#Paccination - Amser i siarad yn erbyn diffyg gwybodaeth! Datganiad gan yr Is-Lywydd Jyrki Katainen

| Ebrill 30, 2019

Brechu yw un o'r mesurau iechyd cyhoeddus mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn, yn ysgrifennu Is-Lywydd Jyrki Katainen. Nid yn unig y mae brechlynnau yn atal clefydau ac yn achub bywydau, maent hefyd yn lleihau costau gofal iechyd. Dros y ddwy ganrif ddiwethaf, profwyd yn gyson bod brechlynnau'n gweithio. Mae'n fater o ffaith, nid yn fater o farn. Yn anffodus, yn ddi-os, mae'r rheini ohonom a ddarllenodd y newyddion wedi gweld penawdau trawiadol am y cynnydd mewn achosion o glefydau y gellir eu hatal â brechlynnau yn y blynyddoedd diwethaf, gan arwain at ganlyniadau iechyd difrifol ac weithiau - marwolaethau y gellir eu hosgoi. Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi enwi diffyg gwybodaeth am frechlynnau fel un o brif fygythiadau iechyd cyhoeddus 10 eleni. Ond, a yw hyn yn golygu bod yr ymddiriedaeth mewn gwyddoniaeth yn erydu?

Mae gennym rywfaint o newyddion da: fel y dangosir yn yr Eurobaromedr cyntaf ar agweddau at frechu a gyhoeddwyd heddiw, mae 85% o ddinasyddion yr UE yn credu bod brechu yn ffordd effeithiol o atal clefydau heintus, i amddiffyn eich hun ac eraill. Mae imiwnedd buches yn hanfodol, yn enwedig pan fydd system imiwnedd wedi'i chyfaddawdu ac na ellir ei brechu. Ni ddylai plant sy'n goroesi canser, er enghraifft, gael eu peryglu gan nad yw eu cyfoedion yn cael eu brechu.

Mae'r Eurobaromedr hefyd yn dangos bod tua hanner dinasyddion yr UE wedi cael eu brechu yn ystod y pum mlynedd diwethaf ac mae mwyafrif mawr (79%) yn ymgynghori ac yn ymddiried mewn gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael gwybodaeth am frechiadau.

Mae'r data olaf yn cadarnhau bod menter y Comisiwn, ynghyd â'r Glymblaid o Weithwyr Gofal Iechyd, yn ein rhoi ar y trywydd cywir i godi ymwybyddiaeth yn effeithiol. Dyma oedd y cam cyntaf yn unig o'r Argymhelliad a fabwysiadwyd yn ddiweddar gan y Cyngor ar gryfhau'r cydweithrediad yn erbyn clefydau y gellir eu hatal rhag brechu ac mae mwy i'w ddilyn.

Eto i gyd, mae rhai canfyddiadau eraill yn peri gofid: 48% Mae Ewropeaid yn credu - yn anghywir - y gall brechlynnau yn aml arwain at sgîl-effeithiau difrifol ac mae 38 yn credu y gall brechlynnau beri i'r clefydau y maent yn eu hamddiffyn.

Mae hyn yn golygu bod ein gwaith i gynyddu cwmpas y brechlynnau ac i ymladd yn erbyn diffyg gwybodaeth am y brechiad ymhell o orffen. Bydd y Comisiwn yn parhau i gyflwyno'r holl gamau a gynhwysir yn Argymhelliad y Cyngor ar gydweithredu cryfach yn erbyn clefydau y gellir eu hatal rhag brechu, ac rwy'n falch o gyhoeddi y bydd y Comisiwn a Sefydliad Iechyd y Byd yn cynnal \ t Uwchgynhadledd Brechu Byd-eang ar 12 Medi 2019 ym Mrwsel. Mae hwn yn neges glir o gefnogaeth wleidyddol i fanteision brechu, pwysigrwydd ymchwil parhaus ar gyfer brechlynnau gwell a'r angen i sicrhau mynediad cyfartal i frechlynnau i bawb. Yn olaf, ond nid y lleiaf, mae ein undod byd-eang a'n camau pendant yn erbyn diffyg gwybodaeth am frechlynnau yn hanfodol. Gadewch i ni gyd ymuno â'i gilydd i godi ymwybyddiaeth ar un ffaith syml: Brechlynnau'n Gweithio!

Cefndir

Darllenwch y canlyniadau Eurobaromedr yma .

Brechu trosolwg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Clefydau, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, technoleg Frechiad

Sylwadau ar gau.