Cysylltu â ni

EU

Atal #FoodWaste a hyrwyddo #CircularEconomy - Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu methodoleg i fesur gwastraff bwyd ledled yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bob blwyddyn mae tua 20% o'r bwyd a gynhyrchir yn yr UE yn cael ei golli neu ei wastraffu, gan achosi niwed cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd annerbyniol. Mae'r comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Deddf Ddirprwyedig sy'n gosod methodoleg mesur gwastraff bwyd cyffredin i gynorthwyo aelod-wladwriaethau i feintioli gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn cyflenwi bwyd. 

Bydd y fethodoleg yn sicrhau monitro cydlynol o lefelau gwastraff bwyd ar draws yr UE. Nodwyd atal gwastraff bwyd fel un o feysydd blaenoriaeth yng Nghynllun Gweithredu'r Economi Gylchol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ym mis Rhagfyr 2015 ac mae'n un o ddeg prif ddangosydd Fframwaith Monitro Economi Gylchol, gan ddweud wrthym pa mor ddatblygedig ydym wrth drosglwyddo o “make-use-dispose” llinol i gylcholdeb, lle mae colli adnoddau yn cael ei leihau i'r eithaf.

Dywedodd yr Is-lywydd Cyntaf Frans Timmermans: "Mae gwastraff bwyd yn annerbyniol mewn byd lle mae miliynau yn dal i ddioddef o newyn a lle mae ein hadnoddau naturiol, sy'n gwneud bywyd a lles dynol yn bosibl, yn dod yn fwyfwy prin. Dyna pam rydym wedi diffinio atal gwastraff bwyd fel blaenoriaeth allweddol wrth adeiladu economi gylchol a chymdeithas gynaliadwy. Er mwyn sicrhau newid, mae'n rhaid i ni allu mesur gwastraff bwyd yn iawn. Rwy'n falch o weld yr UE yn datblygu'r fethodoleg mesur gwastraff bwyd gynhwysfawr gyntaf erioed ac yn tanio'r llwybr yn fyd-eang. ”

Dywedodd yr Is-lywydd Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chystadleurwydd Jyrki Katainen, sy'n gyfrifol am iechyd a diogelwch bwyd, yn ei araith i'r Llwyfan yr UE ar Golli Bwyd a Gwastraff Bwyd: "Mae'r achos busnes dros atal gwastraff bwyd yn argyhoeddiadol. Mae ymchwil yn dangos enillion 14: 1 ar fuddsoddiad i gwmnïau a integreiddiodd ostyngiad mewn colli bwyd a gwastraff yn eu gweithrediadau. Rwy'n dibynnu ar gyfranogiad gweithredol gweithredwyr busnesau bwyd i fesur, adrodd a gweithredu ar lefelau gwastraff bwyd. Mewn gwastraff bwyd, fel mewn bywyd, mae'r hyn sy'n cael ei fesur, yn cael ei reoli. "

Yn seiliedig ar y fethodoleg, mae disgwyl i aelod-wladwriaethau sefydlu fframwaith monitro gyda 2020 fel y flwyddyn adrodd gyntaf er mwyn darparu’r data newydd cyntaf ar lefelau gwastraff bwyd i’r Comisiwn erbyn canol 2022. Bydd fframwaith adrodd yr UE yn helpu i safoni adroddiadau ar lefelau gwastraff bwyd gan fusnesau a chyfrannu at fonitro byd-eang o Targed Nodau Datblygu Cynaliadwy 12.3. Mae'r Ddeddf Ddirprwyedig yn destun craffu gan gyd-ddeddfwyr a bydd yn cael ei hanfon i Senedd Ewrop a'r Cyngor erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Datganiad i'r wasg ac Cwestiynau ac Atebion ac lleferydd gael ar-lein. 

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd