Tîm yr UE a Sefydliad Iechyd y Byd i fyny i hybu mynediad at wasanaethau iechyd mewn gwledydd sy'n datblygu

| Mehefin 19, 2019

Llofnododd yr UE gytundeb cyfraniad € 102 miliwn gyda Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn y Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd ym Mrwsel ar 18 Mehefin. Bydd yr UE yn buddsoddi mewn adeiladu systemau gofal iechyd i ddarparu gwasanaethau o ansawdd mewn mwy na 80 o wledydd Affricanaidd, Caribïaidd, Môr Tawel, ac Asiaidd.

Bydd y 'Rhaglen Partneriaeth Cwmpasu Systemau Iechyd Cyffredinol ar gyfer Iechyd Cyffredinol' yn elwa mewn tymor hwy o gyfraniad cyffredinol yr UE o € 118m o gyfanswm cyllideb o € 123m. Bydd cyfraniad yr UE yn cryfhau cydweithrediad Sefydliad Iechyd y Byd â llywodraethau a rhanddeiliaid gwlad i adeiladu systemau gofal iechyd sy'n darparu gwasanaethau iechyd o ansawdd i bawb.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica: “Gyda'r cyfraniad hwn o € 102m rydym am roi hwb go iawn i nod uchelgeisiol Cwmpas Iechyd Cyffredinol i bawb erbyn 2030. Mae'r fenter hon yn cadarnhau rôl arweiniol yr Undeb Ewropeaidd wrth roi'r egwyddorion cyffredinol hyn ar waith a chryfhau ein partneriaeth â Sefydliad Iechyd y Byd. ”

“Nid oes gan WHO flaenoriaeth uwch na'r sylw cyffredinol i iechyd,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Mae nid yn unig yn gwella iechyd, mae hefyd yn helpu i leihau tlodi, yn gyrru twf economaidd cynhwysol ac yn hyrwyddo cydraddoldeb rhyw. Diolchaf i'r Undeb Ewropeaidd am ei gefnogaeth ariannol hael i hyrwyddo Sylw Iechyd Cyffredinol ledled y byd trwy Bartneriaeth UHC yr UE-WHO. Edrychaf ymlaen at ein partneriaeth barhaus, ac at ganlyniadau mwy fyth. ”

Bydd cyfraniad ariannol heddiw'r UE yn:

  • Helpu Sefydliad Iechyd y Byd i gryfhau galluoedd cenedlaethol a rhanbarthol o ran cydrannau'r system iechyd allweddol, yn ogystal â llywodraethu, cynllunio strategol a deialog polisi yn y maes hwn;
  • hwyluso mynediad at feddyginiaethau a chynhyrchion iechyd;
  • gwella'r gweithlu iechyd, ariannu iechyd, gwybodaeth am iechyd a ffyrdd iach o fyw, a darparu gwasanaethau.

Yn ogystal, bydd y rhaglen hon yn rhoi sylw arbennig i fynd i'r afael â chlefydau anhrosglwyddadwy, sy'n gyfystyr â bygythiad iechyd cynyddol a phryder byd-eang pwysig.

Mae'r rhaglen newydd a lansiwyd heddiw yn adeiladu ar raglen flaenllaw lwyddiannus bresennol yr UE gyda'r WHO, Partneriaeth UHC', a oedd wedi dechrau yn 2011 ac sydd bellach wedi cael ei ymuno a'i ariannu gan Lwcsembwrg, Iwerddon, Ffrainc, Japan, ac yn ddiweddar y Deyrnas Unedig a De Korea.

Cefndir

Mae'r UE yn dilyn a agwedd iechyd tuag at iechyd, trwy gefnogi gwledydd i ddylunio polisïau sy'n sicrhau'r manteision iechyd gorau posibl trwy drin pob dinesydd yn deg.

Mae'r UE yn gwario € 1.3 biliwn mewn rhaglenni iechyd dwyochrog 17 ac € 1.3bn arall drwy Fentrau Byd-eang fel y Gronfa Fyd-eang, GAVI, y Cyfleuster Ariannu Byd-eang, cyflenwadau UNFPA, a'r WHO yn y fframwaith ariannol cyfredol (2014-2020).

Yn ystod y cyfnod 2013-2017, cyfrannodd ymyriadau a ariennir gan yr UE at welliannau mesuradwy mewn gofal iechyd sylfaenol o ansawdd. Er enghraifft, diolch i bersonél iechyd medrus, mae ymyriadau a ariennir gan yr UE wedi cefnogi mwy na 19 o enedigaethau. Hefyd, trwy gronfeydd yr UE mae mwy na 13 o blant wedi cael eu himiwneiddio'n llawn, gallai mwy na 57 o fenywod gael gafael ar atal cenhedlu, mae 11 miliwn o bobl yn gallu cael triniaeth achub bywyd ar gyfer HIV, a dosbarthwyd 600 miliwn o rwydi gwelyau pryfleiddiad.

Yn 2011 cychwynnodd yr UE a WHO ar daith uchelgeisiol gyda'i gilydd, sef Rhaglen Bartneriaeth UHC. Mae'r rhaglen hon wedi galluogi'r UE a'r WHO i weithio'n llawer agosach gyda'i gilydd ar lefel ryngwladol ac ar lefel gwlad (rhwng Dirprwyaethau'r UE a swyddfeydd gwlad Sefydliad Iechyd y Byd), a arweiniodd at enillion effeithlonrwydd ar gyfer y rhaglenni gwlad perthnasol a phrofodd yn achos busnes argyhoeddiadol ar gyfer Sefydliad Iechyd y Byd. Yn ogystal, atgyfnerthodd partneriaeth yr UE-WHO y cysyniad o gryfhau systemau iechyd, yn enwedig ar lefel gofal iechyd sylfaenol, fel un o'r gyrwyr a gydnabyddir yn fyd-eang yn yr ymdrech i gyflawni sylw iechyd cyffredinol ac felly'r Nod Datblygu Cynaliadwy 3: 'Sicrhau iach bywydau a lles ar bob oedran '.

Mwy o wybodaeth

Cyfraniad yr UE i iechyd byd-eang

Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Iechyd, Sefydliad Iechyd y Byd

Sylwadau ar gau.