Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

| Gorffennaf 18, 2019

Mae mwy na 1.1 biliwn ysmygwyr yn y byd, ac amcangyfrifir bod 8 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i'w gaethiwed i sigaréts. Trwy unrhyw fetrig rhesymol, efallai mai ysmygu yw'r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf a mwyaf amlwg yn ein hamser. Mae graddfa'r argyfwng hwn yn cael ei chwyddo'n fwy fyth gan ddylanwad treiddiol cwmnïau tybaco, sydd wedi stopio dim i reoleiddio rheoliadau, drysu rhwng llunwyr polisi ac cuddio cyflwr eu cynhyrchion.

Dyna pam mai dim ond drwy ymdrechion parhaus a arweiniwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd y mae datblygiadau mawr yn y frwydr yn erbyn ysmygu wedi cael eu cyflawni. Byth ers i'r heddlu ddod i rym Confensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco (FCTC) yn 2005 a'i gyntaf Protocol i Ddileu Masnach Anghywir mewn Cynhyrchion Tybaco ym mis Medi 2018, mae'r frwydr yn erbyn tactegau dylanwad a than-dybaco Big Tobacco wedi llwyddo i sgorio rhai o ennillion mawr eu hangen ar gyfer iechyd y cyhoedd. Roedd ethol Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yn 2017 i swydd Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd yn ganolog yn hyn o beth. Fel y DG cyntaf o Affrica, roedd cyfandir yn cael ei ystyried yn allweddol ar gyfer Elw'r Tybaco Mawr, Mae Dr. Tedros wedi gwneud rheoli tybaco yn brif flaenoriaeth yn ei dymor.

Ar gyfer Diwrnod Dim Tybaco y Byd, daliodd EuReporter i fyny Dr Vinayak M Prasad, sy'n arwain Menter Di-dybaco (TFI) Sefydliad Iechyd y Byd. Mae Dr Prasad, un o benseiri Protocol FCTC, wedi bod yn ymwneud â pholisïau rheoli tybaco, gyda ffocws ar fasnach anghyfreithlon ers y 2000s cynnar.

1 / Ar 'Ddiwrnod y Byd Dim Tybaco', dywedasoch fod nifer yr achosion o ysmygu wedi gostwng o 27% i 20% yn 2016. Ond mae nifer y defnyddwyr tybaco ledled y byd wedi aros yn sefydlog yn 1.1 biliwn oherwydd twf yn y boblogaeth. Dywedasoch hefyd mai cost economaidd defnyddio tybaco yw $ 1.4 trillion. Ar yr un pryd, parhaodd cyfanswm elw maors tybaco 4 i gynyddu, gan gyrraedd € 18 biliwn ar ddiwedd 2018. A ellir dweud bod cwmnïau tybaco yn gwneud arian drwy ysmygwyr, ond hefyd drwy bobl nad ydynt yn ysmygu sy'n ariannu cost gymdeithasol tybaco?

Nid yw cwmnïau tybaco yn talu'r costau cymdeithasol ac economaidd o werthu eu cynhyrchion niweidiol — mae ysmygwyr yn ei wneud, ond dim ond yn rhannol. Yn y rhan fwyaf o wledydd, mae refeniwau tybaco tybaco yn is na chostau cymdeithasol ac economaidd cynhyrchu a bwyta cynhyrchion tybaco. Am y rheswm hwn, mae rhai nad ydynt yn ysmygu yn ariannu rhan o gostau iechyd clefydau sy'n gysylltiedig â thybaco a marwolaethau cynamserol.

Mae costau cymdeithasol ac economaidd tybaco yn effeithio ar les cymdeithasol a thwf tymor canolig posibl. Mae costau defnyddio tybaco yn uwch na buddion fel arfer, mae'r ysmygwr yn cael ei dalu gan ysmygwyr a phobl nad ydynt yn ysmygu. Yn ogystal, mae cymdeithasau yn talu colled lles deinamig sy'n gysylltiedig â marwolaethau cynamserol a gostyngiad mewn cynhyrchiant o ran twf economaidd llai posibl.

2 / A yw'n bosibl gorfodi gweithgynhyrchwyr tybaco i dalu rhan o gostau iechyd tybaco yn y gwledydd lle maent yn bresennol? Mae rhai gwledydd / systemau iechyd yn America (ar ôl yr Unol Daleithiau a Chanada, lansiodd Brasil yn unig lawdriniaeth) yn mynd fel hyn ond nid yw'n ymddangos yn bosibl ym mhob awdurdodaeth. Oni ddylai fod tu blaen rhyngwladol unedig yn erbyn hynny fel o dan y FCTC? Ar ben hynny, oni ddylai gwerth marchnad stoc y cwmnïau tybaco 4 ddod yn ddangosydd o effeithiolrwydd polisïau gwrth-dybaco: os yw'r gwerth yn codi, mae hyn oherwydd nad yw polisïau gwrth-dybaco yn ddigon effeithlon, os yw'n plymio, mae'n oherwydd maen nhw'n dod yn effeithiol?

Un ffordd o orfodi gweithgynhyrchwyr tybaco i dalu rhan o'r costau iechyd presennol ac yn y dyfodol fyddai drwy gyfradd arbennig o dreth incwm gorfforaethol. Fodd bynnag, nid yw gorfodi gweithgynhyrchwyr tybaco i dalu rhan o gostau gofal iechyd tybaco yn debygol o weithio ym mhob awdurdodaeth.

Mae prisiau stoc yn adlewyrchu nifer o newidynnau ar wahân i nifer yr achosion o ddefnyddio tybaco. Gyda thwf y boblogaeth, nid yw dirywiad yn nifer yr achosion o ddefnyddio tybaco o reidrwydd yn adlewyrchu dirywiad mewn cyfanswm defnydd. Yn ogystal, mae gan gwmnïau tybaco lawer o strategaethau ar gyfer cynyddu eu proffidioldeb ac osgoi cyfyngiadau polisïau rheoli tybaco. Fel daliadau byd-eang, mae eu helw yn dibynnu ar gydbwysedd y gwledydd sydd â pholisïau rheoli tybaco sydd wedi'u gweithredu'n dda ac sydd wedi'u rhoi ar waith yn wael.

Mae'r diwydiant yn ymateb i gyfyngiadau rheoli tybaco a pholisi treth drwy gynyddu'r elw fesul pecyn. Ar lefel genedlaethol, gallai cwmnïau fod yn cynyddu eu proffidioldeb trwy allforion i wledydd llai rheoledig neu, fel arall, elw uchel fesul pecyn o sigaréts. Yn yr achos hwn, gall fod gan wlad bolisïau rheoli tybaco llym, ond gall cynhyrchion tybaco fod yn hynod broffidiol gyda gwerth marchnad stoc uchel.

Mae adroddiad Sefydliad Iechyd y Byd ar dybaco a'i effaith amgylcheddol yn tynnu sylw at atebolrwydd y diwydiant, y potensial i'r cynhyrchydd gwmpasu rhan neu'r cyfan o'r treuliau ar gyfer casglu, ailgylchu neu waredu cynhyrchion a weithgynhyrchir fel rhan o gyfrifoldeb cynhyrchwyr.

Y ffordd orau o fynd i'r afael â hyn yw trwy barhau i weithredu'r polisïau rheoli tybaco a amlinellir yn FCTC WHO i leihau'r galw am dybaco, yn ogystal â'i effeithiau negyddol ar unigolion a chymdeithasau.

Mae Erthygl 19 o FCTC WHO ar atebolrwydd yn rhoi'r posibilrwydd i Bartïon adennill costau gofal iechyd, ar yr amod bod ganddynt y ddeddfwriaeth genedlaethol angenrheidiol yn eu systemau cyfreithiol eu hunain. Mae hynny'n golygu, mewn rhai Partïon, ei bod yn bosibl dechrau achos ymgyfreitha ar y sail hon, ond mewn eraill nid yw.

3 / Beth yw statws gweithredu'r Protocol “Dileu Masnach Anghyfreithlon mewn Tybaco”

Daeth y Protocol i Ddileu Masnach Anghyfreithlon mewn Cynhyrchion Tybaco i rym yn 2018. Gellir cael unrhyw ddiweddariad pellach ar weithredu Protocol gan Ysgrifenyddiaeth FCTC. (Gohebydd UE ni atebwyd negeseuon e-bost at Ysgrifenyddiaeth FCTC).

4 / Sut mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amddiffyn ei hun rhag lobïo uniongyrchol neu anuniongyrchol gan y diwydiant tybaco? a yw'r cyllid gan y Gates Foundation yn ogystal â dyngarwch Bloomberg yn ddigonol i sicrhau bod y broses yn rhydd rhag dylanwad diwydiannol anuniongyrchol?

Yn y seithfedfed ar hugain o Gynulliad Iechyd y Byd, mabwysiadodd Sefydliad Iechyd y Byd y Fframwaith Ymgysylltu ag Actorion nad ydynt yn y Wladwriaeth (FENSA), lle sefydlwyd darpariaeth benodol yn gwahardd ymgysylltu rhwng WHO a chwmnïau tybaco, yn ogystal â'u cefnogwyr. Pan fydd ymgysylltiad ag actorion nad ydynt yn y Wladwriaeth yn cael ei ystyried, bydd yr uned dechnegol yn cychwyn asesiad diwydrwydd dyladwy a risg safonol i sefydlu a fyddai ymgysylltu o'r fath er budd y Sefydliad ac yn unol ag egwyddorion ymgysylltiad Sefydliad Iechyd y Byd â phobl nad ydynt yn Gweithredwyr y wladwriaeth. Cyn mabwysiadu'r FENSA, roedd WHO wedi sefydlu wal dân gyflawn yn erbyn y diwydiant tybaco a adeiladwyd ar sail Erthygl 5.3 y Confensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco a'i ganllawiau.

5 / Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn gwneud gwaith anhygoel mewn rheoleiddio rheoli tybaco, ond a yw diogelu'r amgylchedd hefyd wedi'i gynnwys yn y gwaith hwn? Rydym yn ymwybodol o'r materion amgylcheddol enfawr sy'n gysylltiedig â chwmnïau tybaco. Oni ddylai'r Cenhedloedd Unedig ystyried ehangu cwmpas y WHO i faterion amgylcheddol (hy Sefydliad Iechyd ac Amgylchedd y Byd)?

Rhaglen Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig (UNEP) yw'r prif awdurdod amgylcheddol byd-eang sy'n gosod yr agenda amgylcheddol fyd-eang. O fewn Sefydliad Iechyd y Byd, mae gwaith yn cael ei wneud i leihau ffactorau amgylcheddol a risg gymdeithasol, ac mae rhywfaint o waith wedi'i wneud i fynd i'r afael â phryderon amgylcheddol tybaco. Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi cefnogi dileu plastig untro, a geir mewn cynhyrchion tybaco gyda hidlwyr fel bonion sigaréts, ac wedi tynnu sylw at ganlyniadau amgylcheddol difrifol datgoedwigo ar gyfer tyfu tybaco[1].

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Sigaréts, Iechyd, Sefydliad Iechyd y Byd

Sylwadau ar gau.