Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

| Efallai y 20, 2019

Yn ôl adroddiadau diweddar, disgwylir i system tracio ac olrhain hir-ddisgwyliedig yr UE ar gyfer sigaréts fod ar waith yn “uchafswm blwyddyn” ar ôl ei ddyddiad lansio swyddogol o 20 Mai, 2019. Lluniwyd y system o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco 2014, a oedd yn ceisio helpu i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco - problem yr amcangyfrifir ei bod yn cynhyrchu colledion blynyddol o fwy na € XWWM i aelod-wladwriaethau. Ac eto mae problemau sylweddol yn parhau gyda'r system arfaethedig, gan annog eiriolwyr iechyd y cyhoedd i gwestiynu faint o effaith y bydd yn ei gael unwaith y bydd yn gwbl weithredol o'r diwedd.

Cwestiynau sylfaenol

Fel y mae ar hyn o bryd, mae system T&T yr UE wedi sbarduno llawer beirniadaeth, yn enwedig ers i Brotocol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddod i rym i Ddileu Masnach Anghyfreithlon mewn Cynhyrchion Tybaco ym mis Medi 2018. Mae gan ASEau hawlio bod darpariaethau'r Protocol, ac eithrio cynnwys y diwydiant tybaco yn y system, yn cael eu torri gan reoliadau'r UE, sy'n ymddiried mewn cenadaethau allweddol i'r diwydiant tybaco. Mae yna hefyd gwestiynau ynghylch a yw awdurdodau cyhoeddus yn rheoli'r system yn llawn, yn unol â gofynion Sefydliad Iechyd y Byd. Mae'r gobeithion yn mynd rhagddynt yn uchel y bydd Llys Cyfiawnder Ewrop, sydd ar hyn o bryd yn gwrando ar achos yn herio'r pwynt hwn, yn rhoi'r mater i orffwys.

Er eu rhan hwy, mae swyddogion y Comisiwn a chynrychiolwyr y diwydiant tybaco wedi ail-gyhuddo'r cyhuddiadau hyn, hawlio mae system yr UE yn cydymffurfio'n ddigonol â'r gofynion a nodir yn rheoliadau Sefydliad Iechyd y Byd. Er bod gan y diwydiant tybaco y gallu i benodi a thalu rhai o'r darparwyr sy'n rhan o'r system, maent yn nodi bod darpariaethau wedi cael eu mabwysiadu i sicrhau eu bod yn cadw lefel annibyniaeth gan ddiwydiant. Er enghraifft, ni ddylai darparwyr gynhyrchu mwy nag un rhan o bump o'u trosiant blynyddol gyda'r actor hwn i aros yn ariannol annibynnol.

Ond mae'r trothwy 20% hwn ynddo'i hun yn far braidd yn isel o'i gymharu â rheolau Sefydliad Iechyd y Byd sy'n rhwystro'r diwydiant tybaco rhag cymryd rhan mewn polisïau rheoleiddio. Yn wir, mae'r rhan fwyaf o'r darparwyr a ddewiswyd i gymryd rhan mewn T&T, gan gynnwys IBM, Honeywell, ac Atos / Wordline, yn bartneriaid diwydiant tybaco hir-amser. Mae'r cwestiwn hwn yn arbennig o sensitif, gan fod partneriaid y diwydiant tybaco hanesyddol wedi gweithredu neu hyd yn oed hyrwyddo systemau olrhain y diwydiant, yn enwedig Codentify.

System marcio pecyn yw Codentify a grëwyd i ddechrau gan Philip Morris International (PMI), ac a drwyddedwyd yn ddiweddarach i'w dri phrif gystadleuydd, a oedd wedyn yn ei hyrwyddo i lywodraethau cenedlaethol drwy drydydd partïon. Er bod PMI a chwaraewyr eraill y diwydiant yn honni bod y system yn annibynnol, serch hynny mae gwe enfawr o ddiddordebau arbennig yn gwanhau Codentify. Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi cadarnhau cymaint, gan ddweud na ellid ystyried bod y system hon yn cydymffurfio â'i rheoliadau ei hun.

Am brawf pellach o'r ffordd anhygoel y gallai'r system T&T gael ei lywio i ffwrdd oddi wrth ei nodau iechyd cyhoeddus datganedig, edrychwch ymhellach na phenodi Rhwydwaith Siapaneg Aegis mawr Siapan i reoli storio data'r system. Yn gryno, dyma un o nodweddion diogelwch canolog y system T&T, gan gasglu holl ddata'r aelod-wladwriaethau ar symud pecynnau sigaréts ledled y cyfandir. Yn rhyfeddol, ni wnaeth y Comisiwn drefnu tendr cyhoeddus ar gyfer y rhan hon o'r system, gan ddyfarnu'r contract yn uniongyrchol i Dentsu.

Ond mae gan Dentsu ei hun gysylltiadau â'r diwydiant tybaco: yn 2017, prynodd Blue Infinity, cwmni y mae ei system T&T yn deillio'n uniongyrchol o Codentify. I gwmni sydd â hanes hir yn gweithio i Japan Tobacco International, gallai caffael Dentsu fod wedi eu helpu i arallgyfeirio eu ffrydiau refeniw i ffwrdd o'r diwydiant tybaco.

Dim ewyllys gwleidyddol

Ar ben yr holl faterion hyn a ddylai beri gofid i eiriolwyr iechyd y cyhoedd ym mhob man, mae system T&T yr UE hefyd yn wynebu rhwystrau dirifedi i'w weithredu'n llwyddiannus. Mae rhai aelod-wladwriaethau wedi methu â phenodi'r cwmnïau sy'n gyfrifol am gynhyrchu'r codau unigryw a gaiff eu gosod ar becynnau sigaréts, gan ddewis yn lle gweithio gyda darparwyr a ddewisir gan wledydd eraill yr UE. Er y gallai hyn fod yn sefyllfa gyfleus i rai, nid yw'n cydymffurfio ag egwyddorion a chanllawiau Sefydliad Iechyd y Byd - heb sôn am sofraniaeth yr Aelod-wladwriaethau ei hun.

Mewn ymateb i'r materion hyn, cymerodd y Comisiwn gam aflonyddu arall yn ystod sesiwn briffio dechnegol ym mis Mai: rhoddodd eithriad sy'n caniatáu i weithredwyr economaidd sy'n ymwneud â'r gadwyn gyflenwi tybaco ddewis eu hunain y cwmni a ddylai gyhoeddi'r codau T&T, gan y rhai sy'n gweithio eisoes aelod-wladwriaethau eraill. Er bod y mesur i fod yn un dros dro, ymddengys bod yr eithriad hwn yn wendid arall eto o system yr UE.

Yn gyfan gwbl, mae'r gyfres hon o ddiffygion yn profi'r henaint yn dweud “mae'r diafol yn y manylion”. Er bod system T&T ar gyfer sigaréts wedi bod ar y rhestr ddymuniadau o gyrff anllywodraethol iechyd y cyhoedd ers blynyddoedd, mae'r nifer y penderfynodd yr UE ei gweithredu yn cael ei gwanhau gan lawer o fylchau wedi'u cuddio yn ei safonau technegol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Sigaréts, EU, EU, Iechyd

Sylwadau ar gau.