Cysylltu â ni

EU

Mae'r UE wedi symud ymlaen gyda meddygaeth wedi'i bersonoli - felly mwy o'r un peth yn 2015, os gwelwch yn dda

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Hemicycle_STG_2-2-1728x800_cbarn gan Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan

Ym maes gofal iechyd, a meddygaeth wedi'i bersonoli'n benodol, gellir dadlau bod yr Undeb Ewropeaidd yn gyffredinol wedi cael 2014 eithaf da.

Mae'r Comisiwn, y Senedd a'r Cyngor wedi cyfuno i symud deddfwriaeth newydd yn ei blaen yn braf wrth ystyried barn amrywiol randdeiliaid - yn fwyaf arbennig cleifion (trwy'r LCA), yn ogystal â'r rhai sy'n rhan o'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Peroneiddio (EAPM). Rydym yn llongyfarch y pwerau hynny i gadw eu llygaid a'u clustiau ar agor ac yn hir y bydd hynny'n parhau i fod yn wir.

hysbyseb

Gwnaed cynnydd mawr ym meysydd enfawr y Gyfarwyddeb Treialon Clinigol, Rheoliad Diogelu Data (DPR), Materion Data Mawr, a'r ddeddfwriaeth ar Ddiagnosteg In Vitro, neu IVDs.

Yn y cyfamser, mae Horizon 2020 yn symud ymlaen, mae ail gam y Fenter Meddyginiaethau Arloesol (IMI II) bellach ar y gweill a gallai hyd yn oed proses Semester newydd y Comisiwn gynorthwyo systemau gofal iechyd os cânt eu defnyddio'n ddoeth ac mewn dull blaengar, gan ganiatáu cyfleoedd i fuddsoddi, hyfforddi. , ymchwilio a chanolbwyntio ar gynaliadwyedd.

Gyda meddygaeth wedi'i bersonoli, rydym ar drothwy chwyldro ym maes gofal iechyd. Ond bydd p'un a allwn gefnogi arloesedd - a'i fforddio - yn dibynnu ar sut mae systemau iechyd craff wrth ddyrannu adnoddau yn y ffordd iawn. Dylai'r broses Semester ystyried hyn.

hysbyseb

Datblygiad pwysig arall o 2014 fyddai Cronfa Ewropeaidd uchelgeisiol Llywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n ceisio 'cychwyn' Ewrop trwy godi € 315 biliwn dros dair blynedd. Bydd hyn yn cael ei ariannu ar y cyd gan buddsoddwyr preifat (€ 252 biliwn) a gwarantu arian cyhoeddus o gyllideb yr UE a Banc Buddsoddi Ewrop.

Felly, blwyddyn dda a phrysur iawn. Cyhoeddwyd y rheoliad treialon clinigol yng nghyfnodolyn swyddogol yr UE ym mis Mai, tra bod Gwanwyn 2014 hefyd wedi pleidleisio Senedd Ewrop ar gynnig yr UE ar gyfer DPR, a fydd yn gosod y rheolau ar gyfer trin data personol mewn aelod-wladwriaethau.

Ond nid yw'r gwaith i gyd wedi'i wneud eto a rhaid iddo barhau yn y Flwyddyn Newydd. Er enghraifft, mae EAPM yn credu bod y Rheoliad Diogelu Data dylai ganiatáu defnyddio data yn sylfaenol ac yn eilaidd at ddibenion ymchwil iechyd gan gofio'r mesurau diogelwch sydd eisoes ar waith ledled yr UE. Yn y cyfamser, ni ddylai gwelliannau treialon clinigol gael eu dadwneud gan y rheoliad data.

Ar ben hyn, mae'r adolygiad o'r Gyfarwyddeb IVD yn gyfle i gryfhau'r system gymeradwyo gyfredol ar gyfer IVDs er mwyn diogelwch cleifion, cystadleurwydd ac arloesedd. Ond mae angen cyfnod pontio pum mlynedd er mwyn i weithgynhyrchwyr allu cydymffurfio'n llawn â gofynion newydd amrywiol.

Peidiwch ag anghofio yw'r ffaith, ym myd cyfnewidiol gofal iechyd yn Ewrop, elfen allweddol yw addysg gweithwyr proffesiynol gofal iechyd. Ni fydd gwir botensial yr holl wyddoniaeth newydd, wedi'i hadeiladu o amgylch proffilio genetig a DNA unigol, byth yn cael ei wireddu'n llawn oni bai bod gan y clinigwyr rheng flaen y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i'w hecsbloetio. Mae angen i'r UE symud yn y maes hwn ac mae'r Gynghrair wedi galw am weithredu ar frys.

Gwaith EAPM, gan gynnwys cyfarfodydd dirifedi gyda llunwyr polisi a deddfwyr, ei bedwar Gweithgor (yn ymdrin Data Mawr, Addysg a Hyfforddiant Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd, Mynediad Cynnar a Gwneud Penderfyniadau Gwell, Map Ffordd Ymchwil ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli ynghyd â Thasglu Materion Rheoleiddio), a'i Grŵp Llog STEP o 15 ASE trawsbleidiol, yn talu ar ei ganfed yn yr ymdrech i ddarparu meddyginiaeth wedi'i phersonoli i holl 500 miliwn o ddinasyddion Ewrop ar draws 28 Aelod-wladwriaeth.

Ond, fel y nodwyd uchod, mae angen gwneud mwy. Er enghraifft, y Gynghrair yn gobeithio'n gryf y bydd yr UE, yn 2015 a thu hwnt, yn dilyn argymhellion ei Weithgorau, ynghyd â'r Grŵp Buddiannau STEP.

Mae STEP, gyda llaw, yn sefyll am Driniaeth Arbenigol i Gleifion Ewrop ac mae'r ymgyrch yn galw ar i'r Undeb ymrwymo i:

CAM 1: Sicrhau amgylchedd rheoleiddio sy'n caniatáu mynediad cynnar i gleifion i feddyginiaeth bersonol newydd ac effeithlon.

CAM 2: Cynyddu Ymchwil a Datblygu ar gyfer meddygaeth wedi'i bersonoli, tra hefyd yn cydnabod ei werth.

CAM 3: Gwella addysg a hyfforddiant gweithwyr proffesiynol gofal iechyd.

CAM 4: Cefnogi dulliau newydd o ad-dalu a HTA, sy'n ofynnol ar gyfer mynediad cleifion at feddyginiaeth wedi'i phersonoli.

5 CAM: ymwybyddiaeth Cynyddu a dealltwriaeth o feddygaeth personol.

Yn ogystal, yn 2015, bydd gan yr Undeb Ewropeaidd ddwy o'r aelod-wladwriaethau llai fel ei lywyddiaethau cylchdroi: Latfia a Lwcsembwrg. Mae angen i bolisïau iechyd Ewrop gydnabod a mynd i’r afael â’r gwendidau system iechyd cynhenid ​​a wynebir, yn benodol, gan wledydd llai ac yn rhanbarthau’r rhai mwy. Felly mae EAPM yn galw am ddull CAMPUS - 'Smaller MDywed ember And Regions Together '.

Ac mae cleifion yn galw am yr un peth: Awstria 24 oed yw Elke sydd â chanser prin. Meddai: “Er nad yw fy ngwlad yn arbennig o fawr, rwy’n dal i ei chael yn anodd darganfod gwybodaeth am dreialon clinigol. Er hynny, mae fy nghanser mor brin fel y byddai'n debyg y byddai'n rhaid i mi deithio i wlad arall am gost uchel o arian ac amser. "

Yng ngogledd Lloegr, yn y cyfamser, dywedodd Samantha - 53 oed: “Rwy’n gredwr mawr mewn meddygaeth wedi’i phersonoli ac, un diwrnod, hoffwn redeg fy DNA llawn. Gobeithio, erbyn i mi ei angen, y bydd y gwasanaethau iechyd wedi dal i fyny ac yn deall yr holl dechnoleg newydd ryfeddol hon. "

A dywedodd Mario, 37 oed, yn Rhufain wrth EAPM mai ei syniad o Flwyddyn Newydd Dda yw y gall ei efeilliaid, merched yn eu harddegau, os oes angen, fod yn sicr o'r driniaeth gywir ar yr adeg iawn os ydyn nhw byth yn datblygu canser y fron fel eu mam gwnaeth.

Mae straeon o'r fath yn gyffredin, ond mae'r dyfodol yn ddisglair ar gyfer meddygaeth wedi'i bersonoli ac mae'r Gynghrair yn croesawu gwaith caled yr UE. Rydym yn gobeithio ac yn disgwyl i'r Comisiwn, y Senedd a'r Cyngor barhau i fod yn ymrwymedig i hyrwyddo meddygaeth wedi'i bersonoli a'i weithredu'n effeithiol, er mwyn helpu i wella opsiynau iechyd 500 miliwn o ddinasyddion yr UE yn sylweddol ar draws 28 aelod-wladwriaeth.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd