Cysylltu gyda ni

coronafirws

#EBA - Goruchwyliwr yn dweud bod sector bancio'r UE wedi mynd i'r argyfwng gyda safleoedd cyfalaf solet a gwell ansawdd asedau

cyhoeddwyd

on

Heddiw (9 Mehefin) cyhoeddodd Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) y seithfed ymarfer tryloywder ledled yr UE. Daw'r datgeliad data ychwanegol hwn fel ymateb i'r achosion o COVID-19 ac mae'n darparu data ar lefel banc i gyfranogwyr y farchnad ar 31 Rhagfyr 2019, cyn dechrau'r argyfwng. Mae'r data'n cadarnhau bod sector bancio'r UE wedi mynd i'r argyfwng gyda safleoedd cyfalaf solet a gwell ansawdd asedau, ond mae hefyd yn dangos y gwasgariad sylweddol ar draws banciau.

Cymhareb CET1

Cymhareb NPL

Cymhareb trosoledd

(trosiannol)

(wedi'i lwytho'n llawn)

(wedi'i gyflwyno'n raddol)

25ain pct

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Cyfartaledd pwysol

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75ain pct

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Wrth sôn am gyhoeddi'r canlyniadau, dywedodd Cadeirydd yr EBA, Jose Manuel Campa (llun): “Mae'r EBA o'r farn bod darparu gwybodaeth barhaus i gyfranogwyr y farchnad am ddatguddiadau banciau ac ansawdd asedau yn hanfodol, yn enwedig mewn eiliadau o ansicrwydd cynyddol. Mae lledaenu data banciau yn ategu ein monitro parhaus o'r risgiau a'r gwendidau yn y sector bancio ac yn cyfrannu at gadw sefydlogrwydd ariannol yn y Farchnad Sengl. ”

Yng nghyd-destun argyfwng iechyd digynsail, mae data Tryloywder ledled yr UE yn cadarnhau bod banciau wedi dechrau'r cyfnod heriol hwn mewn sefyllfa gryfach nag mewn argyfyngau blaenorol yn unol ag EBA's 'Nodyn thematig ar y mewnwelediadau cyntaf i effeithiau Covid-19'. O'u cymharu â'r Argyfwng Ariannol Byd-eang yn 2008-2009, mae banciau bellach yn dal byfferau cyfalaf a hylifedd mwy.

Nododd banciau’r UE gymarebau cyfalaf cynyddol yn 2019. Roedd cymhareb cyfalaf wedi'i llwytho’n llawn ar gyfartaledd CET1 ar 14.8% ar Q4 2019, tua 40bps yn uwch na Ch3 2019. Cefnogwyd y duedd gan gyfalaf uwch, ond hefyd symiau amlygiad risg contractio (REA ). Ym mis Rhagfyr 2019, nododd 75% o'r banciau gymhareb cyfalaf wedi'i llwytho'n llawn CET1 yn uwch na 13.4% a nododd pob banc gymhareb uwch na 11%, ymhell uwchlaw'r gofynion rheoliadol. O'i gymharu â'r chwarter blaenorol, arhosodd yr ystod rhyngchwartel yn sefydlog.

Roedd cymhareb trosoledd wedi'i graddoli'n llawn wedi'i phwysoli gan yr UE yn 5.5% ym mis Rhagfyr 2019. Cynyddodd y gymhareb trosoledd 30bps o'i chymharu â'r chwarter blaenorol, wedi'i gyrru gan gyfalaf cynyddol a datguddiadau'n dirywio. Y gymhareb trosoledd isaf yr adroddwyd amdani oedd 4.7% ar lefel gwlad, ac 1.6% ar lefel banc.

Mae ansawdd asedau banciau’r UE wedi bod ar duedd sy’n gwella dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. O Ch4 2019 gostyngodd cymhareb NPL cyfartalog wedi'i phwysoli'r UE i 2.7%, 20bps yn is nag yn Ch3 2019. Cymhareb Ch4 2019 oedd yr isaf ers i'r EBA gyflwyno diffiniad wedi'i gysoni o NPLs ar draws gwledydd Ewropeaidd. Arhosodd y gwasgariad yn y gymhareb NPL ar draws gwledydd yn eang, gydag ychydig o fanciau yn dal i nodi cymarebau dau ddigid, er yn yr chwarter diwethaf roedd yr ystod rhyngchwartel wedi'i chywasgu gan 80 bps, i 3.1%.

  • Gohiriodd yr EBA yr ymarfer prawf straen ledled yr UE hyd at 2021 er mwyn caniatáu i fanciau ganolbwyntio ar eu gweithrediadau craidd, a sicrhau parhad, gan gynnwys cefnogaeth i'w cwsmeriaid.
  • Mae'r EBA wedi bod yn cynnal ymarferion tryloywder ar lefel yr UE yn flynyddol er 2011. Mae'r ymarfer tryloywder yn rhan o ymdrechion parhaus yr EBA i feithrin tryloywder a disgyblaeth y farchnad ym marchnad ariannol yr UE, ac mae'n ategu datgeliadau Colofn 3 y banciau ei hun, fel y nodir yng nghyfarwyddeb gofynion cyfalaf yr UE (CRD). Yn wahanol i brofion straen, ymarferion datgelu yn unig yw ymarferion tryloywder lle mai dim ond data banc-wrth-fanc sy'n cael ei gyhoeddi ac nad oes unrhyw sioc yn cael ei gymhwyso i'r data gwirioneddol.
  • Mae ymarfer tryloywder gwanwyn 2020 yn cynnwys 127 o fanciau o 27 o wledydd yr AEE, a datgelir data ar y lefel gydgrynhoi uchaf ym mis Medi 2019 a mis Rhagfyr 2019. Mae'r ymarfer tryloywder yn dibynnu'n llawn ar ddata adrodd ar oruchwyliaeth.
  • Ynghyd â'r set ddata, mae'r EBA hefyd yn darparu dogfen sy'n tynnu sylw at yr ystadegau allweddol sy'n deillio o'r set ddata, ac ystod eang o offer rhyngweithiol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gymharu a delweddu data trwy ddefnyddio mapiau ar lefel gwlad a banc-wrth-fanc.

 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Awstria i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau fesur o Awstria sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd ac un mesur sy'n cefnogi'r sector teithwyr rheilffyrdd yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Bydd y ddau fesur sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau o'r ffordd i'r rheilffordd ymhellach, ac mae'r trydydd mesur yn cyflwyno rhyddhad dros dro i weithredwyr rheilffyrdd sy'n darparu gwasanaethau teithwyr ar sail fasnachol.

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau'n fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol. Yn olaf, mae hepgor taliadau mynediad i'r seilwaith y darperir ar ei gyfer yn yr ail a'r trydydd mesur a ddisgrifir uchod yn unol â'r Rheoliad 2020/1429 a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol. O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (y Canllawiau Rheilffordd).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn galluogi awdurdodau Awstria i gefnogi nid yn unig gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd, ond gweithredwyr teithwyr masnachol hefyd yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Bydd hyn yn cyfrannu at gynnal eu cystadleurwydd o gymharu â dulliau eraill o drafnidiaeth, yn unol ag amcan Bargen Werdd yr UE. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Estonia € 5.5 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector twristiaeth y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Estonia € 5.5 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector twristiaeth yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol a bydd yn agored i ddarparwyr llety, asiantaethau teithio, gweithredwyr atyniadau twristiaeth, darparwyr gwasanaethau twristiaeth, darparwyr gwasanaethau coetsys rhyngwladol, trefnwyr cynadleddau a thywyswyr twristiaeth.

Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu oherwydd y mesurau cyfyngol a orfodir gan y llywodraeth i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y mesur Estoneg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y gefnogaeth (i) yn fwy na € 800,000 y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 30 Mehefin 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59338 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. 

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd