Cysylltu â ni

coronafirws

Mae #Kazakhstan yn cymryd camau pendant i atal lledaeniad #Coronavirus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r rhain yn amseroedd digynsail. Mewn llawer o wledydd ledled y byd mae'n ymddangos bod bywyd beunyddiol yn cael ei ddal yn ôl oherwydd yr argyfwng iechyd a achosir gan coronafirws COVID-19. Mae'r pandemig wedi rhoi llawer o feysydd ar gloi, wrth i'r firws barhau i ledaenu'n fyd-eang ac yn drasig achosi llawer o farwolaethau, yn ysgrifennu Colin Stevens. 

Mae gan Kazakhstan safle rhagweithiol yn gwrthweithio i epidemig. Nid yw'r wlad wedi tanamcangyfrif y perygl.

O ddechrau cyntaf risg COVID-19 ddiwedd mis Ionawr, mae Llywodraeth Kazakhstan wedi monitro'r sefyllfa fyd-eang ac wedi paratoi i unrhyw heriau posibl i ofal iechyd y boblogaeth. Creodd comisiwn llywodraeth arbennig ar wrthweithio i epidemig newydd gynllun gweithredu penodol i amddiffyn y boblogaeth ymlaen llaw. Ers mis Chwefror dechreuodd Kazakhstan rwystro ffiniau cenedlaethol ar gyfer rhai gwledydd tramor sydd â pherygl epidemig uchel, a chynghorwyd yr holl ddinasyddion i osgoi unrhyw deithiau dramor.

hysbyseb

O ystyried y sefyllfa ansicr ac anrhagweladwy yn y byd, bu’n rhaid i lywodraeth Kazakhstan gymryd mesurau rhagweithiol newydd i amddiffyn ei dinasyddion. Dyma pam ar 15 Mawrth, cyhoeddodd yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev gyflwr o argyfwng ledled y wlad. Yn ei archddyfarniad, nododd yr Arlywydd y dylid cyfyngu mynediad i wlad ac ymadael â hi i bawb heblaw am ddiplomyddion a dirprwyaethau swyddogol, y rhai a wahoddir gan y Llywodraeth a thramorwyr o dan rai amodau.

Yn ogystal, cyflwynodd yr archddyfarniad fesurau cwarantîn ac atal gweithgareddau canolfannau siopa ac adloniant. Mae ysgolion meithrin, ysgolion a phrifysgolion wedi cau yn unol ag argymhellion arbenigwyr meddygol.

Ar 23 Mawrth, anerchodd yr Arlywydd Tokayev Gomisiwn y wladwriaeth ar gyflwr argyfwng presennol. Er mwyn atal ton arall o haint, cyflwynodd yr Arlywydd fwy o fesurau cwarantîn i amddiffyn dinasyddion Kazakhstan. Mewn ymdrech i orfodi mesurau llymach, mae'r Arlywydd wedi sicrhau ymhellach amddiffyn gwasanaethau meddygol y wlad wrth leihau'r bygythiad i'r dinasyddion hynny sydd fwyaf mewn perygl.

hysbyseb

Hyd yn hyn mae Kazakhstan wedi cael llai o effaith na gwledydd eraill o ran achosion coronafirws a gadarnhawyd, er gwaethaf ffin tir hir â Tsieina, lle nodwyd achosion cyntaf y clefyd. Mewn gwirionedd, pan gyhoeddwyd mesurau'r llywodraeth gyntaf, dim ond llond llaw o achosion COVID-19 a gadarnhawyd yn Kazakhstan. Fodd bynnag, fel y mae'r sefyllfa mewn gwledydd eraill wedi dangos, mae'n hanfodol bwysig cymryd mesurau ataliol llym, waeth beth yw nifer y bobl yr effeithir arnynt.

Yn sicr nid yw cyfeillgarwch wedi bod yn opsiwn i Lywodraeth Kazakhstan. Er mwyn atal y firws rhag lledaenu’n eang ac er mwyn amddiffyn bywydau ac iechyd ei ddinasyddion, bu’n rhaid cymryd camau er nad yw’r wlad eto wedi profi lledaeniad y firws ar raddfa fawr.

Wrth baratoi ar gyfer argyfwng o'r fath, gorchmynnodd yr Arlywydd i'r weinidogaeth iechyd fonitro argaeledd cyfleusterau ac offer meddygol gan ystyried y canlyniadau pandemig mwyaf llym posibl. Bydd symudiadau o'r fath yn sicrhau bod gwasanaethau meddygol Kazakhstan yn cael eu paratoi ar gyfer pob digwyddiad.

Yn anffodus, fel y disgwyliwyd, mae nifer yr achosion a gadarnhawyd wedi cynyddu yn nwy ddinas fwyaf Kazakstan - ei phrifddinas Nur-Sultan a'i dinas fwyaf poblog Almaty. Am y rheswm hwn, ar 23 Mawrth, yr arlywydd of Cymerodd Kazakhstan gam pendant i gloi'r ddwy ddinas.

Yn ogystal â chyfyngu ar symud pobl a cherbydau, mae gan awdurdodau gludiant cyhoeddus cyfyngedig ac wedi cyfarwyddo bwytai i newid i wasanaeth cludo yn unig. Nod y mesurau hyn yw atal y clefyd rhag lledaenu i rannau eraill o'r wlad, a thrwy hynny arbed bywydau ac atal argyfwng iechyd. Er mwyn gorfodi ynysu canol y dinasoedd hyn, cyhoeddodd yr Arlywydd yr angen i osod cosbau ar y rhai sy'n dewis torri gofynion cwarantîn.

Mae pryderon uchaf y llywodraeth yn ymwneud ag iechyd a diogelwch dinasyddion Kazakhstan. Mewn cyfnod o argyfwng, mae'n bwysig i ddarparu mwy o ddiogelwch yn cyfnod o argyfwng. Dyma pam ar 23 Mawrth, cyhoeddodd yr arlywydd y bydd heddlu cyfan y genedl nawr yn cael ei mobileiddio i amddiffyn y boblogaeth yn ei herbyn cyhoedd annisgwyl bygythiadau. Yn ogystal â phresenoldeb cynyddol yr heddlu, mae'r Arlywydd Tokayev wedi galw ar i gymunedau preswyl gydweithredu a chydweithio i ddiogelu unigolion sydd mewn perygl.

Ar adegau fel y rhain, mae perygl y bydd rhai grwpiau o gymdeithas yn cael eu heffeithio'n fwy sylweddol nag eraill. Y rhai sydd fwyaf mewn perygl yw teuluoedd sydd wedi colli ffynonellau incwm ac nad oes ganddynt 'rwyd ddiogelwch' economaidd. Yn ei ddatganiad yng Nghomisiwn y Wladwriaeth, aeth yr arlywydd i’r afael â’r pryderon hyn; yn ychwanegol at y gwaharddiad a fabwysiadwyd eisoes ar orfodi dirwyon a chosbau, bydd talu prif a llog ar bob benthyciad o'r boblogaeth y mae'r argyfwng yn effeithio arno yn cael ei atal. Yn ogystal, bydd teuluoedd mawr, pobl ag anableddau a grwpiau cymdeithasol eraill sy'n agored i niwed yn derbyn bwydydd am ddim, sy'n cynnwys cynhyrchion domestig yn bennaf.

Er mwyn cefnogi hyn ymhellach, cyhoeddodd yr Arlywydd Tokayev fentrau i fonitro lefelau nwyddau o bwys cymdeithasol yn rhanbarthol er mwyn amddiffyn y boblogaeth rhag pigau prisiau. Bydd llywodraethwyr yn cydlynu llif rhyngranbarthol nwyddau o'r fath i gael gwared ar ddiffygion lleol ac atal panig rhag prynu nwyddau hanfodol.

Mae llywodraeth Kazakhstan wedi cyflwyno mesurau pendant i gefnogi'r sector ariannol. Cyhoeddodd yr Arlywydd Tokayev y bydd Kazakhstan yn dyrannu $ 10 biliwn ar gyfer mesurau gwrth-argyfwng ledled y wlad, ac eithrio buddion treth a chefnogaeth leol. Bydd $ 740 miliwn yn mynd tuag at fesurau i hybu cyflogaeth.

Gwneir taliadau bonws yn y swm o un cyflog misol i feddygon, swyddogion heddlu ac arbenigwyr eraill sy'n ymwneud â'r frwydr yn erbyn coronafirws, yn ogystal ag i bobl sydd wedi colli incwm oherwydd cyflwr yr argyfwng. Er mwyn cefnogi mentrau, gorchmynnodd pennaeth y wladwriaeth aros yn ei unfan ar ad-daliadau benthyciad banc gan fusnesau bach a chanolig trwy gydol y cyfnod o argyfwng, yn ogystal â gohirio talu pob math o drethi a thaliadau gorfodol eraill am gyfnod. o dri mis.

Yn ei anerchiad ar 23 Mawrth, amlygodd yr Arlywydd Tokayev yr angen am entrepreneuriaeth yn y frwydr i gynnal cytgord economaidd. Cyhoeddodd fesurau newydd a fydd yn lleihau pwysau cyllidol ar yr unigolion hyn. Bydd hyn yn gweld terfynau amser treth yn cael eu hymestyn a chael gwared ar archwiliadau gormesol. Bydd lliniaru o'r fath yn gweld mwy o allu i fusnesau wneud penderfyniadau a chymryd cyfrifoldeb am eu gweithgareddau masnachol. Yn ogystal â hyn, cyhoeddodd yr Arlywydd $ 1.5 biliwn ychwanegol ar gyfer benthyca i fusnesau o'r fath ar gyfer cyfalaf gweithio.

Ar draws y byd bu achosion o banig eang oherwydd diffyg llif gwybodaeth uniongyrchol gan lywodraethau cenedlaethol. Er mwyn amddiffyn dinasyddion Kazakhstan rhag peryglon o'r fath ac effeithiau sïon o ganlyniad, mae'r Arlywydd wedi hwyluso'r Weinyddiaeth Gwybodaeth a Datblygu Cyhoeddus i ddarparu sesiynau briffio dyddiol. Er mwyn atgyfnerthu'r negeseuon hyn, sefydlwyd y wefan coronavirus2020.kz i hysbysu'r boblogaeth o weithredoedd swyddogol y Llywodraeth yn y frwydr yn erbyn coronafirws.

Bydd yn rhaid i bawb ddod i arfer â'r realiti newydd am efallai wythnosau lawer i ddod. Efallai na fydd yn syml, ond trwy gydweithrediad, ar lefel unigolyn ac ar lefel y wladwriaeth, mae'r wlad mewn sefyllfa dda i oresgyn yr argyfwng. Fel y nododd yr Arlywydd Tokayev yr wythnos hon: “I.f mae pob un ohonom yn cyflawni ein dyletswydd gyda chyfrifoldeb, credaf y byddwn yn dod allan o'r sefyllfa anodd hon yn gyflym. "

Felly, hyd yn oed wedi ei leoli yn agos at achosion mawr o coronafirws daearyddol yn Ewrasia, gweithredodd Llywodraeth Kazakhstan yn gyflym ac yn nifer gymharol isel o ddinasyddion heintiedig a rheolaeth lawn dros epidemig COVID-19.

Mae Kazakhstan bob amser wedi pwyso am gydweithrediad rhanbarthol a byd-eang agosach. Mae'r pandemig wedi gosod yr angen hanfodol am waith tîm rhwng gwladwriaethau. Gobeithio, bydd llywodraethau ledled y byd yn cydweithredu'n agos i reoli'r pandemig a byddant yn parhau i weithio gyda'i gilydd unwaith y bydd yr argyfwng drosodd i ddatrys materion byd-eang eraill. Efallai mai dyma fydd y leinin arian i'r amseroedd heriol hyn.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd