Cysylltu â ni

coronafirws

'Pan rydyn ni'n unedig, rydyn ni'n anorchfygol', meddai'r cyn-lywydd wrth bobl #Kazakhstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Arlywydd cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan ac arweinydd y genedl Nursultan Nazarbayev (Yn y llun) wedi annerch pobl Kazakhstan, gan ddweud wrthyn nhw “Pan rydyn ni’n unedig, rydyn ni’n anorchfygol.”

Meddai: “Yn ystod y blynyddoedd o annibyniaeth, yn yr eiliadau anoddaf a beirniadol ym mywyd ein gwlad, roeddwn bob amser yn trafod yn agored unrhyw broblemau gyda fy nghydwladwyr, ac yn rhannu fy meddyliau â'm pobl frodorol. Nawr, pan mae llawer o wledydd y byd yn mynd trwy gyfnod pryderus, ac iechyd ein cenedl yn cael ei beryglu'n ddifrifol, rwy'n annog ein dinasyddion i fod yn amyneddgar a chyfansoddedig, ac anfon dymuniadau lles a ffyniant pobl Kazakhstan.

hysbyseb

"Mae dyfodiad sydyn y pandemig coronafirws yn bygwth dynoliaeth i gyd. Mae mwy na 1.4 miliwn o bobl eisoes wedi'u heintio ledled y byd, mae degau o filoedd wedi marw. Felly, mae taleithiau'r byd yn cyfuno eu hymdrechion i chwilio am frechlyn yn erbyn y clefyd peryglus hwn. , ac maent wrthi'n cydweithredu ac yn defnyddio holl gyflawniadau datblygedig gwyddoniaeth a thechnoleg fodern ar gyfer y nod cyffredin.

"Ymhlith holl wledydd y byd, roedd Kazakhstan yn un o'r cyntaf i gymryd rhan yn y frwydr yn erbyn y pandemig. Cynhaliwyd system o fesurau ataliol. Derbyniodd asiantaethau perthnasol y llywodraeth hyfforddiant arbennig. Cwrs datblygu a lledaenu'r pandemig. astudiwyd mewn gwledydd eraill. O ganlyniad, gwnaethom rwystro llwybr y pandemig hyd eithaf ein galluoedd, a chymerwyd y sefyllfa gyda'r coronafirws o dan reolaeth rownd y cloc. Mae llawer wedi'i wneud i sefydlogi'r sefyllfa, ac mae'r gwaith hwn yn parhau. Mae angen i ni roi cefnogaeth ledled y wlad i'r holl fesurau hyn.

“O ddyddiau cyntaf annibyniaeth, gan feddwl am ddoeth Abai fod“ cyfeillgarwch yn gwahodd cyfeillgarwch ”, dilynais bolisi o gyfeillgarwch, cyd-ymddiriedaeth a phartneriaeth gyfartal â phob talaith yn y byd.

hysbyseb

“Dyma’r prif reswm pam y ceisiais o’r cychwyn cyntaf sefydlu cysylltiadau heddychlon a chyfeillgar â chymdogion agos a phell, datrys yr holl faterion o’r diwedd ar hyd ffin y wladwriaeth, a chychwyn creu sefydliadau cydweithredu rhyngwladol mewn sawl fformat.

"Sefydlu sefydliadau fel Undeb Economaidd Ewrasiaidd, Sefydliad Cydweithrediad Shanghai, y Gynhadledd ar Fesurau Adeiladu Rhyngweithio a Hyder yn Asia, ynghyd â chynnal Uwchgynhadledd OSCE hanesyddol yn Kazakhstan, Fforwm Economaidd Astana ac Arddangosfa EXPO - i gyd gwnaed hyn i sefydlu cysylltiadau cyfeillgar a dibynadwy â gwledydd y byd, yn ogystal â dyfnhau cydweithrediad economaidd. Mae bywyd ei hun a'r sefyllfa bresennol heddiw yn dangos mai ein cwrs tuag at integreiddio a chynghrair oedd yr unig lwybr cywir.

"Mae'r pandemig, ar ôl dychryn y byd, wedi creu argyfwng economaidd byd-eang newydd. Mae busnesau mawr wedi rhoi'r gorau i weithredu, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth wedi'u gostwng. Mae prisiau olew wedi gostwng. Mae'r ffiniau ar gau, mae'r gyfnewidfa ar saib. Mae hyn i gyd yn arwain i ddirwasgiad digynsail o'r blaen, enfawr o ran graddfa, a chynnydd mewn diweithdra.

"Mae ein Motherland - Kazakhstan - yn llawn mwynau, gan gynnwys olew. Os cofiwch, yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi dweud dro ar ôl tro: 'Ni allwn ddibynnu ar ddyddodion olew a nwy, rhaid inni symud i ffwrdd o'r ddibyniaeth hon.' Felly, ar ôl dod yn wladwriaeth annibynnol, dechreuon ni arallgyfeirio ein heconomi. I'r perwyl hwn, rydyn ni wedi datblygu Strategaeth Kazakhstan-2050, ac fel rhan o'r rhaglen Datblygu Diwydiannol ac Arloesol, rydyn ni wedi agor dros 1,000 o fentrau newydd. Diolch i hyn, rydym wedi dechrau cynhyrchu cynhyrchion sy'n gystadleuol ym marchnad y byd, yn ogystal â denu technolegau newydd. Roedd hyn yn nodi dechrau'r trydydd moderneiddio technolegol yn ein gwlad.

"Daeth tiriogaeth Kazakstan dan orchudd o rwydwaith digynsail o reilffyrdd a phriffyrdd.

"O ganlyniad i ddiwygiadau systemig, derbyniodd amaethyddiaeth ysgogiad pwerus ar gyfer datblygu: roedd Kazakhstan nid yn unig yn darparu cig, llaeth a chynhyrchion bwyd yn ddibynadwy, ond hefyd daeth yn un o'r chwe gwlad yn y byd a arweiniodd at allforio grawn.

"Mae bywyd wedi profi cywirdeb y diwygiadau hyn, y gwariwyd cryn ymdrech ac adnoddau ar eu cyfer ac a gynhaliwyd er mwyn amddiffyn y wlad rhag siociau annisgwyl yn y dyfodol.

"Mae erthygl gyntaf ein Cyfansoddiad yn dweud mai gwerthoedd uchaf ein gwladwriaeth 'yw unigolyn, ei fywyd, ei hawliau a'i ryddid'. Felly, rhoddwyd sylw arbennig i ddatblygiad y sector gofal iechyd. Ar ôl mabwysiadu'r“ Iach Rhaglen Kazakhstan ”, rydym wedi adeiladu cannoedd o ysbytai a chlinigau modern. Ar ôl creu yn y brifddinas nifer o ganolfannau gwyddonol a meddygol mawr sydd â'r technolegau mwyaf datblygedig, anfonwyd eu harbenigwyr i ymarfer yng ngwledydd mwyaf datblygedig y byd, a hefyd eu hyfforddi o dan raglen Bolashak. Ffrwyth y rhagwelediad hwn yw bod ein meddygon mewn sefyllfa eithafol fel yr un bresennol, pan mae iechyd y genedl mewn perygl aruthrol, ein meddygon yn diagnosio, yn trin ac yn atal afiechydon heintus a chlefydau eraill yn broffesiynol iawn. lefel.

"Wrth gwrs, nid yw'r sefyllfa'n hawdd. Mae hon yn drychineb sy'n gosod baich trwm ar ysgwyddau holl daleithiau'r byd. Ond byddwn yn sicr yn goresgyn yr anffawd hon - diolch i ddiysgogrwydd ein pobl, eu hewyllys gref a ffydd anorchfygol yn ein cryfder ein hunain, sydd bob amser yn dod i’r adwy yn ystod yr awr o dreialon difrifol. Mae gennym bopeth sydd ei angen ar gyfer hyn: adnoddau ariannol a materol, offer a chyflenwadau bwyd. Felly, nid oes unrhyw reswm i fod yn bryderus a chynhyrfu .

"Nid yw'n newyddion i unrhyw un bod y rhai sy'n taenu celwyddau, cythruddiadau a phanig at eu dibenion hunanol eu hunain yn fwy egnïol yn ystod cyfnodau o adfyd. Rwy'n annog ein pobl i fod yn wyliadwrus o'r sgyrsiau poblogaidd ac ymfflamychol hyn oherwydd bod rhywun sy'n wirioneddol ofalu am y cyhoedd da, yn profi ei fod yn iawn nid gyda datganiadau uchel, ond â gweithredoedd da pendant. Yn lle hysterics a bod yn uchelwr, mae'n well cymryd rhan mewn hunan-addysg a goleuedigaeth.

"Mae'r frwydr bresennol yn ein cymell i gofio a dilyn geiriau adnabyddus y cadlywydd chwedlonol Bauyrzhan Momyshuly: 'Disgyblaeth yw sylfaen meddwl dinesig a'r wyddoniaeth ar sut i beidio â syrthio i gaethwasiaeth.' Enghraifft eglurhaol yw China gyfagos: diolch i'w trefniadaeth a'u disgyblaeth haearn, fe wnaethant lwyddo i ffrwyno'r haint yno.

"Nid Kazakhstan y 90au yw Kazakstan heddiw, pan oedd yr Undeb Sofietaidd yn cwympo. Er mwyn peidio â mynd o amgylch y byd gyda dwylo estynedig mewn cyfnod anodd, flynyddoedd lawer yn ôl fe wnaethon ni greu'r Gronfa Genedlaethol a chronfa wrth gefn aur a chyfnewid tramor y wlad. ar gyfer dyfodol y wlad a chenedlaethau newydd. Mae 90 biliwn o ddoleri'r UD wedi'u cronni heddiw. Os ydym yn defnyddio'r adnoddau hyn yn ddoeth ac yn economaidd, bydd hyn yn caniatáu inni symud yn raddol y troeon miniog a'r troadau hanes yr ydym yn deialu â hwy heddiw.

"Yn ei anerchiad i bobl Kazakhstan, hysbysodd yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokaev ein cymdeithas yn fanwl am y mesurau cefnogol a fydd yn cael eu darparu i bob grŵp cymdeithasol, entrepreneur a phobl sy'n gweithio ym myd amaeth. Daeth hyn i gyd yn bosibl diolch i gyflawniadau'r economi genedlaethol a chronfeydd, y sonnir amdanynt uchod. Do, ar un adeg roedd rhai a awgrymodd ddosbarthu'r adnoddau hyn. Ond nid oedd y cadernid a ddangoswyd gennym ni, fel y gwelwn, yn ofer.

"Nawr mae'n rhaid i'r llywodraeth a chyrff gweithredol lleol weithredu'r cyfan sydd wedi'i gynllunio yn rhesymol ac yn economaidd. Mae pob gweinidog, pob arweinydd y rhanbarth, y ddinas a'r ardal yn cael y dasg o weithredu mewn modd systematig, disgybledig, trefnus a phendant, i symbylu'r holl nerth i ddod allan o'r sefyllfa hon. Yn yr achos bonheddig hwn, dylai aelodau plaid Nur Otan fod ar y blaen.

"Gan mai gwerthoedd uchaf ein gwladwriaeth yw'r unigolyn a'i fywyd, dylai pob un ohonom drin bywyd ac iechyd eich hun a'ch holl anwyliaid gyda gofal arbennig a chyfrifoldeb mawr. Oherwydd bod iechyd y genedl yn sylfaenol rhan o ddiogelwch y wladwriaeth.

"Credaf ar hyn o bryd, y bydd pob un ohonom yn cael ein cynorthwyo gan rinweddau mor fonheddig ein pobl â pharch at henuriaid a phryder am y rhai iau.

"Mae ffydd rhywun ynddo'i hun yn bwer mawr. Mae'n rhoi hyder i'n cymeriad, y corff - cryfder corfforol, a'r galon - hyder. Heddiw mae'n arbennig o bwysig i ni amgylchynu'r rhai sydd mewn angen yn bennaf gyda gofal - y genhedlaeth hŷn, cyn-filwyr , mamau sydd â llawer o blant, teuluoedd incwm isel, a'r anabl. Mae rhinweddau gorau ein pobl, sy'n cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, yn galw am hyn.

"Heddiw, mae dynoliaeth ar groesffordd. Unigrwydd y sefyllfa bresennol yw bod y problemau olynol hyn, nad oeddent erioed wedi cyffwrdd â chymaint o agweddau ar geopolitig, economeg, ecoleg, a bywyd cyhoeddus, bellach wedi dechrau newid union fformat croestoriad. cysylltiadau. Mae geiriau'r dyneiddiwr Indiaidd mawr Mahatma Gandhi yn ymddangos yn briodol yma: 'Os ydych chi am newid y byd, dechreuwch gyda chi'ch hun.' Yn ddiweddar, roedd gwledydd yn creu rhwystrau ar y cyd, ac yn cymryd rhan mewn rhyfel o sancsiynau. Nawr maen nhw'n helpu ei gilydd. Mae hyn yn dangos dechrau newidiadau byd-eang mawr.

"Bu nifer o ryfeloedd yn hanes y byd, sefyllfaoedd llawn tensiwn a gwrthdaro sydd wedi llusgo ymlaen ers degawdau a hyd yn oed ganrifoedd. Bu llawer o epidemigau sydd wedi hawlio miliynau o fywydau. Mae'r ddynoliaeth wedi goresgyn hyn i gyd. Byddwn yn goresgyn yr adfyd presennol fel wel. Mae angen i bwerau'r byd ddysgu o'r sefyllfa anodd hon.

"Dywedodd Aiteke Biy unwaith: 'Nod y wlad a'r person yw'r dyfodol. Os ydych chi'n gofalu amdano ymlaen llaw, yna ni ddylech fod ag ofn amdano.' Pa eiriau rhyfeddol! Ar hyn o bryd, mae angen polisi newydd arnom a fydd yn ysbrydoli gwareiddiad dynol cyfan i ddatblygu, yn hytrach na chreu rhwystrau.

"Mae unrhyw anawsterau yn annog person i ddod o hyd i ffordd allan o'r cyfyngder, a newid ei feddwl, a gwella ei ddulliau o weithio. Mae hyn yn cyfrannu at ddatblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg, ffurfio ffordd iach o fyw. Gwelwn fod yna greadigol. mae ffyrdd o drefnu llafur, a mathau newydd o broffesiynau yn ymddangos. Nawr mae pobl yn cyfnewid gwaith swyddfa am waith o bell. Daeth hyn i gyd yn bosibl dim ond diolch i'r mesurau a gynlluniwyd, a feddyliwyd yn gynhwysfawr mewn pryd.

"Mae anawsterau'n gwneud pobl ysbrydoledig a hunanhyderus yn gryfach. Felly, ynghyd â'r byd i gyd, mae angen i ni roi difaterwch, pryder, goddefgarwch, ac yn lle hynny gryfhau ein hunain ar y ffordd allan o'r argyfwng.

"Yn ôl y doeth Tole Biy: 'Lle nad oes undod, nid oes lles.' Nid oes unrhyw uchafbwynt na ellir ei orchfygu gan undod a chytgord. I ni nid oes nod uwch na chryfhau ein hannibyniaeth yn gyson, y mae ein cyndeidiau wedi breuddwydio amdano ers canrifoedd ac y gwnaethom ei gyflawni bron i 30 mlynedd yn ôl. Kazakhstan yw ein cartref cyffredin mawr rydym i gyd yn byw mewn heddwch, cyfeillgarwch a chytgord. Mae ein hamrywiaeth yn drysor ac yn fantais mewn byd cystadleuol a byd-eang. Ffynhonnell ein cyflawniadau dros y blynyddoedd o annibyniaeth yw undod ein pobl. Bydded i'r Hollalluog warchod ein undod a ffyniant.

"Yn gyntaf oll, rydw i'n mynd i'r afael â'r genhedlaeth hŷn a'r deallusion: galw ar bobl i undod, daioni, cyflawniadau da, a ffordd iach o fyw. Cofiwch y doethineb:“ Dechrau hapusrwydd yw cytundeb ”Addysgu pobl ifanc fel eu bod yn ymdrechu i fod y cyntaf mewn gwaith ac astudio. Mae'r cyfrifoldeb mawr hwn yn ddyledus arnom i'r genhedlaeth iau.

"Rwyf am ddweud wrth y genhedlaeth ifanc: y flwyddyn nesaf bydd y rhai a anwyd yn ystod blwyddyn gyntaf ein hannibyniaeth yn troi'n 30. Mae'r genhedlaeth hŷn wedi gwneud popeth posibl i chi, nawr eich tro chi yw dangos eich cryfderau a'ch galluoedd. Ymdrechu i wneud daioni, symud i ffwrdd oddi wrth feddyliau drwg a gweithredoedd anweledig. Dangoswch barch at yr henoed, gofalwch am rai iau, byddwch yn gymrodyr ac yn ffrindiau i'w gilydd. Peidiwch byth ag anghofio am gadarnhad Abai: “Os na welwch ffrind yn eich cymydog, eich holl mae materion yn ddiwerth ”.

"Rwy'n apelio at entrepreneuriaid: diolch i'n hannibyniaeth, fe wnaethoch chi greu eich busnes eich hun, dod yn gyfoethog. Nawr eich tro chi yw gofyn y cwestiwn: 'Beth alla i ei roi i'm gwlad?'

"Ar fy nghais i, mae entrepreneuriaid yn helpu cydwladwyr trwy ddarparu cymorth ariannol a materol. Gobeithio y bydd y weithred dda hon yn parhau.

"Mae lles a daioni yn bodoli lle mae parhad cenedlaethau a thraddodiadau. Dylai'r egwyddor gysegredig hon fod yng nghalon ac enaid pob person Kazakh.

"Roeddwn yn hapus iawn i arwain pobl nad oeddent erioed wedi colli eu hurddas yn yr amseroedd anoddaf, ac yn lle hynny roeddent bob amser yn cael eu gwahaniaethu gan eu hundod, caredigrwydd, cordiality, a thosturi. Felly, yn yr amgylchedd anodd hwn, mynegaf fy niolchgarwch i'm holl ddoeth. a phobl hael.

"Dros y blynyddoedd o annibyniaeth, rydym wedi profi llawer o anawsterau ac argyfyngau. Roeddwn bob amser yn siarad yn agored ac yn glir am hyn. Fe ddangosoch chi ymddiriedaeth fawr i mi, yn ddieithriad rhoddodd nerth ac egni i mi. Rwy'n ddiolchgar iawn i bob un ohonoch am hyn.

"Mae iechyd y genedl a diogelwch y wladwriaeth yn gysyniadau anwahanadwy. Mae'r wladwriaeth yn cymryd yr holl fesurau angenrheidiol er mwyn goresgyn yr anawsterau presennol. Ni fydd person sengl, ac nid un dinesydd ein gwlad yn cael ei adael heb gefnogaeth.

"Rydyn ni'n wlad sengl, yn bobl unedig. Rwyf wedi bod gyda'r bobl erioed. A heddiw rydw i gyda chi.

"Rydyn ni gyda'n gilydd. Heb ymgrymu i anawsterau, byddwn ni'n cadw ein hundod a'n cytgord. Dim ond wedyn y byddwn ni'n gallu cynnal annibyniaeth a bod yn deilwng o'n nod mawr, 'Gwlad dragwyddol'."

 

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: 200fed robot diheintio'r UE wedi'i ddanfon i ysbyty Ewropeaidd, cadarnhawyd 100 arall

cyhoeddwyd

on

Ar 21 Medi, cyflwynodd y Comisiwn y 200fed robot diheintio - i ysbyty Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí yn Barcelona. Mae'r robotiaid, a roddwyd gan y Comisiwn, yn helpu i lanweithio ystafelloedd cleifion COVID-19 ac maent yn rhan o weithred y Comisiwn i gyflenwi ysbytai ledled yr UE i'w helpu i ymdopi ag effeithiau'r pandemig coronafirws. Ymhellach i'r 200 robot cychwynnol hyn a gyhoeddwyd yn Tachwedd y llynedd, sicrhaodd y Comisiwn 100 y pryniant, gan ddod â chyfanswm y rhoddion i 300.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer Margrethe Vestager: “Mae cynorthwyo aelod-wladwriaethau i oresgyn heriau’r pandemig yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth ac mae’r rhoddion hyn - math diriaethol iawn o gefnogaeth - yn enghraifft wych o’r hyn gellir ei gyflawni. Dyma undod Ewropeaidd ar waith ac rwy'n falch o weld y gall y Comisiwn fynd yr ail filltir wrth roi 100 o robotiaid diheintio ychwanegol i ysbytai mewn angen. ”

Mae dau ddeg pump o robotiaid diheintio eisoes wedi bod yn gweithio nos a dydd ledled Sbaen ers mis Chwefror i helpu i fynd i’r afael â lledaeniad y coronafirws. Erbyn hyn, mae bron pob Aelod-wladwriaeth o'r UE wedi derbyn o leiaf un robot diheintio, sy'n diheintio ystafell safonol i gleifion mewn llai na 15 munud, gan liniaru staff ysbytai a chynnig mwy o ddiogelwch iddynt hwy a'u cleifion rhag haint posibl. Gwneir y weithred hon yn bosibl trwy'r Offeryn Cymorth Brys ac mae'r dyfeisiau'n cael eu cyflenwi gan robotiaid UVD y cwmni o Ddenmarc, a enillodd dendr caffael brys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi contract fframwaith caffael ar y cyd gyda'r cwmni fferyllol Eli Lilly ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd i gleifion coronafirws. Mae hyn yn nodi'r datblygiad diweddaraf yn hyn portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn o dan Strategaeth Therapiwteg COVID-19 yr UE ym mis Mehefin 2021. Mae'r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 18 aelod-wladwriaeth wedi ymuno â'r cyd-gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae dros 73% o boblogaeth oedolion yr UE bellach wedi’u brechu’n llawn, a bydd y gyfradd hon yn dal i gynyddu. Ond ni all brechlynnau fod ein hunig ymateb i COVID-19. Mae pobl yn dal i gael eu heintio ac yn mynd yn sâl. Mae angen i ni barhau â'n gwaith i atal salwch gyda brechlynnau ac ar yr un pryd sicrhau y gallwn ei drin â therapiwteg. Gyda llofnod heddiw, rydym yn cloi ein trydydd caffaeliad ac yn cyflawni ein hymrwymiad o dan Strategaeth Therapiwteg yr UE i hwyluso mynediad at feddyginiaethau o'r radd flaenaf ar gyfer cleifion COVID-19. "

Er mai brechu yw'r ased cryfaf yn erbyn y firws a'i amrywiadau, mae therapiwteg yn chwarae rhan hanfodol yn ymateb COVID-19. Maent yn helpu i achub bywydau, cyflymu amser adfer, lleihau hyd yr ysbyty ac yn y pen draw ysgafnhau baich systemau gofal iechyd.

hysbyseb

Mae'r cynnyrch o Eli Lilly yn gyfuniad o ddau wrthgorff monoclonaidd (bamlanivimab ac etesevimab) ar gyfer trin cleifion coronafirws nad oes angen ocsigen arnynt ond sydd â risg uchel o COVID-19 difrifol. Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn asio i'r protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol.

O dan Gytundeb Caffael ar y Cyd yr UE, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad hyd yn hyn bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol sydd â gwerth cronnus o dros € 12 biliwn. O dan y contract fframwaith caffael ar y cyd a ddaeth i ben gydag Eli Lilly, gall aelod-wladwriaethau brynu’r cynnyrch cyfuniad bamlanivimab ac etesevimab os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad marchnata amodol ar lefel yr UE gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop neu awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

Cefndir

hysbyseb

Mae contract caffael ar y cyd heddiw yn dilyn y contract a lofnodwyd gyda Roche ar gyfer y cynnyrch REGN-COV2, cyfuniad o Casirivimab ac Imdevimab, ar 31 Mawrth 2021 a ffraethineb y contracth Glaxo Smith Kline ar 27 Gorffennaf 2021 ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR.

Nod Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19, a fabwysiadwyd ar 6 Mai 2021, yw adeiladu portffolio eang o therapiwteg COVID-19 gyda'r nod o sicrhau bod tri therapiwteg newydd ar gael erbyn Hydref 2021 ac o bosibl dau arall erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n cynnwys cylch bywyd llawn meddyginiaethau o ymchwil, datblygu, dewis ymgeiswyr addawol, cymeradwyaeth reoliadol gyflym, gweithgynhyrchu a defnyddio i'w defnyddio'n derfynol. Bydd hefyd yn cydlynu, yn cynyddu ac yn sicrhau bod yr UE yn gweithredu gyda'i gilydd i sicrhau mynediad at therapiwteg trwy gaffaeliadau ar y cyd.

Mae'r Strategaeth yn rhan o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf, gan ddefnyddio dull cydgysylltiedig o'r UE i amddiffyn iechyd ein dinasyddion yn well, arfogi'r UE a'i Aelod-wladwriaethau i atal a mynd i'r afael â pandemigau yn y dyfodol yn well, a gwella gwytnwch systemau iechyd Ewrop. Gan ganolbwyntio ar drin cleifion â COVID-19, mae'r Strategaeth yn gweithio ochr yn ochr â Strategaeth Brechlynnau'r UE lwyddiannus, lle mae brechlynnau diogel ac effeithiol yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE i atal a lleihau trosglwyddiad achosion, yn ogystal â cyfraddau ysbyty a marwolaethau a achosir gan y clefyd.

Ar 29 Mehefin 2021, cyflawnodd y strategaeth ei chanlyniad cyntaf, gyda'r cyhoeddiad o bum therapiwteg ymgeisydd gallai hynny fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. .

Mae cydweithredu byd-eang ar therapiwteg yn hanfodol ac yn rhan allweddol o'n strategaeth. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar therapiwteg COVID-19 a sicrhau eu bod ar gael yn fyd-eang. Mae'r Comisiwn hefyd yn archwilio sut i gefnogi'r amgylchedd galluogi ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion iechyd, wrth gryfhau gallu ymchwil mewn gwledydd partner ledled y byd.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Therapiwteg yr UE

Ymateb coronafirws

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd