Cysylltu â ni

EU

Cau'r bwlch rhwng lwc a barn mewn iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

3350_hi-resbarn gan Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol Cyfarwyddwr (EAPM) Gweithredol Denis Horgan

Ar hyn o bryd yn y newyddion yn astudiaeth yn awgrymu y gall dwy ran o dair o'r holl ganserau yn cael eu rhoi i lawr i 'lwc ddrwg' gyda bôn-gelloedd treiglo ar hap yr achos, yn hytrach na dewisiadau ffordd o fyw unigol neu ddiffyg ymdrech ar atal.

Aeth ymchwilwyr yr UD cyn belled â dweud na fyddai hyd yn oed ffocws ar ffordd o fyw ac atal yn atal mwyafrif y canserau rhag datblygu. Er bod hyn yn wir, a phrin yn 'newyddion', mewn gwirionedd, erys y ffaith bod dilyniannu DNA llawn, yn unol gydag egwyddorion meddygaeth wedi'i bersonoli (PM), yn aml iawn byddant yn tynnu sylw at duedd tuag at ddatblygu math penodol, neu fathau o ganser, cyn i salwch ddigwydd. 

hysbyseb

Hefyd, unwaith y bydd canser wedi datblygu, bydd yr un broses yn caniatáu i glaf dderbyn y driniaeth gywir ar yr adeg iawn, gan ddal a delio â'r canser yn gynnar ac yn sicr yn gwella anghydfod gwell canlyniad i gleifion ac ansawdd bywyd . 

Dangosodd canlyniadau'r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Gwyddoniaeth, fod gan bob canser elfen o siawns, ond yr hyn nad yw'n dangos yw hynny; ar ben hyn, yn aml mae'r siawns o gael diagnosis a rhoi'r driniaeth orau ar gam cynnar yn mynd i rolio dis - neu 'ddrwg lwc' - hefyd. 

Ychwanegodd yr astudiaeth y dylai mwy o adnoddau gael eu canolbwyntio ar ganfod ffyrdd o ganfod canserau ar gamau cynnar, curable. Mae hyn yn rhywbeth y mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol - EAPM - yn cytuno'n llwyr â, ond gyda'r rhwystrau o ran mynediad at feddyginiaeth bersonol yn llawer ac amrywiol, gall cyflawni hyn fod yn anodd. 

hysbyseb

A dyma lle mae mwy o 'lwc ddrwg' yn dod i mewn - anlwc a allai fod yn ariannol, yn ddaearyddol, diffyg mynediad at gyffuriau newydd neu'n syml oherwydd gwybodaeth am driniaethau sydd ar gael ar ran meddygon penodol, er enghraifft. Nid yw rhai meddygon yn gwbl ymwybodol o botensial PM a'i gymhwysiad cyfredol, sy'n awgrymu'n gryf bod angen hyfforddiant cyfoes a pharhaus ar gyfer gweithwyr gofal iechyd ar frys. Ac yn oes y Data Mawr, dylai deddfwriaeth ystyried manylion PM a chreu isadeiledd lle mae gwybodaeth enetig ar gael mewn cyd-destun rheoledig. Gan dybio bod deddfwriaeth foesegol ac ymarferol foddhaol yn cael ei rhoi ar waith; yna mae'n rhaid casglu, lledaenu a deall gwybodaeth. Mae yna fwlch addysg enfawr o ran PM, hyd yn oed ymhlith rhai meddygon, nyrsys a chleifion. 

Yn y cyfamser, rhaid i gleifion Ewrop chwarae mwy o ran ym mhob agwedd ar eu hiechyd eu hunain - o ailfodelu treialon clinigol i ddeddfwriaeth a phob mater arall sy'n effeithio arnyn nhw. Ar nodyn ehangach, mae angen rheoleiddio PM yn ganolog i sicrhau ei ddefnydd diogel ac effeithiol. Rhaid i reoliadau fod yn gadarn ac yn gyson wrth fod yn ddigon hyblyg i addasu i faes sy'n symud yn gyflym. 

O ran triniaeth drawsffiniol, lle na all gwlad roi triniaeth orau ar gael i gleifion yn Ewrop, neu yn aml, mae loteri pris yn aml, os bydd claf yn teithio i aelod arall o'r wladwriaeth gyfoethocach, i gael ei drin, efallai y bydd lefelau ad-dalu yn ôl gartref yn rhy isel i wneud y fath driniaeth yn hyfyw. 

Yn yr un modd, efallai na fydd claf ynysig yn ddaearyddol, neu ag afiechyd prin, hyd yn oed yn clywed am dreialon clinigol a allai wella, neu hyd yn oed arbed, ei fywyd. Gwa lwc, yn wir - neu system ddiddorol a all fod, a rhaid ei wella, os ydym am godi ansawdd bywyd i gleifion 500 miliwn posibl ar draws aelod-wladwriaethau 28. 

Ar yr ochr 'da lwc', yn 2014 argymhellodd Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop y nifer uchaf o feddyginiaethau dynodedig amddifad ar gyfer awdurdodiad marchnata mewn unrhyw flwyddyn. O 82 meddyginiaethau defnydd dynol, ffocws 17 ar glefyd prin, gan roi mwy o opsiynau triniaeth i gleifion. 

Ymhlith y nodau EAPM yw sicrhau y bydd unrhyw glaf Ewropeaidd sydd angen cyffuriau hyn yn cael mynediad cyfartal a fforddiadwy ar gael iddynt. Mae'r sefyllfa yn gwella, yn araf, ond mae ffordd bell i fynd. 'Lwc' dim ond yn mynd â ni hyd yn hyn.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd