cryfach nag y mae argymhellion yr wythnos hon yn darparu ar eu cyfer.

Demograffeg

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

cyhoeddwyd

on

Daeth yr amser i arweinwyr yr UE wneud penderfyniad ar y mater llosg o ddiwygio polisi mudo'r UE, dweud ASEau.

Mewn dadl yn asesu canlyniad yr uwchgynhadledd olaf yr UE ym mis Mawrth, ym mhresenoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk a Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker, pwysleisiodd ASEau yr angen i roi pecyn mudo'r UE yn ôl ar yr agenda ar gyfer uwchgynadleddau sydd i ddod, gorchymyn i arweinwyr yr UE gyrraedd y nod a diffinio safbwynt cyffredin.

Ymysg mesurau eraill, galwodd ASEau am well amddiffyniad o ffiniau allanol yr UE, gan gyflwyno cwotâu cenedlaethol i ymfudwyr sy'n derbyn ac ailbwysleisiodd y syniad o Gynllun Marshall yr UE ar gyfer Affrica.

hysbyseb

Tynnodd ASEau sylw hefyd at yr angen i symud ymlaen i ddiwygio ardal yr ewro, cwblhau Undeb Bancio yr UE, gan ymgorffori'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd yn y fframwaith cymunedol, gan weithio tuag at allu ariannol ar gyfer ardal yr ewro a chyflwyno mecanwaith i fonitro llygredd a rheol y gyfraith Gwledydd yr UE. Mae rhai ASEau eisiau i'r sefyllfa yn Hwngari a Gwlad Pwyl gael ei rhoi ar y bwrdd yn y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer trafodaeth gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth.

Gallwch wylio'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ewch yma.

Cliciwch ar enwau i wylio fideos o ddatganiadau unigol

hysbyseb

Donald Tusk, i'r Cyngor

Jean-Claude Juncker, i'r Comisiwn

Manfred Weber (EPP, DE)

Maria João Rodrigues (S&D, PT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Guy Verhofstadt (ADLE, BE)

Sven Giegold (Gwyrddion / EFA, DE)

Dimitrios Papadimoulis (GUE / NGL, EL)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Harald Vilimsky (ENF, AT)

Jean-Claude Juncker yn cau

Donald Tusk yn cau

Parhau Darllen

Demograffeg

#Migration A border diogelwch: Sut mae'r Senedd yn helpu i gadw Ewrop yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

20160708PHT36567_width_600Dangosodd yr argyfwng ymfudo ni allwch gael parth Schengen o symud yn rhydd heb ffiniau allanol cryf. Yn ôl yr arolwg Eurobarometer diweddaraf, 71% o Ewropeaid am i'r UE wneud mwy i ddiogelu ffiniau hyn. Senedd yn gweithio ar ystod o fentrau i gryfhau'r rheolaethau hynny.

Beth y Senedd yn gweithio ar

ASEau gymeradwywyd ar 6 Gorffennaf cynlluniau i sefydlu system rheoli ffiniau yr UE, Gan ddwyn ynghyd asiantaeth ffin Frontex a rheoli ffin genedlaethol awdurdodau yr UE. Bydd awdurdodau cenedlaethol yn dal i reoli eu ffiniau o ddydd i ddydd, ond, os yw eu ffiniau allanol yr UE o dan bwysau, byddant yn gallu cael help gan y Border Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau i ddefnyddio timau gard ffin cyfun i'r rhai yn gyflym ffiniau. Unwaith y bydd y Cyngor yn cymeradwyo'r cynnig, gallai fynd i mewn i rym yr hydref hwn.

hysbyseb

Aelod EPP Latfieg Artis Pabriks, sy'n gyfrifol am lywio'r cynlluniau trwy'r Senedd: "Bydd Rheoliad Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop yn sicrhau bod ffiniau allanol yr UE yn fwy diogel ac yn cael eu rheoli'n well. Nid yw hwn yn fwled arian a all ddatrys yr argyfwng mudo y mae'r UE yn ei wneud. yn wynebu heddiw neu'n adfer ymddiriedaeth yn ardal Schengen yn llawn, ond mae ei angen yn gam cyntaf. "

Yn ogystal, y Senedd yn trafod gyda'r Cyngor i wneud teithio dramor at ddibenion terfysgaeth yn drosedd yn yr holl wledydd yr UE. Byddai hyn yn cynnwys gweithgareddau fel hyfforddiant neu cael eu hyfforddi, anogaeth i terfysgaeth neu ariannu gweithgareddau terfysgol.

Senedd hefyd yn trafod gyda'r Cyngor cynnig i gael manylion yr holl dinasyddion yr UE eu gwirio yn erbyn cronfeydd data o ddogfennau a gollir a dwyn yn yr awyr, y môr a thir allanol ffiniau.

hysbyseb

Ynglŷn â'r arolwg

Cynhaliwyd yr arolwg ymhlith pobl 27,969 o holl wledydd yr UE rhwng 9 18 mis Ebrill a mis Ebrill. Cafodd ei sefydlu i fod yn gynrychioliadol o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.

Ar lefel yr UE, roedd 71% yr ymatebwyr eisiau i'r UE wneud mwy ar ddiogelu'r ffiniau allanol o'i gymharu â 67% yn Iwerddon a 67% yn y DU. Gwiriwch yma i gael gwybod y canlyniadau ar gyfer gwledydd eraill.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Demograffeg

#Eurostat: Ganwyd dros 5.1 miliwn o fabanod yn 2014 - Daeth menywod yn famau gyntaf ar bron i 29 ar gyfartaledd

cyhoeddwyd

on

babi-brawf-1

Yn 2014, 5.132 miliwn o fabanod eu geni yn yr Undeb Ewropeaidd, o'i gymharu â 5.063 2001 miliwn yn.

Ymhlith aelod-wladwriaethau, Ffrainc parhau i gofnodi'r nifer uchaf o enedigaethau (819 300 yn 2014), o flaen y Deyrnas Unedig (775 900), Yr Almaen (714 900), yr Eidal (502 600), Sbaen (426 100) a Gwlad Pwyl ( 375 200).

hysbyseb

Ar gyfartaledd yn yr UE, merched sy'n rhoi genedigaeth i'w plentyn cyntaf yn 2014 yn oed bron 29 (blynyddoedd 28.8). Ar draws aelod-wladwriaethau, mamau tro cyntaf oedd yr ieuengaf ym Mwlgaria a'r hynaf yn yr Eidal.

Ar y cyfan, cynyddodd y gyfradd ffrwythlondeb yn yr UE o 1.46 2001 yn i 1.58 2014 yn. Mae'n amrywio rhwng aelod-wladwriaethau o 1.23 ym Mhortiwgal i 2.01 yn Ffrainc yn 2014. Mae cyfradd ffrwythlondeb cyfanswm o enedigaethau gwmpas 2.1 byw bob menyw yn cael ei ystyried i fod y lefel amnewid mewn gwledydd datblygedig: mewn geiriau eraill, y nifer cyfartalog y genedigaethau byw fesul merch ei angen i gadw'r maint y boblogaeth cyson yn absenoldeb mewnfudo ac allfudo.

Daw'r wybodaeth hon o erthygl a gyhoeddwyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r dangosyddion ffrwythlondeb a gyflwynir yn y datganiad newyddion yn dangos dim ond rhan fach o'r swm mawr o ddata yn ymwneud â demograffeg sydd ar gael yn Eurostat.

hysbyseb

 

Eurostat

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd