Cysylltu â ni

coronafirws

Sut i amddiffyn eich hun rhag #Cybercrime

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

A yw'ch cyfrinair yn ddiogel? © Vitalii Vodolazskyi / AdobeStockA yw'ch cyfrinair yn ddiogel? © Vitalii Vodolazskyi / AdobeStock 

Mae seiberdroseddu wedi cynyddu ers dechrau'r pandemig COVID-19 wrth i lawer geisio manteisio ar ofnau pobl. Isod mae awgrymiadau ar sut i amddiffyn eich hun.

Mae cyflwyno mesurau i gynnwys y coronafirws yn golygu ein bod yn treulio mwy o amser ar-lein, p'un a yw'n teleweithio neu'n syrffio. O'i gyfuno â phryderon a achosir gan yr argyfwng, mae hyn yn aml yn arwain at ymddygiad anniogel ar-lein ac mae seiberdroseddwyr yn manteisio ar y gwendidau hyn

Maent yn defnyddio gwe-rwydo, gosod meddalwedd maleisus ac arferion maleisus eraill i ddwyn data a dyfeisiau mynediad, gan ganiatáu iddynt wneud unrhyw beth o gyrchu cyfrifon banc i gronfeydd data sefydliadau.

hysbyseb
Y seiber-ymosodiadau COVID-19 mwyaf cyffredin:
  • Negeseuon neu gysylltiadau ffug yn manteisio ar bryderon, gyrru i wefannau maleisus neu gynnwys meddalwedd maleisus eu hunain, gan gynnwys newyddion am iachâd gwyrthiol, mapiau ffug am ledaeniad y firws, ceisiadau am roddion, e-byst sy'n dynwared sefydliadau gofal iechyd.
  • Negeseuon neu alwadau ffug sy'n honni eu bod gan Microsoft, Google Drive ac ati yn ceisio cael gafael ar eich mewngofnodi a'ch cyfrinair trwy gynnig “help” neu fygwth atal eich cyfrif.
  • Negeseuon ffug am ddosbarthiadau pecyn nad ydynt yn bodoli.

Sut alla i amddiffyn fy hun ar-lein?

Mae'r UE yn gwthio gweithredwyr telathrebu i amddiffyn rhwydweithiau'r UE rhag seibrattaciau, ond yn y cyfamser, gall dilyn yr awgrymiadau isod eich helpu i gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd a gweithio o bell.

  • Byddwch yn ofalus gyda negeseuon e-bost digymell, negeseuon testun a galwadau ffôn, yn enwedig os ydyn nhw'n defnyddio'r argyfwng i'ch pwyso chi i osgoi'r gweithdrefnau diogelwch arferol. Mae'r ymosodwyr yn gwybod ei bod yn aml yn haws twyllo pobl na hacio i mewn i system gymhleth. Cofiwch na fydd banciau a grwpiau cyfreithiol eraill byth yn gofyn ichi ddatgelu cyfrineiriau.
  • Sicrhewch eich rhwydwaith cartref. Newid y cyfrinair diofyn ar gyfer eich rhwydwaith Wi-Fi i un cryf. Cyfyngwch nifer y dyfeisiau sydd wedi'u cysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi a dim ond caniatáu rhai dibynadwy.
  • Cryfhau'ch cyfrineiriau. Cofiwch ddefnyddio cyfrineiriau hir a chymhleth sy'n cynnwys rhifau, llythrennau a chymeriadau arbennig.
  • Amddiffyn eich offer. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diweddaru'ch holl systemau a chymwysiadau a'ch bod chi'n gosod meddalwedd gwrthfeirws a'i gadw'n gyfoes.
  • Teulu a gwesteion. Gall eich plant ac aelodau eraill o'r teulu ddileu neu addasu gwybodaeth ar ddamwain, neu hyd yn oed yn waeth, heintio'ch dyfais yn ddamweiniol, felly peidiwch â gadael iddyn nhw ddefnyddio'r dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio ar gyfer gwaith.

Mwy o awgrymiadau ar sut i amddiffyn eich hun a'ch busnes

hysbyseb

Mesurau diogelwch rhyngrwyd Ewropeaidd

Mae gan Senedd Ewrop wedi cefnogi mesurau'r UE ers amser maith i sicrhau diogelwch rhyngrwyd, gan fod dibynadwyedd a diogelwch systemau a gwasanaethau rhwydwaith a gwybodaeth yn chwarae rhan hanfodol mewn cymdeithas.

Sefydliadau'r UE, fel y Comisiwn Ewropeaidd, asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer seiberddiogelwchTystysgrif-EU, a Europol wedi bod yn olrhain gweithgareddau maleisus, yn codi ymwybyddiaeth ac yn amddiffyn dinasyddion a busnesau a yn parhau i wneud hynny.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd