Cysylltu â ni

coronafirws

Mae # COVID-19 yn taflu goleuni ar anghydraddoldeb, meddai Coleg elitaidd Prydain Eton

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd yr achosion o coronafirws yn arwain at newid dwys yn debyg i'r trawsnewidiad cymdeithasol a ddilynodd y ddau Ryfel Byd oherwydd dicter cynyddol am anghydraddoldeb, meddai pennaeth Eton, ysgol fwyaf elitaidd Prydain sy'n talu ffioedd, yn ysgrifennu Guy Faulconbridge.

Mae'r firws, a ddaeth i'r amlwg yn Tsieina, wedi lladd mwy na 235,000 o bobl, wedi achosi difrod economaidd dwys ar draws y byd ac wedi gadael llywodraethau yn mynd i'r afael â chost yr argyfwng iechyd cyhoeddus gwaethaf ers pandemig ffliw 1918.

Er bod effaith eithaf yr achos yn parhau i fod yn aneglur, dywedodd prifathro Eton, ysgol sy'n symbol o binacl breintiedig system ddosbarth Lloegr, y gallai COVID-19 atal newid cymdeithasol cyflym.

“Flynyddoedd o hyn, pan fydd haneswyr yn edrych yn ôl ar ddigwyddiadau 2020, maent yn debygol o nodi COVID-19 fel y sbardun ar gyfer newid dwys,” meddai Simon Henderson, prifathro Coleg Eton. The Times papur newydd.

hysbyseb

“Efallai’n wir y bydd yn atal trawsnewid cymdeithasol ac economaidd cyflym tebyg i’r hyn a ddilynodd ddau ryfel byd,” meddai Henderson, y mae ffioedd ei ysgol yn £ 42,500 ($ 53,000) y flwyddyn. “Bydd yr annhegwch yn dod yn dryloyw.”

Fe wnaeth y Rhyfel Byd Cyntaf, a ddaeth â miliynau o ferched i mewn i ffatrïoedd Prydain wrth i ddynion ymuno i ymladd, helpu menywod i ennill yr hawl i bleidleisio ac fe wnaethant barhau i fod yn aelodau hanfodol o'r gweithlu wedi hynny. Sefydlwyd gwladwriaeth les Prydain a'i Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Dywedodd Henderson, o ganlyniad i’r argyfwng diweddaraf, “mae llawer o’r rhai sy’n gweithio yn y rolau ar y cyflog isaf mewn gwirionedd yn allweddol i’n goroesiad ac mae’r bobl hyn sydd wedi cael eu tanbrisio cyhyd wedi dangos ymroddiad rhyfeddol pan fu ein hangen arnom nhw fwyaf. ”

hysbyseb

Mae Eton, a sefydlwyd ym 1440 ac ysgol fwyaf unigryw Lloegr, wedi addysgu 20 o brif weinidogion Prydain, gan gynnwys Boris Johnson.

Ymhlith y cyn-ddisgyblion mae'r Tywysog William a'r Tywysog Harry, yn ail ac yn chweched yn unol â gorsedd Prydain, yn ogystal â'r awdur George Orwell a'r economegydd John Maynard Keynes.

Am ganrifoedd yn cael ei ystyried yn sail braint lle hyfforddwyd llywodraethwyr yr ymerodraeth Brydeinig, mae'r ysgol breswyl yn 2020 wedi ceisio bwrw ei hun fel hyrwyddwr rhagoriaeth academaidd wrth helpu'r rhai llai ffodus na'r mwyafrif o'i disgyblion cyfoethog.

Dywedodd Henderson, a gafodd ei addysg yng Ngholeg Winchester, ysgol elitaidd arall, ei fod am herio'r syniad bod Eton yn byw ar gyfer elitiaeth.

Bydd Eton yn buddsoddi 100 miliwn o bunnoedd ($ 125 miliwn) dros bum mlynedd i helpu plant difreintiedig yn East Anglia, Canolbarth Lloegr a'r gogledd. Fe ddaw’r arian o waddol elusennol a chodi arian Eton, meddai The Times.

Dywedodd Henderson y gallai Eton gael ei syfrdanu mewn dadl wleidyddol am anghydraddoldeb sy'n debygol o ddilyn yr achos. Dywedodd hefyd fod yr argyfwng diweddaraf wedi taro galetaf y tlotaf a'i fod yn ehangu anghydraddoldeb.

Gyda phlant yn sownd gartref, dywedodd y byddai'r rhai mwyaf agored i niwed yn “gwastatáu neu'n atchweliad os nad ydyn nhw wedi bod yn yr ysgol ers misoedd lawer, yn byw mewn cartrefi cyfyng ac nad oes ganddyn nhw fynediad at gyfrifiaduron.”

Mae gwrthwynebwyr system addysg dwy haen Prydain, lle mae rhai rhieni'n gwario ffawd fach ar ysgolion uchel eu cyflawniad sy'n talu ffioedd, tra bod y mwyafrif o blant yn mynychu ysgolion o ansawdd amrywiol a ariennir gan y wladwriaeth wedi galw dileu statws elusennol ysgolion o'r fath sy'n talu ffioedd yn rhoi buddion treth i ysgolion o'r fath.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd