Cysylltu â ni

coronafirws

Mae buddsoddiad #MedTech yn allweddol i lwybr dianc #corona

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gyda hanner cyntaf 2020 wedi cael effaith fawr gan bandemig COVID-19, y firws o'r diwedd ymddangos i encilio - o leiaf mewn llond llaw o wledydd Ewropeaidd. Fodd bynnag, ni ellir byth dychwelyd yn ôl i'r hen status quo - neu hyd yn oed ddyfodiad “normal newydd” fel y'i gelwir - nes bod y clefyd wedi diflannu yn drylwyr. Bydd cyflawni camp o'r fath yn golygu darganfod brechlyn digon effeithiol i sicrhau imiwnedd cenfaint - proses sydd Fel arfer yn cymryd blynyddoedd neu hyd yn oed ddegawdau i'w cyflawni. Ar yr un pryd, mae datblygiadau technolegol eraill fel telefeddygaeth a thriniaeth bell yn debygol o ddod yn ornest yn ein bywydau beunyddiol.

O'r herwydd, mae'n ymddangos yn glir y bydd technoleg feddygol (MedTech) yn chwarae rhan hanfodol wrth blotio strategaeth ymadael o'r argyfwng presennol. Yn wir, ymhell cyn i'r achosion o coronafirws daflu bywydau a bywoliaeth i anhrefn, roedd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi bod yn ariannu prosiectau gwyddorau bywyd gydag un llygad ar y dyfodol. Dros y pedair blynedd diwethaf, mae gan oddeutu 50 o gwmnïau Ewropeaidd dderbyniwyd € 1.3 biliwn cronnus gan y banc, gyda'r Cyfleuster Cyllid Clefydau Heintus (IDFF) yn cyfrif am € 316 miliwn o'r swm hwnnw. Ar ddechrau'r achos, cafodd cyllideb yr IDFF hwb o € 400 miliwn arall er mwyn helpu cwmnïau i ddatblygu technolegau a thriniaethau newydd ar gyfer cynnwys a goresgyn COVID-19.

hysbyseb

Buddiolwyr diweddaraf yr arian yw CureVac a BioNTech, dau gwmni treialon clinigol biofaethygol o'r Almaen. Bydd y cyntaf yn derbyn tair cyfran o € 25 miliwn mewn cyllid dyled i ariannu ei raglen frechlyn ac ehangu ei gyfleusterau ar y safle, tra bydd yr olaf - sef y cwmni cyntaf i arwain treialon clinigol yn Ewrop - ar fin derbyn dau randaliad o € 50 miliwn i gofrestru rhaglen treialu brechlyn pedair ffordd. Mae'r ddau fuddsoddiad yn dibynnu ar i'r cwmnïau dan sylw gyrraedd cerrig milltir penodol y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.

Sector preifat yn dilyn yr un peth

 Nid yw cyrff cyhoeddus fel y CE a'r EIB ar eu pennau eu hunain yn edrych i gychwyn busnesau am ddatrysiad i gondrwm COVID. A. rafft Mae gwisgoedd MedTech Ewropeaidd newydd wedi derbyn cyllid sylweddol gan y sector preifat. Sicrhaodd CereGate o Munich gyfalaf hadau yn gynharach eleni gan High-Tech Gründerfonds i ddatblygu ffyrdd newydd o helpu pobl â chyflyrau niwrolegol, tra cododd Sanity Group, sy'n gweithio ar ddatblygu fferyllol sy'n seiliedig ar ganabinoid. 20.1 miliwn o gyllid Cyfres A., gan eu catapwltio i arwain y diwydiant newydd hwn.

Nid yw'r buddsoddiad hwnnw wedi bod yn gyfyngedig yn Ewrop, chwaith. Mae SGH Capital o Lwcsembwrg fel arfer yn canolbwyntio ar arloesi ymhlith cwmnïau Americanaidd a fuddsoddwyd yn ddiweddar cyfalaf sylweddol i mewn i gwmni profi diagnosteg coronavirus Clear Labs, sy'n defnyddio technoleg dilyniannu cenhedlaeth nesaf chwyldroadol i wneud y gorau o argaeledd ac ansawdd profion COVID-19. Dan arweiniad Alexandre Azoulay, mae gan SGH Capital ddiffyg ar gyfer nodi mentrau addawol o'r cychwyn cyntaf a'u helpu i gyflawni eu potensial, fel y gwnaed eisoes tystio gyda phediatreg cychwynnol Blueberry Pediatreg cychwyn teleiechyd.

hysbyseb

Yn wir, mae ymgynghoriadau telefeddygaeth a fideo o bell yn debygol o fod yn rhan annatod o ofal iechyd yfory. Mae pellhau cymdeithasol wedi bod yn strategaeth allweddol wrth gyfyngu ar ledaeniad coronafirws, tra bod llawer o wledydd yn analluog i ddelio â nifer gormodol yn eu meddygfeydd, eu meddygfeydd a'u hysbytai. Mae gan hyd yn oed y wlad G7 sydd â'r offer gorau, Japan gwelyau ysbyty 13.1 fesul 1,000 o bobl, tra bod gan y porthwyr gwaelod (Canada a'r DU) ddim ond 2.5. Mae stemio mewnlif cleifion newydd trwy eu trin o bell eisoes wedi profi i fod yn hynod boblogaidd yn Ffrainc, lle mae mabwysiadu telefeddygaeth wedi saethu i fyny 40% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn yr UD, mae'r newid hyd yn oed yn fwy yn amlwg; heddiw, mae 46% o gleifion wedi defnyddio teleiechyd mewn rhywfaint o allu, i fyny o ddim ond 11% yn 2019.

Mae busnesau newydd yn dal yr allwedd

Tra bod rhai gwledydd fel Awstralia a Singapore hyrwyddo'n weithredol technolegau fel telefeddygaeth, bu defnydd araf o'r byd o'r mathau hynny o wasanaethau, yn bennaf oherwydd cyfyngiadau cyllidebol, rhwystrau rheoliadol a gwrthwynebiad hen ffasiwn i newid. Fodd bynnag, gall mentrau MedTech fel y rhain ddarparu ffordd o fyw ddiogel i gymdeithas ôl-COVID, tra efallai mai gweithgareddau MedTech eraill (megis diagnosteg gyflymach, mwy cywir ac, yn anad dim, brechlyn effeithiol) yw'r unig ffordd y bydd y clefyd trechu, unwaith ac am byth.

O ystyried bod busnesau newydd, yn ôl eu natur, yn fwy addasol a deinamig na chorfforaethau mwy, gallant ymateb yn gyflym i dirwedd marchnad sydd ar hyn o bryd mewn fflwcs cyson. Fodd bynnag, maent, wrth gwrs, yn agored i'r peryglon o gael llai o adnoddau ar gael iddynt ac maent yn llawer mwy tebygol o fynd i fethdaliad a methu. Am y rheswm hwnnw, mae'n hanfodol eu bod yn derbyn y cyllid gan fuddsoddwyr cyhoeddus a phreifat er mwyn caniatáu iddynt wneud eu gwaith hanfodol, ond mae'r status quo o ran deddfwriaeth yr UE yn cyfyngu yn hynny o beth.

Mae angen mwy o hyblygrwydd cyllido

Trwy ystyried sefyllfa llif arian parod busnes cychwynnol yn unig, mae'r CE yn atal buddsoddiad y wladwriaeth mewn mentrau sy'n gwneud colledion a allai fod yn broffidiol ymhellach i lawr y llinell ac - yn bwysicaf oll - yn allweddol wrth orchfygu COVID-19. Gyda hynny mewn golwg, mae gan glymblaid o fwy na dwsin o gyrff cynrychioliadol cychwynnol o bob rhan o Ewrop ysgrifenedig llythyr agored at y CE, yn mynnu bod y rheolau yn cael eu llacio er mwyn caniatáu i fusnesau llai gyflawni eu gwaith pwysig.

Nid yw'r cwmnïau hyn yn gofyn am driniaeth ffafriol, ond yn syml mynediad i'r un cyfleoedd ag y mae pob busnes arall yn eu mwynhau. Os oedd Llywydd presennol y CE Ursula von der Leyen o ddifrif ynddo haeriad y byddai newid technoleg-gyrru yn cynnwys agwedd allweddol ar ei deiliadaeth pum mlynedd, ac os yw'r bloc yn ei gyfanrwydd yn dymuno ariannu'r rhai sydd yn y sefyllfa orau i nodi a datblygu technolegau newydd ar gyfer goresgyn y firws ac ymdrin â'i ganlyniad, yna bydd y Comisiwn. Dylai gymryd sylw o bryderon y glymblaid. Llacio eu gofynion, symleiddio prosesau buddsoddi a hwyluso arloesedd yw'r ffordd orau i lywio llwybr dianc allan o'r hunllef y mae'r boblogaeth ddynol yn cael ei charcharu ynddo ar hyn o bryd.

coronafirws

Agenda UDA-UE ar gyfer curo'r pandemig byd-eang: Brechu'r byd, achub bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd yn ôl

cyhoeddwyd

on

Brechu yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig COVID. Mae'r Unol Daleithiau a'r UE yn arweinwyr technolegol mewn llwyfannau brechlyn datblygedig, o ystyried degawdau o fuddsoddiadau mewn ymchwil a datblygu.

Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ar drywydd agenda i frechu'r byd yn ymosodol. Bydd arweinyddiaeth gydlynol yr UD a'r UE yn helpu i ehangu'r cyflenwad, cyflawni mewn dull mwy cydgysylltiedig ac effeithlon, a rheoli cyfyngiadau i gadwyni cyflenwi. Bydd hyn yn arddangos grym partneriaeth Drawsatlantig wrth hwyluso brechu byd-eang wrth alluogi mwy o gynnydd gan fentrau amlochrog a rhanbarthol.

Gan adeiladu ar ganlyniad Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang G2021 Mai 20, Uwchgynadleddau G7 a'r UD-UE ym mis Mehefin, ac ar Uwchgynhadledd G20 sydd ar ddod, bydd yr UD a'r UE yn ehangu cydweithredu ar gyfer gweithredu byd-eang tuag at frechu'r byd, gan arbed bywydau nawr, ac adeiladu gwell diogelwch iechyd.  

hysbyseb

Colofn I: Cyd-ymrwymiad Rhannu Brechlyn yr UE / UD: bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn rhannu dosau yn fyd-eang i wella cyfraddau brechu, gyda blaenoriaeth ar rannu trwy COVAX a gwella cyfraddau brechu ar frys mewn gwledydd incwm isel ac is-ganol. Mae'r Unol Daleithiau yn rhoi dros 1.1 biliwn dos, a bydd yr UE yn rhoi dros 500 miliwn dos. Mae hyn yn ychwanegol at y dosau rydyn ni wedi'u hariannu trwy COVAX.

Rydym yn galw ar genhedloedd sy'n gallu brechu eu poblogaethau i ddyblu eu hymrwymiadau rhannu dos neu wneud cyfraniadau ystyrlon at barodrwydd brechlyn. Byddant yn rhoi premiwm ar rannu dosau rhagweladwy ac effeithiol i wneud y mwyaf o gynaliadwyedd a lleihau gwastraff.

Colofn II: Ymrwymiad ar y Cyd rhwng yr UE / UD i Barodrwydd Brechlyn: bydd yr Unol Daleithiau a'r UE yn cefnogi ac yn cydgysylltu â sefydliadau perthnasol ar gyfer cyflwyno brechlyn, cadwyn oer, logisteg a rhaglenni imiwneiddio i drosi dosau mewn ffiolau yn ergydion mewn breichiau. Byddant yn rhannu gwersi a ddysgwyd o rannu dos, gan gynnwys danfon trwy COVAX, ac yn hyrwyddo dosbarthiad brechlynnau yn deg.

hysbyseb

Colofn III: Cyd-bartneriaeth UE / UD ar gryfhau cyflenwad brechlyn byd-eang a therapiwteg: bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn trosoli eu Tasglu Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi COVID-19 sydd newydd ei lansio i gefnogi gweithgynhyrchu a dosbarthu brechlyn a therapiwtig a goresgyn heriau'r gadwyn gyflenwi. Bydd ymdrechion cydweithredol, a amlinellir isod, yn cynnwys monitro cadwyni cyflenwi byd-eang, asesu galw byd-eang yn erbyn cyflenwi cynhwysion a deunyddiau cynhyrchu, a nodi a mynd i'r afael â tagfeydd amser real a ffactorau aflonyddgar eraill ar gyfer cynhyrchu brechlyn a therapiwteg fyd-eang, ynghyd â chydlynu atebion posibl. a mentrau i hybu cynhyrchu brechlynnau, mewnbynnau beirniadol a chyflenwadau ategol yn fyd-eang.

Colofn IV: Cynnig ar y Cyd rhwng yr UE / UD i sicrhau Diogelwch Iechyd Byd-eang. Bydd yr Unol Daleithiau a’r UE yn cefnogi sefydlu Cronfa Cyfryngwr Ariannol (FIF) erbyn diwedd 2021 a byddant yn cefnogi ei chyfalafu cynaliadwy. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn cefnogi gwyliadwriaeth pandemig fyd-eang, gan gynnwys y cysyniad o radar pandemig byd-eang. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau, trwy HERA ac Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol, yn y drefn honno, yn cydweithredu yn unol â’n hymrwymiad G7 i gyflymu datblygiad brechlynnau newydd a gwneud argymhellion ar wella gallu’r byd i danfonwch y brechlynnau hyn mewn amser real. 

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i sefydlu ac ariannu'r FIF i gefnogi i baratoi gwledydd ar gyfer COVID-19 a bygythiadau biolegol yn y dyfodol.

Colofn V: Map Ffordd ar y Cyd rhwng yr UE / UD / Partneriaid ar gyfer cynhyrchu brechlyn rhanbarthol. Bydd yr UE a’r Unol Daleithiau yn cydlynu buddsoddiadau mewn capasiti gweithgynhyrchu rhanbarthol gyda gwledydd incwm isel a chanolig is, yn ogystal ag ymdrechion wedi’u targedu i wella capasiti ar gyfer gwrthfesurau meddygol o dan seilwaith Build Back and Better World a’r bartneriaeth Global Gateway sydd newydd ei sefydlu. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn alinio ymdrechion i gryfhau gallu gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica a bwrw ymlaen â thrafodaethau ar ehangu cynhyrchu brechlynnau a thriniaethau COVID-19 a sicrhau eu mynediad teg.

Rydym yn galw ar bartneriaid i ymuno i gefnogi buddsoddiadau cydgysylltiedig i ehangu gweithgynhyrchu byd-eang a rhanbarthol, gan gynnwys ar gyfer mRNA, fector firaol, a / neu frechlynnau is-brotein COVID-19.

Mwy o wybodaeth

Datganiad ar y cyd ar lansiad y Tasglu Cadwyn Cyflenwi a Chyflenwi COVID-19 ar y cyd

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: 200fed robot diheintio'r UE wedi'i ddanfon i ysbyty Ewropeaidd, cadarnhawyd 100 arall

cyhoeddwyd

on

Ar 21 Medi, cyflwynodd y Comisiwn y 200fed robot diheintio - i ysbyty Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí yn Barcelona. Mae'r robotiaid, a roddwyd gan y Comisiwn, yn helpu i lanweithio ystafelloedd cleifion COVID-19 ac maent yn rhan o weithred y Comisiwn i gyflenwi ysbytai ledled yr UE i'w helpu i ymdopi ag effeithiau'r pandemig coronafirws. Ymhellach i'r 200 robot cychwynnol hyn a gyhoeddwyd yn Tachwedd y llynedd, sicrhaodd y Comisiwn 100 y pryniant, gan ddod â chyfanswm y rhoddion i 300.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer Margrethe Vestager: “Mae cynorthwyo aelod-wladwriaethau i oresgyn heriau’r pandemig yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth ac mae’r rhoddion hyn - math diriaethol iawn o gefnogaeth - yn enghraifft wych o’r hyn gellir ei gyflawni. Dyma undod Ewropeaidd ar waith ac rwy'n falch o weld y gall y Comisiwn fynd yr ail filltir wrth roi 100 o robotiaid diheintio ychwanegol i ysbytai mewn angen. ”

Mae dau ddeg pump o robotiaid diheintio eisoes wedi bod yn gweithio nos a dydd ledled Sbaen ers mis Chwefror i helpu i fynd i’r afael â lledaeniad y coronafirws. Erbyn hyn, mae bron pob Aelod-wladwriaeth o'r UE wedi derbyn o leiaf un robot diheintio, sy'n diheintio ystafell safonol i gleifion mewn llai na 15 munud, gan liniaru staff ysbytai a chynnig mwy o ddiogelwch iddynt hwy a'u cleifion rhag haint posibl. Gwneir y weithred hon yn bosibl trwy'r Offeryn Cymorth Brys ac mae'r dyfeisiau'n cael eu cyflenwi gan robotiaid UVD y cwmni o Ddenmarc, a enillodd dendr caffael brys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi contract fframwaith caffael ar y cyd gyda'r cwmni fferyllol Eli Lilly ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd i gleifion coronafirws. Mae hyn yn nodi'r datblygiad diweddaraf yn hyn portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn o dan Strategaeth Therapiwteg COVID-19 yr UE ym mis Mehefin 2021. Mae'r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 18 aelod-wladwriaeth wedi ymuno â'r cyd-gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae dros 73% o boblogaeth oedolion yr UE bellach wedi’u brechu’n llawn, a bydd y gyfradd hon yn dal i gynyddu. Ond ni all brechlynnau fod ein hunig ymateb i COVID-19. Mae pobl yn dal i gael eu heintio ac yn mynd yn sâl. Mae angen i ni barhau â'n gwaith i atal salwch gyda brechlynnau ac ar yr un pryd sicrhau y gallwn ei drin â therapiwteg. Gyda llofnod heddiw, rydym yn cloi ein trydydd caffaeliad ac yn cyflawni ein hymrwymiad o dan Strategaeth Therapiwteg yr UE i hwyluso mynediad at feddyginiaethau o'r radd flaenaf ar gyfer cleifion COVID-19. "

Er mai brechu yw'r ased cryfaf yn erbyn y firws a'i amrywiadau, mae therapiwteg yn chwarae rhan hanfodol yn ymateb COVID-19. Maent yn helpu i achub bywydau, cyflymu amser adfer, lleihau hyd yr ysbyty ac yn y pen draw ysgafnhau baich systemau gofal iechyd.

hysbyseb

Mae'r cynnyrch o Eli Lilly yn gyfuniad o ddau wrthgorff monoclonaidd (bamlanivimab ac etesevimab) ar gyfer trin cleifion coronafirws nad oes angen ocsigen arnynt ond sydd â risg uchel o COVID-19 difrifol. Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn asio i'r protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol.

O dan Gytundeb Caffael ar y Cyd yr UE, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad hyd yn hyn bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol sydd â gwerth cronnus o dros € 12 biliwn. O dan y contract fframwaith caffael ar y cyd a ddaeth i ben gydag Eli Lilly, gall aelod-wladwriaethau brynu’r cynnyrch cyfuniad bamlanivimab ac etesevimab os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad marchnata amodol ar lefel yr UE gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop neu awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

Cefndir

hysbyseb

Mae contract caffael ar y cyd heddiw yn dilyn y contract a lofnodwyd gyda Roche ar gyfer y cynnyrch REGN-COV2, cyfuniad o Casirivimab ac Imdevimab, ar 31 Mawrth 2021 a ffraethineb y contracth Glaxo Smith Kline ar 27 Gorffennaf 2021 ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR.

Nod Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19, a fabwysiadwyd ar 6 Mai 2021, yw adeiladu portffolio eang o therapiwteg COVID-19 gyda'r nod o sicrhau bod tri therapiwteg newydd ar gael erbyn Hydref 2021 ac o bosibl dau arall erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n cynnwys cylch bywyd llawn meddyginiaethau o ymchwil, datblygu, dewis ymgeiswyr addawol, cymeradwyaeth reoliadol gyflym, gweithgynhyrchu a defnyddio i'w defnyddio'n derfynol. Bydd hefyd yn cydlynu, yn cynyddu ac yn sicrhau bod yr UE yn gweithredu gyda'i gilydd i sicrhau mynediad at therapiwteg trwy gaffaeliadau ar y cyd.

Mae'r Strategaeth yn rhan o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf, gan ddefnyddio dull cydgysylltiedig o'r UE i amddiffyn iechyd ein dinasyddion yn well, arfogi'r UE a'i Aelod-wladwriaethau i atal a mynd i'r afael â pandemigau yn y dyfodol yn well, a gwella gwytnwch systemau iechyd Ewrop. Gan ganolbwyntio ar drin cleifion â COVID-19, mae'r Strategaeth yn gweithio ochr yn ochr â Strategaeth Brechlynnau'r UE lwyddiannus, lle mae brechlynnau diogel ac effeithiol yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE i atal a lleihau trosglwyddiad achosion, yn ogystal â cyfraddau ysbyty a marwolaethau a achosir gan y clefyd.

Ar 29 Mehefin 2021, cyflawnodd y strategaeth ei chanlyniad cyntaf, gyda'r cyhoeddiad o bum therapiwteg ymgeisydd gallai hynny fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. .

Mae cydweithredu byd-eang ar therapiwteg yn hanfodol ac yn rhan allweddol o'n strategaeth. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar therapiwteg COVID-19 a sicrhau eu bod ar gael yn fyd-eang. Mae'r Comisiwn hefyd yn archwilio sut i gefnogi'r amgylchedd galluogi ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion iechyd, wrth gryfhau gallu ymchwil mewn gwledydd partner ledled y byd.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Therapiwteg yr UE

Ymateb coronafirws

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd