Cysylltu â ni

EU

nyrsys Sbaeneg yn yr Almaen: Pan symudedd bridiau ecsbloetio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Rhan-REF-TS-DV1887616-1-1-0Opinon gan Linda Mans, Sefydliad Wemos, cydlynydd 'Gweithwyr Iechyd i Bawb' a Sascha Marschang, rheolwr polisi ar gyfer systemau iechyd, Cynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewrop (EPHA)

Yr erthygl hon, a gyfrannwyd gan Gweithwyr Iechyd 4 All Partners Medicus Mundi (FAMME, Sbaen), yw'r ail o gyfres o astudiaethau achos sy'n dangos pwysigrwydd gweithredu egwyddorion recriwtio moesegol Cod Ymarfer Byd-eang WHO ar Recriwtio Rhyngwladol Personél Iechyd . Yn benodol, mae'n rhoi darlun sobreiddiol o sut y gall denu gweithio mewn gwlad dramor droi yn brofiad o 'ddympio cymdeithasol' diolch i gyflogwyr diegwyddor. 

Yn dilyn diwygiadau 1996-2004 i system iechyd yr Almaen, a greodd amodau gwaith anffafriol ym maes nyrsio ac a achosodd ostyngiad mewn personél, mae o leiaf 40,000 o nyrsys wedi gadael y wlad ac mae nifer y rhai sy'n cychwyn swyddi yn gostwng. Mae hyn wedi gorliwio'r prinder gweithlu presennol ar adeg pan ddylai system gofal iechyd yr Almaen baratoi i ddiwallu anghenion poblogaeth sy'n heneiddio. Mae cwmnïau preifat yn defnyddio hwn fel cyfle i recriwtio gweithwyr iechyd cymwys yng ngwledydd De a Dwyrain Ewrop lle mae'r argyfwng economaidd yn gwthio llawer i ymfudo, yn enwedig Sbaen lle cyrhaeddodd diweithdra'r uchafbwyntiau uchaf erioed.

hysbyseb

Honnodd un cwmni preifat ei fod yn hwyluso “achrediad personél o’r cymwysterau nyrsio ar gyfer yr Almaen, ynghyd â chymorth economaidd a llety â chymhorthdal”. Mae'n swnio'n rhy dda i fod yn wir? Yn anffodus, dyna'n union yr oedd yn rhaid i lawer o nyrsys Sbaen ei ddysgu ar y ffordd galed ar ôl iddynt gyrraedd yr Almaen. Mae astudiaeth achos HW4All yn datgelu bod y gwir amodau a gynigiwyd i nyrsys Sbaen yn wahanol iawn i'r hyn a addawyd iddynt yn ystod y cyfweliadau recriwtio. Yn hanfodol, addawyd dewis o gyrchfannau gwaith a chyflogau i nyrsys yn unol â chyfraith llafur yr Almaen.

Mewn gwirionedd, anfonwyd y nyrsys i leoliadau gwledig ac roedd y tâl hyd at 40% yn is na chyflog eu cydweithwyr yn yr Almaen - gan nad oedd y cwmni recriwtio wedi ymrwymo i'r cytundeb ar y cyd. Roedd llawer o nyrsys, er eu bod wedi'u haddysgu mewn prifysgol, i bob pwrpas yn gwneud gwaith cynorthwywyr nyrsio ac yn gorfod gweithio heb dynnu sifftiau 12 awr heb yr hawl i gael seibiant hyd yn oed. I wneud pethau'n waeth, cawsant eu 'cloi i mewn' trwy gontract: roedd yn rhaid llofnodi papurau am 1.5 neu 2 flynedd, ac roedd eu terfynu'n gynnar gan nyrsys Sbaen yn golygu eu bod yn destun dirwyon 'torri contract' uchel iawn o hyd at 10,000 ewro. Ar ben hynny, fel sgil-effaith o weithio ochr yn ochr â 'llafur tramor rhad', roedd llawer o gydweithwyr yn yr Almaen yn teimlo eu bod wedi ymgolli tuag at y gystadleuaeth ddigroeso mewn 'ras i'r gwaelod' parhaus.

Dim ond ar ôl i undeb llafur yr Almaen ver.di wadu’r sefyllfa - a threfnu cyfarfod gyda’r cwmni o Berlin sy’n recriwtio yn Sbaen - y cafodd y rhaglen ei chau ym mis Mehefin 2014, er bod y nyrsys sydd eisoes yn gweithio yn yr Almaen yn parhau i fod ynghlwm wrth y contract. Fe greodd yr achos hefyd fwy o gydweithredu rhwng Ffederasiwn Undebau Gwasanaethau Cyhoeddus Ewrop (EPSU), ver.di ac undebau llafur Sbaen ar gyfer gweithwyr iechyd (FES-CCOO a FSP-UGT) i godi ymwybyddiaeth bod amodau o'r fath yn amlwg yn annerbyniol a bod cyfunol rhaid parchu cytundebau. Mae'r achos hefyd yn dangos bod amodau gwaith yn sector nyrsio'r Almaen yn aml yn annerbyniol i'r Almaenwyr o ran nyrsys sy'n mewnfudo o'r tu mewn i'r UE. O ganlyniad, mae'r recriwtwyr yn ceisio llenwi'r niferoedd cynyddol o swyddi gwag o dramor: Yn 2013 agorodd yr Almaen y ffiniau i nyrsys o'r tu allan i'r UE ac mae eisoes wedi llofnodi neu negodi cytundebau gyda Philippines, Tiwnisia, Fietnam, China, Serbia a Moldofa ar hyn o bryd.

hysbyseb

Mae diffyg rheoleiddio ar lefel Ewropeaidd (a'i gyfieithu o lefel yr UE i'w weithredu ar lefel genedlaethol a lleol) ynghylch hawliau ymfudwyr a'r amodau i'w darparu gan gwmnïau (yn enwedig cyfryngwyr preifat) sy'n cyflogi gweithwyr iechyd proffesiynol o fewn ac ac y tu allan i'r UE. Mae Cod Byd-eang WHO yn nodi na all fod gwahaniaethau llafur yn y gweithlu o wahanol wledydd, ac mae Datganiad Recife 2013 yn cadarnhau hyn: “hyrwyddo cyfle cyfartal ym maes addysg, datblygu, rheoli a hyrwyddo gyrfa ar gyfer pob gweithiwr iechyd, heb unrhyw fath o wahaniaethu yn seiliedig. ar ryw, hil, ethnigrwydd neu unrhyw sail arall ”.

Felly mae HW4All yn annog yr UE a'i Aelod-wladwriaethau i wneud recriwtwyr yn gludwyr dyletswydd gyfreithiol ar gyfer hysbysu gweithwyr tramor (iechyd) yn llawn am eu hawliau.

Cynhyrchwyd yr op-ed hwn yn fframwaith y prosiect “Gweithwyr Iechyd i Bawb a Pawb i Weithwyr Iechyd” DCI-NSAED / 2011/106, gyda chymorth ariannol yr Undeb Ewropeaidd. Cyfrifoldeb y partneriaid prosiect yn unig yw cynnwys y cyhoeddiad hwn ac ni ellir ei ystyried yn adlewyrchu sefyllfa'r Undeb Ewropeaidd o dan unrhyw amgylchiadau.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd