Cysylltu â ni

coronafirws

Mae #OECD yn gweld y cwymp amser heddwch dyfnaf mewn canrif

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd yr economi fyd-eang yn dioddef y dirywiad amser heddwch mwyaf mewn canrif cyn iddi ddod i'r amlwg y flwyddyn nesaf o ddirwasgiad a achoswyd gan goron-firws, dywedodd yr OECD ddydd Mercher (10 Mehefin), yn ysgrifennu Leigh Thomas.

Gan ddiweddaru ei ragolwg, rhagwelodd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) y byddai'r economi fyd-eang yn contractio 6.0% eleni cyn bownsio'n ôl gyda thwf o 5.2% yn 2021 - ar yr amod bod yr achos yn cael ei gadw dan reolaeth.

Fodd bynnag, dywedodd y fforwm polisi ym Mharis y gallai senario yr un mor bosibl o ail don o heintiad eleni weld y contract economeg byd-eang 7.6% cyn tyfu dim ond 2.8% y flwyddyn nesaf.

“Erbyn diwedd 2021, mae colli incwm yn fwy na cholli unrhyw ddirwasgiad blaenorol dros y 100 mlynedd diwethaf y tu allan i amser rhyfel, gyda chanlyniadau enbyd a hirhoedlog i bobl, cwmnïau a llywodraethau,” ysgrifennodd prif economegydd yr OECD, Laurence Boone, mewn cyflwyniad i y rhagolwg ar ei newydd wedd.

hysbyseb

Gydag ymatebion argyfwng i fod i lunio rhagolygon economaidd a chymdeithasol ar gyfer y degawd i ddod, anogodd lywodraethau i beidio â chilio oddi wrth wariant a ariennir gan ddyled i gefnogi gweithwyr â chyflog isel a buddsoddiad.

“Mae polisïau ariannol ultra-lletyol a dyled gyhoeddus uwch yn angenrheidiol a byddant yn cael eu derbyn cyhyd â bod gweithgaredd economaidd a chwyddiant yn isel, a diweithdra yn uchel,” meddai Boone.

Gan fod bygythiad ail don o heintiad yn cadw ansicrwydd yn uchel, dywedodd Boone nad oedd yn amser bellach i fflamio fflamau tensiynau masnach a dylai llywodraethau gydweithredu ar driniaeth a brechlyn ar gyfer y firws.

hysbyseb

Gwelir economi’r UD, mwyaf y byd, yn contractio 7.3% eleni cyn tyfu 4.1% y flwyddyn nesaf. Pe bai ail achos, byddai dirwasgiad yr UD yn cyrraedd 8.5% eleni a dim ond 1.9% fyddai'r economi'n tyfu yn 2021, meddai'r OECD.

Yn y cyfamser, mae ardal yr ewro yn anelu at ddirywiad o 9.1% eleni ac yna twf o 6.5% y flwyddyn nesaf. Ond fe allai’r dirwasgiad gyrraedd 11.5% eleni pe bai ail achos, ac yna twf o 3.5% yn 2021.

Disgwylir i Brydain weld y dirywiad gwaethaf ymhlith y gwledydd a gwmpesir gan yr OECD, a rhagwelir y bydd ei heconomi yn contractio 11.5% eleni cyn adfer 9.0% y flwyddyn nesaf. Fe allai ail achos sbarduno cwymp o 14.0% eleni ac yna adlam o 5.0% y flwyddyn nesaf, meddai’r OECD.

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd