#Health: 185 Beirniadaeth - Asesiad arloesol o yfed alcohol a'r risg o ffibriliad atrïaidd

| Ebrill 28, 2016 | 0 Sylwadau

Gwirodydd-Ewrop-DG-yn disgwyl-ECJ-i-ddatrys-alcohol-uned-brisio-acrimony_strict_xxlMae astudiaeth o Ddenmarc wedi'i chynnal i brofi'r rhagdybiaeth bod yfed alcohol, arsylwadol (hunan-gofnodedig) ac amcangyfrifedig gan offerynnau genetig, yn gysylltiedig â'r risg o ffibriliad atrïaidd (AF) ac i benderfynu a yw pobl â risg cardiofasgwlaidd uchel yn fwy sensitif tuag at alcohol na phobl sydd â risg isel.

Roedd yn seiliedig ar garfan fawr o bynciau (mwy na 88,000) gyda chyfnod dilynol cymedrig o flynyddoedd 6.1; roedd bron i achosion 3,500 o AF wedi'u diagnosio o gofnodion ysbyty yn ystod y cyfnod dilynol. Yn anffodus, nid oedd gan yr awduron ddata i nodi yfwyr mewn pyliau, sy'n tueddu i ddangos mwy o ddigwyddiadau cardiofasgwlaidd niweidiol nag yfwyr cymedrol rheolaidd y gallai eu cymeriant wythnosol fod yr un peth. Prif ganlyniadau'r astudiaeth oedd bod gan ddynion sy'n yfed mwy na diodydd 14 yr wythnos, yn enwedig y rhai sy'n bwyta mwy na diodydd 28, gynnydd yn y risg o FfG, ond ni welwyd cynnydd sylweddol yn y risg ar gyfer unrhyw lefel o yfed alcohol ymysg menywod.

Pan astudiwyd genoteipiau sy'n effeithio ar metaboledd alcohol (AHD1B, ADH1C) mewn dadansoddiad ar hap Mendelian, dywed yr awduron na wnaethant “ddod o hyd i unrhyw dystiolaeth i gefnogi achosiaeth y canfyddiadau arsylwadol”.

Roedd adolygwyr fforwm yr erthygl hon o'r farn ei bod yn astudiaeth dda gyda dadansoddiadau priodol. Mae ei ganlyniadau yn adlewyrchu canfyddiadau'r mwyafrif o ddarpar astudiaethau blaenorol a meta-ddadansoddiadau o ychydig o effaith yfed ysgafn ar FfG, ond cynnydd yn y risg i yfwyr trymach. Dangosodd yr astudiaeth hefyd nad oedd effeithiau yfed alcohol ar y risg o FfG yn wahanol rhwng pynciau a oedd â chlefyd cardiofasgwlaidd neu a oedd mewn risg uchel o glefyd cardiofasgwlaidd nag ar gyfer pynciau eraill.

Er bod hapoli Mendelian gan ddefnyddio ffactorau genetig sy'n effeithio ar metaboledd alcohol wedi cael ei gyffwrdd fel dull diduedd ar gyfer barnu effeithiau alcohol achosol alcohol, mae cwestiynau ynghylch digonolrwydd offerynnau o'r fath ar gyfer barnu effeithiau. Yn yr astudiaeth bresennol, nid oedd eu defnydd yn awgrymu bod y cysylltiadau a ddangosir gan hunan-adrodd alcohol gan bynciau o reidrwydd yn dynodi cysylltiad achosol o alcohol ag AF.

At ei gilydd, mae'r data cyfredol yn awgrymu bod yfed trwm ac yn enwedig goryfed mewn pyliau, yn gysylltiedig â risg uwch o ffibriliad atrïaidd, yn enwedig ymhlith dynion, ond prin yw'r dystiolaeth o gynnydd ystyrlon mewn risg os yw yfed o fewn canllawiau risg isel.

Yn ffodus, dangoswyd o lefelau astudio cymeriant alcohol o'r fath (mae rhai canllawiau'n awgrymu dim mwy na dau ddiod / diwrnod i ddynion neu un ddiod / diwrnod i ferched) i leihau'n sylweddol y risg o glefyd cardiofasgwlaidd a chyfanswm marwolaethau.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, alcohol, EU, Iechyd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *