Cysylltu â ni

Economi

Buddsoddiad mewn iechyd: Sbardun profedig o dwf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

4f48eb2968446b56871e668d111c612bBy Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Yn ddiweddar, dadorchuddiodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ei 'Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop', gan ddweud wrth ASEau: “Mae angen cychwyn da ar Ewrop.”

Gan ddisgrifio’r cynllun fel un “uchelgeisiol, ond realistig”, datgelodd Juncker y bydd y Gronfa Ewropeaidd newydd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol yn cael ei lansio ganol 2015 ac yn rhedeg am dair blynedd.

hysbyseb

Mae llawer o ffigwr cyffwrdd Juncker o Yn ôl yr arlywydd, bydd € 315 biliwn yn cynnwys buddsoddiad preifat (dymuniad am € 252bn) gyda'r gweddill "wedi'i warantu gydag arian cyhoeddus o gyllideb yr UE a Banc Buddsoddi Ewrop. "

Mae rhai economegwyr wedi beirniadu’r cynllun, gan ddweud bod y swm - er ei fod yn swnio’n drawiadol - yn annigonol i adfywio economi’r UE y mae ei chyfradd twf yn ardal yr ewro
yn eistedd o dan 1%, y mae ei mae lefel diweithdra yn fwy nag 11% a y mae ei heconomi gyfan yn pryfocio yn agos at ddadchwyddiant.

Cyfaddefodd Juncker ei hun yn ystod ei araith i ASEau bod lefelau buddsoddi i lawr i € 370 biliwn yn is na “normau cyn-argyfwng”, sefyllfa a beiodd ar fuddsoddwyr yn brin o hyder ac ymddiriedaeth yn economi’r bloc 28 gwlad.

Ychwanegodd pennaeth y Comisiwn fod “lefelau dyled yr UE wedi cynyddu o 60% o CMC i 90% yn y gofod o ddim ond ychydig flynyddoedd”. Yn amlwg, felly, mae angen y gic gyntaf honno ar Ewrop - ac yn gyflym hefyd.

hysbyseb

P'un a € 315bn, hyd yn oed os caiff ei gynhyrchu, mae digon i'w weld o hyd. Ond waeth beth yw'r swm, ble y dylid targedu'r buddsoddiad newydd i gael y gwerth gorau, nid yn unig i'r economi yn gyffredinol, ond hefyd i 500 miliwn o ddinasyddion yr UE?

Dywedodd Juncker wrth y senedd fod ganddo: “weledigaeth o ysbyty yn Fflorens yn achub bywydau gydag offer meddygol o’r radd flaenaf”. Wrth gwrs, nid Florence yn unig oedd yn ei olygu, ond ysbytai ledled Ewrop, ac yno mae'n taro'r hoelen ar ei phen.

Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) yn credu y gall y sector gofal iechyd, ac yn benodol yr ymchwil arloesol, triniaethau, ffrydiau data, addysg newydd a chydweithrediadau digynsail sy'n dod gyda meddygaeth wedi'i bersonoli, fod yn un o brif ysgogwyr economi'r UE a helpu i ddatgloi buddsoddiad mawr ei angen sydd, fel y noda Juncker, yn brin o Ewrop ar hyn o bryd.

Ond pam iechyd a meddygaeth wedi'i bersonoli? Wel, rydyn ni i gyd yn gwybod bod gan Ewrop boblogaeth sy'n heneiddio ac, ar unrhyw un adeg, mae miliynau'n sâl i ryw raddau neu'i gilydd. Ni chyflawnwyd un o ddaliadau sylfaenol yr UE, sef cydraddoldeb, o ran cleifion yn cael mynediad at driniaethau gorau sy'n bodoli eisoes, neu hyd yn oed gyngor, yn gyfartal ledled yr Undeb.

Mae datblygiadau gwyddonol yn parhau, gan arwain at ddatblygu triniaethau a meddyginiaethau gwell trwy'r amser. Ychwanegwch at hyn y datblygiadau mewn gwyddoniaeth genomig, ffactor o bwys mewn meddygaeth wedi'i bersonoli a thriniaethau wedi'u targedu'n unigol, ac mae'n amlwg bod y posibiliadau ar gyfer Ewrop iachach ac, felly, cyfoethocach yn bodoli.

Mae'r sector yn aeddfed ar gyfer buddsoddiad newydd.

Os oes angen argyhoeddi ar y Comisiwn, ni ddylai wneud unrhyw gamgymeriad ynghylch y gydberthynas rhwng cyfoeth ac iechyd. Mae astudiaethau - o leiaf un a gynhaliwyd ar ran gweithrediaeth yr UE ei hun - wedi dangos hynny dro ar ôl tro manteision gwell iechyd cyhoeddus yn ymestyn y tu hwnt i lleihau costau gofal iechyd. Y ffeithiau yw bod mae gwell iechyd - mewn gwledydd cyfoethocach a tlotach, fel y mae'n digwydd - yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at gynhyrchiant dinasyddion.

Ychwanegwch at hyn y ffeithiau bod llai o welyau ysbyty yn cael eu defnyddio, mae pobl yn tueddu i weithio'n hirach cyn ymddeol pan fyddant yn iachach, mae dinasyddion yn fwy cynhyrchiol pan fyddant yn iach ac yn aml yn gweithio oriau hirach, mae llai o ddiwrnodau salwch wedi'u cymryd, ac mae gennym eisoes glir a rhesymau pendant pam y gall gwell iechyd gyfrannu'n sylweddol at dwf economaidd.

Ar ben hyn, mae tystiolaeth gyson o wledydd cyfoethocach wedi dangos bod gan bobl iachach enillion uwch a, hyd yn oed, eu bod yn fwy tebygol o gael eu cyflogi, gyda dinasyddion llai iach yn aml yn cael eu hanwybyddu yn y farchnad swyddi

Hefyd, wrth edrych arno yn hanesyddol, nid oes amheuaeth pa mor bwysig yw buddsoddi mewn gwell iechyd fel ffordd i hyrwyddo twf economaidd.

Wrth gwrs, mae'r gwahaniaeth mewn gwledydd tlotach yn fwy sylweddol - oherwydd argaeledd sydyn cyffuriau sylfaenol na ellir eu fforddio o'r blaen, ac yn y blaen - ond, o hyd, mae'n ffaith bod cyfoeth economaidd hyd yn oed yr aelod-wladwriaethau cyfoethocach yn ddyledus iawn i welliannau. mewn iechyd i lawr y degawdau.

Yn y DU, er enghraifft, rhwng 1790 a 1980 credir bod tua 30% o dwf economaidd yn uniongyrchol gysylltiedig â gwell iechyd a diet. Mewn man arall, canfu astudiaeth mewn 10 gwlad ddiwydiannol dros y can mlynedd hyd at ganol y 1990au fod gwell iechyd wedi cynyddu cyfradd y twf economaidd bron i draean.

Traean. Dychmygwch. Sut y gallai Mr Juncker a phob un ohonom wneud â hynny heddiw.

Mae EAPM a'i ystod eang o randdeiliaid bob amser wedi cynnal, ac yn parhau i wneud hynny, y bydd buddsoddiad cadarn a pharhaus mewn iechyd a'r technolegau newydd sy'n gynhenid ​​wrth ddarparu meddygaeth wedi'i bersonoli yn helpu i greu amgylchedd lle mae gwledydd iach yn denu arian newydd, yn hyrwyddo. twf ac, yn hanfodol bwysig, cael y driniaeth gywir i'r claf iawn ar yr amser iawn, i gadw costau meddygol i lawr, cynhyrchiant i fyny a safon gofal iechyd cystal ag y gall fod i bawb

Ar y nodyn hwnnw, mae EAPM yn annog Juncker a'i Gomisiwn i weithio'n ddiflino tuag at greu amgylchedd lle mae darpar fuddsoddwyr yn teimlo'n hyderus yn, ymysg pethau eraill, fframweithiau rheoleiddio, ansawdd ymchwil, arloeswyr talentog ac economi gynyddol yr UE yfory.

Mae arnom angen i'r buddsoddwyr hyn roi eu hamser, eu harbenigedd gwerthfawr, ac ie, arian parod i adeiladu cyfandir iach a chyfoethog, nawr ac i'r dyfodol. Yn syml, mae gwell iechyd i bawb yn golygu mwy o gynhyrchiant a chynnydd mewn twf, yn hollol ar wahân i rwymedigaethau moesol a moesegol ceidwaid yr Undeb i ofalu am boblogaeth yr UE yn y ffordd orau bosibl.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd