Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

#EuropeanParliament: Uchafbwyntiau llawn yr wythnos hon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

BN-IL271_strasb_G_20150515141300

Bu ASEau yn trafod y fargen arfaethedig rhwng yr UE a Thwrci i reoli argyfwng y ffoaduriaid yn ogystal â'r ffordd y mae gwledydd Ewropeaidd wedi bod yn trin y mater yn ystod sesiwn lawn yr wythnos hon yn Strasbwrg. Trafodwyd ffoaduriaid benywaidd a sut i'w cefnogi'n well ddydd Mawrth i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2016. Darllenwch y stori i gael mwy o wybodaeth am hyn a'r materion llawn eraill y bu ASEau yn dadlau ac yn pleidleisio arnynt.

Dydd Llun (7 Mawrth) Uwchgynhadledd yr UE-Twrcit Trafodwyd ASEau ar ffoaduriaid fore Mercher (9 Mawrth), gyda llawer o ASEau yn cwestiynu'r fargen betrus gydag Ankara a gynigiwyd yn ystod yr uwchgynhadledd. Mynnodd ASEau fwy o fanylion, gan fynnu bod yn rhaid parchu rheolau lloches rhyngwladol ym mhob achos. Fe wnaethon nhw hefyd feirniadu llywodraeth Twrci am ei thriniaeth o'r wasg a lleiafrifoedd.

hysbyseb

Marciwyd y Senedd Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda dadl ar sefyllfa menywod sy'n ffoaduriaid Filippo Grandi, Comisiynydd uchel y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid. Mabwysiadodd ASEau hefyd a penderfyniad galw am gydnabod trais ar sail rhyw fel rheswm dilys dros loches yn yr UE.

Prif Weinidog Sweden Stefan Löfven trafod Ewrop a'r argyfwng ffoaduriaid gydag ASEau brynhawn Mercher (9 Mawrth). Mynnodd yr angen i amddiffyn ffiniau'r UE wrth gynnal gwerthoedd Ewropeaidd.

Rheolau i leihau cost gwasanaethau fel tynnu ac angori ym mhorthladdoedd yr UE eu mabwysiadu ddydd Mawrth (8 Mawrth) gydag ASEau yn mynnu mwy o eglurder o ran sut y caiff ffioedd ar gyfer gwasanaethau o'r fath eu pennu. Nid oes angen newid y trefniadau presennol ar yr amod eu bod yn bodloni'r safonau gofynnol.

hysbyseb

Trefniadau symlach wedi'u cymeradwyo gan ASEau ddydd Mawrth (Mawrth 8 Mawrth) yn ogystal â chyllid ychwanegol i ysgolion sy'n cynnig plant am ddim llaeth a ffrwythau. Mae'r cynllun yn wirfoddol ond rhaid iddo gynnwys hyrwyddo a diet iach a lleihau gwastraff bwyd.

Anogodd y rhan fwyaf o ASEau'r Comisiwn Ewropeaidd i beidio ag adnewyddu Bargen gwrth-smyglo'r UE a gwrth-ffugio gyda Philip Morris International, sy'n dod i ben ym mis Gorffennaf 2016, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Mercher.

Ar ddydd Mawrth 8 Mawrth, pleidleisiodd ASEau o blaid diweddariad  rheolau iechyd anifeiliaid, gan bwysleisio atal i helpu i gynnwys afiechydon - fel ffliw adar - y gellir eu trosglwyddo ymhlith anifeiliaid ac mewn rhai achosion gellir eu trosglwyddo i fodau dynol hefyd.

Cymeradwyodd ASEau reolau newydd ddydd Mercher i sicrhau hynny plant dan oed yr amheuir eu bod wedi cyflawni trosedd yn cael cymorth gan gyfreithiwr ym mhob un o wledydd yr UE.

Cynigion i gyfyngu'r defnyddio gwrthfiotigau mewn anifeiliaid fferm ac i wahardd eu defnydd ataliol ddydd Iau. Roedd ASEau hefyd yn cefnogi mesurau i ysgogi ymchwil i feddyginiaeth newydd.

Daeth achos myfyriwr Eidalaidd Giulio Regeni, y credir iddo gael ei lofruddio gan luoedd diogelwch yn yr Aifft, ei drafod ddydd Iau, galwodd ASEau ar awdurdodau o'r Aifft i gynnal ymchwiliad diduedd ac effeithiol i Achos Regeni yn ogystal â nodi ac erlyn y rhai sy'n gyfrifol.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd