#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiad yn gwerthuso gwaith yr Adran yn gadarnhaol Canolfan Fonitro Ewropeaidd ar gyfer Cyffuriau a Chaethiwed i Gyffuriau (EMCDDA), Asiantaeth yr UE ar gyffuriau.

Mae'r adroddiad yn cadarnhau bod yr Asiantaeth, dros y cyfnod 2013 i 2018, wedi parhau i gael ei chydnabod yn eang fel gwir ganolfan o ragoriaeth wyddonol yn Ewrop ac yn rhyngwladol, gan ddarparu data ffeithiol, gwrthrychol, dibynadwy a chymaradwy ar lefel Ewropeaidd ar gyffuriau, caethiwed i gyffuriau a'u canlyniadau.

Mae'r data hwn yn cefnogi llunio polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar reoli cyffuriau ar lefel yr UE, ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth gan randdeiliaid, ymchwilwyr ac ymarferwyr rhyngwladol. Dywedodd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos: “Mae Asiantaeth Cyffuriau'r UE wedi dod yn ganolbwynt Ewropeaidd gwirioneddol ar gyfer her drawswladol gynyddol defnyddio a chamddefnyddio cyffuriau, gan ein helpu i wneud polisïau mwy gwybodus a mwy effeithiol ar lefel genedlaethol a lefel yr UE. i wrthsefyll y bygythiadau a'r niwed sy'n gysylltiedig ag ef. Gobeithiaf yn y dyfodol y gall yr Asiantaeth wella'r hyn y mae'n ei wneud ymhellach yn Ewrop a thu hwnt er mwyn ateb yr heriau sydd o'n blaenau. ”

Mae'r Asiantaeth yn monitro bygythiadau a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg yn llwyddiannus, agwedd allweddol o gofio bod y galw am gyffuriau a'r cyflenwad yn rhan o dirlun deinamig sy'n newid yn gyson. Mae'n parhau i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o ganfod a monitro sylweddau seicoweithredol newydd yn gynnar, a all achosi niwed iechyd a chymdeithasol difrifol iawn, gan gynnwys meddwdod a marwolaethau acíwt. Ymhlith y meysydd ar gyfer gwella a nodwyd yn yr adroddiad, gallai'r Asiantaeth ddatblygu ei gwaith ymhellach ar fonitro materion ochr-gyflenwad a pholy-gyffuriau, cynyddu ei gwelededd gydag ymarferwyr a'r cyhoedd, a gwella ei chydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol.

y adroddiad gwerthuso, yn ogystal â chyfeiliant dogfen gweithio staff mae darparu gwybodaeth fanylach ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cyffuriau, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, sylweddau seicoweithredol newydd

Sylwadau ar gau.