#Ebola - UE yn darparu € 5 miliwn pellach mewn cymorth dyngarol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Efallai y 14, 2019

Mae'r UE yn cynyddu cymorth dyngarol gyda € 5 miliwn ychwanegol fel y Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn parhau i brofi ei haint Ebola mwyaf hyd yn hyn. Mae'r doll marwolaeth a gadarnhawyd yn yr epidemig bellach yn sefyll dros dros 1,000 o bobl. Gyda'r cyhoeddiad hwn, cyfanswm cyllid yr UE i fynd i'r afael â'r clefyd yn y wlad yw € 17 miliwn ers 2018.

Dywedodd Christos Stylianides, Cydlynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng a Chydlynydd yr UE Ebola: “Mae'r UE wedi ymrwymo i barhau i helpu partneriaid a'r awdurdodau i ymladd Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo am gyhyd ag y bydd yn ei gymryd. Ers yr achos y llynedd, mae'r UE wedi darparu cyllid, arbenigwyr, offer gwacáu meddygol, ein gwasanaeth hedfan dyngarol ac wedi helpu gwledydd cyfagos. Rydym hefyd yn cefnogi'r sector iechyd yn y wlad ac yn datblygu brechlynnau a thriniaethau Ebola. Ac eto, mae'r clefyd yn parhau i fod yn fygythiad difrifol a rhaid gwneud popeth i atal yr epidemig. Rhaid i weithwyr cymorth hefyd fod yn rhydd i wneud eu gwaith achub bywyd heb fygythiad trais. ”

Mae cyllid yr UE a gyhoeddwyd yn cefnogi Sefydliad Iechyd y Byd yn ogystal â phartneriaid eraill i sicrhau mynediad at ofal iechyd a mesurau haint ac atal, gan weithio gyda chymunedau lleol i hyrwyddo dealltwriaeth, derbyniad a chefnogaeth yr ymateb, a chefnogaeth gymdeithasol a maeth i oroeswyr a eu teuluoedd.

Mae ymateb Ebola yn y wlad wedi gorfod wynebu nifer o heriau difrifol a pharhaus, gan gynnwys symudedd poblogaeth uchel, strwythurau iechyd gwan a derbyniad gwael gan y gymuned o'r mesurau atal heintiad. Yn ogystal â hyn mae'r gwrthdaro parhaus yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt, yr ymosodiadau treisgar a gyflawnwyd ar ganolfannau triniaeth Ebola a thimau ymateb.

Cefndir

Hyd yn hyn, mae epidemig firws Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo wedi'i gyfyngu i daleithiau dwyreiniol Gogledd Kivu a Ituri, y mae gwrthdaro hirsefydlog yn eu rhwygo, gan waethygu sefyllfa ddyngarol fregus.

Mewn ymateb i'r achos, mae'r UE yn darparu cymorth ariannol i bartneriaid dyngarol sy'n ymwneud â gwahanol gamau yn ymateb Ebola. Arbenigwyr iechyd dyngarol yr UE yn y Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn cymryd rhan yn y gwaith o gydlynu'r ymateb ac yn dod i gysylltiad bob dydd ag awdurdodau iechyd, Sefydliad Iechyd y Byd a phartneriaid gweithredol. Ar ben hynny, mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau anfonodd epidemiolegydd i Butembo, ail uwchganolbwynt yr achos, rhwng Tachwedd a Rhagfyr 2018 i ddarparu cymorth technegol ac arbenigol pellach ac mae'n dilyn datblygiad yr achos yn agos.

Gwasanaeth Awyr Dyngarol yr UE, ECHO hedfan, yn cludo personél, cyflenwadau ac offer yn rheolaidd i wahanol ardaloedd sydd wedi'u heffeithio gan Ebola. Mae wedi gweithredu hyd yn hyn dros hedfan 80.

y Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi cael ei weithredu ddwywaith mewn perthynas â'r haint, ar gais Sefydliad Iechyd y Byd. Anfonodd Norwy, sy'n wladwriaeth sy'n cymryd rhan yn y Mecanwaith, dîm arbenigol i'r Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo rhoi hyfforddiant i weithwyr iechyd ar ddefnyddio unedau arwahanu uwch-dechnoleg yr oedd wedi'u rhoi i gefnogi ymateb Ebola i'w ddefnyddio mewn achosion gwacáu meddygol penodol. Ar ail gais gan Sefydliad Iechyd y Byd, darparodd Norwy dair uned ynysu ychwanegol, ac mae'n cynnig sesiynau hyfforddi pellach ar eu gweithrediad. Mae'r UE yn cyd-ariannu 85% o'r costau trafnidiaeth sy'n gysylltiedig â'r cymorth hwn a ddefnyddir drwy'r Mecanwaith.

Mae'r UE hefyd wedi cefnogi'n ariannol ddatblygiad brechlyn Ebola ac ymchwil ar driniaethau Ebola a phrofion diagnostig.

Yn ogystal â'r ymateb brys, mae'r UE yn gweithredu rhaglen cydweithredu datblygu i gefnogi'r sector iechyd.

Y tu allan i'r CHA, mae cronfeydd dyngarol yr UE hefyd wedi bod yn helpu i atgyfnerthu mesurau parodrwydd ac atal mewn gwledydd cyfagos er mwyn osgoi gorlifiad yr achos.

Mwy o wybodaeth

Taflen ffeithiau: Ymateb yr UE i epidemig Ebola

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Ebola, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, Sefydliad Iechyd y Byd

Sylwadau ar gau.