Sylfaen cymorth #WoundedWarrior

| Mehefin 28, 2019

Ers 2010, rydym wedi gweld creu nifer o gystadlaethau chwaraeon rhyngwladol sylweddol ar gyfer cyn-filwyr sydd wedi'u hanafu a'u hanafu - megis Gemau'r Rhyfelwyr y mis hwn a Gemau Invictus. Mae'r ddau wedi tynnu sylw byd-eang, gyda miliynau o bobl ledled y byd yn gwylio Gemau Invictus 2018 yn Sydney. Mae sgiliau a galluoedd rhyfeddol milwyr sydd wedi'u hanafu o'r diwedd yn dod yn newyddion tudalen flaen y byd, yn ysgrifennu George Ramishvili, Sylfaenydd a Chadeirydd Silk Road Group.

Ond dim ond rhan o'r stori y mae'r gemau hyn yn ei hadrodd. Y tu ôl i bob un o arwyr chwaraeon y digwyddiadau hyn mae tîm a theulu. Ac mae yna lawer mwy o filwyr a chyn-filwyr nad ydynt efallai'n cymryd rhan mewn digwyddiadau chwaraeon, ond serch hynny rydym yn ein hysbrydoli o hyd.

Mater i'r holl arwyr hyn oedd sefydlu Sefydliad Cymorth Wounded Warrior yn Georgia. Gyda chefnogaeth gan Silknet ers 2018, nod Ffederasiwn WWSF yw rhoi cymorth i filwyr a chyn-filwyr sydd wedi'u hanafu a'u teuluoedd, gan eu helpu i integreiddio â bywyd sifil. Yn ymarferol, mae hyn yn cynnwys ystod eang o gymorth - o ariannu addysg uwch a chymhwyster proffesiynol i helpu i ariannu triniaethau ac offer meddygol penodol. Cyfraniad Silknet oedd enghraifft gyntaf Georgia o sefydliad sector preifat yn ymwneud â gofalu am filwyr wedi'u hanafu, ac fel sylfaenydd Silknet a Silk Road Group, ei riant gwmni, rwy'n falch iawn o'r hyn yr ydym wedi'i wneud hyd yn hyn. Ond mae llawer mwy i'w wneud o hyd.

Wrth sefydlu'r WWSF, roeddem yn gallu cael ein hysbrydoli gan nifer o elusennau a mentrau yn yr Unol Daleithiau a'r DU fel Sefydliad y Lluoedd Arfog, Elusennau Azalea a'r fenter Rhoi Anrheg. Pan ddaw'n fater o ddod â chyn-filwyr wedi'u hanafu yn ôl i fywyd sifil trwy chwaraeon, yn anffodus mae gwledydd Ewrop yn llusgo y tu ôl i'r Unol Daleithiau. Fodd bynnag, mae WWSF ar genhadaeth i newid hyn, gan roi Georgia ar y map ar flaen y gad o ran adferiad gweithredol i filwyr sydd wedi'u hanafu yn Ewrop.

Ar draws ein holl brosiectau sydd ar waith ac sydd ar y gweill, mae cynnwys gwirfoddolwyr yn hanfodol. Er mwyn dod yn wirfoddolwyr, mae'n rhaid i ddinasyddion Sioraidd fod yn ymwybodol yn gyntaf o'r heriau y mae cyn-filwyr a chlwyfo eu milwyr yn eu hwynebu o dan ddyletswydd weithredol. Rhan o'n cenhadaeth yw codi'r ymwybyddiaeth honno yn y boblogaeth Sioraidd, gan ddangos nid yn unig yr hyn y mae'r bobl hyn wedi'i wneud a'i aberthu yng ngwasanaeth ein gwlad, ond hefyd yr hyn y maent yn gallu ei gyflawni ar ôl dioddef anafiadau sy'n newid eu bywydau.

Un o'r enghreifftiau mwyaf trawiadol yw'r tîm pêl-foli eistedd Sioraidd a ddaeth i'r amlwg yn y Invictus Games yn 2017 a 2018, gyda HRH Tywysog Harry yn dweud: “Dydw i ddim yn siŵr bod unrhyw un ohonom yn barod i grŵp o ddynion o Georgia - a oedd hyd yn oed dair blynedd yn ôl erioed wedi chwarae'r gêm hyd yn oed i frwydro yn erbyn aur mewn pêl-foli eistedd ”. Enillodd y gamp ddilyniad newydd yn Georgia ar ôl y buddugoliaethau hyn, ac nid oes amheuaeth y bydd mwy o fedalau a chefnogwyr yn dilyn yn 2020, yn y Gemau Invictus nesaf. Fe wnaeth y buddugoliaethau hyn ddileu stigma anableddau corfforol o fewn Lluoedd Arfog Georgia, gan ddangos bod bywyd gweithgar yn mynd yn ei flaen. Unwaith eto, pwysleisiwyd bod ein gwasanaeth clwyfo dynion a menywod yn wir arwyr ac ysbrydoliaeth i'n cenedl.

Ond pam stopio yno? Wrth drafod prosiectau WWSF gyda'r cyd-sylfaenydd Paata Patiashvili a Phrif Swyddog Gweithredol David Mamulaishvili, digwyddodd i ni y byddai Georgia yn lleoliad gwych ar gyfer twrnamaint chwaraeon i ryfelwyr clwyfedig, diolch i'n nodweddion daearyddol unigryw, lleoliad ar y groesffordd rhwng Dwyrain a Gorllewin , a'n hymrwymiad i gefnogi milwyr a chyn-filwyr. Ar ôl cynnal rhai twrnameintiau cymwys ar gyfer y Gemau Paralympaidd 2020, rydym eisoes yn gartref i lawer o'r seilwaith angenrheidiol - yn ogystal â thir naturiol cyffrous ac ystodau mynyddig trawiadol.

Un digwyddiad yn unig yw digwyddiad chwaraeon y mae Silknet a'r WWSF yn ei ystyried ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn i wella'r rhaglenni sy'n cefnogi milwyr a chyn-filwyr ar ddyletswydd weithredol, ac rydym bob amser yn dysgu gan ein partneriaid elusen yn yr Unol Daleithiau a'r DU am dechnegau ac ymagweddau newydd i gefnogi milwyr milwrol a'u teulu aelodau. Er mwyn codi ymwybyddiaeth, rydym hefyd yn edrych ar ffyrdd o ddefnyddio'r rhwydwaith Silknet i arddangos mentrau a galluoedd ein rhyfelwyr clwyfedig i'r wlad.

Wrth i'r Gemau Warrior gychwyn yn Florida, ac athletwyr o UDA, y DU a Chanada yn cystadlu mewn chwaraeon 11, fy ngobaith yw y bydd mwy o bobl yn ymgysylltu â'r gystadleuaeth a'r materion sy'n wynebu dynion a merched ledled y byd. Yn Georgia ac yn Sefydliad Cymorth Wounded Warrior, rydym wedi ymrwymo i barhau â'n partneriaethau a'n mentrau i helpu rhyfelwyr sydd wedi'u clwyfo yn Sioraidd, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ledled y wlad. Un diwrnod, gobeithiwn allu cynnal ein cynghreiriaid a'n ffrindiau am ddigwyddiad chwaraeon Sioraidd unigryw sy'n dathlu cyflawniadau ein milwyr yn y gorffennol, ond hefyd eu hymdrechion yn y dyfodol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Iechyd

Sylwadau ar gau.